A jogszabály mai napon ( 2018.12.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

az egyéni vállalkozói igazolványról

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rend. 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Ez a rendelet határozza meg

a) *  az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására, kiadására, pótlására, cseréjére, érvénytelenségének megállapítására, bevonására, valamint visszavonására vonatkozó részletes szabályokat;

b) a kérelem, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány formáját és adattartalmát.

Az egyéni vállalkozói igazolvány

2. § (1) Az egyéni vállalkozói igazolvány (a továbbiakban: igazolvány), közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló - egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat.

(2) *  Az igazolványt az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) kérelmére kell kiállítani.

(3) Az igazolvány egyedi azonosítóval ellátott okmány, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

(4) Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap formáját, adattartalmát a rendelet 1. melléklete, a pótlap(ok) formáját és adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

(5) * 

3. § Az igazolványra, mint biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére az igazságügyért felelős miniszter jogosult.

4. § *  (1) Érvénytelen az igazolvány, ha

a) a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,

c) a vállalkozó a tevékenységét szünetelteti,

d) az abba bejegyzett adat megváltozik,

e) az igazolványt a vállalkozó a járási hivatalnak leadta, vagy

f) az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.

(2) Az érvénytelenség tényét - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a járási hivatal állapítja meg.

(3) Ha az igazolvány érvénytelenségének ténye a nyilvántartó szerv eljárásának eredményeképpen merül fel, az érvénytelenség tényét a nyilvántartó szerv állapítja meg, és gondoskodik az igazolvány érvénytelenségének nyilvántartásba való bejegyzéséről, szükség esetén az igazolvány visszavonásáról és a visszavonás tényének nyilvántartásba való bejegyzéséről.

(4) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt esetekben az érvénytelen igazolványt a vállalkozó a járási hivatalnak haladéktalanul leadja. A leadott igazolványt a járási hivatal bevonja. Ha a vállalkozó az igazolványt nem adta le, azt a járási hivatal visszavonja.

(5) A járási hivatal az igazolvány érvénytelenségének megállapítását, az igazolvány bevonását, visszavonását követően gondoskodik e tények nyilvántartásba való bejegyzéséről.

Az igazolvánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek, az igazolvány bevonása * 

5. § *  Az igazolvány 4. § (1) bekezdés f) pont szerinti érvénytelenségére okot adó tényt a vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a járási hivatalnál bejelenti.

6. § *  Amennyiben a vállalkozó az elvesztettnek vélt igazolványát megtalálta, azt haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a járási hivatalnál bejelenti, valamint a régi és utóbb megtalált igazolványt leadja vagy postán megküldi a járási hivatalnak, amely az így megküldött okmányt bevonja. Ha a vállalkozó az igazolványt nem adta le vagy nem küldte meg, azt a járási hivatal visszavonja.

Az eljárás szabályai * 

7. § *  Az igazolvány kiállítására, kiadására, cseréjére vagy pótlására irányuló eljárás során, ha az ügyfél a kérelmet személyesen nyújtja be, az eljáró hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

8. § *  (1) Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült.

(2) Az igazolvány cseréjét lehet kérni, ha az okmány megrongálódott, vagy a benne foglalt adatok megváltoztak.

(3) A járási hivatal az igazolványt a vállalkozó kérelmére vagy hivatalból cseréli, ha az gyártáshibás.

(4) Az igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt a vállalkozó a járási hivatalnak leadja.

9. § *  Az igazolvány kiállítása, kiadása, cseréje vagy pótlása során a kiadott igazolvány sorszámát a kiadás sorrendje szerint kell megállapítani.

10. § *  Az át nem vett igazolványt - a sikertelen kézbesítést követően - a járási hivatal az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti.

11. § *  A járási hivatal az általa bevont vagy nála leadott, valamint a határidőben át nem vett igazolványt átlyukasztással és az adatoldalakon elhelyezett „érvénytelen” bélyegzőlenyomattal látja el.

Átmeneti rendelkezések

12. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes vállalkozói igazolvány cseréje vagy pótlása esetén az igazolvány kiállítására az új igazolványra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) * 

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (4) bekezdés és az 1-2. melléklet 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3)-(4) * 

Módosító rendelkezések

14. § * 

1. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez * 

Vállalkozói igazolvány törzslap

MAGYARORSZÁG
EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY Okmányszám
Vállalkozó családi neve: ........................................................................................................................................................
Vállalkozó utóneve: ..............................................................................................................................................................
Adószáma: ...........................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ............................................................................................................................................................
Statisztikai számjele: .............................................................................................................................................................
Főtevékenysége: ...........................................................................................................................................................
Kelt: ....................................................................................................................................................................................
Kiállító hatóság: ...................................................................................................................................................................
Az igazolvány tulajdonosa a nyilvántartásba vétel alapján egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására jogosult. Az igazolvány a kiállításának napján fennálló
- egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat igazolja.
Székhelye:
..........................
Irányítószám
...........................................
Város, község
.....................
Kerület
................................
Közterület neve
...........................................
Közterület jellege
.....................
Házszám
........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
Tevékenységi körök
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
Vállalkozó telephelyei (fióktelepei):
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
...................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
...................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

2. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez * 

Vállalkozói igazolvány pótlap

MAGYARORSZÁG
EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY PÓTLAP
Sorszám:
Vállalkozói igazolvány száma: ................................................................................................................................................
Név: ....................................................................................................................................................................................
Adószáma: ...........................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ............................................................................................................................................................
Tevékenységi körök
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
Tevékenységi körök
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
Vállalkozó telephelyei (fióktelepei):
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
...................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
...................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

3-4. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére