A jogszabály mai napon ( 2022.01.26. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.II.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54/2009. (X. 9.) KHEM rendelet

a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a bányászati tevékenységet folytató vállalkozásra és az általa munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyekre terjed ki.

Szakmai képesítések

2. § (1) Szakmai képesítésnek az adott bányászati szakterületnek megfelelő középfokú szakképesítés vagy a felsőfokú alap- vagy mesterképzésben vagy egyetemi szintű alapképzésben szerzett, a szakterületnek megfelelő szakirányú szakképzettség minősül.

(2) Abban a bányaüzemben, ahol föld alatti bányászati tevékenységet folytatnak, kőolaj- és földgáz-bányászati tevékenységet (beleértve a szén-dioxid gáz bányászatát is) végeznek, föld alatti gáztárolót alakítanak ki vagy tartanak üzemben, külfejtéses módszerrel évenként 500 000 m3-t meghaladó mennyiségű termelvényt (haszon- és meddőanyag) terveznek kitermelni, a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatokat

a) alapképzésben szerzett földtudományi mérnök (bánya- és geotechnikai, földtudományi, olaj- és gázmérnöki vagy előkészítéstechnikai szakirány),

b) mesterképzésben szerzett

ba) okleveles bánya és geotechnika mérnök,

bb) okleveles előkészítés-technikai mérnök,

bc) okleveles olaj- és gázmérnök,

bd) okleveles hidrogeológus mérnök,

be) okleveles földtudományi mérnök,

c) az egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett

ca) bánya- és geotechnikai mérnök,

cb) előkészítés-technikai mérnök,

cc) műszaki földtudományi mérnök,

cd) olaj- és gázmérnök

szakképzettséggel rendelkező személy jogosult végezni.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó bányaüzemben a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatokat a (2) bekezdésben meghatározott, valamint

a) bányaipari aknász-technikusi,

b) külszíni bányaipari technikusi,

c) geológus-geofizikus technikusi,

d) geológiai technikusi,

e) mélyművelési bányaipari technikusi,

f) bányagépész technikusi,

g) bányavillamossági technikusi,

h) gázipari technikusi,

i) fluidumkitermelő technikusi,

j) mélyfúró technikusi

szakképesítéssel rendelkező személy jogosult végezni.

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor bányászati tevékenységet folytató vállalkozásnál munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személy ugyanazon vállalkozásnál, e minőségében, az e rendelet hatálybalépését követő három évig a 2. §-ban foglalt feltételek hiányában is tovább foglalkoztatható.


  Vissza az oldal tetejére