A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi CVII. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § *  Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § *  A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya és másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött megállapodás módosításáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „a tagállamok”, az Európai Unió Tanácsa által képviselve, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: „a Közösség”, az Európai Unió Tanácsa által képviselve,

egyrészről, valamint

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

másrészről,

TEKINTETTEL arra, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Kínai Népköztársaság között létrejött, 2002. december 6-án Brüsszelben aláírt és 2008. március 1-jén hatályba lépett megállapodásnak (a továbbiakban: a Megállapodás) részes felei.

2. cikk

A Megállapodásnak a jegyzőkönyvhöz csatolt román és bolgár nyelvű szövege ugyanolyan feltételekkel hiteles, mint a Megállapodás 14. cikkével összhangban készült többi nyelvi változat.

3. cikk

A szerződő felek értesítik egymást a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások lezárultáról. Ez a jegyzőkönyv az utolsó írásbeli értesítés beérkezésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ez a jegyzőkönyv Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év március harmincegyedik napján készült, két példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és kínai nyelven, s e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a a Jegyzőkönyv 3. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, illetve e törvény 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.