A jogszabály mai napon ( 2021.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás vagy a kataszterből történő törlés kezdeményezésével kapcsolatos, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 3. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelmet a hegybíró a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz, mint a borszőlő termőhelyi kataszterét vezető szervhez továbbítja.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett területek azonosítását szolgáló helyrajzi számokat, a módosítandó ökotópok sorszámát településenként.

(3) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, amennyiben a településre vonatkozóan rendelkezésre áll, az érintett területet ábrázoló, VINGIS rendszerből kinyomtatott térképi mellékletet biztosítja termőhelyi katasztert vezető szerv részére.

(4) Borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolást összefüggő, a meghatározó ökológiai jellemzők szempontjából egységesnek tekinthető terület esetén lehet kérelmezni.

2. § (1) *  A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás, vagy a kataszterből történő törlés kezdeményezése esetén szakértőként a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: MATE) jár el.

(2) A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás (minősítés), módosítás vagy a kataszterből történő törlés során alkalmazott szempont- és értékelési rendszer adattartalmát az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet, a felvételezési lap adattartalmát a 3. számú melléklet, a kérelemhez szükséges űrlap adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) *  A MATE a 2. § (2) bekezdés szerint adatfelvételezést végez. A felvételezés időpontjában fennálló állapotot a felvételezési lapon, illetve a térképeken rögzíti, amelyek tartalmazzák a felvételezés adatait, az ökológiai tényezők kódjait és értékpontjait.

(2) A felvételezési lapon rögzített adatok informatikai rendszeren kerülnek feldolgozásra, és a tényezők súlyozott átlagai alapján clustereket képeznek. A besorolás véglegesítése a clusteranalízis és az adatfelvételezés komplex értékelése alapján történik.

(3) A környezeti tényezők mérlegelése alapján, a kérelemben megjelölt területekhez képest a kialakítandó ökotóp nagysága és határa eltérhet.

(4) A minősítés során az ügyfélnek a minősítendő területtel kapcsolatos és a kataszteri besorolást érintő, rendelkezésére álló tájékoztatást meg kell adnia.

(5) *  A MATE szakvéleményének elkészítésével kapcsolatos költségek az ügyfelet terhelik.

4. § (1) A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről a Btv. 3. § (6) bekezdése alapján értesíti:

a) a kérelemben megjelölt termőhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjét,

b) a kérelemben megjelölt termőhely szerinti, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Balaton törvény) hatálya alá tartozó települések esetén az első fokú építésügyi hatóságot.

(2) Az önkormányzat jegyzője, valamint a Balaton törvény hatálya alá tartozó települések esetén az első fokú építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján észrevételt tehet.

(3) A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről

a) a hegybíró véleménye,

b) *  a MATE által adott szakvélemény

figyelembevételével dönt.

(4) *  A termőhelyi katasztert vezető szerv a határozatát közli a termőhely szerint illetékes hegyközséggel, a települési önkormányzat jegyzőjével, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel és a MATE-val is.

(5) A Balaton Törvény hatálya alá tartozó települések esetén a termőhelyi katasztert vezető szerv a határozatot közli az illetékes első fokú építési hatósággal is.

(6) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a borszőlő termőhelyi kataszterét érintő változásokat, a MATE által szolgáltatott adatokat is felhasználva, átvezeti a digitális termőhelyi kataszteri térkép-fedvényeken és megjeleníti VINGIS rendszerben.

(7) A papíralapú térképi nyilvántartás mellett a térképek adattartalma bekerül a VINGIS digitális térinformatikai adatállományába (borszőlő termőhelyi kataszterének fedvénye), ami egyenértékű a papíralapú térképek adataival. Eltérés esetén a borszőlő termőhelyi kataszterének fedvénye az irányadó.

(8) A 190 értékpontot el nem érő területek borszőlő termesztésére alkalmatlanok, a borszőlő termőhelyi kataszterében nem rögzíthetők.

(9) Borszőlő termőhelyi kataszterébe nem rögzíthető az építési területbe tartozó vagy építési területnek kijelölt, illetve a nem mezőgazdasági művelési ágba sorolt földterület.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2009. augusztus 1-jét követően benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A szőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 95/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a hatályát veszti azzal, hogy a folyamatban lévő eljárásokban még alkalmazni kell.

(3) E rendelet

a) *  a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 14-ei 607/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

A borszőlő termőhelyi kataszterének vizsgálati és értékelési rendszere
(tényezők értékpont- és kódlistája)

Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezők A minősítés szempontjai Pont-
Főtényezők Altényezők Sor- Szempontok Kód érték
Sorszám Megnevezés Sorszám Megnevezés szám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Agrometeorológia 1.1. Téli fagykár gyakorisága 1.1.1. A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termőalapok 10 évben egyszer sem fagytak el 3 50
1.1.2. A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termőalapok 10 évben kétszer fagytak el 2 20
1.1.3. A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termőalapok 10 évben háromszor, vagy annál többször fagytak el 1 0
1.2. Tavaszi, őszi fagy gyakorisága 1.2.1. Vegetációban a fagykár 10 évben 3-nál kevesebb 3 45
1.2.2. Vegetációban a fagykár 10 évben 3-4 alkalommal 2 20
1.2.3. Vegetációban a fagykár 10 évben 5 vagy annál több 1 7
2. Talaj 2.1. Talajtípus 2.1.1. Köves, földes kopárok 01 9
2.1.2. Futóhomok 02 0
2.1.3. Humuszos homok 03 20
2.1.4. Rendzinák 04 36
2.1.5. Erubáz talajok 05 36
2.1.6. Savanyú, nem podzolos erdőtalaj 06 20
2.1.7. Agyagbemosódásos barna erdőtalaj 07 38
2.1.8. Pseudogleies barna erdőtalaj 08 10
2.1.9. Barna-földek 09 40
2.1.10. Kovárványos barna erdőtalaj 10 18
2.1.11. Csernozjom barna erdőtalaj 11 40
2.1.12. Csernozjom jellegű homok 12 25
2.1.13. Mészlepedékes csernozjom 13 27
2.1.14. Mészlepedékes alföldi csernozjom 14 28
2.1.15. Mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjom 15 8
2.1.16. Réti csernozjom 16 21
2.1.17. Mélyben sós réti csernozjom 17 10
2.1.18. Szolonyeces réti csernozjom 18 0
2.1.19. Terasz csernozjom 19 19
2.1.20. Szoloncsák 20 0
2.1.21. Szoloncsák-szolonyec 21 0
2.1.22. Réti szolonyec 22 0
2.1.23. Sztyeppesedő réti szolonyec 23 0
2.1.24. Szolonyeces réti talaj 24 0
2.1.25. Réti talaj 25 8
2.1.26. Öntés réti talaj 26 8
2.1.27. Lápos réti talaj 27 0
2.1.28. Síkláp talaj 28 0
2.1.29. Lecsapolt talaj vagy síkláp talaj 29 0
2.1.30. Mocsári erdők talaja 30 0
2.1.31. Öntéstalaj 31 0
2.2. Talajképző kőzet 2.2.1. Glaciális és alluviális üledékek 1 4
2.2.2. Löszös üledékek 2 5
2.2.3. Harmadkori és idősebb üledékek 3 4
2.2.4. Nyirok 4 3
2.2.5. Mészkő, dolomit 5 2
2.2.6. Homokkő 6 2
2.2.7. Agyagpala, fillit 7 1
2.2.8. Gránit, porfírit 8 1
2.2.9. Andezit, bazalt, riolit 9 1
2.3. Kémhatás és mészállapot 2.3.1. Erősen savanyú talajok 1 1
2.3.2. Gyengén savanyú talajok 2 2
2.3.3. Szénsavas meszet tartalmazó talajok 3 5
2.3.4. Nem a felszíntől sós szikes talajok 4 0
2.3.5. Felszíntől sós szikes talajok 5 0
2.4. Fizikai talajféleségek 2.4.1. Homok 1 4
2.4.2. Homokos vályog 2 6
2.4.3. Vályog 3 7
2.4.4. Agyagos vályog 4 5
2.4.5. Agyag 5 2
2.4.6. Tőzeg, kotu 6 0
2.4.7. Nem vagy részben mállott, durva vázrészek 7 1
2.5. Vízgazdálkodási tulajdonság 2.5.1. Igen nagy víznyelésű és vízvezető képességű, gyenge vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó talajok 1 4
2.5.2. Nagy víznyelésű és vízvezetőképességű, közepes vízraktározó képességű, gyengén víztartó talajok 2 6
2.5.3. Jó víznyelésű és vízvezetőképességű, jó vízraktározóképességű, jó víztartó talajok 3 10
2.5.4. Közepes víznyelésű és vízvezetőképességű, nagy vízraktározóképességű, jó víztartó talajok 4 10
2.5.5. Közepes víznyelésű és vízvezetőképességű, nagy vízraktározóképességű talajok 5 10
2.5.6. Gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezetőképességű, erősen víztartó, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok 6 1
2.5.7. Igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízelvezető-képességű, igen erősen víztartó, igen kedvezőtlen, extrémen szélsőséges vízgazdálkodási talajok 7 0
2.5.8. Jó víznyelésű és vízvezetőképességű, igen nagy vízraktározó és víztartóképességű talajok 8 10
2.5.9. Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok 9 1
2.6. Humuszkészlet 2.6.1. 50 t/ha 1 0
2.6.2. 50-100 t/ha 2 2
2.6.3. 100-200 t/ha 3 4
2.6.4. 200-300 t/ha 4 10
2.6.5. 300-400 t/ha 5 8
2.6.6. 400 t/ha 6 6
2.7. Termőréteg vastagsága 2.7.1. 20 cm 1 0
2.7.2. 20-40 cm 2 0
2.7.3. 40-70 cm 3 0
2.7.4. 70-100 cm 4 0
2.7.5. 100 cm 5 10
2.8. A terület egyöntetűsége a talajtípus szempontjából 2.8.1. 60%-nál kisebb mértékben egyöntetű 1 1
2.8.2. 60-70%-ban egyöntetű 2 2
2.8.3. 70%-nál nagyobb mértékben egyöntetű 3 5
3. Terület vízgazdálkodása helyszínen értékelve 3.1.1. Mélyfekvésű, vizenyős, a talajvíz 0-130 cm között 1 0
3.1.2. Száraz, a talajvíz a növény által elérhető közelségben nincs 2 5
3.1.3. Üde, a talajvíz 150-250 cm között 3 10
4. Erózió mértéke 4.1.1. Vonalas eróziós formák, árkos kimosódások, az Alföldön szélárkok 1 3
4.1.2. Vonalas eróziós formák nincsenek, mérsékelt erózió, az Alföldön defláció veszélye fennáll 2 7
4.1.3. A terület erózió és defláció által nem veszélyeztetett 3 10
5. Terepviszonyok
5.1. Lejtésszög és égtáji kitettség
Észak Nyugat Dél Kelet
ÉK ÉÉK É ÉÉNy ÉNy NyÉNy Ny NyDNy DNy DDNy D DDK DK KDK K KÉK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
0-5% Kód 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Pontérték 13 12 10 13 15 20 23 28 31 33 33 31 30 26 21 17
6-12% Kód 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Pontérték 38 32 30 40 48 58 68 73 84 90 90 82 75 70 60 48
13-20% Kód 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
Pontérték 32 27 23 33 42 56 66 75 78 88 88 82 75 66 52 45
21-30% Kód 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
Pontérték 15 12 10 15 23 33 40 50 54 65 65 54 52 48 33 27
30% felett Kód 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
Pontérték 8 7 4 8 10 10 14 18 20 28 28 20 20 15 12 10
Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezők A minősítés szempontjai Pont-
Főtényezők Altényezők Sor- Szempontok Kód érték
Sorszám Megnevezés Sorszám Megnevezés szám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5. Terepviszonyok 5.2. Tengerszint feletti magasság 5.2.1. 300 m felett és 120 m alatt 1 16
Domb- és hegyvidéken 5.2.2. 120-150, illetve 250-300 m között 2 35
5.2.3. 150-250 m között 3 45
Kiemelkedés a környezetből 5.2.4. A környezetnél mélyebben fekvő terület 4 0
Alföldön és síkvidéken 5.2.5. A környezetből nem emelkedik ki a terület, de hideglefolyása van 5 28
5.2.6. A terület a környezetből kiemelkedik 6 45
5.3. Domborzat, terepfelszín 5.3.1. A terület teraszírozást igényel 1 7
Domb- és hegyvidéken 5.3.2. A terület tereprendezéssel telepítésre alkalmassá tehető 2 16
5.3.3. A lejtő egyenletes, egyirányú, tereprendezés, teraszírozás nem szükséges 3 30
Alföldön és síkvidéken 5.3.4. A terület 20%-nál nagyobb területre kiterjedő tereprendezést igényel 4 2
5.3.5. A terület legfeljebb 20%-ig igényel tereprendezést 5 10
5.3.6. Tereprendezés nem szükséges 6 20
5.4. Környezet 5.4.1. A közelben erdő, illetve felépítmény nincs 11 10
Erdő közelsége 5.4.2. Erdő van és előnyős 21 10
5.4.3. Erdő van és hátrányos 31, 32 1
5.5. Beépítettség 5.5.1. 100 ha-onként 1 db felépítmény 12, 22 7
5.5.2. 100 ha-onként 5-10 db felépítmény 13, 23 5
5.5.3 100 ha-onként 10 db-nál több felépítmény 14, 24, 33, 34 3
6. Terület hasznosítása 6.1. Nagyüzemi módon hasznosítható 1 10
6.2. Kistermelésre hasznosítható 2 3
6.3. Kisüzemi árutermelő tömb kialakítható 3 10
7. Útviszonyok 7.1. Megközelíthető földúton 1 4
7.2. Megközelíthető javított földúton 2 6
7.3. Megközelíthető szilárd burkolatú úton 3 8

2. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

A borszőlő termőhelyi kataszterének minősítő cluster-elemei

Minősítés Cluster-csoportok Minősítési jellemzők
I. osztály
Borszőlő termesztésére kiváló adottságú
5. főcluster Nagyon jó fekvésű, jó talajú, nagyon jó termésbiztonságú területek.
4. főcluster Nagyon jó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek.
3. főcluster Jó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek.
II.1. osztály
Borszőlő termesztésére kedvező adottságú
2. főcluster Közepes fekvésű, jó talajú, változóan termésbiztos területek.
1. főcluster
1/5. alcluster Jó fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek.
1/4. alcluster Közepes fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek.
1/3. alcluster Közepes fekvésű, közepes talajú, jó termésbiztonságú területek.
II.2. osztály
Borszőlő termesztésére alkalmas
1/2. alcluster Gyenge fekvésű, közepes talajú, gyenge termésbiztonságú területek.
Borszőlő termesztésére alkalmatlan 1/1. alcluster Gyenge fekvésű, gyenge talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

3. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Felvételezési lap a borszőlő termőhelyi kataszteréhez

I. Azonosító adatok Új felvételezés □ Módosítás, átminősítés □ Kód
Megye neve, kódja ........................................................................................................................................................ □□-□□
Település neve, kódja ................................................................................................................................................... □□
KSH településazonosító kód □□□□□
Felvételezési egység helyrajzi száma ........................................................................................................... sorszáma □□
Topográfiai térkép: dűlő ..................................................................................................... szelvény □ terület (ha) □□□
II. Tényezők Kód Pont
1. Agrometeorológiai tényezők □□
2. Talajtani tényezők □□□□□□□□
2.1. Talaj homogenitása
3. Terület vízgazdálkodása
4. Erózió/defláció mértéke
5. Terepviszonyok
5.1. Égtáji fekvés és lejtésviszonyok □□□
5.2. Tengerszint feletti magasság, illetve kiemelkedés a környezetből
5.3. Domborzat, terepfelszín
5.4. Környezet (erdő, fa, tanya, villanyvezeték) □□
6. Terület hasznosítása
7. Útviszonyok
Összes pontszám
8. A kizáró ok megnevezése:
Termőhelyi kataszteri besorolás:
I. osztály: borszőlő termesztésére kiváló adottságú
II.1. osztály: borszőlő termesztésére kedvező adottságú
II.2. osztály: borszőlő termesztésére alkalmas□
Borszőlő termesztésére alkalmatlan
Megjegyzés:
A felvételezést, módosítást, illetve átminősítést végezte:
Név: Év nap

4. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Kérelem
a szőlő termőhelyi kataszterének adattartalmának felvételezéséhez, módosításához

Kérem a/az ............................................................................................................. település szőlő termőhelyi kataszterét az alábbiak szerint módosítani.

1. Az érintett földrészletek adatai

Helyrajzi szám(ok) Terület
(ha)
Az érintett ökotóp(ok) sorszáma (a hegybíró tölti ki) A módosítás jellege
(jelölje X-szel)
Új felvé-
telezés
Módo-
sítás
Átminő-
sítés
Kivonás

2. A kérelmező neve: .................................................................................................................

(több kérelmező esetén az ügyben történő eljárással meghatalmazott)

Címe: .....................................................................................................................................

Egyéb elérhetősége: .............................................................................................................

(telefon, fax, e-mail stb.)

3. Megjegyzés: ...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Dátum:

..................................................

kérelmező aláírása

4. Az illetékes hegybíró véleménye (a hegybíró tölti ki): ...........................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Dátum:

..................................................

a hegybíró aláírása


  Vissza az oldal tetejére