A jogszabály mai napon ( 2018.12.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közlekedési hatóságnak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, külön jogszabályokban meghatározott, kérelemre indult eljárásáért és a vizsgáztatásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) *  A díj - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a kérelem benyújtásáig vagy a vizsgára való jelentkezésig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára történő átutaláson kívül a közlekedési hatóságnál készpénzben is megfizethető oly módon, hogy a közlekedési hatóság szedi be a díjat, de az a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot illeti.

(3) *  A befizetett, illetve beszedett igazgatási szolgáltatási díj - kivéve a (4) bekezdésben foglalt esetet - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) *  Vizsgára jelentkezés esetében a vizsgadíjnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot illető része a képző szerv útján a vizsgára való jelentkezésig fizetendő meg. A közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása esetén a közlekedési hatóság megbízása alapján a vizsgaszervezésben közreműködő képző szervet a vizsga díjának 78%-a, a közlekedési hatóságot a vizsga díjának 22%-a illeti meg.

(5) * 

2. § (1) Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem menti ki - újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

(2) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni az e rendelet mellékletében meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

(3) Az első fokon eljáró hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja megegyezik a hatósági eljárás díjával, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az 1. § (2) bekezdésében meghatározott számlára befizetni.

(3a) *  A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről az erről szóló döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül kell gondoskodni.

(3b) *  Túlfizetés esetében az eljáró hatóság a díjtöbbletet hivatalból vagy az ügyfél kérelmére az erről szóló döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül a kérelmező ügyfél részére, az általa írásban megjelölt számlaszámra vagy postai címre visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

(3c) *  Amennyiben a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a kérelmező nevét, címét, a keletkezett ügy iktatószámát, a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a jóváírandó számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri.

(4) A közlekedési hatóság határozatával szemben benyújtott újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

3. § A szakoktatói, az utánképzési foglalkozásvezetői, az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díja tartalmazza a névjegyzékbe való felvétel díját. A díjat a felvételt kérőnek a kérelem benyújtásakor kell a közlekedési hatóság részére az 1. § (2) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

4. § *  Az e rendeletben meghatározott díjakra

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,

e) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet.

(3) *  E rendeletnek a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosításáról szóló 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Mód. R.) megállapított rendelkezéseit a Mód. R. hatálybalépését követően kezdeményezett hatósági eljárásokban és vizsgajelentések esetében kell alkalmazni.

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

Ft
I. Elméleti vizsgák
1. Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként 6 000
2. Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként 4 600
3. A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként 3 000
4. Esettanulmány vizsgatárgyanként 8 000
II. Gyakorlati vizsgák
A) A járművezetéssel járó gyakorlati vizsgák díja kategóriánként és vizsgatárgyanként
5. Rutinvizsga kategóriánként 3 500
6. *  Járműkezelési vizsga 4 700
7. *  Járműkezelési vizsga (AM) 3 600
8. *  Speciális tanpályán vagy szimulátoron történő vezetés szaktanfolyami képzésben 4 700
9. *  Forgalmi vizsga (AM, T) 3 600
10. *  Forgalmi vizsga (9., 11. pont kivételével) 11 000
11. Forgalmi vizsga (D) 18 500
12. *  Szakképesítés (felvételi és képesítő) gyakorlati vizsgái vizsgatárgyanként a 8. pont kivételével 9 200
B) A járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsgák díja kategóriánként és vizsgatárgyanként
13. *  Szakképesítés (felvételi és képesítő) gyakorlati vizsgái vizsgatárgyanként 5 000
14. *  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési vizsga 4 400
III. Eljárási díjak
15. A szakoktatói (az utánképzési foglalkozásvezető is), az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének díja 10 000
16. A külön jogszabályban meghatározott gépjárművetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 9 900
17. A külön jogszabályban meghatározott gépkezelői jogosítvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 3 300
18. A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 2 500
19. Közúti járművezető, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárása
a) Első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés fajtáig, utánképzési program fajtáig 67 500
b) az a) pontban nem említett további engedélyek kategóriánkét vagy fajtánként 22 500
IV. Egyéb díjak
20. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében hivatkozott utánképzés díjául alapul vehető közúti járművezetői pótvizsgadíj 1 150

  Vissza az oldal tetejére