A jogszabály mai napon ( 2020.03.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásban:

a) szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső: aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés k) pontja szerint pályakezdő álláskeresőnek minősül, és legalább alapszintű szakképesítéssel vagy szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik;

b) megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahely az, amely

ba) a munkakör a pályakezdő álláskereső képzettségi szintjének megfelel, és

bb) a pályakezdő álláskereső egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, és

bc) a munkahely és a lakóhely között naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi esetében a két órát nem haladja meg;

c) munkaviszony:

ca) *  a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának hivatásos szolgálati jogviszonya,

cb) a 4. § tekintetében a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony;

d) bérköltség:

da) a pályakezdő részére fizetendő, adózás előtti (bruttó) munkabér és járulékai, valamint

db) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) szerint járulékkedvezménnyel foglalkoztatott pályakezdő esetén a pályakezdő részére fizetendő, adózás előtti (bruttó) munkabér, valamint a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezménnyel csökkentett járulék;

e) szakképzettség: az alapszintű, középszintű, középfokú, emelt szintű, felsőfokú szakképesítés és a szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettség, továbbá a felsőfokú iskolai végzettség;

f) *  teljes munkaidő: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. §-ában meghatározott időtartamok;

g) *  alapbér: az Mt. 136. §-ában meghatározott adózás előtti (bruttó) bér és a szociális hozzájárulási adó;

h) *  munkavállaló: aki a c) pont szerinti munkaviszonyban áll, feltéve, hogy nem jogosult öregségi nyugdíjra [Flt. 58. § (5) bekezdés i) pontja];

i) *  részmunkaidős foglalkoztatás: az Mt. 58. §-a alapján módosításra kerülő munkaszerződésben legalább a teljes munkaidő felét elérő részmunkaidőben való megállapodás.

Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatása

2. § (1) *  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) támogatást nyújt a munkaadó kérelmére, ha a munkaadó a pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását napi legalább négyórás munkaidőben, és - (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - legalább 365 napi időtartamra, az 1. § b) pontja szerinti munkahelyen vállalja.

(2) * 

(3) A támogatást a foglalkoztatás időtartamára, legfeljebb azonban 365 napra a pályakezdő foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő bérköltség 50 és 100%-a közötti mértékben lehet megállapítani. A támogatás összege - a bérköltség 100 százalékának megfelelő támogatása esetén - havonta nem haladhatja meg

a) *  az alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér és a szociális hozzájárulási adó összegét,

b) a középszintű vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét,

c) az emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéssel, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

(4) Ha a támogatás mértéke a bérköltség 100%-át nem éri el, illetve a foglalkoztatás nem teljes munkaidőben történik, akkor felső határként a (3) bekezdésben meghatározott összeg arányos részét kell figyelembe venni.

(5) A támogatásra való jogosultság, illetve a támogatás mértékének megállapításánál a pályakezdő álláskereső a munkakör betöltéséhez szükséges legmagasabb szakképesítését, illetve iskolai végzettségét kell figyelembe venni.

(6) Ha a pályakezdő támogatott munkaviszonya 365 napnál rövidebb idő után megszűnik, újbóli foglalkoztatása esetén a 365 napból fennmaradó időtartamra nyújtható támogatás.

3. § (1) *  A járási hivatal a Megyei (Fővárosi) Fejlesztési és Képzési Bizottság véleményének kikérése után minden naptári évben meghatározza azoknak a szakképzettségeknek a körét, amelyekkel rendelkező pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához a 2. §-ban foglalt támogatást nyújt a munkaadó részére. A szakképzettségek köre a munkaerő-piaci változásokra figyelemmel év közben is módosítható.

(2) *  A járási hivatal köteles az (1) bekezdésben foglalt szakképzettséggel rendelkező pályakezdő foglalkoztatására legalább egy napilapban rendszeresen felhívást közzétenni, és ezzel egyidejűleg a felhívást a honlapján is megjelentetni.

(3) *  A járási hivatal a 2. § (3) bekezdése szerinti támogatási mérték meghatározásakor, valamint az (1) bekezdés szerinti szakképzettségek meghatározásakor - többek között - figyelembe veszi:

a) a hiányszakmákat,

b) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit,

c) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

d) a pályakezdő álláskeresőként eltöltött idejét.

A létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása

4. § (1) *  A járási hivatal felhívás alapján támogatást nyújthat a munkaadó kérelmére, ha a munkaadó a vele teljes munkaidőben munkaviszonyban álló munkavállalót az 1. § i) pontjában meghatározott részmunkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében.

(2) A munkaadó a támogatás igénybevétele mellett vállalja, hogy

a) *  megtartja a kérelem járási hivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát, és

b) a munkavállalót legalább a támogatási időtartamával megegyező további időtartamig továbbfoglalkoztatja, és

c) a támogatás adókkal és járulékokkal csökkentett részét a munkavállaló részére - a részmunkaidős foglalkoztatásra járó munkabérén felül - munkabérként kifizeti.

(3) *  A támogatás mértéke a munkavállalónak a kieső munkaidejére járó alapbérének 80 százalékáig, valamint a szociális hozzájárulási adóig terjedhet. A támogatás összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.

(4) A támogatás legfeljebb 365 napra nyújtható.

(5) *  A járási hivatal a támogatást a részmunkaidőben történő foglalkoztatást vállaló munkáltató részére havonta utólag téríti meg.

(6) *  A járási hivatal köteles a támogatásra vonatkozó felhívást legalább egy napilapban közzétenni, és ezzel egyidejűleg a felhívást a honlapján is megjelentetni.

(7) *  A járási hivatal a felhívásban meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a munkaadónál a részmunkaidős foglalkoztatásra történő áttérés a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzését szolgálja.

A támogatások közös szabályai

5. § (1) Az e rendelet 2-3. §-aiban szabályozott támogatás az Flt. 58. § (5) bekezdésének k) pontjában meghatározott életkor betöltését követően akkor folyósítható, ha a támogatás megállapítására már az életkor betöltését megelőzően sor kerül.

(2) *  Az e rendeletben szabályozott támogatásokkal kapcsolatos ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az Flt. 21. §-ában, VI/A. fejezetében, 54. §-ában és 55. §-ában, valamint a (3)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével azzal, hogy az ügyintézési határidő 25 nap.

(3) *  Az e rendeletben meghatározott támogatások akkor nyújthatók, ha a munkaadó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - feltételeinek, illetve e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül.

(4) *  Az a munkaadó, aki e rendeletben, továbbá az Flt. 16. §-ában, valamint 18. és 19. §-ában meghatározott támogatásokra vonatkozó hatósági szerződésben foglaltakat megszegte, a kötelezettségszegés tényének végleges megállapításától számított három éven belül e rendeletben meghatározott támogatásban nem részesülhet.

(5) *  Nem nyújtható az e rendeletben meghatározott támogatás az Mt. 53. §-a, 214. § (1) bekezdés a) pontja, 146. § (1) és (2) bekezdése szerinti foglalkoztatáshoz.

(6) *  Meg kell szüntetni az e rendelet szerinti támogatás folyósítását, illetőleg a kifizetett támogatást - a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben - vissza kell fizetni, ha a munkaadó a vállalt foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget. Mentesül a munkaadó a visszafizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal a próbaidő alatt, a munkaadó azonnali hatályú felmondása, jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

(7) Az e rendeletben meghatározott támogatást a támogatásban részesülő akkor is köteles visszafizetni, ha az részére - jogszabályban meghatározott feltételek hiányában - nem lett volna megállapítható.

(8) *  A 2. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a foglalkoztatni kívánt pályakezdő álláskeresőt nyilvántartó járási hivatal látja el.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére