A jogszabály mai napon ( 2022.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi CXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról és a logisztikai szolgáltatásokról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról és a logisztikai szolgáltatásokról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról és a logisztikai szolgáltatásokról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya

a továbbiakban: Szerződő Felek,

annak tudatában, hogy az árucseréhez elengedhetetlen a teljesítőképes nemzetközi árufuvarozás,

felismerve, hogy környezetvédelmi okokból és a közúti forgalom korlátozott kapacitása miatt vasúton és vízi úton korszerű fuvarozási rendszert kell kialakítani a közúti áruforgalom gazdasági és környezetvédelmi szempontból is elfogadható alternatíváinak megteremtése érdekében,

abban a meggyőződésben, hogy a kombinált árufuvarozás és a logisztika rendszere nagy lehetőség a nemzetközi áruforgalom gondjainak megoldásában,

figyelembe véve a nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezményeket, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese, valamint az erre vonatkozó nemzeti jogszabályokat,

hivatkozva a kombinált árufuvarozásra vonatkozó azon nemzetközi egyezményekre, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese,

a nemzetközi kombinált árufuvarozás és a logisztika terén történő kölcsönös együttműködés céljából az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Általános rendelkezések

(1) Jelen Megállapodás kiterjed a Szerződő Felek közötti logisztikai szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kombinált árufuvarozásra, amely részben vasúton vagy vízi úton, részben közúton valamelyik Szerződő Fél államában bejegyzett gépjárművel, a két Szerződő Fél államai között, vagy az egyik, vagy mindkét Szerződő Fél államán keresztül történik.

(2) A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerződéssel vállalt, az Európai Közösséget létrehozó szerződésből, az Európai Unióról szóló Szerződésből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Megállapodás alkalmazásában bizonyos fogalmak és azok meghatározásai az alábbiak szerint értelmezhetőek:

a) Nemzetközi kombinált árufuvarozás: olyan fuvarozási forma, amelynek során a fuvarozási folyamat kezdő vagy befejező szakaszában a gépjármű, illetve a gépjármű által fuvarozott intermodális fuvarozási egység továbbítása a közutat veszi igénybe és a közbenső szakaszon történő fuvarozás vasúton, belvízen vagy tengerhajózással történik, amely közbenső szakasz a közúti szakasz hosszánál nagyobb.

b) Intermodális fuvarozás: az árufuvarozás egy és ugyanazon rakományegységben vagy közúti járműben, két vagy több közlekedési alágazat igénybevételével történik, amelynek során a továbbított árukat nem rakják át.

c) Intermodális fuvarozási egység: gépjármű által fuvarozott csereszekrény vagy legalább 6,1 méter (20 láb) hosszú konténer, továbbá a kombinált árufuvarozásban alkalmazott daruzható félpótkocsi vagy pótkocsi.

d) Gépjármű: az egyik Szerződő Fél államában bejegyzett, árufuvarozásra kiépített és használt gépi meghajtású jármű, továbbá bármilyen vontatóból és pótkocsiból, vagy vontatóból és félpótkocsiból álló közúti járműszerelvény, amelyeknél a gépjármű az egyik Szerződő Fél államában van bejegyezve. Nem szükséges, hogy a pótkocsi, illetve a félpótkocsi bejegyzése ugyanazon Szerződő Fél államában legyen.

e) Kísért kombinált árufuvarozás: gépjárműveknek vasúton (Ro-La) vagy belvízi úton (Ro-Ro) történő továbbítása, miközben a gépjárművezető együtt utazik a gépjárművel.

f) Nem kísért kombinált árufuvarozás: intermodális fuvarozási egységeknek vagy gépjárműveknek vasúton vagy vízi úton történő továbbítása, miközben a gépjárművezető nem utazik a gépjárművel.

g) Elő- és utánfuvarozás: a gépjármű által fuvarozott intermodális fuvarozási egységeknek és gépjárműveknek a határátkelés helyétől vagy az áru feladási helyétől az útirány szerinti legközelebbi kombiterminálig vagy belvízi kikötőig, illetve a kombitermináltól az útirány szerinti legközelebbi határátkelőhelyig vagy az áru rendeltetési helyéig történő közúti fuvarozása, illetőleg közlekedése.

h) Kombiterminál: intermodális fuvarozási egységeknek és/vagy gépjárműveknek az egyik fuvarozási módról a másikra történő átrakóhelye.

i) Közúti fuvarozási engedély: a Szerződő Felek közötti nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló egyezmény szerinti közúti fuvarozási engedély.

j) Jutalomengedély: a kombinált árufuvarozás igénybevétele után járó adómentes vagy úthasználati díjtól mentes közúti fuvarozási engedély.

k) Logisztika: az áruforgalom szervezése és optimalizálása, amely magában foglalja a raktározás, az árukezelés és az elosztás folyamatát, és amelyben meghatározó szerepet játszik a közlekedés üzemvitele és infrastruktúrája.

3. Cikk

Kísért kombinált árufuvarozás

(1) A Szerződő Felek a jelen Megállapodás szerint a kísért kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó közúti elő- és utánfuvarozás esetén a Szerződő Felek országainak belső jogszabályai alapján kedvezményt biztosítanak, amely magyar részről gépjárműadó, szerb részről útilleték fizetési kötelezettség alóli mentességet jelent. Közúti fuvarozási engedélyt ezen fuvarozásoknál nem kell felhasználni.

(2) Jelen Cikk rendelkezései nem érintik azokat a díjakat és illetékeket, amelyeket autópályák egyes szakaszain, alagutakon, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladásra rónak ki, továbbá nem érintik azokat az illetékeket, díjakat, amelyeket a Szerződő Felek államának nemzeti jogszabályai alapján a gépjárművek megengedett méretének, össztömegének és/vagy tengelyterhelésének túllépése esetén állapítanak meg.

(3) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a kísért és nem kísért kombinált árufuvarozási rendszerben továbbított vonatok határállomáson történő tartózkodása ne haladja meg az AGTC Megállapodás (Európai Megállapodás a fontos nemzetközi kombinált fuvarozási vonalakról és ezek létesítményeiről) szerinti ajánlást (30 perc).

4. Cikk

Átlépés az országhatáron

(1) A kísért kombinált árufuvarozás esetén a határátkelőhelyeken az illetékes hatóságok a kombinált árufuvarozás igénybevételére jogosító dokumentumokkal rendelkező fuvarozót, illetve járművet a Szerződő Fél államába közúti fuvarozási engedély nélkül engedik be. A Szerződő Felek államából történő kilépés során a kombinált árufuvarozás igénybevételét CIM, CIM-UIRR vagy SZMGSZ fuvarlevéllel vagy hajófuvarlevéllel, és fel- vagy beszállójeggyel kell igazolni.

(2) A kombinált árufuvarozás végzésére jogosító és az árura vonatkozó dokumentumokat, továbbá azokat az iratokat, amelyeket nemzetközi szerződés ír elő, a Szerződő Fél államában történő minden fuvarozásnál a járművön kell tartani és azokat a Szerződő Fél illetékes hatóságainak kérésére be kell mutatni.

(3) A kombinált árufuvarozást végző járművek, személyek, valamint a fuvarozott áruk ellenőrzése az országhatáron való belépés, illetve kilépés során a Szerződő Felek államának nemzeti jogszabályaiban foglalt előírások alapján történik.

5. Cikk

Együttműködés a logisztikai szolgáltatások és a kombinált árufuvarozás elősegítésére

A Szerződő Felek

(a) ösztönzik a vasúti, a hajózási-, kikötő- és a kombinált fuvarozást végző társaságokat arra, hogy a logisztikai szolgáltatások és a kombinált árufuvarozás elősegítése céljából hatékony, egyeztetett intézkedéseket tegyenek,

(b) elősegítik - lehetőség szerint - a logisztikai szolgáltatások és a kombinált árufuvarozás fejlesztése céljából a saját vasútjaik, kombitermináljaik és kikötőik infrastrukturális beruházásait,

(c) törekednek arra, hogy a közúti árufuvarozás minél nagyobb mértékben kombinált árufuvarozás formájában bonyolódjon le,

(d) törekednek a kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó elő- és utánfuvarozásnak a hétvégi- és ünnepnapi közlekedési korlátozási tilalom alól való mentesítésére a Szerződő Felek államában érvényes nemzeti jogszabályoknak megfelelően,

(e) illetékes szerveik útján törekednek arra, hogy - lehetőség szerint - az elő- és utánfuvarozáshoz a 44 tonna össztömegű gépjárművek továbbításának feltételeit megteremtsék,

(f) illetékes szerveik útján törekednek arra, hogy - lehetőség szerint - a kombinált árufuvarozás keretében feladott rakományegységek vám- és egyéb hatósági kezelésének feltételeit a kombiterminálokon megteremtsék,

(g) elősegítik a közös logisztikai és nemzetközi kombinált árufuvarozási társaságok létesítését, együttműködését,

(h) kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az intézkedésekről, amelyek elősegítik a logisztikai szolgáltatások és a nemzetközi kombinált árufuvarozás színvonalának növelését,

(i) támogatják a kombinált árufuvarozás lebonyolításának elősegítése céljából a kombinált fuvarozási eszközök műszaki alkalmazásának kompatibilitását.

6. Cikk

Jutalomengedélyek

(1) A Szerződő Felek államából, államába vagy államán keresztül történő kombinált árufuvarozás igénybevétele esetén (Ro-La, Ro-Ro) a Szerződő Felek kölcsönös közúti jutalomengedélyek kiadásában állapodnak meg.

(2) A közúti jutalomengedélyek mértékét, feltételeit és érvényességi idejét a Kombinált Árufuvarozási Vegyes Bizottság állapítja meg.

(3) A jutalomengedélyeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai negyedévente adják át egymás részére.

(4) A Szerződő Felek államának nemzeti jogszabályai alapján ezen engedélyek mentesek magyar részről a gépjárműadó, szerb részről az úthasználati díj megfizetése alól.

7. Cikk

Kombinált Árufuvarozási Vegyes Bizottság

(1) Jelen Megállapodás végrehajtása és alkalmazása érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságai Kombinált Árufuvarozási Vegyes Bizottságot hoznak létre. Jelen Egyezmény hatálybalépését követő harminc napon belül a Szerződő Felek illetékes hatóságai megnevezik a Vegyes Bizottság munkájába bevont képviselőiket. A Vegyes Bizottság más szakértőket is bevonhat a Bizottság munkájába.

(2) Amennyiben a Vegyes Bizottság nem tud a jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben megoldást találni, a Szerződő Felek azokat diplomáciai úton oldják meg.

(3) A Vegyes Bizottság üléseit évente egyszer, a Szerződő Felek államainak területén felváltva tartja.

8. Cikk

A rendelkezések megszegése

(1) A fuvarozó vagy annak utazó személyzete köteles megtartani a másik Szerződő Fél államában hatályos jogszabályokat.

(2) Minden olyan esetben, amelyet a jelen Megállapodás vagy a Szerződő Feleket érintő nemzetközi egyezmények rendelkezései nem szabályoznak, a Szerződő Felek államának nemzeti jogszabályait kell alkalmazni.

(3) Ha valamely fuvarozó vagy annak utazó személyzete megszegi a jelen Megállapodás rendelkezéseit, a gépjármű forgalmi engedélyét kiadó Szerződő Fél illetékes hatósága az alábbi intézkedéseket hozhatja:

- az érintett fuvarozó felszólítása az érvényben lévő előírások megtartására;

- az érintett fuvarozó részére a jutalomengedélyek kiadásának leállítása, vagy a már kiadott jutalomengedély visszavonása arra az időszakra, amelyre a másik Szerződő Fél illetékes hatósága kizárta a fuvarozót a forgalomból.

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai értesítik egymást a megtett intézkedésekről.

9. Cikk

Adatvédelem

A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodással összefüggő minden adatot és információt - kivéve a nyilvánosan közzétett statisztikai adatokat és kimutatásokat - bizalmasan kezelnek, a saját államuk jogszabályaival összhangban harmadik féllel szemben védenek.

10. Cikk

Rendkívüli helyzet

A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a kombinált árufuvarozásban rendkívüli esemény, vis maior, forgalmi akadály, műszaki zavar vagy egyéb akadály miatt bekövetkező, tizenkét órát meghaladó üzemszünet esetén külön egyeztetett, sürgős intézkedéseket tesznek a nemzetközi kombinált árufuvarozás zavartalanságának biztosítása érdekében.

11. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges nemzeti előírások szerinti utólagos jóváhagyásról a Szerződő Felek diplomáciai jegyzékváltás útján értesítik egymást. Az Egyezmény a későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.

12. Cikk

A Megállapodás hatálya

(1) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időtartamra kötik, azonban azt bármelyik Szerződő Fél írásban felmondhatja.

(2) Jelen Megállapodás módosítására vagy kiegészítésére a Szerződő Felek megállapodását követően kerül sor. A jóváhagyott módosítás a jelen Megállapodással megegyező módon lép hatályba.

(3) Jelen Megállapodás a felmondásáról szóló diplomáciai értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételét követő hat (6) hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Budapesten, 2009. október 12-én két eredeti példányban, magyar és szerb nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a a Megállapodás 11. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a törvény 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére