A jogszabály mai napon ( 2021.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), h), i), j), m), valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 65. § b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak:

1. *  gazdasági akta szám vagy GA szám: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. § 16. pontja szerinti gazdasági akta azonosító száma;

2. gazdasági aktát vezető hegybíró: az a hegybíró, aki az adatszolgáltató szőlőültetvénye, illetve borászati üzeme szerint illetékes hegybírója által nyilvántartott adatok összesítésével összeállítja, nyilvántartja, kezeli az adatszolgáltatóra vonatkozó gazdasági aktát;

3. * 

4. integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer: a szőlő-bor ágazat nyilvántartással, adatszolgáltatással, ellenőrzéssel kapcsolatos közösségi és tagállami kötelezettségek teljesítését támogató informatikai rendszer.

b) a terület azonosításával kapcsolatos fogalmak:

1. blokkhatár fedvény: a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer (MePaR) blokkhatárait és a nem támogatható területek határait, valamint a blokkok azonosító kódjait tartalmazó digitális térkép;

2. domborzati fedvény: 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a felszín egységes méretű, szabályos alakú részeire vonatkoztatott, tengerszint feletti magassági, égtáji kitettség-, valamint lejtőszög kategória értékeket szolgáltató téradatbázis;

3. *  dűlő fedvény: a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv földrajzinév-rendezési programjával egyeztetett, a termékleírásokban feltüntetett kisebb földrajzi egységek, dűlők határait tartalmazó digitális térkép fedvény;

4. fedvény: a térinformatikai rendszerben szereplő, egy logikai egységet képező digitális térképréteg;

5. * 

6. * 

7. kataszteri fedvény: az ingatlan-nyilvántartási térkép nem hiteles digitális másolata, amely a földrészlethatárokat és a helyrajzi számokat tartalmazza;

8-11. * 

12. ortofotó: állami alapadatok felhasználásával létrehozott, a rendelet céljainak megfelelő pontosságú, méretek és területek meghatározására alkalmas, térképszerűen átdolgozott légifelvétel, amely a szőlőültetvények vektoros határainak meghatározásában is felhasználható;

13. szőlőültetvény: olyan szőlőültetvény-felület a hegyközség szőlőültetvény kataszterében, amely legalább helyrajzi szám szerint nyilvántartott, és a szőlő művelésmódjára, valamint fajtájára vonatkozó adatok azonosak;

14. szőlőültetvény fedvény: szőlőültetvények helyrajzi szám szerint körülhatárolásával kialakított digitális térkép;

15. talajtani fedvény: 1:100 000 vagy nagyobb méretarányú agrotopográfiai alapú digitális térkép;

16. támogatás fedvény: 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pont vi. alpontjában meghatározott adatok térképi megjelenítése;

17. *  termőhelyi kataszteri fedvény: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet (a továbbiakban: MATE) által elvégzett termőhelyi minősítés során kialakított felvételezési egységek térképi határainak digitális másolata, valamint a szőlő termőhelyi kataszter módosításairól hozott határozatok változásvezetése során előállított digitális térkép fedvények;

18. topográfiai fedvény: az 1:10 000-es és 1:100 000-es méretarányú digitális állami topográfiai térképek.

c) ellenőrzéssel, laboratóriumi vizsgálatokkal és a forgalomba hozatali engedély kiadásával kapcsolatos fogalmak: * 

1. átlagminta: több tartályból álló tétel esetén az egyes tartályokból, azok térfogatának arányában elkülönített és összekevert termékből vett minta;

2. biológiai üledékek: élő és holt élesztőgombasejtek, baktériumsejtek vagy sejthalmazok, valamint penészgombafonalak;

3. *  borüledékek: mindazok a mikrobiológiai, kémiai és fizikai eredetű részecskék, amelyek a stabilizált, szűrt borászati termékben szaporodás, kicsapódás vagy utószennyeződés útján nemkívánatos elváltozást (opálosság, porosság, zavarosság) okoznak, függetlenül attól, hogy a részecskék a borászati termékben leülepednek vagy lebegve maradnak;

4. ellenminta: a halmazból, tételből a mintával azonos időben és módon vett és lezárt minta, mely a mintaadónál marad;

5. *  fizikai üledékek: a tiszta borászati termékbe technológiai szennyeződés útján bekerült oldhatatlan részecskék;

6. húzott minta: a tartályban lévő tétel minden rétegéből, a mintavételhez használt eszköz egyenletes mozgatásával, húzásával vett minta;

7. *  kémiai üledékek: a borászati termék természetes oldott anyagainak környezeti hatásokra bekövetkező kicsapódásai, kristályos vagy amorf részecskék formájában;

8. minta: a halmazból, tételből minősítés céljára elkülönített termékmennyiség, az elemi minták összessége;

9. *  palackállóság: palackálló az a borászati termék, amely szakszerű szállítási, tárolási és fogyasztási körülmények mellett a vonatkozó előírásokban meghatározottak szerint tiszta és üledékmentes marad, érzékszervi tulajdonságai hátrányosan nem változnak meg; kivételt képeznek a szűretlen borászati termékek;

10. vizsgálat: a megmintázott termékhalmaz az Európai Unió által elfogadott módszerrel történő - érzékszervi, fizikai, kémiai, kiszerelési, jelölési, mikrobiológiai, toxikológiai, radiológiai - vizsgálata a fogyaszthatóság, forgalmazhatóság engedélyezésének érdekében;

11. *  termékhalmaz: termékhalmaz az azonos tételszámmal ellátott termék; tételszám hiányában a borászati termék nyilvántartásában egy termékként nyilvántartott, ennek hiányában a származást igazoló dokumentumokban megjelölt mennyiség tekintendő egy termékhalmaznak.

d) *  egyéb fogalmak:

1. borászati termék: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet 2. részében meghatározott termék;

2. bor: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet 2. rész 1. pontjában meghatározott termék;

3. *  borászati termék nyilvántartása: a Btv. 19. § (1) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás.

A borvidékekbe tartozó települések listája

2. § *  A borrégiók és borvidékek felsorolását és lehatárolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

ELSŐ RÉSZ

A SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

I. Fejezet

A GAZDASÁGI AKTA VEZETÉSE

3. § (1) *  A szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró a Btv. 11. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatót (a továbbiakban: adatszolgáltató) a névjegyzékbe vagy nyilvántartásba történő felvétellel egyidejűleg a 2. számú melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványok alapján, 8 napon belül tájékoztatja a gazdasági akta számáról. A hegybíró adatszolgáltatóként a szőlőültetvény használójaként bejelentett természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli szervezetet tartja nyilván.

(2) A hegybíró - a nyilvántartásba vétel feltételeként - helyszíni szemlét végezhet. A hegybíró a helyszíni szemle során meggyőződik a bejelentkezéskor szolgáltatott adatok valódiságáról. A hegybíró a nyilvántartásba vételről hatósági bizonyítványt állít ki.

(3) * 

(4) *  Az adatszolgáltató a gazdasági akta hegybíró által vezetett részének összeállítása céljából a névjegyzékbe vagy nyilvántartásba történő felvételt követő 15 napon belül az általa kiválasztott - valamely szőlőültetvénye vagy borászati üzeme szerint illetékes - hegybíróval közli a gazdasági akta számát és, hogy mely hegyközségeknek adatszolgáltatója.

(5) *  A gazdasági aktát vezető hegybíró a nyilvántartásba vételről hatósági bizonyítványt állít ki.

4. § (1) *  Az adatszolgáltató a gazdasági akta számát minden kérelemnél, illetve jelentésnél köteles feltüntetni.

(2) *  Az adatokban történő változást az adatszolgáltató a 2. számú melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványon az adatszolgáltató azonosítását szolgáló és az adatváltozást érintő részek kitöltésével 15 napon belül köteles a szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybírónak bejelenteni.

(3) *  Ha a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: borászati hatóság) ellenőrzése során megállapítja, hogy a borászati üzemre vonatkozó adatok nem egyeznek meg a gazdasági aktában rögzített adatokkal, a borászati üzemet határidő megjelölésével felszólítja a hegybíró részére történő adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatásra felszólító határozatot a hegybíróval is közölni kell.

(4) A gazdasági aktát vezető hegybíró a gazdasági aktában nyilvántartott adatok valódiságát a szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró és - a borászati üzemre vonatkozó adatok esetében - a borászati hatóság együttműködésével legalább 5 évente köteles ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés eredménye alapján a hegybíró eltérést talál, abban az esetben az adatszolgáltatót fel kell szólítani a nyilvántartott adatainak helyesbítésére, illetve kiegészítésére.

(5) *  A felszólításnak a véglegessé válástól számított 10 napon belül kell eleget tenni.

5. § *  (1) *  A hegybíró az adatszolgáltató tevékenységének megszűnéséről tett nyilatkozata alapján a gazdasági aktát 15 napon belül lezárja, melynek tényét a gazdasági aktában rögzíti.

(2) * 

(3) *  A hegybíró a bejelentéstől számított 15 napon belül értesíti az adatszolgáltató gazdasági aktáját vezető hegybíróját a bejelentés tényéről.

(4) A gazdasági akta vezetésére kiválasztott hegybíró a gazdasági akta áttételének tényét a gazdasági aktában rögzíti, és új hatósági bizonyítványt állít ki az adatszolgáltató részére, amelyben közli a gazdasági akta vezetésére és az adatszolgáltatóra vonatkozó aktualizált adatokat.

II. Fejezet

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

6. § (1) A borászati üzem

a) a természetes alkohol tartalom növelése;

b) *  a borászati termékek savtartalmának növelése;

c) *  a borászati termékek savtartalmának csökkentése;

d) *  a borászati termék édesítése

művelet végzését köteles írásban bejelenteni a művelet végrehajtási helye szerint illetékes hegybíró részére.

(2) *  A természetes alkoholtartalom növelésének borászati évben első alkalommal történő végzését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni, a művelet megkezdése előtt legalább két munkanappal. A bejelentés több műveletre, illetve valamely meghatározott időszakra is kiterjedhet. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (3) bekezdés szerint kell a nyilvántartást vezetni.

(3) *  A borászati termékek savtartalmának növelését és csökkentését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni.

(4) *  A borászati termék édesítését a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. pontja szerint kell bejelenteni. Azok a borászati üzemek, amelyek rendszeresen vagy folyamatosan végeznek édesítési műveletet, a bejelentést több műveletre vagy meghatározott időszakra vonatkozóan is megtehetik. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. pontjának c) alpontja szerint kell a nyilvántartást vezetni.

(5) *  Az (1) bekezdésben felsorolt műveletek bejelentésének másolatát, a bejelentés elküldésének igazolásával a borászati üzem borászati termék nyilvántartásának mellékleteként meg kell őrizni.

(6) * 

7. § *  (1) *  Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére, a borpiaci év január 10-ig az adott borpiaci évben szüretelt szőlő mennyiségéről, valamint felvásárolt szőlő esetén a felvásárlási árról a 4. számú melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványon adatot szolgáltat.

(2) *  A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítására vonatkozó adatok a borászati üzem által adott becslés alapján is megadhatók. A borászati üzem a becsült adatokat köteles a borászati termék nyilvántartás alapján helyesbíteni, és a helyesbített adatokat a hegybíró részére megküldeni legkésőbb március 10-ig.

(3) *  Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére augusztus 15-ig az előző borpiaci évben forgalomba hozott borászati termék mennyiségéről az 5. számú melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványon szolgáltat adatot, amit a gazdasági aktát vezető hegybíró a Hegyközségi Információs Rendszerben (a továbbiakban: HEGYIR) rögzít.

(4) *  Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére a készleteiről, valamint az átvett hivatalos zár felhasználásáról az előző borpiaci évre vonatkozóan a 6. melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványon augusztus 15-ig szolgáltat adatot, amit a gazdasági aktát vezető hegybíró a HEGYIR-ben rögzít.

(5) *  Az adatszolgáltató szüreti és termelési jelentését az adott borpiaci évben szüretelt szőlőre vonatkozó szőlő származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 13. § szerinti leadásával is teljesítheti a szüreti év november 30. napjáig, valamint az abból készült borászati termékeire vonatkozó első borászati termék származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 14. § szerinti leadásával is a borpiaci év január 10. napjáig.

(6) Az adatszolgáltató a jelen § szerinti adatszolgáltatásokat az illetékes hegybíró részére postán küldi meg, vagy egy eredeti példányát a hegybírónak átadja.

7/A. § *  (1) A gazdasági aktában termőként nyilvántartott ültetvény esetében az adatszolgáltatónak a szüret elmaradásának okát a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybírónak a szüret elmaradását okozó káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) honlapján közzétett, legalább a termelő nevét, címét, a gazdasági akta számát, az ültetvény helyrajzi számát a település megnevezésével, az érintett ültetvény méretét, a szüret elmaradását okozó káresemény megnevezését és feltételezhető időpontját, valamint a káresemény bekövetkeztét alátámasztó, a bejelentéshez mellékelt dokumentumok megnevezését tartalmazó nyomtatványon. Lopás esetén a bejelentéshez mellékelni kell a feljelentés másolatát.

(2) Az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést nyilvántartásában rögzíti.

(3) A HNT kockázatelemzés alapján elrendeli ezen ültetvények legalább 5%-ának ellenőrzését.

8. § (1) *  A 436/2009/EK rendelet 11. cikke szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy a 436/2009/EK rendelet V. melléklete szerinti jelentést a NÉBIH részére nyújtja be a július 31-én birtokában lévő szőlőmust-, szőlőmustsűrítmény-, finomított szőlőmustsűrítmény- és borkészletekről minden év augusztus 10-ig.

(2) *  A NÉBIH az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a beérkezett jelentések alapján összesített jelentést készít október 31-ig, amelyet másolatban megküld a HNT részére is.

9. § *  (1) A szőlőterület szerint illetékes hegybíró augusztus 15-ig rögzíti a HEGYIR-ben az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermés mennyiségéről a hegyközség által készített becslést szőlőfajtánkénti bontásban.

(2) *  A gazdasági aktát vezető hegybíró augusztus 25-ig rögzíti a HEGYIR-ben az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásról, borkészletről oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati termékenként (a továbbiakban: OEM-borászati termék), oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borászati termékenként (a továbbiakban: OFJ-borászati termék), földrajzi jelzést nem viselő borászati termékenként (a továbbiakban: FN-borászati termék) az adatokat, és összehasonlítja a HEGYIR-ben szereplő adatokkal. Eltérés esetén az eltérésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet 3 munkanapon belül megküld a NÉBIH-nek és a HNT-nek.

(3) *  A HNT a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 40. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott adatokhoz a tárgyévet követő január 31-ig hozzáférést biztosít a vámhatóságnak és a NÉBIH-nek.

10. § *  A HNT a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok részére hozzáférést biztosít a HEGYIR-ben

a) a 9. § (1) bekezdése szerinti, az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermelés mennyiségéről, szőlőfajtánkénti bontásban készített becsléshez,

b) a 9. § (2) bekezdése alapján az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásról, borkészletről OEM-borászati termékenként, OFJ-borászati termékenként, FN-borászati termékenként összesített adatokhoz,

c) a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámára, a szőlőterület nagyságára, a terület változására, a szőlőterület megoszlására fajtánként, és a borászati kapacitásra vonatkozó összesített adatokhoz,

d) a szőlőtermesztésre, a szőlőfelvásárlásra, a feldolgozott szőlő mennyiségére, valamint a borászati termék előállításra vonatkozó összesített adatokhoz.

11. § (1) *  A HNT a 9. § (1) bekezdése szerinti, az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermelés mennyiségéről, szőlőfajtánkénti bontásban készített becslést szeptember 5-ig megküldi a miniszter részére.

(2) A HNT * 

a) a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámára, a szőlőterület nagyságára, a terület változására, a szőlőterület fajtánkénti megoszlására és a borászati kapacitásra vonatkozó adatokat szeptember 30-ig,

b) *  a szőlőtermelésre, a szőlőfelvásárlásra, a feldolgozott szőlő mennyiségére, valamint a borászati termék előállításra vonatkozó adatokat március 20-ig,

c) az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásra, borkészletre vonatkozó adatokat szeptember 30-ig

elektronikus úton továbbítja a miniszter részére.

(3) A 436/2009/EK rendelet 19. cikk (1) bekezdésben meghatározott jelentéseket a miniszter küldi meg a Bizottság részére.

12. § *  A hegybíró, a HNT és a miniszter az elküldött adatokat nyomtatott vagy elektronikus formában az adatszolgáltatást követő 5. borpiaci év végéig köteles megőrizni.

III. Fejezet

A SZŐLŐ ÉS A BORÁSZATI TERMÉK SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK KIADÁSÁNAK RENDJE * 

13. § (1) *  A HEGYIR-ben nyilvántartott ültetvényhasználó november 30-ig, de legkésőbb a szüret befejezését követő 8 napon belül a 8. számú melléklet szerinti adatok megadásával igényelheti a szőlő származási bizonyítványt a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett nyomtatványon, vagy elektronikus úton a HNT honlapján közzétett módon. A határidő elmulasztását követően szőlő származási bizonyítvány a Hktv. 41. §-ában foglaltak figyelembevételével kérelmezhető legkésőbb a szüret évét követő év április 15. napjáig.

(2) *  A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell a mérlegjegyet, a felvásárlási jegyet vagy átvételi elismervényt vagy ezek másolatát, vagy a kérelem aláírásával nyilatkozni kell a saját feldolgozásról.

(3) *  A szőlő származási bizonyítványát a 9. számú melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni, és a kérelemtől függően papír alapon vagy elektronikusan kell kiadni. A papír alapon kiadott példányok közül az első, eredeti példány a feldolgozóé. A második példányt abban az esetben kell kiadni a termelő részére, amennyiben az nem azonos a feldolgozóval. A borászati termék nyilvántartáshoz a szőlő származási bizonyítvány másolata is mellékelhető.

(4) *  A Jöt. 133. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti adómentes bor (a továbbiakban: adómentes bor) előállításához szükséges szőlő származási bizonyítvány papír alapon történő kiadása esetén annak csak a második példányát kell kiadni, az első példány a hegybírónál marad. A második példány a vonatkozó adómentességi feltételek teljesülésének és az adómentes bor előállítására felhasznált szőlő igazolására szolgál.

(5) *  A szőlő származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére kell bejelenteni, aki ennek tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján a szőlő származási bizonyítvány másodpéldányát adja ki. A másodpéldány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel.

(6) A szőlő származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezője kérheti.

(7) *  A szőlő származási bizonyítvánnyal rendelkező szőlő további értékesítése esetén az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a hegybíró a szőlő származási bizonyítványának bevonását - elektronikus úton kiadott szőlő származási bizonyítvány esetén annak visszavonását - követően új szőlő származási bizonyítványt állít ki. Az új szőlő származási bizonyítványt a szőlőt felvásárlónak kell kiadni, a bevont vagy visszavont szőlő származási bizonyítvány számának a feltüntetésével. Amennyiben a szőlő felvásárló, a szőlőfajta, az eredetvédelmi és a termékkategória is megegyezik, egy szőlő származási bizonyítványt kell kiadni. A szőlő további feldolgozása esetén az új származási bizonyítványt - az előző származási bizonyítvány bevonásával, illetve visszavonásával egyidejűleg - az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró adja ki, a kérelemtől függően papír alapon vagy elektronikusan.

13/A. § *  (1) *  Amennyiben a szüretelt szőlő ugyanabból a hegyközségből származik, és a szőlőt a kérelmező a szőlőével megegyező eredetvédelmi kategóriájú borászati termék készítésére maga dolgozza fel vagy bérfeldolgozás keretében dolgozza fel, a szőlő és az első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelmet a 8/A. számú melléklet adattartalmát kötelezően tartalmazó nyomtatványon összevontan is be lehet nyújtani. A 8/A. számú melléklet szerinti kérelem alapján a szőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró a 9/A. számú melléklet szerinti összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt állítja ki.

(2) A 8/A. számú melléklet szerinti kérelem november 30-ig nyújtható be.

(3) Az összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt a továbbiakban az első borászati termék származási bizonyítványra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

14. § *  (1) *  A borászati termék származási bizonyítvány kiadását a hegybíró által nyilvántartott, gazdasági aktaszámmal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezi személyesen, postai úton a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett nyomtatványon vagy elektronikus úton a HNT honlapján közzétett módon. A nyomtatványon a kérelmezőnek legalább a 10. számú melléklet szerinti adatokat kell megadnia.

(2) *  Az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását legkésőbb a szüretet követő év január 15-ig kell kérelmezni a borászati üzem fekvése szerint illetékes hegybírónál. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítása esetén az első borászati termék származási bizonyítványt a szüretet követő év március 31-ig kell kérelmezni. Az első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelemben a bor mennyiségét seprős újborban kell megadni. A kérelemhez csatolni kell: * 

a) *  a szőlő származási bizonyítvány egy példányát, és

b) *  a borászati termék nyilvántartás kérelemben szereplő borászati termék tételre vonatkozó részének másolatát.

(2a) *  A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztását követően az első borászati termék származási bizonyítvány a Hktv. 41. §-ában foglaltak figyelembevételével kérelmezhető legkésőbb a szüret évét követő év július 15. napjáig.

(3) *  Az első borászati termék származási bizonyítvány kiadásával egyidejűleg a kiadott szőlő származási bizonyítványt be kell vonni, illetve elektronikus úton kiadott származási bizonyítvány esetén vissza kell vonni.

(4) *  Borászati termék származási bizonyítvány csak az alábbi célok valamelyikéből benyújtott kérelemre adható ki: * 

a) *  készletigazolás (ideértve az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását is),

b) *  másik borászati üzembe történő átszállítás, vagy

c) forgalomba hozatali engedély igénylése.

(4a) *  A származási bizonyítványt az eladó borászati üzem nevére kell kiállítani. A termék eredetét a (4) bekezdés c) pontja szerint kiállított származási bizonyítvány és a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló rendelet szerint kiállított kísérő okmány együttesen igazolja. A borászati termék származási bizonyítványon jelölni kell a felhasználás célját.

(5) *  A hegybíró a szüretet követő év február 20-ig rögzíti a HEGYIR-ben a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelemben szereplő adatokat. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékekre benyújtott kérelmekben szereplő adatokat a hegybíró április 20-ig rögzíti a HEGYIR-ben.

(6) *  Adómentes bor előállítása esetén borászati termék származási bizonyítvány nem adható ki. Ebben az esetben a szőlő származási bizonyítványra a hegybíró rávezeti: „Adómentes bor előállítására felhasznált szőlő”. Ezt a tényt a hegybíró rögzíti a HEGYIR-ben.

(7) *  A borászati termék származási bizonyítványt borászati termék tételenként kell kiadni.

(8) *  A borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktétel további feldolgozása esetén az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a feldolgozás helye szerint illetékes hegybíró a borászati termék származási bizonyítványának bevonását - elektronikus úton kiadott borászati termék származási bizonyítvány esetén annak visszavonását - követően a borászati termék további feldolgozásának megfelelően új borászati termék származási bizonyítványt állít ki. A kiadott borászati termék származási bizonyítványokban rögzített bormennyiséget a borászati termék nyilvántartás érintett borászati termék tételre vonatkozó részének másolata alapján kell rögzíteni. A borászati termék származási bizonyítványt a hegybíró csak abban az esetben adhatja ki, amennyiben a származási bizonyítvány kérelemhez mellékelt borászati termék nyilvántartás-másolat alkalmas a tétel azonosítására.

(9) *  Amennyiben a borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati termék tételt több borászati termék tételre bontják meg, abban az esetben az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelmek alapján a hegybíró a borászati termék származási bizonyítványának bevonását - elektronikus úton kiadott borászati termék származási bizonyítvány esetén annak visszavonását - követően borászati termék tételenként új borászati termék származási bizonyítványt állít ki és azon feltünteti a bevont, illetve visszavont borászati termék származási bizonyítvány számát. A tételenként kiadott borászati termék származási bizonyítványok adattartalmának meg kell egyeznie a bevont, illetve visszavont származási bizonyítványon szereplő, a borászati terméket meghatározó adatokkal. A tételenként kiadott borászati termék származási bizonyítványokban rögzített, összegzett mennyiség - a technológiai veszteségtől, a keletkezett borseprőtől, valamint a felhasznált tirázs és expedíciós likőrtől eltekintve - nem térhet el a bevont, illetve visszavont származási bizonyítványon szereplő mennyiségtől.

(10) *  A (8) bekezdés szerint kiadott borászati termék származási bizonyítványon akkor is fel kell tüntetni az alkoholtartalom-növelés vagy az édesítés tényét, ha azt nem azon a tételen végezték, amelyre a borszármazási bizonyítványt kérik, hanem egy vagy több résztételnél, amiből a végső borászati termék tétel áll.

15. § (1) *  A borászati termék származási bizonyítványát a hegybíró a 11. számú melléklet szerinti tartalommal adja ki. A borászati termék származási bizonyítványon csak a HEGYIR-ben rögzített adatok szerepelhetnek. A borászati termék származási bizonyítvány elektronikusan is kiadható.

(2) *  Borászati termék származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére kell bejelenteni, aki ennek tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján új sorszámú borászati termék származási bizonyítványt állít ki. Az új borászati termék származási bizonyítvány megjegyzés rovatában kötelező feltüntetni a régi származási bizonyítvány számát és az új bizonyítvány kiállításának az okát. Az új borászati termék származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel. Az elveszett vagy megsemmisült származási bizonyítványokat a hegybíró azonosító szám alapján érvényteleníti, és az érvénytelenítésről a NÉBIH-et minden hónap 10-éig értesíti.

(3) *  A borászati termék származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezője kérheti.

16. § * 

17. § (1) *  A származási bizonyítvány kiadását a HEGYIR-ben kell nyilvántartani.

(2) A nyilvántartásnak

a) a származási bizonyítvány tulajdonosának természetes személyazonosító adatait,

b) a származási bizonyítvány számát,

c) a kiadás dátumát,

d) a származási bizonyítványban szereplő szőlő- vagy bormennyiség felhasználási célját

kell tartalmaznia.

18. § *  A HNT a hegybírók által összesített adatok alapján a borpiaci évet követő szeptember 15-ig a NÉBIH részére elektronikusan megküldi a fel nem használt szőlő származási bizonyítványokról szóló összesített nyilvántartást.

19. § (1) Szőlő borászati célú felhasználása esetén a szőlő származási bizonyítványt vissza kell vonni.

(2) *  Borászati célú felhasználásnak minősül és borászati termék származási bizonyítványt kell kiállítani must, sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény előállítása esetén függetlenül attól, hogy a keletkezett termék végfelhasználása milyen irányú lesz. A cefre és a zúzott szőlő előállítása esetén szőlő származási bizonyítványt kell kiállítani.

20. § *  (1) *  Az Európai Unió más tagállamából származó, Magyarország területére kiszerelés vagy további feldolgozás céljából behozott borászati termék borászati termék származási bizonyítványát a borászati termék tétel adatairól a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiadott igazolás (a továbbiakban: igazolás), valamint a szállítási okmányok csatolásával kell kérelmezni a borászati termék tárolási helye szerint illetékes hegybírónál. A borászati üzemnek a betárolást 1 munkanapon belül kell bejelentenie a borászati termék tárolási helye szerint illetékes hegybíró részére.

(2) Az igazolást a kísérőokmány kinyomtatott eredeti példánya és szükség szerint az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést tanúsító okmány hivatalos fordítása csatolásával kell kérelmezni. A NÉBIH az igazolást a 10. számú melléklet „B” része szerinti adattartalommal adja ki.

(3) *  Az Európai Unió más tagállamából származó szőlőből Magyarország területén készített borászati termék szőlő származási bizonyítványát az előállítást végző borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró állítja ki. A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelemhez csatolni kell a szállítási okmányokat. A szőlő származási bizonyítványon fel kell tüntetni a szőlő származási helyét (tagállam neve) és természetes alkoholtartalmát, valamint a vevő nevét és címét. A vevőnek a betárolást 1 munkanapon belül kell bejelenteni a szőlő feldolgozási helye szerint illetékes hegybíró részére.

(4) *  További feldolgozás, illetve kiszerelés céljából Magyarország területére behozott bor készletváltozásáról a borászati üzem a kitárolás megkezdése előtt 48 órával beérkezőleg adatot szolgáltat a NÉBIH, továbbá a borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró részére. Az adatszolgáltatás során a borászati üzem nevét, NÉBIH engedélyszámát, adószámát vagy adóazonosító jelét, a kitárolt borászati termék származási országának nevét, a bor mennyiségét és termékkategóriáját kell megadni. Az adatszolgáltatást faxon, személyesen, írásban minősített elektronikus aláírás nélküli vagy minősített elektronikus aláírással ellátott e-mailben kell teljesíteni.

21. § (1) A szőlő származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek és a szőlőtermelőnek a kiállítást követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie.

(2) *  A borászati termék származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek a forgalomba hozatali engedély véglegessé válását követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie.

(3) *  A szőlő származási bizonyítványt az ügyfél legkésőbb az adott borpiaci év április 30-ig kapja meg.

(4) *  Az első bor származási bizonyítványt az ügyfél legkésőbb az adott borpiaci év végéig kapja meg.

21/A. § *  A Jöt. 3. § (3) bekezdés 16. pontja szerinti kisüzemi bortermelő esetében e rendelet 8/A. számú mellékletében, a 10. számú mellékletében, valamint a 11. számú mellékletében szereplő, a „borászati termék tárolási helye (adóraktár száma)” mező vonatkozásában a kisüzemi bortermelő borászati üzemengedélyének számát kell feltüntetni.

IV. Fejezet

SZŐLŐÜLTETVÉNYEK ORSZÁGOS TÉRINFORMATIKAI NYILVÁNTARTÁSA (VINGIS)

22. § (1) *  A VINGIS rendszer aktualizálása érdekében az adatfogadást, -ellenőrzést, -konszolidálást, -feldolgozást és az adatbázisokba való feltöltést az adatátadást követő 30 napon belül minden egyes frissítendő adatréteg esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv külön elvégzi, valamint frissíti a digitális térképi adatbázisokat.

(2) A rendszer részét képező különböző méretarányú térképeket az Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerben kell ábrázolni.

23. § (1) A VINGIS adatbázis tartalmazza:

a) a kataszteri fedvényt,

b) az ortofotót,

c) a szőlőültetvény fedvényt,

d) * 

e) a támogatás fedvényt,

f) a topográfiai fedvényt,

g) a megyehatár fedvényt,

h) a hegyközségi határ fedvényt,

i) a dűlő fedvényt,

j) a termőhelyi kataszteri fedvényt,

k) a talajtani fedvényt,

l) a blokkhatár fedvényt.

(2) * 

(3) * 

24. § *  A borszőlőültetvények lehatárolása az ültetvénykataszterben meglévő adatok alapján történik a kataszteri fedvény segítségével. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az ültetvényhatárt a helyrajzi számokhoz tartozó földrészlet-határoknak megfelelően a HNT által a 22. § szerint megküldött adatok alapján határolja le.

25. § (1) *  A HNT a gazdasági aktából a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv számára minden év szeptember 5-ig a VINGIS-ben való rögzítés céljából a szőlőültetvényekre vonatkozó, az adott év július 31-i állapotnak megfelelő adatokat továbbítja, a 2. számú melléklet A, B, C része szerinti adattartalommal. Ez alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv létrehozza az ültetvények határait jelölő fedvényt, melynek pontosítását a 24. § szerint végzi el.

(2) *  A termőhelyi kataszteri fedvényt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a MATE által frissített analóg térképek digitalizálásával, valamint a termőhelyi kataszterbe sorolásról, kiegészítéséről vagy módosításáról szóló határozatok feldolgozásával, az adattartalmi és geometriai hibákat javítva hozza létre, majd EOV rendszerben ábrázolja a VINGIS-ben.

(3) * 

(4) *  A termőhelyi kataszteri fedvény adatait a MATE a HNT részére a HEGYIR-ben történő rögzítésre alkalmas formában átadja és a változásokról folyamatosan értesíti a HNT-t.

26. § (1) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv biztosítja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és a NÉBIH részére a helyszíni ellenőrzések elvégzéséhez szükséges VINGIS térképeket.

(2) * 

(3) *  A szőlő termőhelyi kataszter változtatásairól hozott határozatait a NÉBIH megküldi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a változásokat a VINGIS rendszerben átvezeti.

27. § *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a VINGIS rendszer adatbázisához való hozzáférést az Agrárminisztérium, a Kincstár, a NÉBIH, a MATE, az ingatlanügyi hatóság, a HNT, a hegyközségi tanácsok és a hegybírók részére feladatainak ellátása érdekében biztosítja.

27/A. § * 

MÁSODIK RÉSZ

BORÁSZATI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A borászati termékek előállítása kezdetének és végének szabályozása * 

27/B. § *  A borászati termékek előállítása a szőlő feldolgozásának megkezdésével kezdődik, és azzal a kiszerelést megelőző művelettel zárul, amelyet követően a termék analitikai és érzékszervi jellemzői már nem változnak meg.

Oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati termékek előállítása

28. § *  (1) OEM-borászati termékek előállításakor az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni:

a) a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A. mellékletének táblázatában meghatározott borászati eljárások közül nem engedélyezett: a 14., 32. és 40. sorban meghatározott eljárások alkalmazása,

b) a pezsgők, minőségi pezsgők, illatos minőségi pezsgők, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóborok, gyöngyözőborok és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőborok kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása.

(2) A Magyarországon előállított OEM-borászati termékek édesítése lehetséges, amennyiben a termékleírás ettől eltérően nem rendelkezik.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borászati termékek előállítása

29. § *  OFJ-borászati termékek előállításakor az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni:

a) a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A. mellékletének táblázatában meghatározott borászati eljárások közül nem engedélyezett a 14. és 32. sorban meghatározott eljárások alkalmazása.

b) a pezsgők, minőségi pezsgők és illatos minőségi pezsgők kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása.

Egyes borászati eljárások végrehajtásának különös feltételei * 

29/A. § *  (1) A 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A mellékletének 26. és 29. pontjában meghatározott eljárások csak az alábbi esetekben folytathatóak le:

a) *  az eljárást végző személy rendelkezik a 12. számú mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével, vagy

b) az eljárást a borászati hatóság képviselőjének jelenlétében végzik el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott művelet elvégzését, továbbá a keletkezett derítési alj elszállítását 5 nappal azt megelőzően be kell jelenteni a NÉBIH részére.

Alkoholtartalom-növelés rendkívül kedvezőtlen időjárású években * 

29/B. § *  (1) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. melléklet, A rész, (3) bekezdése alapján a rendkívül kedvezőtlen időjárású években a HNT kérelmére a miniszter engedélyezheti az egész ország, vagy borvidék vonatkozásában a friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, illetve a még erjedésben levő újbor alkoholtartalmának további 0,5 térfogatszázalékkal történő kiegészítését.

(2) A HNT az alkoholtartalom kiegészítő növelésének kérelmét az azt alátámasztó adatokkal együtt küldi meg a miniszter részére.

(3) A miniszter a kérelem teljessé válásától számított 15 napon belül döntést hoz, melyet közzétesz a Hivatalos Értesítőben, valamint erről tájékoztatja az Európai Bizottságot.

Általános érzékszervi jellemzők

30. § *  A Magyarországon termelt, vagy az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott boroknak, likőrboroknak, pezsgőknek, minőségi pezsgőknek, illatos minőségi pezsgőknek, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóboroknak, gyöngyözőboroknak, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőboroknak az alábbi érzékszervi jellemzőkkel kell rendelkezniük:

a) szín: a címkén jelzett színnek (fehér, rozé, vörös) és jellegének megfelelő,

b) tisztaság: legalább tiszta, a palackos érlelésből fakadó esetleges üledékektől eltekintve üledékmentes,

c) illat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő,

d) íz, zamat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő,

e) pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, gyöngyözőbor, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor esetén gyöngyözés: finom, tartós.

HARMADIK RÉSZ

A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁRA ÉS ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

I. Fejezet

A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI * 

A forgalomba hozatalhoz szükséges minták

31. § *  (1) *  A borászati termékek forgalomba hozatali eljárásához szükséges mintákat a forgalomba hozó biztosítja és gondoskodik azok lezárásáról.

(2) *  A földrajzi jelzés nélküli borok, valamint ha a termékleírás, a helyi borbíráló bizottság (a továbbiakban: HBB) működési szabályzata vagy a borvidéki rendtartás úgy rendelkezik, az adott OEM- vagy OFJ-borászati termék esetén a borászati termékek forgalomba hozatalához szükséges minták:

a) csak a hegybíró jelenlétében vehetők, úgy, hogy azokat a hegybíró zárja le, vagy

b) forgalomba hozó általi lezárását a hegybíró ellenjegyzi.

(3) *  A mintavételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:

a) az előállító neve,

b) a mintavétel helye és időpontja,

c) a mintavevő aláírása,

d) *  a borászati termék származási bizonyítvány száma.

(4) *  A forgalomba hozatali kérelem igényléséhez vett minták közül:

a) *  a HBB működési szabályzatában, vagy a NÉBIH által meghatározott számú minta az érzékszervi minősítés alapjául,

b) 2 palack minta az analitikai vizsgálatok elvégzésére szolgál.

(5) *  A (4) bekezdésben meghatározott mintákhoz minden esetben mellékelni kell a (2) bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvet, melyet helyettesíthet a NÉBIH által rendszeresített, a forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet tartalmazó nyomtatvány.

(6) A minták egyenként legalább 0,5 liter borászati terméket tartalmaznak.

(7) A mintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A lezáráson vagy a mintán fel kell tüntetni a (2) bekezdésben meghatározott mintavételi jegyzőkönyv sorszámát.

(8) A forgalomba hozó ellenmintára tarthat igényt. Ebben az esetben a forgalomba hozónak a (4) bekezdésben meghatározott számú mintánál annyival több mintát kell átadnia a minősítést végző részére, ahány ellenmintára igényt tart. A minősítést végző az átadott minták közül kiválasztja az ellenmintát, hitelesíti annak lezárását, és a forgalomba hozó részére átadja.

A helyi borbíráló bizottságok

32. § (1) *  Az OEM- és OFJ-borászati termékek érzékszervi bírálatát HBB-k vagy azok hiányában a NÉBIH végzi. Az érzékszervi vizsgálat arra terjed ki, hogy a forgalomba hozni kívánt OEM- vagy OFJ-borászati termék érzékszervi tulajdonságai megfelelnek-e a termékleírásban foglaltaknak.

(2) *  HBB-t csak termékleírást benyújtó természetes vagy jogi személy, hegyközségi tanács, több hegyközségi tanács társulása vagy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa hozhat létre. Egy HBB több OEM- vagy OFJ-borászati termék érzékszervi bírálatát is elvégezheti.

(3) *  A HBB-okról a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba történő felvételt a HBB létrehozója kérelmezi.

A helyi borbíráló bizottságok létrehozásának és működtetésének személyi és tárgyi feltételei

33. § (1) *  A HBB-k tagjainak létszámát és összetételét annak létrehozója határozza meg. A HBB titkársági feladatait létrehozója látja el. A HBB titkára gondoskodik a HBB működésének megszervezéséről, valamint a (6) bekezdésben foglalt tárgyi feltételek biztosításáról.

(2) *  A HBB ülése legalább 5 tag jelenléte esetén határozatképes.

(3) *  A HBB pozitív döntéséhez a jelenlévő tagok 50%-ot meghaladó arányának pozitív döntése szükséges. A HBB titkosan dönt.

(4) *  HBB tagja csak olyan személy lehet, aki igazolja, hogy a 12. számú mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével rendelkezik.

(5) *  A HBB ülésére a HBB titkára meghívja a NÉBIH képviselőjét, és az Országos Borszakértő Bizottság (a továbbiakban: OBB) egy tagját.

(6) A HBB ülésének tárgyi feltételei:

a) a minták titkos kezelésének biztosítása,

b) a minta bírálatra való alkalmasságának biztosítása,

c) a bírálóknak egymás láthatóságát kizárva kell helyet foglalniuk,

d) a bírálat fehér színű asztallapon vagy fehér színű terítő felett, természetes, vagy semleges színű fénnyel jól megvilágított helyiségben folyik,

e) a bírálók rendelkezésére áll:

ea) fejenként legalább három, egyenként legalább 2 deciliter űrtartalmú talpas kóstolópohár,

eb) semleges illatú és ízű ivóvíz,

ec) semleges illatú és ízű pékáru,

ed) fejenként legalább egy kiöntőedény,

f) a jegyzőkönyv szabályos elkészítése.

(7) *  Az (1)-(6) bekezdésben foglaltak teljesülését a borászati hatóság a HBB nyilvántartásba vétele előtt szemlén vizsgálja, a nyilvántartásba vételt követően pedig ellenőrzi.

A helyi borbíráló bizottságok eljárásának menete

34. § (1) *  A borászati termék forgalomba hozója a HBB titkáránál, a HBB titkára által kiadott formanyomtatványon kérelmezi a tétel érzékszervi vizsgálatát. A kérelemhez mellékelni kell a borászati termék származási bizonyítványát.

(2) *  A forgalomba hozni kívánt borászati termék bírálatáról a HBB titkára a 13. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező határozatot készít, melyet a bírálatot kérő számára a HBB működési szabályzatában meghatározott időn belül, de legkésőbb a minta benyújtását követő 10 napon belül két eredeti példányban kiad, valamint a termékleírás benyújtója részére egy eredeti példányban megküld.

(3) A HBB titkára az érzékszervi bírálat eredményét a származási bizonyítványra záradékként rájegyzi.

(4) *  A HBB érzékszervi bírálatán „nem felelt meg” minősítést kapott tétel forgalomba hozója kérelmezheti, hogy a borászati termék érzékszervi vizsgálatát a 36. §-ban meghatározott bizottság végezze el. A bírálat eredményéről a NÉBIH értesíti a HBB titkárát.

(5) *  A NÉBIH a hozzá a (2) bekezdés alapján megküldött határozatok alapján kiválasztja azokat a tételeket, melyeket a 36. §-ban meghatározott bizottság elé terjeszt érzékszervi vizsgálatra. E vizsgálat kizárólag a tétel forgalomba hozhatóságára terjed ki.

(6) *  Ugyanazon tétel bírálatát legfeljebb két alkalommal lehet kérelmezni a HBB-nél.

(7) *  A HBB által elutasított tételek tekintetében a borászati termék származási bizonyítványt be kell vonni, és új borászati termék származási bizonyítványt kell kiadni.

Földrajzi jelzés nélküli borászati termékek érzékszervi vizsgálata

35. § *  (1) *  A földrajzi jelzés nélküli borok érzékszervi vizsgálatát az OBB végzi, amely kizárólag a borászati termék forgalomba hozhatóságának eldöntésére irányul.

(2) *  Az FN-borászati termékek esetében a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során a NÉBIH a 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mintákat használja fel.

Az Országos Borszakértő Bizottság

36. § (1) *  Az OBB 25 tagból áll. Tagjait, elnökét és elnökhelyettesét a miniszter a szőlőtermesztés és a borászat elméleti és gyakorlati szakemberei közül három évre kéri fel. Az OBB titkársági feladatait a NÉBIH látja el.

(2) *  Az OBB személyi és működési szabályai megegyeznek a 33. § (2)-(6) bekezdésében foglaltakkal, azzal, hogy az OBB tagjainak a 12. számú mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével kell rendelkezniük. Az OBB egyéb területre kiterjedő szabályokat is kialakíthat működésére, amelyeket a miniszter hagy jóvá.

(3) Az OBB tagjait tevékenységükért díjazás illeti meg.

(4) *  Az OBB működési feltételeit a NÉBIH biztosítja.

(5) *  Az OBB elnöke az OBB által végzett érzékszervi bírálatról a minta benyújtását követő 30 napon belül a 14. számú melléklet szerinti adattartalmú jegyzőkönyvet ad ki két eredeti példányban, valamint az érzékszervi bírálat eredményét a származási bizonyítványra záradékként rájegyzi.

(6) *  Az OBB felkérésre részt vesz országos bor promóciós programok végrehajtásában.

Az analitikai vizsgálatok rendje

37. § *  Az analitikai vizsgálatoknak a 607/2009/EK bizottsági rendelet 26. cikk a) pont (i) alpontjában, valamint a termékleírásokban meghatározottakon túl az alábbiakra ki kell terjedniük:

a) sűrűség,

b) összes extrakttartalom,

c) cukormentes extrakttartalom,

d) szabad kénessavtartalom,

e) *  malvidin-diglükozid tartalom a kékszőlőből készült borászati termékek esetén,

f) hamutartalom és

g) pH érték.

A forgalomba hozatali engedély igénylése

38. § *  (1) A forgalomba hozatali engedélyt a NÉBIH honlapján szerkeszthető formában közzétett kérelem benyújtásával kell kérelmezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem mellé a forgalomba hozónak csatolnia kell:

a) *  a borászati termék származási bizonyítványát,

b) a 31. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott mintákat vagy a 37. §-ban előírt analitikai vizsgálatokról szóló jegyzőkönyvet, és

c) OEM- vagy OFJ-borászati termék esetén a HBB titkára által kiadott, a borászati termék érzékszervi vizsgálaton való részvételét tanúsító határozat eredeti példányát. Amennyiben ez a „nem felelt meg” minősítést tartalmazza, úgy az OBB elnöke által kiadott jegyzőkönyvet is csatolni kell

(3) *  A NÉBIH a forgalomba hozatali engedély iránti kérelemhez kapcsolódó minták leadásakor közli a forgalomba hozóval a forgalomba hozatali engedély négy karakterből álló azonosítóját.

A forgalomba hozatali engedély kiadása

39. § (1) *  A forgalomba hozatali engedély kiadását megelőzően a NÉBIH az alábbiakat vizsgálja:

a) *  a 38. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak tartalma és megfelelősége,

b) *  a borászati termék forgalomba hozatali engedély iránti kérelmen szereplő mennyisége és megjelölése egyezik-e a borászati termék származási bizonyítványában foglaltakkal.

(2) *  A NÉBIH az (1) bekezdésben felsoroltak megléte, valamint a más jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén kiadja a forgalomba hozatali engedélyt, amelyen feltünteti a forgalomba hozatali engedély azonosítóját, továbbá a 38. § (2) bekezdése a) pontja szerint benyújtott származási bizonyítványon megadott, a forgalomba hozandó borászati terméken jelölhető:

a) oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést,

b) az 55. §-ban meghatározott hagyományos kifejezést kifejezéseket,

c) a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezést, kifejezéseket,

d) az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezést, kifejezéseket,

e) borszőlőfajta vagy borszőlőfajták nevét,

f) évjáratot vagy

g) a termékleírásban szabályozott kifejezést, kifejezéseket.

(3) *  A forgalomba hozatali engedélyt annak a nevére kell kiállítani, aki a borászati termék származási bizonyítványán szerepel.

(4) *  A NÉBIH a forgalomba hozatali engedély adatait a gazdasági akta részeként tartja nyilván.

(5) *  A forgalomba hozatali engedélyt borászati termék tételenként kell kiadni.

(6) *  A NÉBIH negyedéves bontásban, a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig tételes adatszolgáltatást végez a HNT részére a kérelmezett és kiadott forgalomba hozatali engedélyekről, és az érintett tételekhez tartozó származási bizonyítvány számokról, valamint forgalomba hozatali engedély azonosítókról.

(7)-(8) * 

Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borászati termék tétel további feldolgozása * 

39/A. § *  (1) Egy forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borászati termék tétel további feldolgozás céljából történő több borászati termék tételre bontása esetén a további feldolgozás megkezdése előtt 3 munkanappal a borászati üzem köteles a forgalomba hozatali engedélyről szóló határozat módosítását kérni a NÉBIH-től a borászati termék tétel alábbi adatainak közlésével: * 

a) forgalomba hozatali engedély száma,

b) a változatlan formában forgalmazni kívánt mennyiség,

c) *  a borászati termék tétel tárolásának pontos helye.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a NÉBIH az eredeti forgalomba hozatali engedélyben szereplő mennyiséget a bejelentett mennyiségre csökkenti, és az erről szóló határozatot 15 napon belül közli a forgalomba hozóval, valamint a hegybíróval.

(3) *  A további feldolgozásra szánt borászati termék tételről a NÉBIH legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határozat meghozatalával egyidejűleg a 10. számú melléklet „B” része szerinti adattartalommal a forgalomba hozó részére igazolást ad ki.

(4) *  A további feldolgozásra szánt borászati termék tétel borászati termék származási bizonyítványát a (3) bekezdés alapján kiadott igazolással kell kérelmezni.

(5) OEM-borászati termék további feldolgozás céljából történő értékesítése esetén az eladónak az értékesítés tényét a tranzakciót követő 48 órán belül be kell jelentenie az eladó borászati üzeme szerint illetékes hegybíró részére.

II. Fejezet

ELLENŐRZÉSEK

40. § (1) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer az alábbiakat tartalmazza:

a) *  a hegybíró által nyilvántartott 2. számú melléklet „C” és „D” része, valamint a 4., 5., 6. számú mellékletek szerinti adatok, a kiadott származási bizonyítványok adatait elektronikus dokumentumként, a gazdasági akta számát,

b) *  a telepítési jogokról vezetett nyilvántartás adatait,

c) *  a Kincstár által a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott adatokat,

d) *  a NÉBIH által kiadott forgalomba hozatali engedélyeket és a 20. § (1) bekezdése szerint kiadott igazolásokat, valamint

e) *  a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által a VINGIS-ből biztosított országos térinformatikai alapú adatokat.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott adatokat a gazdasági akta részeként kell nyilvántartani.

41. § (1) *  Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszert a NÉBIH hozza létre és üzemelteti,

(2) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer működtetéséhez

a) *  a hegybíró a 2. melléklet C és D részei, a 4., 5., 6. számú mellékletek szerint nyilvántartott, valamint a származási bizonyítványokhoz való hozzáférés biztosításával az I. rész III. fejezet szerinti,

b) *  a Kincstár a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott,

c) *  a NÉBIH a forgalomba hozatali engedélyekről,

d) *  a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a 23. §-ban meghatározott fedvények alapján ellenőrzött adatokat szolgáltat,

e) *  a HNT a telepítési jogokról vezetett nyilvántartás szerinti

(3) *  Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerben az adatokat elektronikus módon, keletkezésüktől számított 10 napon belül kell átadni. Az adatok keletkezésének az adatszolgáltató adatközlésének, a határozat véglegessé válásának vagy a támogatás kifizetésének napját kell érteni.

(4) A 40. §-ban említett szervezetek, valamint a HNT és a miniszter részére kizárólag jogszabályban rögzített feladatuk elvégzéséhez szükséges mértékben biztosítható jogosultság bármilyen adat lekérdezésére. Az adatforgalommal kapcsolatos minden tevékenységet visszakereshető módon rögzíteni kell.

(5) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerből statisztikai célból egyedileg nem azonosítható, összesített adatok szolgáltathatók.

(6) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer kialakítása során biztosítani kell, hogy az adatok lekérdezéséhez jogosultsággal nem rendelkezők a tárolt adatokhoz ne férjenek hozzá, ne tudják módosítani, megsemmisíteni vagy felhasználhatatlanná tenni.

(7) *  A Kincstár az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer adatait támogatáshoz kapcsolódó eljárásban, az ellenőrzések során, a támogatásra való jogosultság megállapítása céljából felhasználhatja.

41/A. § *  (1) A HNT adatbázisszintű, automatizált adatátadást lehetővé tevő hozzáférést biztosít a NÉBIH részére a Btv. 44. § (1) bekezdés j) pontjában előírt, a borászati termék származási bizonyítványok valóságtartalmának ellenőrzéséhez szükséges, a 2., 4., 5., 6., 8., 8/A, 9., 9/A, 10., 11. számú mellékletekben szereplő adatokhoz. Az átvett adatokat a NÉBIH saját adatbázisában elmenti.

(2) A NÉBIH automatizált adatátadást lehetővé tevő hozzáférést biztosít HNT részére az ügyfeleinek a 2. számú mellékletben szereplő partner adataihoz, valamint az összes borászati üzem 2. számú mellékletben szereplő adataihoz. Az átvett adatokat HNT saját adatbázisában elmenti.

III. Fejezet

AZ ELLENŐRZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MINTAVÉTEL SZABÁLYAI

A minta mennyiségére vonatkozó szabályok

42. § (1) Az ellenőrzött termékből az ellenőrzés céljával összhangban, véletlenszerűen, a mennyiségtől függetlenül úgy kell mintát venni, hogy az a vizsgálat elvégzéséhez elegendő legyen. Ha a termékből a mintavételhez szükséges mennyiség nem áll rendelkezésre, kisebb mennyiség is lehet mintavételi alap. A mintába - a csomagolás és jelölés vizsgálatának alávetett minta kivételével - csak ép, sérülésmentes csomagolási egységek kerülhetnek.

(2) Az ellenőrzött termékhalmazt úgy kell megválasztani, hogy azonos termelői helyen gyártott termékből álljon. A tárolás és a szállítás során a tartályban lévő termék minden egysége termékhalmaznak minősül.

A mintavétel módjának részletes szabályai

43. § (1) A mintavétel során meg kell állapítani a tétel mennyiségét és a tárolás körülményeit, majd ezt követően meg kell határozni a mintavétel módját, az elemi minták, illetve a minták számát és mennyiségét.

(2) A mintavételhez csak tiszta eszközt lehet használni, és azt a mintavétel előtt a mintázandó termékkel legalább kétszer át kell öblíteni.

(3) Tartályban, tartálykocsiban lévő termékből húzott mintát, a szállítóhordókból pedig - azonos tétel esetén - átlagmintát kell venni. Vezetékből mintát venni nem szabad.

(4) *  A mustból vett mintát, ha a mintavétel célja a cukorösszetétel meghatározása, literenként 10 g nátriumhidroxiddal vagy 2 g kálium-metabiszulfittal kell tartósítani. A tartósítószer teljes mennyiségét fel kell oldani. A tartósítást, valamint a tartósítószer megnevezését a mérgezés veszélyére való figyelmeztetéssel a minta címkéjén és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben vagy hivatalos feljegyzésben fel kell tüntetni.

(5) Amennyiben az (1)-(4) bekezdésekben leírt feltételek nem állnak fenn, a mintavevő azoktól eltérhet. Az eltérés okát és módját feljegyzésben vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A minta csomagolása és jelölése

44. § (1) *  A mintát és az ellenmintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A mintát sorszámmal kell ellátni. A lezáráson el kell helyezni a mintavevő aláírását vagy pecsétjét.

(2) A mintán fel kell tüntetni:

a) a tulajdonos, az előállító, a forgalmazó vagy a minta beküldőjének nevét,

b) a termék megnevezését,

c) a mintavétel helyét, időpontját,

d) a minta által képviselt mennyiséget,

e) a mintavevő, az ellenőrzött vagy a minta beküldője aláírását és pecsétjét,

f) *  a megmintázott borászati terméket tároló edény azonosítóját,

g) *  a mintavételi jegyzőkönyv sorszámát.

A minta kezelése és nyilvántartása

45. § (1) A mintavétel során eljáró személy köteles arról gondoskodni, hogy a vett minta sértetlenül, változás, károsodás nélkül, azonosítható módon, a lehető legrövidebb idő alatt kerüljön a laboratóriumba. A minta minőségéért a vizsgálat elvégzéséig a laboratórium felel.

(2) A laboratóriumba beérkezett mintákról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban a minta vételének és beérkezésének időpontját, továbbá a minta azonosításához szükséges minden adatot fel kell tüntetni.

Az ellenminta

46. § *  A mintavétel során az ellenőrzéssel megbízott személy köteles az ellenőrzöttet figyelmeztetni arra, hogy tetszőleges számú ellenmintára tarthat igényt. Az ellenminta tárgyi feltételeit az ellenőrzött köteles biztosítani. Az ellenmintát az eljárás befejezéséig az ellenőrzött köteles vizsgálatra alkalmas állapotban megőrizni. Az ellenminta laboratóriumi vizsgálatra történő szállításáról az ellenőrzöttnek kell gondoskodnia.

A minta vizsgálata

47. § (1) *  A hatóság köteles az általa vett vagy hozzá beküldött mintát megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről az ellenőrzöttet, a vizsgálatot kérőt, valamint a termék előállítóját értesíteni.

(2) A vizsgálat eredményéről a laboratórium vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki, amelyben a mért adatok mellett a meghatározáshoz használt vizsgálati módszert is fel kell tüntetni.

NEGYEDIK RÉSZ

A BORÁSZATI TERMÉKEK JELÖLÉSÉNEK SZABÁLYAI

I. Fejezet

A JELÖLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A palackozott borászati termékek címkézése * 

48. § A 607/2009/EK bizottsági rendelet szerinti címkézési kötelezettség nem vonatkozik:

a) olyan késztermékre, amelyet ugyanazon vállalkozás különböző telephelyei között, legfeljebb 70 km-es körzetben szállítanak,

b) *  a nem eladásra szánt, tételenként 90 litert meg nem haladó szőlőmust- és bormennyiségre,

c) a termelő saját fogyasztására szánt szőlőmust- és bormennyiségre.

Címkézés csomagban vagy kis tételben való kiszerelés esetén

49. § (1) Ha csomagolt borászati termék több csomagolási egységet tartalmaz, és azok nem külön forgalmazásra szánt fogyasztói csomagolási egységek, akkor a csomagoláson fel kell tüntetni

a) a termék azonosíthatóságát biztosító adatokat, valamint

b) a teljes nettó mennyiséget és

c) a különálló csomagolási egységek darabszámát.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt adatok a csomagolási egységről a csomagolás megsértése nélkül egyértelműen megállapíthatóak, úgy ezen adatok feltüntetése a csomagoláson nem kötelező.

Tartályok jelölése

50. § Tartályban tárolt termék esetén a tartály jelölésének olyannak kell lennie, hogy az a borászati termék nyilvántartással összevetve alkalmas legyen a termék azonosítására. A tartályon a következőket kell feltüntetni: * 

a) a tartály jele,

b) a borászati termék mennyisége,

c) *  a termék borászati termék nyilvántartása szerinti megnevezése.

Kódok

51. § *  A magyarországi telephellyel rendelkező palackozó, illetve pezsgő és habzóbor előállító kódja „H” betűjelből és négyjegyű számból áll. Az azonosító kódot az üzem működési engedélye alapján a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal adja ki és tartja nyilván.

A forgalomba hozatali engedély azonosítójának feltüntetése * 

51/A. § *  (1) Az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott borászati termékek kiszerelésén kötelező feltüntetni a forgalomba hozatali engedély azonosítóját. A forgalomba hozatali engedély azonosítóját a következő feliratok valamelyike előzi meg:

a) „L”,

b) „NÉBIH”,

c) „FHE” vagy

d) „forgalomba hozatali engedély”.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vonatkozik azon borászati termékekre, amelyek esetében a forgalomba hozatali engedély azonosítójához tartozó tételszámot vagy tételszámokat a forgalomba hozó a forgalomba hozatalt megelőzően bejelentette a NÉBIH részére.

A származási ország feltüntetésének szabályai * 

51/B. § *  Az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott földrajzi jelzés nélküli borok kiszerelésén a 607/2009/EK bizottsági rendelet 55. cikkében meghatározott adatokat legalább a következő betűnagysággal kell feltüntetni:

a) 1 liter feletti kiszerelés esetén minimum 5 mm,

b) 201 ml-1000 ml között minimum 4 mm,

c) 51 ml-200 ml között minimum 3 mm,

d) 50 ml-ig minimum 2 mm.

51/C. § *  Az Európai Unió több tagállamából származó szőlőből készült borászati termékeken az összes érintett tagállamot jelölni kell, a következők szerint: „... és ... országokból származó borok házasításával készült európai uniós borászati termék.

II. Fejezet

VÁLASZTHATÓ JELÖLÉSEK

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés szerinti területnél kisebb földrajzi egység nevének feltüntetése

52. § *  (1) *  Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (a továbbiakban: OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés (a továbbiakban: OFJ) szerinti területnél kisebb földrajzi egység (a továbbiakban: kisebb földrajzi egység) neve az OEM- és OFJ-borászati termék címkéjén akkor tüntethető fel, ha:

a) az adott kisebb földrajzi egység egyértelmű körülhatárolását tartalmazza, és címkén való jelölését kifejezetten lehetővé teszi a termékleírás és

b) *  a borászati termék kiszerelésén legalább egy olyan látómező található, amelyben a kisebb földrajzi egység nevével megjelenik az adott OEM vagy OFJ.

(2) *  Ha a termékleírás úgy rendelkezik, a részben, vagy teljes egészben egy kisebb földrajzi egység nevéből, vagy az ország egy földrajzi területére vonatkozó hivatkozásból álló lajstromozott védjegyekkel, illetve 2002. május 11. előtt használat útján meghonosodott védjegyekkel jelölt borászati termékek esetében nem kell alkalmazni a borászati termék készítéséhez felhasznált szőlő származására előírt szabályokat. E borászati termékek esetében a termékleírásban kell szabályozni az érintett kisebb földrajzi egységek védjegyektől való megkülönböztetésének módját.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben az (1) bekezdés előírásai nem alkalmazandóak.

Több fajta nevének jelölése a címkén * 

53. § *  Amennyiben a címkén több szőlőfajta nevét tüntetik fel, úgy azokat azonos betűnagysággal, betűtípussal és betűszínnel kell felsorolni.

FN-borászati termékek címkéjén fel nem tüntethető fajtanevek * 

54. § *  (1) *  Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 120. cikk (2) bekezdés b) pont (i) alpontja alapján a Magyarország területén termelt FN-borászati termékek címkéjén az alábbi szőlőfajták nevét tilos feltüntetni:

a) arany sárfehér,

b) cirfandli,

c) furmint,

d) juhfark,

e) kabar,

f) kadarka,

g) kéknyelű,

h) kövérszőlő,

i) zéta.

(2) *  Az (1) bekezdésben felsorolt fajtáknak a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szinonim nevei a 607/2009/EK rendelet 62. cikk (3) és (4) bekezdésének figyelembevételével feltüntethetőek az FN-borászati termékek címkéin is.

55. § * 

Hagyományos és egyéb korlátozottan használható kifejezések * 

56. § (1) *  A 15. számú melléklet táblázatában foglalt kifejezések kizárólag az ott megjelölt feltételek teljesítése esetén tüntethetők fel a borászati termékek címkéjén.

(2) Az egyes OEM-ek és OFJ-k termékleírásai az (1) bekezdésben foglaltaknál szigorúbb szabályokat is felállíthatnak, ideértve az adott korlátozottan használható kifejezés használatának tilalmát is.

A palackozás helyének feltüntetése

57. § *  A Magyarországon termelt OEM- és OFJ-borászati termék palackozása esetén

a) *  a „termelői palackozás” kifejezés akkor használható, ha a palackozást az adott termelő telephelyén végzik, és a borászati termék 100%-ban saját szőlőjéből származik, illetve ha a palackozást végző gazdaság a szőlőt legalább hároméves szerződés keretében vásárolja fel,

b) *  a „pinceszövetkezetben palackozva” vagy a „pinceszövetkezet által palackozva” kifejezés akkor használható, ha a borászati termék 100%-ban a tagok szőlőjéből származik és a palackozást a pinceszövetkezet maga végzi,

c) *  a „termőhelyen palackozva” kifejezés akkor használható, ha a borászati termék 100%-ban az adott OEM, vagy OFJ szerinti területről származik, és a palackozás az adott OEM- vagy OFJ szerinti területen belül történik.

ÖTÖDIK RÉSZ

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Pezsgőspalackba tölthető italok * 

58. § A 607/2009/EK bizottsági rendelet 69. cikk (1) bekezdésében meghatározott palackban a pezsgőn, minőségi pezsgőn és illatos minőségi pezsgőn kívül az alábbi termékek hozhatók forgalomba:

a) széndioxid hozzáadásával készült habzóbor,

b) gyöngyözőbor,

c) széndioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor,

d) ízesített boralapú koktélok,

e) *  1,2 %vol-nál kisebb alkoholtartalmú italok.

Szállítás és tárolás

59. § *  Kereskedelmi tároló helyen a borászati termékeket fedett, száraz, hűvös, napfénytől és fagytól védett helyen kell tárolni úgy, hogy a palackban lévő termék és a kiszerelés a tárolási körülmények miatt ne károsodjon. A kereskedelmi tároló helyiség hőmérséklete nem mehet 5 °C alá és 25 °C fölé.

Cukortartalom átszámítása alkoholtartalomra * 

60. § *  Adatszolgáltatáskor a cukortartalom magyar mustfokban, valamint tömegszázalékban mért értékét a 16. számú melléklet táblázatai szerint kell térfogatszázalékra átszámítani.

HATODIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

61. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A IV. rész rendelkezéseit első alkalommal a 2009/2010. borászati évben szüretelt szőlőből készült borászati termékekre kell alkalmazni.

(3) A 8. § szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2010-ben kell alkalmazni a 2009/2010-es borászati évre vonatkozóan.

(4) * 

(5) *  A 30. § rendelkezései az OEM-borászati termékek és az OFJ-borászati termékek esetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118s. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott termékleírás Btv.-ben meghatározott módon történő alkalmazhatóvá válásáig alkalmazandóak.

(6) *  A 15. számú melléklet 19-22. sorainak rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. borpiaci évben szüretelt szőlőből készült borászati termékekre kell alkalmazni.

(7) *  Az 51/B. §, az 52. § (1) bekezdés b) pontja és az 53. § rendelkezéseit első alkalommal a 2013. január 1-jét követően forgalomba hozott borászati termékekre kell alkalmazni. Azokat a 2012. december 31. előtt forgalomba hozott vagy címkézett borászati termékeket, amelyek jelölése megfelel a 2012. október 31-én hatályos rendelkezéseknek, a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Átmeneti rendelkezések * 

61/A. § *  2017. augusztus 1-jét megelőzően kiadott, de első borászati termék származási bizonyítványra át nem váltott szőlő származási bizonyítvány alapján első borászati termék származási bizonyítványt a Hktv. 41. § szerinti mulasztási bírság megfizetése mellett, legfeljebb 2018. július 15-ig lehet kérelmezni. Az e § szerint kérelmezhető első borászati termék származási bizonyítvány nem tartalmazhat oltalom alatt álló eredetmegjelölésre vagy földrajzi jelzésre, illetve évjáratra, valamint szőlőfajta feltüntetésére utaló lehetőséget.

61/B. § *  Ha a 2018. évben bekövetkezett, egyes szőlőfajták érését rendkívüli mértékben meggyorsító időjárási viszonyok miatt a szüretet 2018. július 15-e és 31-e között kell végrehajtani, akkor a szüret időpontjának 2018. augusztus 1-jét kell tekinteni.

61/C. § *  A 14. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2017-ben szüretelt szőlőre kiadott és határidőben első borászati termék származási bizonyítványra át nem váltott szőlő származási bizonyítvánnyal a Hktv. 41. § szerinti mulasztási bírság megfizetése mellett legkésőbb 2019. január 15-ig lehet kérelmezni az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását.

Hatályukat vesztő rendelkezések

62. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről szóló 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

b) a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

c) a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

d) a borászati termékek jelöléséről szóló 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

e) a borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 1-26., valamint 33-52. §-a, az 1. számú melléklet 1-6., valamint 12-14. pontjai, 2., 3., 5. számú melléklete, valamint a 4. számú melléklet I., II. és IV. pontjai,

f) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS) szóló 102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

g) a védett eredetű borok minősítéséhez kapcsolódó borvizsgáló bizottságok akkreditálási és működési szabályairól szóló 103/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

h) az Országos Borszakértő Bizottságról szóló 58/2005. (VI. 28.) FVM rendelet.

63-68. § * 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

69. § E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) *  a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 436/2009/EK (2009. május 26.) bizottsági rendelet,

c) *  a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredet-megjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK (2009. július 14.) bizottsági rendelet,

d) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 606/2009/EK (2009. július 14.) bizottsági rendelet.

1. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

1. Felső-Pannon borrégió:

a) Etyek-Budai borvidék: az Etyek-Buda OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

b) Móri borvidék: a Mór OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

c) Neszmélyi borvidék: a Neszmély OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

d) Pannonhalmi borvidék: a Pannonhalma OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

e) Soproni borvidék: a Sopron/Ödenburg OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

2. Balaton borrégió:

a) Badacsonyi borvidék: a Badacsony OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

b) Balatonboglári borvidék: a Balatonboglár OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

c) Balatonfüred-Csopaki borvidék: a Balatonfüred-Csopak OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

d) Balaton-felvidéki borvidék: a Balaton-felvidék OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

e) Nagy-Somlói borvidék: a Nagy-Somló OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

f) Zalai borvidék: a Zala OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

3. Pannon borrégió:

a) Pécsi borvidék: a Pécs OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

b) Szekszárdi borvidék: a Szekszárd OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

c) Tolnai borvidék: a Tolna OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

d) Villányi borvidék: a Villány OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

4. Duna borrégió:

a) Csongrádi borvidék: a Csongrád OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

b) Hajós-Bajai borvidék: a Hajós-Baja OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

c) Kunsági borvidék: a Kunság OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

5. Felső-Magyarország borrégió

a) Bükki borvidék: a Bükk OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

b) Egri borvidék: az Eger OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

c) Mátrai borvidék: a Mátra OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

6. Tokaji borrégió:

Tokaji borvidék: a Tokaj OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.

2. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

A. Adatlap

A B C
1. Borvidék Beérkezett
2. Hegyközség (vagy hegyközségi tanács) Sorszám/oldal
3.
4. Adatszolgáltató adatai
5. Név: Cím: Képviselő neve:
6. Anyja neve*:
........................................................
Születési hely és idő*: .....................
..........................................................
Telefonszám*:
..........................................................
7. E-mail cím:
........................................................
Fax*:
..........................................................
*-gal jelölt részek kitöltése egyben
a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást jelenti)
8. Jogi forma (a megfelelő rész aláhúzandó): FM által elismert termelői csoport igen nem
9. természetes személy Termelői csoporti tagság igen nem
10. egyéni vállalkozó Adószám: ........................................................................................................
11. őstermelő Adóazonosító jel: ............................................................................................
12. *  szövetkezet Ügyfél-azonosító: .........................................................................
13. korlátolt felelősségű társaság Adóraktári engedélyszám: ..............................................................................
14. *  nyilvánosan működő részvénytársaság Borászati üzem engedélyének száma: ...................................................................................
15. zártkörűen működő részvénytársaság Vállalkozás regisztrációs száma (cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány száma vagy őstermelői igazolvány száma:
16. betéti társaság .........................................................................................................................
17. közkereseti társaság NAK nyilvántartási szám:
18. állami fenntartású intézmény GA szám: .......................................................................................................
19. egyéb:
20. Adatszolgáltató: hegyközségi tag önkéntes tag
21. külföldi termelő
22. Tevékenység az illetékes hegyközség területén (a megfelelő rész aláhúzandó):
23. Szőlőtermesztés
24. Szőlőfelvásárlás
25. Borelőállítás
26. Borfelvásárlás
Kelt: ............................................................ ...................................................................
adatszolgáltató aláírása

B. Szőlő ültetvénykataszter űrlap

1. Az ültetvény használójának adatai

Ültetvény használója: ................................................................
Nyilvántartási száma: ................................................................
Ültetvény használat jogcíme: □ saját tulajdon
□ egyéb: .........................................

2. Ültetvény adatai:

Település:
Dűlő (termékleírás szerint):
Aldűlő (termékleírás szerint):
Helyrajzi szám:
Terület:
Telepítés
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
................................ m2
□ a telepítés éve (becsült éve, ha nem ismert): ...................................

3. Termőhelykataszter: (hegybíró tölti ki)

ökotóp:
................................................................
osztály:
................................................................
pontszám
.............................................................

4. Szőlőparcella termesztési jellemzői

Fajta neve (kódja): ..................................................................

5. A szőlő jellemzői:

Telepítési engedéllyel rendelkezik: igen/nem
Termő: igen/nem
□ Borszőlő fajtákkal beültetett
□ Borpárlat előállítására alkalmas fajta
□ Osztályba nem sorolt (pl.: direkttermő)
□ Vegetatív szaporítóanyag termelésre
□ Szőlőiskola
□ Alany anyatelep
□ Későbbiekben oltásra szánt
□ Termelés alól kivont
□ Kísérleti ültetvény

6. Ültetvény térállása:

□ Szabálytalan, szórt
□ Szabályos térállásra telepített
□ ......... m x ........... m
□ Ikertőkés: ......... m x ........... m + ............ m
□ Ikersoros: ......... m x ........... m x ............ m

7. Művelésmód:

□ Fejművelés
□ Fej- és bakművelés közötti átmenet
□ Bakművelés
□ Legyezőművelés
□ Combművelés
□ Vertiko-művelés
□ Alacsony kordon (törzsmagasság 60 cm alatt)
□ Középmagas kordon (törzsmagasság 60-120 cm)
□ Moser kordon (törzsmagasság 120-140 cm)
□ Sylvoz-kordon törzsmagasság (törzsmagasság 130-150 cm)
□ Guyot-művelés
□ Ernyőművelés
□ Egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160-180 cm)
□ GDC-művelés (törzsmagasság 160-180 cm)
□ Lyra művelés
□ egyéb:

8. Tőkeállomány:

Telepített tőkeszám: ............................... tő/ha
Tényleges tőkeszám:
□ >90%
□ 75-89%
□ 50-74%
□ <49%
Kelt: ........... év ........................... hó .......... nap ...................................................................
Adatszolgáltató aláírása

C. Szőlő ültetvénykataszter

Hegybíró tölti ki!

Az ültetvény használójának neve és címe:

Az ültetvény használójának adószáma vagy adóazonosító jele:

Az ültetvény helye (település, helyrajzi szám):

Területnagyság: ............................... m2

Szőlőfajta:

A terület az alábbi termékek előállítására alkalmas:

A B C
1. Eredetvédelmi kategóriák és földrajzi árujelzők Fehér Vörös/rozé
2. .................................... OEM
3. .................................... OEM
4. .................................... OFJ
5. .................................... OFJ
6. FN borászati termék fajtamegjelöléssel
7. FN borászati termék
Kelt: ............................................................ ...................................................................
hegybíró aláírása

D. Borászati tevékenységet és kapacitást regisztráló adatlap
(a borászati helye szerint illetékes hegybíró vezeti)

Borvidék

Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)

Nyilatkozattevő:

Név:

Cím:

GA szám:

A borászati üzem helye (település, cím vagy helyrajzi szám)

A borászati üzem adóraktári engedélyszáma: HU.......................

A borászati üzem működési engedélyszáma:

Erjesztő kapacitás (hl):

Tároló kapacitás (hl):

Létesítés éve:

Tevékenysége:

□ fehérbor

□ vörösbor

□ pezsgő

□ szőlőfeldolgozás, borkészítés

□ palackozás

□ pezsgőgyártás

□ mustsűrítés

□ termelői boreladás

□ borturizmus

Kelt:

.........................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

3. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

4. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

Szüreti jelentés

Hegyközségi tag/
Adatszolgáltató:
Név Cím GA szám: Nyilvántartási szám:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1. Évjárat: Termőterület Szüretelt szőlő Szőlő felhasználása
2. Termékkategória, (termékkategória csoport) Ha Település (hrsz., dűlő) fajta Poten-
ciális alko-
hol
%vol
Mennyiség
(q/hl)
Nyilatkozattevő általi borrá történő feldolgozás
(a borászati termék nyilvántartás alapján)
.....................
szövetkezetnek szállítva
.........................
Borkészítő felvásárlónak
Egyéb rendeltetés
3. Szőlő Must Szőlő Must
4. fehér kék fehér vörös fehér kék fehér vörös fehér kék Nettó ár (Ft/q) fehér vörös
5. .................... Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény
6. .................... Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény
7. Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel nem ellátott fajtaborok előállítására szánt szőlőültetvény: ................ fajta
8. Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel nem ellátott borászati termékek előállítására szánt szőlőültetvény
9. Más borászati termékek előállítására szánt ültetvény

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott borászati termék tétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!)

Kelt:

...................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

Termelési jelentés a felvásárolt szőlőről

Borvidék: Hegyközség
Hegyközségi tag/
Adatszolgáltató:
Név: Cím: Bejelentett termék(ek) nyilvántartási helye:
Nyilvántartási szám: GA szám: Borászati üzemengedély száma: Település: Cím:
Borpiaci év:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z AA AB
1. Beszállítás Szőlőterület adatai A borászati év kezdete óta előállított termékek és borkészleteken kívüli egyéb készletek a jelentés elkészítésének időpontjában (hektoliterben)
2. A fel- hasz- nált ter- mé- kek kate- góriáiNév
Szőlő szár- ma- zási bizo- nyít- vány szá- ma Tele-
pülés (hrsz., dűlő)
Te-
rület (ha)


Szőlő (hl/q)
Nettó felvá-
sárlá-
si ár (Ft/hl, vagy Ft/q)


........ OEM


........ OFJ


Nem OEM/OFJ (FN) ........ fajtájú fajtabor


Nem OEM/OFJ
(egyéb FN) bor


Más
3. Must Bor Must Bor Must Bor Must Bor Must Bor
4. fehér vö-
rös/ rozé
fehér vö-
rös/ rozé
fehér vö-
rös/ rozé
fehér vö-
rös/ rozé
fehér vö-
rös/ rozé
fehér vö-
rös/ rozé
fehér vö-
rös/ rozé
fehér vö-
rös/ rozé
fehér vö-
rös/ rozé
fehér vö-
rös/ rozé
5.
6.
7.
8.

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott borászati termék tétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!)

Kelt:

.............................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

5. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borászati termékekről

Borvidék: Adatszolgáltató neve
Hegyközség Címe:
GA száma:
A B C D E F
1. Értékesítés
2. Termékkategória1:

.................................................
Folyó
(>60 liter)
60 litert meg nem haladó űrtartalmú tárolóedénybe kiszerelt értékesítés Mindösszesen
(hl)
3. fehér
(hl)
vörös/rozé
(hl)
fehér
(hl)
vörös/rozé
(hl)
4. 1. Belföldi értékesítés
5. Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék:
- ... OEM
- ... OEM
6. Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék:
- ... OFJ
- ... OFJ
7. Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)
8. Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)
9. Kiszerelt fröccs
10. 2. EU-tagországba történő értékesítés
11. Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék
12. Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék
13. Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)
14. Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)
15. Kiszerelt fröccs
16. 3. Harmadik országba értékesítés (export)
17. Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék
18. Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék
19. Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)
20. Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)
21. Kiszerelt fröccs
1 termékkategória-kódok: 9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor
1 bor 10 szőlőmust
2 még erjedésben lévő újbor 11 részben erjedt szőlőmust
3 likőrbor 12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust
4 pezsgő 13 sűrített szőlőmust
5 minőségi pezsgő 14 finomított szőlőmustsűrítmény
6 illatos minőségi pezsgő 15 szárított szőlőből készült bor
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor 16 túlérett szőlőből készült bor
8 gyöngyözőbor 17 borecet
Kelt: ............................................................................. .........................................................................
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása

6. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

A. Borászati termékek készletjelentése

Borvidék: Adatszolgáltató neve
Hegyközség Címe:
GA száma:
A B C D E F G
1. Borászati termékek kategóriái Saját készlet (hl) Bértárolásra átvett készlet (hl)
2. Fehér Vörös/rozé Összesen Fehér Vörös/rozé Összesen
3. Borok:
4. ............ OEM
5. ............ OEM
6. ............ OFJ
7. ............ OFJ
8. Nem OEM/ OFJ fajtabor
9. Nem OEM/ OFJ bor
10. Az EU más tagországaiból származó borok
11. Harmadik országból származó borok
12. Pezsgő1:
13. Mustok:
14. Sűrített szőlőmust
15. Finomított szőlőmust-sűrítmény
16. Tartósított must
17. Részben erjedt szőlőmust
18. Kiszerelt fröccs
19. Egyéb
1 Pezsgő: pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő összesen
Kelt: ....................................................................................
.......................................................................
hegyközségi tag/adatszolgáltató aláírása

B. Jelentés a palackos erjesztésű pezsgő, minőségi pezsgő készletváltozásáról

(egyszerűsített adóraktár engedélyes, kisüzemi bortermelő)

Borvidék: Adatszolgáltató neve
Hegyközség Címe:
GA száma:
A B C D
1. Jogcím Adózatlan (hl) Adózott (hl)
2. Nyitókészlet
3. Növekedés Saját előállítás
4. Adóraktárból betárolt
5. Egyéb növekedés
6. Növekedés összesen (3-5. sorok összesen)
7. Csökkenés Adóköteles fogyasztás
8. Adómentes fogyasztás
9. Másik adóraktárba kitárolt (bérmunka, bértároltatás)
10. Harmadik országba kitárolt
11. Tagállamba adófelfüggesztéssel kitárolt
12. Tagállamba nem adófelfüggesztéssel kitárolt
13. Belföldön szabadforgalomba bocsátott
14. Igazoltan megsemmisült
15. Mintaként vett
16. Egyéb adóköteles csökkenés
17. Egyéb nem adóköteles csökkenés
18. Tényleges veszteség
19. Csökkenés összesen (7-18. sorok összege)
20. Zárókészlet (2. sor és 6. sor összege, és a 19. sor különbözete)
21. Elszámolható veszteség
22. Adóköteles hiány (18. sor és a 21. sor különbözete)
Kelt: ....................................................................... ........................................................................
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása

C. Egyéb készletváltozások elszámolása

[Elszámolási időszak: borpiaci év (előző év 08. 01-től aktuális év 07. 31-ig)]

Borvidék: Adatszolgáltató neve
Hegyközség Címe:
GA száma:
A B
1. Keletkezett törköly mennyisége (q)
2. Adott borpiaci évben keletkezett borseprő mennyisége (hl)
3. Adott borpiaci évben a termék előállítása során ténylegesen keletkezett veszteség (hl)
4. Adómentes borfogyasztás (hl)
5. Adóköteles borfogyasztás (hl)
Kelt: ....................................................................... ........................................................................
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása

D. Elszámolás hivatalos zár készletről

Borvidék: Adatszolgáltató neve
Hegyközség Címe:
GA száma:
A B C D E F
1. A hivatalos zár típusa és kezdő sorszáma Nyitókészlet
(db)
Beszerzett
mennyiség
(db)
Felhasznált
mennyiség
(db)
A megsemmisült, elveszett hivatalos zárak
(db)
Készleten lévő mennyiség
(db)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kelt: ....................................................................... ........................................................................
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása

7. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

8. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

Szőlő származási bizonyítvány kérelem
(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybíró részére)

Hegyközségi Tanács: Hegyközség neve:
Évjárat:
Termelő Nem feldolgozó felvásárló Feldolgozó szövetkezet Feldolgozó borkészítő
(amennyiben nem azonos a szőlőtermelővel)
Neve:
Címe:
GA száma:
A B C D E F G J K L M N O P
Termőterület Szüretelt szőlő
1. Tételszám Származási ország (amennyiben nem Magyar- ország) Irányítószám
/ Település
Dűlő Terület
(ha)
Hrsz.1 Fajta
(kód)
A szüret módja
K: kézi
G: gépi
Potenciális alkohol-
tartalom
(%vol)
Szüret időpontja A szüretelt szőlőből készíthető borászati termék legmagasabb eredetvédelmi kategóriája2 Szőlő
felhasz-
nálása3
Mennyiség
[q]4
Nettó felvásárlási ár (Ft/q)
2.
3.
4.
5. ÖSSZESEN
1 Amennyiben a szüretelt szőlő:
- szüreti időpontja,
- származási helye (országa, település, dűlő),
- fajtája,
- potenciális alkoholtartalma,
- felhasználása, valamint
az abból készíthető borászati termék eredetvédelmi kategóriája megegyezik, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban
2 a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása
OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés
OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés
FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével
E: egyéb
3 kódok:
1. Feldolgozás adóköteles borrá a nyilatkozattevő által;
2. Feldolgozás adómentes borrá a nyilatkozattevő által;
3. Nem feldolgozó felvásárlónak értékesítve;
4. Feldolgozó szövetkezetnek szállítva;
5. Feldolgozó borkészítőnek szállítva;
6. Egyéb rendeltetés, éspedig: ..............................
4 Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású/nem feldolgozó felvásárlónak értékesített/feldolgozó szövetkezetbe szállított/feldolgozó borkészítőnek felkínált termés (a megfelelő rész aláhúzandó) a kérelemben feltüntetett ültetvény(ek)ről származik és a feltüntetett eredetvédelmi kategóriának megfelel.

Kelt: ..............................................................

..........................................................
Bizonyítványt kérelmező aláírása

8/A. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelem
(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró részére)

Hegyközségi Tanács:
Évjárat:
Hegyközség neve:
Termelő neve:
Címe:
GA száma:

1. A borászati termék jellemzői

A B C
1. A borászati termék termékkategóriája (kóddal)1
2. tárolási helye:
borászati üzem működési engedélyszáma:
□ a termelő címével azonos
3. □ egyéb:
4. színe: □ fehér
5. □ rozé
6. □ vörös
7. alkoholtartalmát növelték □ igen
8. □ nem
9. édesítése megtörtént □ igen
10. □ nem
11. savtartalmát növelték □ igen
12. □ nem
13. savtartalmát csökkentették □ igen
14. □ nem
15. Összes/potenciális alkoholtartalom (esetleges alkohol tartalom növelést követően)
16. mennyisége (hl - a borászati termék nyilvántartás szerint)

2. A felhasznált szőlő jellemzői

A B C D E F G H I J K
1. Tételszám Termőterület Szüretelt szőlő
Irányítószám/Település Dűlő Terület
(ha)
Hrsz.2 Fajta
(kód)
A szüret módja
K: kézi
G: gépi
Szüret időpontja Természetes alkohol-
tartalom
(%vol)
Leg-
magasabb eredet-
védelmi
kategória3
Mennyiség
[q]4
2.
3.
4.
5. ÖSSZESEN
1 termékkategória-kódok:
1 bor
2 még erjedésben lévő újbor
3 likőrbor
4 pezsgő
5 minőségi pezsgő
6 illatos minőségi pezsgő
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
8 gyöngyözőbor
9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor
10 szőlőmust
11 részben erjedt szőlőmust
12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust
13 sűrített szőlőmust
14 finomított szőlőmustsűrítmény
15 szárított szőlőből készült bor
16 túlérett szőlőből készült bor
17 borecet
2 Amennyiben a szüretelt szőlő:
1. szüreti időpontja,
2. származási helye (országa, település, dűlő),
3. fajtája,
4. potenciális alkoholtartalma,
5. felhasználása, valamint az abból készíthető borászati termék eredetvédelmi kategóriája megegyezik, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban
3 a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása
OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés
OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés
FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével
E: egyéb
4 Borászati termék nyilvántartás alapján

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású termés a kérelemben feltüntetett ültetvényről származik és a feltüntetett eredetvédelmi kategóriának megfelel.

Jelen kérelem egyben a 436/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott szüreti és termelési jelentés. A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .............................................................

..........................................................
Bizonyítványt kérelmező aláírása

9. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

Szőlő származási bizonyítvány

Hegyközségi Tanács:
Hegyközség neve:
Sorszám:
Termelő Nem feldolgozó felvásárló Feldolgozó szövetkezet Feldolgozó borkészítő
(amennyiben nem azonos a szőlőtermelővel)
Neve:
Címe:
GA száma:

Évjárat:

A szüretelt szőlőből készült borászati terméken potenciálisan jelölhető:

- oltalom alatt álló eredetmegjelölés (és bortípus):

- oltalom alatt álló földrajzi jelzés (és bortípus):

A szőlő felhasználása a nyilatkozattevő általi feldolgozás esetén:

- Feldolgozás adóköteles borrá;

- Feldolgozás adómentes borrá;

- Egyéb rendeltetés, éspedig: .........................................

A B C D E F G H I J
Tételszám Termőterület Szüretelt szőlő
1. Származási ország Település Dűlő Terület
(ha)
Hrsz.* Fajta Szüret időpontja Természetes alkohol-
tartalom (%vol)/
Magyar mustfok
Mennyiség
[q] **
2.
3.
4.
5. ÖSSZES MENNYISÉG
6. ÁTLAGOS TERMÉSZETES ALKOHOLTARTALOM (%vol)/mustfok

* Amennyiben a szüretelt szőlő:

- szüreti időpontja,

- származási helye (országa, település, dűlő),

- fajtája,

- potenciális alkoholtartalma,

- felhasználása,

valamint az a jelölni kívánt kifejezések megegyeznek, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban

** Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

A fenti tételekre a kérelem alapján a szőlő származási bizonyítványt kiadtam és nyilvántartásba vettem.

(Megjegyzés: ................................)

Kelt: ...............................................................

P. H.

..............................................
A hegybíró aláírása

9/A. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány

Példányszám: Sorszám:
Hegyközségi Tanács: Hegyközség:
Termelő neve: Termelő GA száma:
Termelő címe:

1. A borászati termék adatai

A B C
1. A borászati termék megnevezése:
2. tárolási helye:
3. termékkategóriája:
4. színe:
5. származási országa:
6. évjárata:
7. szőlőfajtája vagy fajtái:
8. alkoholtartalmát növelték: igen/nem
9. édesítése megtörtént: igen/nem
10. savtartalmát növelték: igen/nem
11. savtartalmát csökkentették: igen/nem
12. összes/potenciális alkoholtartalom (esetleges alkohol tartalom növelést követően)
13. teljes mennyisége (hl)
14. Potenciálisan jelölhető eredetmegjelölés és bortípus
15. földrajzi jelzés és bortípus
16. évjárat
17. borszőlőfajta neve
A B C D E F G H I J
Tételszám Termőterület Szüretelt szőlő
1. Származási ország Település Dűlő Terület (ha) Hrsz.* Fajta Szüret időpontja Természetes alkohol-
tartalom
(%vol)
Mennyiség
[q]*
2.
3.
4.
5. ÖSSZES MENNYISÉG
6. ÁTLAGOS TERMÉSZETES ALKOHOLTARTALOM (%vol)

* Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

Megjegyzés:

A fenti tételre a sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

Kelt: ...............................................................

P. H.

..........................................
Hegybíró aláírása

10. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

„A” rész: első borászati termék származási bizonyítvány kérelem

Első borászati termék származási bizonyítvány kérelem

Hegyközségi Tanács: Hegyközség:
Termelő neve: Felvásárló neve:
Termelő címe: Címe:
GA száma: GA száma:
1. A borászati termék jellemzői Név: Évjárat:
A B C
1. termékkategóriája (kóddal)1
2. □ a termelő címével azonos
3. tárolási helye (adóraktár száma): □ a felvásárló címével azonos
4. □ egyéb:
5. □ fehér
6. színe: □ rozé
7. A □ vörös
8. borászati származási országa: □ Magyarország
9. termék □ egyéb:
10. alkoholtartalmát növelték □ igen
11. □ nem
12. édesítése megtörtént □ igen
13. □ nem
14. savtartalmát növelték □ igen
15. □ nem
16. savtartalmát csökkentették □ igen
17. □ nem
18. *  mennyisége (hl - a borászati termék nyilvántartás szerint)
2. A borászati termék eredete
A B C D E
1. *  Tétel-
szám
A bevonandó szőlő származási bizonyítvány száma Legmagasabb eredetvédelmi kategória2 Potenciális alkoholtartalom
(%vol)
Mennyiség
(q - borászati termék nyilvántartás alapján)
2.
3.
4.
5. ÖSSZESEN
1: termékkategória-kódok: 9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor
1 bor 10 szőlőmust
2 még erjedésben lévő újbor 11 részben erjedt szőlőmust
3 likőrbor 12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust
4 pezsgő 13 sűrített szőlőmust
5 minőségi pezsgő 14 finomított szőlőmustsűrítmény
6 illatos minőségi pezsgő 15 szárított szőlőből készült bor
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor 16 túlérett szőlőből készült bor
8 gyöngyözőbor 17 borecet
2: a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása
OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés
OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés
FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével
E: egyéb
Megjegyzés:
Jelen kérelem egyben a 436/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott termelési jelentés. A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ............................................................ ...................................................................
Bizonyítványt kérelmező aláírása

„B” rész: egyéb borászati termék származási bizonyítvány kérelem

Borászati termék származási bizonyítvány kérelem

A borászati termék származási bizonyítvány A készletigazolás
kérelmezésének célja B másik borászati üzembe átszállítás oka:
adásvétel
átvétel, átadás bérmunkára
átvétel, átadás bértárolásra
bérmunkából, bértárolásból kitárolt
áttárolás
(a megfelelő bekarikázandó) C forgalomba hozatali engedély igénylése
Borvidék: Hegyközség:
Termelő neve: Felvásárló neve:
Termelő címe: Címe:
GA száma: GA száma:
1. A borászati termék jellemzői Név: Évjárat:
A B C
1. termékkategóriája (kóddal)1
2. □ a termelő címével azonos
3. tárolási helye (üzemengedély száma): □ a felvásárló címével azonos
4. □ egyéb:
5. □ fehér
6. színe: □ rozé
7. □ vörös
8. származási országa: □ Magyarország
9. A borá- □ egyéb:
10. szati alkoholtartalmát növelték □ igen
11. termék □ nem
12. édesítése megtörtént □ igen
13. □ nem
14. savtartalmát növelték □ igen
15. □ nem
16. savtartalmát csökkentették □ igen
17. □ nem
18. készítéséhez felhasznált tirázs vagy expedíciós likőr mennyisége (hl)
19. készítéséhez felhasznált tirázs vagy expedíciós likőr összes alkoholtartalma (%vol)
20. készítése során keletkezett borseprő mennyisége (hl)
21. készítése során keletkezett technológiai veszteség mennyisége (hl)
2. A borászati termék eredete
A B C D E
1.
Tétel-
szám
A bevonandó szőlő vagy borászati termék származási bizonyítvány vagy forgalomba hozatali engedély száma
Termékkategória
kódja1

Alkoholtartalom2
(%vol)

Mennyiség3
(hl)
2.
3.
4.
5. ÖSSZESEN
3. A borászati termék címkéjén jelölni kívánt kifejezések
(Csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a származási bizonyítványt a forgalomba hozatali engedély igénylésének céljából kérelmezik!)
A B
1. oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés4
2. a Btv. 13/A. § (3), (5) és (6) bekezdésében meghatározott hagyományos kifejezés
3. a Btv. 36. §-ában, valamint az 55. §-ban meghatározott hagyományos kifejezés(ek),
4. a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezés(ek),
5. az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezés(ek),
6. az édességi kategória megnevezése5
1: termékkategória-kódok: 9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor
1 bor 10 szőlőmust
2 még erjedésben lévő újbor 11 részben erjedt szőlőmust
3 likőrbor 12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust
4 pezsgő 13 sűrített szőlőmust
5 minőségi pezsgő 14 finomított szőlőmustsűrítmény
6 illatos minőségi pezsgő 15 szárított szőlőből készült bor
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor 16 túlérett szőlőből készült bor
8 gyöngyözőbor 17 borecet
2: Szőlő származási bizonyítvány esetén potenciális alkoholtartalom, borászati termék származási bizonyítvány vagy forgalomba hozatali engedély esetén összes alkoholtartalom
3: *  Borászati termék nyilvántartás alapján
4: Csak egy oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés adható meg. Földrajzi jelzés nélküli borászati termékek esetén kihúzandó.
5: Csak pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő és szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor esetében (a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „A” része szerint), továbbá a termékleírás által meghatározott egyéb esetekben (a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „B” része szerint) kötelező kitölteni, egyébként fakultatív.
Megjegyzés:
A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .................................................................... ...................................................................
Bizonyítványt kérelmező aláírása

11. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

A. Készletigazolás céljából kiadott borászati termék származási bizonyítvány

Borászati termék származási bizonyítvány:

„A” típus - készletigazolás céljából kiadva

Példányszám: Sorszám:
Borvidék: Hegyközség:
Termelő neve: Felvásárló neve:
Termelő címe: Címe:
GA száma: GA száma:
A B C D
1. megnevezése:
2. tárolási helye (adóraktár száma):
3. termékkategóriája:
4. színe:
5. származási országa:
6. A borá- évjárata
7. szati szőlőfajtája vagy fajtái
8. termék alkoholtartalmát növelték: igen/nem
9. édesítése megtörtént: igen/nem
10. savtartalmát növelték: igen/nem
11. savtartalmát csökkentették: igen/nem
12. összes alkoholtartalma (%vol)
13. teljes mennyisége (hl)
14. Poten- eredetmegjelölés(ek) és bortípus(ok)
15. ciálisan földrajzi jelzés(ek) és bortípus(ok)
16. jelölhető évjárat
17. borszőlőfajta(ák) neve(i)
18. *  Tör- ténet a bevont szőlő vagy borászati termék származási bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali engedély(ek) száma összes alkoholtartalom (%vol) mennyiség
(hl - borászati termék nyilvántartás alapján)
19.
20.
21.
22.

Megjegyzés:

A fenti tételre a ........................................ sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

P. H.
Kelt: .................................................................... ...................................................................
Hegybíró aláírása

B. Másik borászati üzemébe történő átszállítás céljából kiadott borászati termék származási bizonyítvány

Borászati termék származási bizonyítvány

„B” típus - másik borászati üzemébe történő átszállítás céljából kiadva

Példányszám:

Sorszám:

Eladó (feladó)

neve:

címe:

GA száma:

A borászati termék feladásának helye szerint illetékes

hegyközség neve:

hegyközségi tanács neve:

Vevő (címzett)

neve:

címe:

GA száma:

A borászati termék rendeltetési helye szerint illetékes hegyközség neve, amennyiben a borászati üzem másik hegyközség területén található:

hegyközségi tanács neve:

A B C D
1. megnevezése:
2. tárolási helye (adóraktár száma):
3. termékkategóriája:
4. színe:
5. származási országa:
6. A évjárata
7. borászati szőlőfajtája vagy fajtái
8. termék alkoholtartalmát növelték: igen/nem
9. édesítése megtörtént: igen/nem
10. savtartalmát növelték: igen/nem
11. savtartalmát csökkentették: igen/nem
12. összes alkoholtartalma (%vol)
13. teljes mennyisége (hl)
14. eredetmegjelölés(ek) és bortípus(ok)
15. Potenciálisan földrajzi jelzés(ek) és bortípus(ok)
16. jelölhető évjárat
17. borszőlőfajta(ák) neve(i)
18. a bevont szőlő vagy borászati termék származási bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali engedély(ek) száma összes alkoholtartalom
(%vol)
mennyiség
(hl - borászati termék nyilvántartás alapján)
19.
20. Történet
21.
22.

Megjegyzés:

A fenti tételre a ........................................ sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

P. H.

Kelt: .............................................................

.....................................................
Hegybíró aláírása

C. Forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadott borászati termék származási bizonyítvány

Borászati termék származási bizonyítvány

„C” típus - forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadva

Példányszám: Sorszám:
Borvidék: Hegyközség:
Termelő neve: Felvásárló neve:
Termelő címe: Címe:
GA száma: GA száma:
A B C D
1. megnevezése:
2. tárolási helye:
3. termékkategóriája:
4. A borá- színe:
5. szati származási országa:
6. termék évjárata
7. szőlőfajtája vagy fajtái
8. alkoholtartalmát növelték: igen/nem
9. édesítése megtörtént: igen/nem
10. savtartalmát növelték: igen/nem
11. savtartalmát csökkentették: igen/nem
12. teljes mennyisége (hl)
13. minimális összes alkoholtartalma:
14. eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés és bortípus
15.
A borá-
az eredetmegjelölés termőterületénél kisebb földrajzi egység(ek) neve(i)
16. szati termé-
keken
a Btv. 13/A. § (3), (5) és (6) bekezdésében meghatározott hagyományos kifejezés
17. jelölhető a Btv. 36. §-ában, valamint az 55. §-ban meghatározott hagyományos kifejezés(ek)
18. a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezés(ek)
19. az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezés(ek)
20. a termékleírásban szabályozott egyéb kifejezés(ek)
21. évjárat
22. borszőlőfajta(ák) neve(i)
23. az édességi kategória megnevezése
24. *  Törté- net a bevont borászati termék származási bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali engedély(ek) száma a borászati termék megnevezésre mennyiség
(hl - borászati termék nyilvántartás alapján)
25.
26.
27.
28.
29. *  Egyéb felhasz-
nálás
jelölése
a 4. § (4a) bekezdése alapján jelölt felhasználási cél

Megjegyzés:

A fenti tételekre a ...................................................... sorszámú borászati termék származási bizonyítványt a forgalomba hozatali engedély igénylésének céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

A HBB döntésére vonatkozó záradék:

Kelt: ...................................................................

P. H.

...................................................................
Hegybíró aláírása

12. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

I. A Helyi Borbíráló Bizottság tagjának a következő végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie:

Középfokú végzettség:

1. Bor- és üdítőital-ipari technikus

2. Borász

3. Szőlész-borász szaktechnikus

4. Szőlő- és gyümölcstermesztő

5. Vincellér

6. Élelmiszer-ipari technikus (bor- és üdítőital-ipar)

7. Bor- és pezsgőgyártó technikus

8. Bortechnológus

9. Erjedésipari termékgyártó (borász)

Felsőfokú végzettség:

1. Kertészmérnöki, F, E

2. Agrármérnöki E

3. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E

4. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F

5. Tartósítóipari üzemmérnök

6. Tartósítóipari mérnök

7. *  Szőlész-borász mérnök vagy szakmérnök, szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó

8. Borász-italtechnológus szakmérnöki

Egyéb:

1. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Diploma in Wines and Spirits”

2. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Honours Diploma”

3. Az Institute of Masters of Wine által kiadott „Master of Wine” oklevél

II. Az Országos Borszakértő Bizottság tagjának a következő végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie:

Középfokú végzettség:

1. Borász

2. Élelmiszer-ipari technikus (bor- és üdítőital-ipar)

Felsőfokú végzettség:

1. Kertészmérnöki, F, E

2. Agrármérnöki E

3. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E

4. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F

5. Tartósítóipari üzemmérnök

6. Tartósítóipari mérnök

7. *  Szőlész-borász mérnök vagy szakmérnök, szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó

8. Borász-italtechnológus szakmérnöki

Egyéb:

1. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Diploma in Wines and Spirits”

2. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Honours Diploma”

3. Az Institute of Masters of Wine által kiadott „Master of Wine” oklevél

III. A 29/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott borászati eljárásokat végző személyeknek a következő végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie:

1. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E

2. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F

3. Tartósítóipari üzemmérnök

4. Tartósítóipari mérnök

5. Szőlész-borász mérnök

6. Szőlészeti- és borászati mérnök

7. Borász-italtechnológus szakmérnök

13. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

(név) Borbíráló Bizottság
Jegyzőkönyv
(év) (hónap) (nap) ülés
Kérelmező neve:
Kérelmező címe:
Kérelmezett borászati termék tétel megnevezése:
Kérelmezett borászati termék tétel évjárata:
A borászati termék tétel származási bizonyítványának száma:
A kérelmezett borászati termék tétel mennyisége (hl):
A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:
„(OEM vagy OFJ) termékleírásának
Megfelel
Mivel a HBB jelenlévő tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban
nem felel meg”
Nem megfelelt esetén több szavas indoklás: ......................................................................................................................................
(keltezés)
(BÉLYEGZŐ)
(HBB titkárának aláírása)

14. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

Országos Borszakértő Bizottság
Jegyzőkönyv
(év) (hónap) (nap) ülés
Kérelmező neve:
Kérelmező címe:
Kérelmezett borászati termék tétel megnevezése:
Kérelmezett borászati termék tétel évjárata:
A borászati termék tétel származási bizonyítványának száma:
A kérelmezett borászati termék tétel mennyisége (hl):
A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:
OEM- vagy OFJ borászati termék esetén:
„(OEM vagy OFJ) termékleírásának
Megfelel
Mivel az OBB jelenlévő tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban
nem felel meg”
Nem megfelelt esetén több szavas indoklás: .........................................................................................................................................
FN-borászati termék, valamint a 35. § (5) bekezdésében foglalt eljárás esetén:
„Forgalomba hozható Forgalomba nem hozható”
(keltezés)
(BÉLYEGZŐ)
(az OBB elnökének aláírása)

15. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

A B C D E

Kifejezés
Borászati termékek,
melyek címkéjén a
kifejezés feltüntethető
Hagyo-
mányos
kifejezés

A kifejezés használatának feltétele.
1. „barrique” bor (OEM és OFJ) nem Olyan bor, amelynek legalább egyharmadát 350 liternél nem nagyobb térfogatú, új tölgyfahordóban tárolták, amely esetében a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A. melléklete táblázatának 38. sorában szereplő technológiát nem alkalmazták, valamint a bor a forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez szükséges minősítés során a barrique hordóban való érlelésre jellemző érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik.
2. „blanc de blanc” minőségi pezsgő nem 100%-ban chardonnay szőlőfajtából származó küvéből készült.
3. „blanc de noir” minőségi pezsgő nem 100%-ban a pinot noir szőlőfajta gyors feldolgozásával nyert küvéből készült.
4. borkülönlegesség bor (OEM, Tokaj) A „borkülönlegesség” szó feltüntetése kizárólag a Tokaji borok címkéjén lehetséges, a termékleírásban foglaltaknak megfelelően.
5. „első szüret” vagy
„virgin vintage”
nem Az ültetvényről első alkalommal szüretelt szőlőből készült bor.
6. „főbor” bor (OEM) igen Olyan bor:
- amely legfeljebb 45 hl/ha hozamú ültetvényről származik
- amelynek természetes alkoholtartalma legalább 15,12 térfogatszázalék
- amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 11,5 térfogatszázalék
- amelyet forgalomba hozatal előtt legalább két évig érleltek (ebből egy évig fahordóban), és
- termelésének további részletes szabályait a használatát lehetővé tevő termékleírás rögzíti.
7. „jégbor” (magyar) bor (OEM és OFJ) igen Túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt szőlőbogyók felhasználásával előállított bor
- amelynek természetes alkoholtartalma legalább 16,66 térfogatszázalék
- amely maradékcukor-tartalma legalább 45 g/liter
- amely előállításához a szőlőt igazoltan legfeljebb -7 °C-os hőmérsékleten szüretelték.
A jégbor készítésére vonatkozó szándékot legalább 48 órával a tervezett szüreti időpont előtt be kell jelenteni az ültetvény területe szerint illetékes hegybíró részére.
8. „muskotály” (magyar), vagy az Európai Unió
bármely hivatalos nyelvének fordításában
- bor,
- még erjedésben lévő újbor,
- likőrbor,
- pezsgő,
- minőségi pezsgő,
- illatos minőségi pezsgő,
- szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor,
- gyöngyözőbor,
- szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor,
- szőlőmust,
- részben erjedt szőlőmust
nem Legalább 85%-ban a következő szőlőfajták közül egynek vagy többnek a terméséből készülnek:
- Aletta,
- Csaba gyöngye,
- cserszegi fűszeres,
- generosa,
- hamburgi muskotály,
- Irsai Olivér,
- mátrai muskotály,
- nektár,
- ottonel muskotály,
- pölöskei muskotály,
- sárga muskotály,
- szirén,
- trilla,
- zefír.
9. „nyerspezsgő” minőségi pezsgő nem Palackban erjesztett, expedíciós likőrt egyáltalán nem adtak hozzá.
10. „primőr” nem A szüret évében palackozott bor.
11. „szemelt” bor (OEM és OFJ) Teljesen érett vagy nemesen rothadt bogyóknak
a kevésbé érettektől való különválogatásával nyert bor, melynek természetes alkoholtartalma legalább 13,59 térfogatszázalék.
12. „szűretlen” (magyar) bor nem Olyan bor, amely esetében mellőzték a szűrést.
13. „termőhelyen palackozva” bor (OEM és OFJ) nem A bor 100%-ban az adott OEM- vagy OFJ-körzetből származik, valamint a palackozás is az adott körzeten belül történt.
14. „töppedt szőlőből készült bor” bor (OEM és OFJ) nem Olyan szőlőbogyók felhasználásával előállított bor, amelynek élettanilag a teljes érésen túljutott,
a vízvesztés következtében az értékes alkotórészek betöményedésével jellemezhető szőlőtermés, amelyet a Botrytis cinerea még nem támadott meg és amelyek természetes alkoholtartalma legalább12,83 térfogatszázalék.
15. „újbor” (magyar) bor nem A szüret évében palackozott bor.
16. „válogatott szüretelésű bor” bor (OEM és OFJ) nem A tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott (az éretlen, a beteg, a penészes fürtök különválasztásával), egészséges, részben túlérett bogyóiból előállított bor, amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék.
17. „ó” (fajtanév vagy
a „bor” szó elé írva)
bor nem A szüretet követő legalább harmadik évben palackozott bor.
18. „termelői pezsgő” (magyar) pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő nem - A terméket a palackban történő második alkoholos erjesztéssel teszik pezsgővé;
- a termék a küvé összeállításától számítva legalább kilenc hónapon át megszakítás nélkül a borseprőn marad ugyanabban az üzemben, ahol a küvé készül;
- a terméket degorzsálással választják el a borseprőről;
- ugyanabban a gazdaságban - ideértve a termelői csoportokat is - termelt szőlőből állítják elő, amelyben a termelő a pezsgők vagy minőségi pezsgők vagy illatos minőségi pezsgők készítésére szánt szőlőből bort készít;
- a címkén jelölik a gazdaságot és a szőlőfajtát.
19. „cuvée”
(francia) vagy „küvé” (magyar)
bármely borászati termék nem Legalább két szőlőfajta borából készült borászati termék.
20. „prémium” (magyar) bármely borászati termék (OEM) nem Legfeljebb 60 hl/ha seprős újbor hozamú szőlőültetvény terméséből készítik.
21. „superior” (latin) bármely borászati termék (OEM) nem Legfeljebb 60 hl/ha seprős újbor hozamú szőlőültetvény terméséből készítik.
22. „reserve” (angol) bor, pezsgő, minőségi pezsgő (OEM) nem - A vörösborokat minimum 18 hónapon keresztül kell érlelni, amiből legalább 12 hónapig maximum
330 l űrmértékű tölgyfahordókban, és a fennmaradó időben palackban kell tárolni.
- A fehér- és rozé borokat minimum 6 hónapon keresztül kell érlelni, amiből legalább 3 hónapig tölgyfahordókban, és a fennmaradó időben palackban kell tárolni.
23. késői szüretelésű bor bor (OEM és OFJ) igen Olyan a bor, amelyet az általános szüreti időszak után szüretelt, érett szőlőből állítottak elő, és amelynek természetes alkoholtartalma legalább
12,08 térfogatszázalék.
24. Válogatott szüretelésű bor bor (OEM és OFJ) igen Olyan bor, amelyet a tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott, egészséges, részben túlérett bogyóiból állítottak elő, és amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék.
25. muzeális bor bármelyik (OEM) igen Olyan borászati termék, amelyet legalább öt évig érleltek palackban.
26. siller bor (OEM és OFJ) igen A rövid héjon erjesztés következtében élénk, halvány színű vörösbor.
27. *  védett eredetű bor, pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, gyöngyözőbor, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor (OEM) igen Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kifejezés helyett használható a vonatkozó termékleírás szerint, kiegészítve a borászati termék kategóriájának nevével.
28. *  minőségi bor bor (OEM) igen Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kifejezés helyett használható a 2012. augusztus 1-jét megelőző szüretből származó borokon.
29. *  tájbor bor (OFJ) igen Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés kifejezés helyett használható a vonatkozó termékleírás szerint.

16. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 

A” rész

Magyar mustfok átszámítása alkoholtartalomra

A B C
1. Mustfok Potenciális alkoholtartalom Sűrűség
2. [MM°], 17,5 °C-on [%vol], 20 °C-on [g/cm3], 17,5 °C-on
3. 12,5 7,34 1,05856
4. 12,6 7,41 1,05907
5. 12,7 7,48 1,05957
6. 12,8 7,54 1,06008
7. 12,9 7,61 1,06058
8. 13,0 7,68 1,06108
9. 13,1 7,75 1,06159
10. 13,2 7,83 1,06209
11. 13,3 7,90 1,06260
12. 13,4 7,98 1,06310
13. 13,5 8,05 1,06361
14. 13,6 8,12 1,06412
15. 13,7 8,20 1,06463
16. 13,8 8,27 1,06514
17. 13,9 8,35 1,06565
18. 14,0 8,42 1,06616
19. 14,1 8,49 1,06667
20. 14,2 8,56 1,06718
21. 14,3 8,63 1,06769
22. 14,4 8,70 1,06820
23. 14,5 8,77 1,06871
24. 14,6 8,84 1,06922
25. 14,7 8,91 1,06974
26. 14,8 8,98 1,07025
27. 14,9 9,05 1,07077
28. 15,0 9,12 1,07128
29. 15,1 9,20 1,07180
30. 15,2 9,27 1,07232
31. 15,3 9,35 1,07283
32. 15,4 9,42 1,07335
33. 15,5 9,50 1,07387
34. 15,6 9,57 1,07439
35. 15,7 9,65 1,07491
36. 15,8 9,72 1,07542
37. 15,9 9,80 1,07594
38. 16,0 9,87 1,07646
39. 16,1 9,94 1,07698
40. 16,2 10,01 1,07750
41. 16,3 10,08 1,07803
42. 16,4 10,15 1,07855
43. 16,5 10,22 1,07907
44. 16,6 10,30 1,07959
45. 16,7 10,37 1,08011
46. 16,8 10,45 1,08063
47. 16,9 10,52 1,08115
48. 17,0 10,60 1,08167
49. 17,1 10,67 1,08219
50. 17,2 10,75 1,08272
51. 17,3 10,82 1,08324
52. 17,4 10,89 1,08377
53. 17,5 10,97 1,08429
54. 17,6 11,04 1,08482
55. 17,7 11,12 1,08534
56. 17,8 11,19 1,08587
57. 17,9 11,27 1,08639
58. 18,0 11,34 1,08692
59. 18,1 11,41 1,08745
60. 18,2 11,49 1,08798
61. 18,3 11,56 1,08852
62. 18,4 11,64 1,08905
63. 18,5 11,71 1,08958
64. 18,6 11,78 1,09011
65. 18,7 11,86 1,09064
66. 18,8 11,93 1,09117
67. 18,9 12,01 1,09170
68. 19,0 12,08 1,09223
69. 19,1 12,15 1,09276
70. 19,2 12,23 1,09330
71. 19,3 12,30 1,09383
72. 19,4 12,38 1,09437
73. 19,5 12,45 1,09490
74. 19,6 12,53 1,09544
75. 19,7 12,60 1,09598
76. 19,8 12,68 1,09651
77. 19,9 12,75 1,09705
78. 20,0 12,83 1,09759
79. 20,1 12,91 1,09813
80. 20,2 12,98 1,09866
81. 20,3 13,06 1,09920
82. 20,4 13,13 1,09973
83. 20,5 13,21 1,10027
84. 20,6 13,29 1,10081
85. 20,7 13,36 1,10135
86. 20,8 13,44 1,10190
87. 20,9 13,51 1,10244
88. 21,0 13,59 1,10298
89. 21,1 13,67 1,10352
90. 21,2 13,75 1,10406
91. 21,3 13,82 1,10461
92. 21,4 13,90 1,10515
93. 21,5 13,98 1,10569
94. 21,6 14,05 1,10623
95. 21,7 14,13 1,10678
96. 21,8 14,20 1,10732
97. 21,9 14,28 1,10787
98. 22,0 14,35 1,10841
99. 22,1 14,43 1,10896
100. 22,2 14,51 1,10951
101. 22,3 14,58 1,11006
102. 22,4 14,66 1,11061
103. 22,5 14,74 1,11116
104. 22,6 14,82 1,11171
105. 22,7 14,89 1,11226
106. 22,8 14,97 1,11280
107. 22,9 15,04 1,11335
108. 23,0 15,12 1,11390
109. 23,1 15,19 1,11447
110. 23,2 15,27 1,11502
111. 23,3 15,34 1,11557
112. 23,4 15,42 1,11613
113. 23,5 15,51 1,11668
114. 23,6 15,57 1,11723
115. 23,7 15,65 1,11779
116. 23,8 15,73 1,11834
117. 23,9 15,80 1,11890
118. 24,0 15,89 1,11945
119. 24,1 15,96 1,12001
120. 24,2 16,03 1,12056
121. 24,3 16,11 1,12112
122. 24,4 16,19 1,12167
123. 24,5 16,28 1,12223
124. 24,6 16,34 1,12279
125. 24,7 16,42 1,12335
126. 24,8 16,50 1,12391
127. 24,9 16,57 1,12447
128. 25,0 16,66 1,12503
129. 25,1 16,73 1,12558
130. 25,2 16,80 1,12615
131. 25,3 16,88 1,12671
132. 25,4 16,96 1,12727
133. 25,5 17,02 1,12783
134. 25,6 17,11 1,12839
135. 25,7 17,19 1,12895
136. 25,8 17,27 1,12952
137. 25,9 17,34 1,13008
138. 26,0 17,46 1,13064
139. 26,1 17,50 1,13121
140. 26,2 17,58 1,13177
141. 26,3 17,65 1,13234
142. 26,4 17,73 1,13290
143. 26,5 17,85 1,13347
144. 26,6 17,89 1,13404
145. 26,7 17,96 1,13460
146. 26,8 18,04 1,13517
147. 26,9 18,12 1,13574
148. 27,0 18,23 1,13631
149. 27,1 18,27 1,13688
150. 27,2 18,35 1,13745
151. 27,3 18,43 1,13802
152. 27,4 18,50 1,13859
153. 27,5 18,58 1,13916
154. 27,6 18,66 1,13973
155. 27,7 18,74 1,14030
156. 27,8 18,81 1,14087
157. 27,9 18,89 1,14144
158. 28,0 18,95 1,14202
159. 28,1 19,05 1,14259
160. 28,2 19,12 1,14316
161. 28,3 19,20 1,14374
162. 28,4 19,28 1,14431
163. 28,5 19,36 1,14489
164. 28,6 19,44 1,14546
165. 28,7 19,51 1,14604
166. 28,8 19,59 1,14662
167. 28,9 19,67 1,14719
168. 29,0 19,75 1,14777
169. 29,1 19,82 1,14835
170. 29,2 19,90 1,14893
171. 29,3 19,98 1,14951
172. 29,4 20,06 1,15009
173. 29,5 20,13 1,15067
174. 29,6 20,21 1,15125
175. 29,7 20,29 1,15183
176. 29,8 20,37 1,15241
177. 29,9 20,45 1,15299
178. 30,0 20,52 1,15357

„B” rész

A tömegszázalékban mért cukortartalom átszámítása alkoholfokra

A B C D E F
1. Cukor tömegszázalék Törésmutató
20 °C hőmérsékleten
Sűrűség
20 °C hőmérsékleten
Cukor
g/l-ben
Cukor
g/kg-ban
Alkoholtartalom térfogatszázalék-
ban 20 °C hőmérsékleten
2. 10,0 1,34781 1,039 82,3 79,2 4,89
3. 10,1 1,34798 1,0394 83,4 80,2 4,95
4. 10,2 1,34814 1,0398 84,5 81,3 5,02
5. 10,3 1,3483 1,0402 85,6 82,2 5,09
6. 10,4 1,34845 1,0406 86,6 83,2 5,14
7. 10,5 1,3486 1,041 87,6 84,1 5,2
8. 10,6 1,34875 1,0414 88,6 85,1 5,26
9. 10,7 1,3489 1,0419 89,7 86,1 5,33
10. 10,8 1,34906 1,0423 90,8 87,1 5,39
11. 10,9 1,34921 1,0427 91,8 88,1 5,45
12. 11,0 1,34936 1,0431 92,9 89,1 5,52
13. 11,1 1,34952 1,0435 94 90 5,58
14. 11,2 1,34968 1,0439 95 91 5,64
15. 11,3 1,34984 1,0443 96,1 92 5,71
16. 11,4 1,34999 1,0447 97,1 92,9 5,77
17. 11,5 1,35015 1,0452 98,2 94 5,83
18. 11,6 1,35031 1,0456 99,3 95 5,9
19. 11,7 1,35046 1,046 100,3 95,9 5,96
20. 11,8 1,35062 1,0464 101,4 96,9 6,02
21. 11,9 1,35077 1,0468 102,5 97,9 6,09
22. 12,0 1,35092 1,0473 103,6 98,9 6,15
23. 12,1 1,35108 1,0477 104,7 99,9 6,22
24. 12,2 1,35124 1,0481 105,7 100,8 6,28
25. 12,3 1,3514 1,0485 106,8 101,9 6,35
26. 12,4 1,35156 1,0489 107,9 102,9 6,41
27. 12,5 1,35172 1,0494 109 103,8 6,47
28. 12,6 1,35187 1,0498 110 104,8 6,53
29. 12,7 1,35203 1,0502 111,1 105,8 6,6
30. 12,8 1,35219 1,0506 112,2 106,8 6,66
31. 12,9 1,35234 1,051 113,2 107,8 6,73
32. 13,0 1,35249 1,0514 114,3 108,7 6,79
33. 13,1 1,35266 1,0519 115,4 109,7 6,86
34. 13,2 1,35282 1,0523 116,5 110,7 6,92
35. 13,3 1,35298 1,0527 117,6 111,7 6,99
36. 13,4 1,35313 1,0531 118,6 112,6 7,05
37. 13,5 1,35329 1,0536 119,7 113,6 7,11
38. 13,6 1,35345 1,054 120,8 114,6 7,18
39. 13,7 1,3536 1,0544 121,8 115,6 7,24
40. 13,8 1,35376 1,0548 122,9 116,5 7,3
41. 13,9 1,35391 1,0552 124 117,5 7,37
42. 14,0 1,35407 1,0557 125,1 118,5 7,43
43. 14,1 1,35424 1,0561 126,2 119,5 7,5
44. 14,2 1,3544 1,0565 127,3 120,5 7,56
45. 14,3 1,35456 1,0569 128,4 121,5 7,63
46. 14,4 1,35472 1,0574 129,5 122,5 7,69
47. 14,5 1,35488 1,0578 130,6 123,4 7,76
48. 14,6 1,35503 1,0582 131,6 124,4 7,82
49. 14,7 1,35519 1,0586 132,7 125,4 7,88
50. 14,8 1,35535 1,0591 133,8 126,3 7,95
51. 14,9 1,35551 1,0595 134,9 127,3 8,01
52. 15,0 1,35567 1,0599 136 128,3 8,08
53. 15,1 1,35583 1,0603 137,1 129,3 8,15
54. 15,2 1,35599 1,0608 138,2 130,3 8,21
55. 15,3 1,35615 1,0612 139,3 131,3 8,27
56. 15,4 1,35631 1,0616 140,4 132,3 8,34
57. 15,5 1,35648 1,0621 141,5 133,2 8,41
58. 15,6 1,35664 1,0625 142,6 134,2 8,47
59. 15,7 1,3568 1,0629 143,7 135,2 8,54
60. 15,8 1,35696 1,0633 144,8 136,2 8,6
61. 15,9 1,35712 1,0638 145,9 137,2 8,67
62. 16,0 1,35728 1,0642 147 138,1 8,73
63. 16,1 1,35744 1,0646 148,1 139,1 8,8
64. 16,2 1,3576 1,0651 149,2 140,1 8,86
65. 16,3 1,35776 1,0655 150,3 141,1 8,93
66. 16,4 1,35793 1,066 151,5 142,1 9
67. 16,5 1,35809 1,0664 152,6 143,1 9,06
68. 16,6 1,35825 1,0668 153,7 144,1 9,13
69. 16,7 1,35842 1,0672 154,8 145 9,2
70. 16,8 1,35858 1,0677 155,9 146 9,26
71. 16,9 1,35874 1,0681 157 147 9,33
72. 17,0 1,3589 1,0685 158,1 148 9,39
73. 17,1 1,35907 1,069 159,3 149 9,46
74. 17,2 1,35923 1,0694 160,4 150 9,53
75. 17,3 1,35939 1,0699 161,5 151 9,59
76. 17,4 1,35955 1,0703 162,6 151,9 9,66
77. 17,5 1,35972 1,0707 163,7 152,9 9,73
78. 17,6 1,35988 1,0711 164,8 153,9 9,79
79. 17,7 1,36004 1,0716 165,9 154,8 9,86
80. 17,8 1,3602 1,072 167 155,8 9,92
81. 17,9 1,36036 1,0724 168,1 156,8 9,99
82. 18,0 1,36053 1,0729 169,3 157,8 10,06
83. 18,1 1,3607 1,0733 170,4 158,8 10,12
84. 18,2 1,36086 1,0738 171,5 159,7 10,19
85. 18,3 1,36102 1,0742 172,6 160,7 10,25
86. 18,4 1,36119 1,0746 173,7 161,6 10,32
87. 18,5 1,36136 1,0751 174,9 162,6 10,39
88. 18,6 1,36152 1,0755 176 163,6 10,46
89. 18,7 1,36169 1,076 177,2 164,6 10,53
90. 18,8 1,36185 1,0764 178,3 165,6 10,59
91. 18,9 1,36201 1,0768 179,4 166,6 10,66
92. 19,0 1,36217 1,0773 180,5 167,6 10,72
93. 19,1 1,36234 1,0777 181,7 168,6 10,8
94. 19,2 1,36251 1,0782 182,8 169,5 10,86
95. 19,3 1,36267 1,0786 183,9 170,5 10,93
96. 19,4 1,36284 1,0791 185,1 171,5 11
97. 19,5 1,36301 1,0795 186,3 172,5 11,07
98. 19,6 1,36318 1,08 187,4 173,5 11,13
99. 19,7 1,36335 1,0804 188,6 174,5 11,21
100. 19,8 1,36351 1,0809 189,7 175,5 11,27
101. 19,9 1,36367 1,0813 190,8 176,5 11,34
102. 20,0 1,36383 1,0817 191,9 177,4 11,4
103. 20,1 1,364 1,0822 193,1 178,4 11,47
104. 20,2 1,36417 1,0826 194,2 179,4 11,54
105. 20,3 1,36434 1,0831 195,3 180,4 11,6
106. 20,4 1,36451 1,0835 196,5 181,4 11,67
107. 20,5 1,36468 1,084 197,7 182,3 11,75
108. 20,6 1,36484 1,0844 198,8 183,3 11,81
109. 20,7 1,36501 1,0849 200 184,3 11,88
110. 20,8 1,36518 1,0853 201,1 185,3 11,96
111. 20,9 1,36534 1,0857 202,2 186,2 12,01
112. 21,0 1,3655 1,0862 203,3 187,2 12,08
113. 21,1 1,36568 1,0866 204,5 188,2 12,15
114. 21,2 1,36585 1,0871 205,7 189,2 12,22
115. 21,3 1,36601 1,0875 206,8 190,2 12,29
116. 21,4 1,36618 1,088 207,9 191,1 12,35
117. 21,5 1,36635 1,0884 209,1 192,1 12,42
118. 21,6 1,36652 1,0889 210,3 193,1 12,49
119. 21,7 1,36669 1,0893 211,4 194,1 12,56
120. 21,8 1,36685 1,0897 212,5 195 12,63
121. 21,9 1,36702 1,0902 213,6 196 12,69
122. 22,0 1,36719 1,0906 214,8 196,9 12,76
123. 22,1 1,36736 1,0911 216 198 12,83
124. 22,2 1,36753 1,0916 217,2 199 12,9
125. 22,3 1,3677 1,092 218,3 199,9 12,97
126. 22,4 1,36787 1,0925 219,5 200,9 13,04
127. 22,5 1,36804 1,0929 220,6 201,8 13,11
128. 22,6 1,3682 1,0933 221,7 202,8 13,17
129. 22,7 1,36837 1,0938 222,9 203,8 13,24
130. 22,8 1,36854 1,0943 224,1 204,8 13,31
131. 22,9 1,36871 1,0947 225,2 205,8 13,38
132. 23,0 1,36888 1,0952 226,4 206,7 13,45
133. 23,1 1,36905 1,0956 227,6 207,7 13,52
134. 23,2 1,36922 1,0961 228,7 208,7 13,59
135. 23,3 1,36939 1,0965 229,9 209,7 13,66
136. 23,4 1,36956 1,097 231,1 210,7 13,73
137. 23,5 1,36973 1,0975 232,3 211,6 13,8
138. 23,6 1,36991 1,0979 233,4 212,6 13,87
139. 23,7 1,37008 1,0984 234,6 213,6 13,94
140. 23,8 1,37025 1,0988 235,8 214,6 14,01
141. 23,9 1,37042 1,0993 237 215,6 14,08
142. 24,0 1,37059 1,0998 238,2 216,6 14,15
143. 24,1 1,37076 1,1007 239,3 217,4 14,22
144. 24,2 1,37093 1,1011 240,3 218,2 14,28
145. 24,3 1,3711 1,1016 241,6 219,4 14,35
146. 24,4 1,37128 1,1022 243 220,5 14,44
147. 24,5 1,37145 1,1026 244 221,3 14,5
148. 24,6 1,37162 1,103 245 222,1 14,56
149. 24,7 1,3718 1,1035 246,4 223,2 14,64
150. 24,8 1,37197 1,1041 247,7 224,4 14,72
151. 24,9 1,37214 1,1045 248,7 225,2 14,78
152. 25,0 1,37232 1,1049 249,7 226 14,84
153. 25,1 1,37249 1,1053 250,7 226,8 14,9
154. 25,2 1,37266 1,1057 251,7 227,6 14,96
155. 25,3 1,37283 1,1062 253 228,7 15,03
156. 25,4 1,373 1,1068 254,4 229,9 15,11
157. 25,5 1,37317 1,1072 255,4 230,7 15,17
158. 25,6 1,37335 1,1076 256,4 231,5 15,23
159. 25,7 1,37353 1,1081 257,8 232,6 15,32
160. 25,8 1,3737 1,1087 259,1 233,7 15,39
161. 25,9 1,37387 1,1091 260,1 234,5 15,45
162. 26,0 1,37405 1,1095 261,1 235,3 15,51
163. 26,1 1,37423 1,11 262,5 236,4 15,6
164. 26,2 1,3744 1,1106 263,8 237,5 15,67
165. 26,3 1,37457 1,111 264,8 238,3 15,73
166. 26,4 1,37475 1,1114 265,8 239,2 15,79
167. 26,5 1,37493 1,1119 267,2 240,3 15,88
168. 26,6 1,3751 1,1125 268,5 241,4 15,95
169. 26,7 1,37528 1,1129 269,5 242,2 16,01
170. 26,8 1,37545 1,1133 270,5 243 16,07
171. 26,9 1,37562 1,1238 271,8 244,1 16,15
172. 27,0 1,3758 1,1144 273,2 245,2 16,23
173. 27,1 1,37598 1,1148 274,2 246 16,29
174. 27,2 1,37615 1,1152 275,2 246,8 16,35
175. 27,3 1,37632 1,1157 276,5 247,9 16,43
176. 27,4 1,3765 1,1163 277,9 249 16,51
177. 27,5 1,37667 1,1167 278,9 249,8 16,57
178. 27,6 1,37685 1,1171 279,9 250,6 16,63
179. 27,7 1,37703 1,1176 281,3 251,6 16,71
180. 27,8 1,37721 1,1182 282,6 252,7 16,79
181. 27,9 1,37739 1,1186 283,6 253,5 16,85
182. 28,0 1,37757 1,119 284,6 254,3 16,91
183. 28,1 1,37775 1,1195 286 255,4 16,99
184. 28,2 1,37793 1,1201 287,3 256,5 17,07
185. 28,3 1,3781 1,1205 288,3 257,3 17,13
186. 28,4 1,37828 1,1209 289,3 258,1 17,19
187. 28,5 1,37846 1,1214 290,7 259,2 17,27
188. 28,6 1,37863 1,122 292 260,3 17,35
189. 28,7 1,37881 1,1224 293 261 17,41
190. 28,8 1,37899 1,1228 294 261,8 17,47
191. 28,9 1,37917 1,1233 295,3 262,9 17,55
192. 29,0 1,37935 1,1239 296,7 264 17,63
193. 29,1 1,37953 1,1244 298,1 265,1 17,71
194. 29,2 1,37971 1,125 299,4 266,1 17,79
195. 29,3 1,37988 1,1254 300,4 266,9 17,85
196. 29,4 1,38006 1,1258 301,4 267,7 17,91
197. 29,5 1,38024 1,1263 302,8 268,8 17,99
198. 29,6 1,38042 1,1269 304,1 269,9 18,07
199. 29,7 1,3806 1,1273 305,1 270,6 18,13
200. 29,8 1,38078 1,1277 306,1 271,4 18,19
201. 29,9 1,38096 1,1282 307,4 272,5 18,26
202. 30,0 1,38114 1,1288 308,8 273,6 18,35
203. 30,1 1,38132 1,1293 310 274,5 18,42
204. 30,2 1,3815 1,1298 311,2 275,5 18,49
205. 30,3 1,38168 1,1302 312,4 276,4 18,56
206. 30,4 1,38186 1,1307 313,6 277,3 18,63
207. 30,5 1,38204 1,1312 314,8 278,3 18,7
208. 30,6 1,38222 1,1317 316 279,2 18,77
209. 30,7 1,3824 1,1322 317,2 280,2 18,85
210. 30,8 1,38258 1,1327 318,4 281,1 18,92
211. 30,9 1,38276 1,1332 319,6 282 18,99
212. 31,0 1,38294 1,1336 320,8 283 19,06
213. 31,1 1,38312 1,1341 322 283,9 19,13
214. 31,2 1,3833 1,1346 323,2 284,9 19,2
215. 31,3 1,38349 1,1351 324,4 285,8 19,27
216. 31,4 1,38367 1,1356 325,6 286,8 19,35
217. 31,5 1,38385 1,1361 326,8 287,7 19,42
218. 31,6 1,38403 1,1366 328,1 288,6 19,49
219. 31,7 1,38421 1,1371 329,3 289,6 19,56
220. 31,8 1,3844 1,1376 330,5 290,5 19,64
221. 31,9 1,38458 1,138 331,7 291,5 19,71
222. 32,0 1,38476 1,1385 332,9 292,4 19,78
223. 32,1 1,38494 1,1391 334,2 293,4 19,86
224. 32,2 1,38513 1,1396 335,5 294,4 19,93
225. 32,3 1,38531 1,1401 336,7 295,4 20
226. 32,4 1,3855 1,1406 338 296,4 20,08
227. 32,5 1,38568 1,1411 339,3 297,3 20,16
228. 32,6 1,38586 1,1416 340,6 298,3 20,24
229. 32,7 1,38605 1,1422 341,9 299,3 20,31
230. 32,8 1,38623 1,1427 343,1 300,3 20,38
231. 32,9 1,38642 1,1432 344,4 301,3 20,46
232. 33,0 1,3866 1,1437 345,7 302,3 20,54
233. 33,1 1,38678 1,1442 346,9 303,2 20,61
234. 33,2 1,38697 1,1447 348,1 304,1 20,68
235. 33,3 1,38715 1,1452 349,3 305 20,75
236. 33,4 1,38734 1,1457 350,5 305,9 20,82
237. 33,5 1,38753 1,1461 351,7 306,9 20,9
238. 33,6 1,38771 1,1466 352,9 307,8 20,97
239. 33,7 1,3879 1,1471 354,1 308,7 21,04
240. 33,8 1,38808 1,1476 355,3 309,6 21,11
241. 33,9 1,38827 1,1481 356,5 310,5 21,18
242. 34,0 1,38845 1,1486 357,7 311,4 21,25
243. 34,1 1,38864 1,1491 359 312,4 21,33
244. 34,2 1,38882 1,1496 360,3 313,4 21,41
245. 34,3 1,38901 1,1501 361,5 314,3 21,48
246. 34,4 1,38919 1,1506 362,8 315,3 21,55
247. 34,5 1,38938 1,1512 364,1 316,3 21,63
248. 34,6 1,38957 1,1517 365,4 317,3 21,71
249. 34,7 1,38975 1,1522 366,7 318,2 21,79
250. 34,8 1,38994 1,1527 367,9 319,2 21,86
251. 34,9 1,39012 1,1532 369,2 320,2 21,94
252. 35,0 1,39031 1,1537 370,5 321,1 22,01
253. 35,1 1,3905 1,1543 371,8 322,1 22,09
254. 35,2 1,39069 1,1548 373 323 22,16
255. 35,3 1,39087 1,1553 374,3 324 22,24
256. 35,4 1,39106 1,1558 375,6 325 22,32
257. 35,5 1,39125 1,1563 376,9 325,9 22,39
258. 35,6 1,39144 1,1568 378,1 326,9 22,45
259. 35,7 1,39163 1,1573 379,4 327,8 22,54
260. 35,8 1,39181 1,1579 380,7 328,8 22,62
261. 35,9 1,392 1,1584 381,9 329,7 22,69
262. 36,0 1,39219 1,1589 383,2 330,7 22,77
263. 36,1 1,39238 1,1594 384,5 331,6 22,85
264. 36,2 1,39257 1,1599 385,8 332,6 22,92
265. 36,3 1,39276 1,1604 387 335,5 23,99
266. 36,4 1,39295 1,161 388,3 334,5 23,07
267. 36,5 1,39314 1,1615 389,6 335,4 23,15
268. 36,6 1,39332 1,162 390,9 336,4 23,22
269. 36,7 1,39351 1,1625 392,2 337,3 23,3
270. 36,8 1,3937 1,163 393,4 338,3 23,37
271. 36,9 1,39389 1,1635 394,7 339,2 23,45
272. 37,0 1,39408 1,1641 396 340,2 23,53
273. 37,1 1,39427 1,1646 397,3 341,1 23,6
274. 37,2 1,39446 1,1651 398,6 342,1 23,68
275. 37,3 1,39465 1,1656 399,8 343 23,75
276. 37,4 1,39484 1,1661 401,1 344 23,83
277. 37,5 1,39504 1,1666 402,4 344,9 23,91
278. 37,6 1,39523 1,1672 403,7 345,9 23,99
279. 37,7 1,39542 1,1677 405 346,8 24,06
280. 37,8 1,39561 1,1682 406,2 347,7 24,13
281. 37,9 1,3958 1,1687 407,5 348,7 24,21
282. 38,0 1,39599 1,1692 408,8 349,6 24,29
283. 38,1 1,39618 1,1698 410,1 350,6 24,37
284. 38,2 1,39637 1,1703 411,3 351,5 24,44
285. 38,3 1,39657 1,1708 412,6 352,4 24,51
286. 38,4 1,39676 1,1713 413,9 353,4 24,59
287. 38,5 1,39695 1,1718 415,2 354,3 24,67
288. 38,6 1,39714 1,1723 416,4 355,2 24,74
289. 38,7 1,39733 1,1728 417,7 356,1 24,82
290. 38,8 1,39753 1,1733 419 357,1 24,9
291. 38,9 1,39772 1,1739 420,2 358 24,97
292. 39,0 1,39791 1,1744 421,5 358,9 25,04
293. 39,1 1,3981 1,1749 422,8 359,8 25,12
294. 39,2 1,3983 1,1754 424,1 360,8 25,2
295. 39,3 1,39849 1,1759 425,3 361,7 25,27
296. 39,4 1,39969 1,1764 426,6 362,6 25,35
297. 39,5 1,39888 1,177 427,9 363,6 25,42
298. 39,6 1,39907 1,1775 429,2 364,5 25,5
299. 39,7 1,39927 1,178 430,5 365,4 25,58
300. 39,8 1,39946 1,1785 431,7 366,3 25,65
301. 39,9 1,39966 1,179 433 367,3 25,73
302. 40,0 1,39985 1,1796 434,3 368,2 25,8
303. 40,1 1,40004 1,1801 435,6 369,2 25,88
304. 40,2 1,40024 1,1806 437 370,1 25,96
305. 40,3 1,40043 1,1812 438,3 371,1 26,04
306. 40,4 1,40063 1,1817 439,7 372,1 26,12
307. 40,5 1,40083 1,1823 441 373 26,2
308. 40,6 1,40102 1,1828 442,3 374 26,28
309. 40,7 1,40122 1,1833 443,7 374,9 26,36
310. 40,8 1,40141 1,1839 445 375,9 26,44
311. 40,9 1,40161 1,1844 446,4 376,9 26,52
312. 41,0 1,4018 1,185 447,7 377,8 26,6
313. 41,1 1,402 1,1855 449 378,7 26,68
314. 41,2 1,40219 1,186 450,2 379,6 26,75
315. 41,3 1,40239 1,1865 451,5 380,5 26,83
316. 41,4 1,40259 1,187 452,8 381,4 26,9
317. 41,5 1,40279 1,1875 454,1 382,3 26,98
318. 41,6 1,40298 1,1881 455,3 383,2 27,05
319. 41,7 1,40318 1,1886 456,6 384,2 27,13
320. 41,8 1,40338 1,1891 457,9 385,1 27,21
321. 41,9 1,40357 1,1896 459,1 386 27,28
322. 42,0 1,40377 1,1901 460,4 386,9 27,35
323. 42,1 1,40397 1,1907 461,7 387,8 27,43
324. 42,2 1,40417 1,1912 463,1 388,8 27,52
325. 42,3 1,40436 1,1917 464,4 389,7 27,59
326. 42,4 1,40456 1,1923 465,8 390,7 27,68
327. 42,5 1,40476 1,1928 467,2 391,6 27,76
328. 42,6 1,40496 1,1934 468,5 392,6 27,84
329. 42,7 1,40516 1,1939 469,9 393,5 27,92
330. 42,8 1,40535 1,1945 471,2 394,5 28
331. 42,9 1,40555 1,195 472,6 395,4 28,08
332. 43,0 1,40575 1,1956 473,9 396,4 28,16
333. 43,1 1,40595 1,1961 475,2 397,3 28,23
334. 43,2 1,40615 1,1967 476,6 398,3 28,32
335. 43,3 1,40635 1,1972 477,9 399,2 28,4
336. 43,4 1,40655 1,1977 479,3 400,1 28,48
337. 43,5 1,40675 1,1983 480,6 401,1 28,56
338. 43,6 1,40695 1,1988 481,9 402 28,63
339. 43,7 1,40715 1,1994 483,3 402,9 28,72
340. 43,8 1,40735 1,1999 484,6 403,9 28,79
341. 43,9 1,40755 1,2005 486 404,8 28,88
342. 44,0 1,40775 1,201 487,3 405,7 28,95
343. 44,1 1,40795 1,2015 188,6 406,7 29,03
344. 44,2 1,40815 1,2021 490 407,6 29,11
345. 44,3 1,40836 1,2026 491,3 408,5 29,19
346. 44,4 1,40856 1,2032 492,7 409,5 29,27
347. 44,5 1,40876 1,2037 494 410,4 29,35
348. 44,6 1,40896 1,2042 495,3 411,3 29,43
349. 44,7 1,40916 1,2048 496,7 412,3 29,51
350. 44,8 1,40937 1,2053 498 413,2 29,59
351. 44,9 1,40957 1,2059 499,4 414,1 29,67
352. 45,0 1,40977 1,2064 500,7 415 29,75
353. 45,1 1,40997 1,207 502,1 416 29,83
354. 45,2 1,41018 1,2076 503,5 417 29,92
355. 45,3 1,41038 1,2081 504,9 417,9 30
356. 45,4 1,41058 1,2087 506,3 418,9 30,08
357. 45,5 1,41079 1,2093 507,8 419,9 30,17
358. 45,6 1,41099 1,2098 509,2 420,9 30,25
359. 45,7 1,41119 1,2104 510,6 421,8 30,34
360. 45,8 1,41139 1,211 512 422,8 30,42
361. 45,9 1,4116 1,2115 513,4 423,7 30,5
362. 46,0 1,4118 1,2121 514,8 424,7 30,59
363. 46,1 1,412 1,2127 516,1 425,6 30,66
364. 46,2 1,41221 1,2132 517,5 426,5 30,75
365. 46,3 1,41241 1,2137 518,8 427,5 30,82
366. 46,4 1,41262 1,2143 520,2 428,4 30,91
367. 46,5 1,41282 1,2148 521,5 429,3 30,99
368. 46,6 1,41302 1,2154 522,8 430,2 31,06
369. 46,7 1,41323 1,2159 524,2 431,1 31,15
370. 46,8 1,41343 1,2165 525,5 432 31,22
371. 46,9 1,41364 1,217 526,9 432,9 31,31
372. 47,0 1,41384 1,2175 528,2 433,8 31,38
373. 47,1 1,41405 1,2181 529,6 434,8 31,47
374. 47,2 1,41425 1,2187 531 435,7 31,55
375. 47,3 1,41446 1,2192 532,4 436,7 31,63
376. 47,4 1,41466 1,2198 533,8 437,6 31,72
377. 47,5 1,41487 1,2204 535,3 438,6 31,81
378. 47,6 1,41508 1,221 536,7 439,5 31,89
379. 47,7 1,41528 1,2215 538,1 440,5 31,97
380. 47,8 1,41549 1,2221 539,5 441,4 32,05
381. 47,9 1,41569 1,2227 540,9 442,4 32,14
382. 48,0 1,4159 1,2232 542,3 443,3 32,22
383. 48,1 1,41611 1,2238 543,6 444,2 32,3
384. 48,2 1,41632 1,2243 545 445,1 32,38
385. 48,3 1,41652 1,2249 546,3 446 32,46
386. 48,4 1,41673 1,2254 547,7 446,9 32,59
387. 48,5 1,41694 1,226 549,1 447,8 32,63
388. 48,6 1,41715 1,2265 550,4 448,7 32,7
389. 48,7 1,41736 1,2271 551,8 449,7 32,79
390. 48,8 1,41756 1,2276 553,1 450,6 32,86
391. 48,9 1,41777 1,2282 554,5 451,6 32,95
392. 49,0 1,41798 1,2287 555,8 452,3 33,02
393. 49,1 1,41819 1,2293 557,2 453,3 33,11
394. 49,2 1,4184 1,2298 558,6 454,2 33,19
395. 49,3 1,41861 1,2304 560 455,1 33,27
396. 49,4 1,41882 1,231 561,4 456,1 33,36
397. 49,5 1,41903 1,2315 562,8 457 33,44
398. 49,6 1,41924 1,2321 564,2 457,9 33,52
399. 49,7 1,41945 1,2327 565,6 458,8 33,61
400. 49,8 1,41966 1,2332 567 459,8 33,69
401. 49,9 1,41987 1,2338 568,4 460,7 33,77
402. 50,0 1,42008 1,2344 569,8 461,6 33,86
403. 50,1 1,42029 1,2349 571,2 462,5 33,94
404. 50,2 1,4205 1,2355 572,6 463,5 34,02
405. 50,3 1,42071 1,2361 574 464,4 34,1
406. 50,4 1,42 1,2366 575,4 465,3 34,19
407. 50,5 1,42114 1,2372 576,9 466,2 34,28
408. 50,6 1,42135 1,2378 578,3 467,2 34,36
409. 50,7 1,42156 1,2384 579,7 468,1 34,44
410. 50,8 1,42177 1,2389 581,1 469 34,53
411. 50,9 1,42198 1,2395 582,5 469,9 34,61
412. 51,0 1,42219 1,2401 583,9 470,9 34,69
413. 51,1 1,4224 1,2407 585,4 471,8 34,78
414. 51,2 1,42261 1,2413 586,9 472,8 34,87
415. 51,3 1,42283 1,2419 588,3 473,8 34,95
416. 51,4 1,42304 1,2425 589,8 474,7 35,04
417. 51,5 1,42325 1,2431 591,3 475,7 35,13
418. 51,6 1,42346 1,2437 592,8 476,6 35,22
419. 51,7 1,42367 1,2443 594,3 477,6 35,31
420. 51,8 1,42389 1,2449 595,7 478,6 35,39
421. 51,9 1,4241 1,2455 597,2 479,5 35,48
422. 52,0 1,42431 1,2461 598,7 480,5 35,57
423. 52,1 1,42452 1,2466 600,1 481,5 35,65
424. 52,2 1,42474 1,2472 601,5 482,3 35,74
425. 52,3 1,42495 1,2478 602,9 483,2 35,82
426. 52,4 1,42517 1,2483 604,3 484,1 35,91
427. 52,5 1,42538 1,2489 605,8 485 35,99
428. 52,6 1,42559 1,2495 607,2 485,9 36,08
429. 52,7 1,42581 1,25 608,6 486,8 36,16
430. 52,8 1,42602 1,2506 610 487,7 36,24
431. 52,9 1,42624 1,2512 611,4 488,6 36,33
432. 53,0 1,42645 1,2518 612,8 489,6 36,41
433. 53,1 1,42666 1,2524 614,3 490,5 36,5
434. 53,2 1,42686 1,253 615,8 491,4 36,59
435. 53,3 1,42707 1,2536 617,2 492,4 36,67
436. 53,4 1,42727 1,2542 618,7 493,3 36,76
437. 53,5 1,42748 1,2548 620,2 494,3 36,85
438. 53,6 1,42769 1,2554 621,7 495,2 36,94
439. 53,7 1,42789 1,256 623,2 496,2 37,03
440. 53,8 1,4281 1,2566 624,6 497,1 37,11
441. 53,9 1,4283 1,2571 626,1 498 37,2
442. 54,0 1,42851 1,2577 627,6 499 37,29
443. 54,1 1,42874 1,2583 629 499,9 37,37
444. 54,2 1,42897 1,2589 630,4 500,8 37,45
445. 54,3 1,42919 1,2595 631,8 501,7 27,54
446. 54,4 1,42942 1,26 633,2 502,6 37,62
447. 54,5 1,42965 1,2606 634,7 503,5 37,71
448. 54,6 1,42988 1,2612 636,1 504,3 37,79
449. 54,7 1,43011 1,2617 637,5 505,2 37,88
450. 54,8 1,43033 1,2623 6389 506,1 37,96
451. 54,9 1,43056 1,2629 640,3 507 38,04
452. 55,0 1,43079 1,2635 641,7 507,9 38,11
453. 55,1 1,43101 1,264 643,2 508,8 38,22
454. 55,2 1,43123 1,2646 644,6 509,7 38,3
455. 55,3 1,43145 1,2652 646,1 510,7 38,39
456. 55,4 1,43167 1,2658 647,6 511,6 38,48
457. 55,5 1,43189 1,2664 649,1 512,5 38,57
458. 55,6 1,4321 1,267 650,5 513,4 38,65
459. 55,7 1,43232 1,2676 652 514,3 38,74
460. 55,8 1,43254 1,2682 653,5 515,3 38,83
461. 55,9 1,43276 1,2688 654,9 516,2 38,91
462. 56,0 1,43298 1,2694 656,4 517,1 39
463. 56,1 1,4332 1,27 657,9 518 39,09
464. 56,2 1,43342 1,2706 659,4 518,9 39,18
465. 56,3 1,43364 1,2712 660,8 519,9 39,26
466. 56,4 1,43386 1,2718 662,3 520,8 29,35
467. 56,5 1,43409 1,2724 663,8 521,7 39,44
468. 56,6 1,43431 1,273 665,3 522,6 39,53
469. 56,7 1,43453 1,2736 666,8 523,5 39,62
470. 56,8 1,43475 1,2742 668,2 524,4 39,7
471. 56,9 1,43497 1,2748 669,7 525,4 39,79
472. 57,0 1,43519 1,2754 671,2 526,3 39,88
473. 57,1 1,43541 1,276 672,7 527,2 39,97
474. 57,2 1,43563 1,2766 674,3 528,2 40,06
475. 57,3 1,43586 1,2773 675,8 529,1 40,15
476. 57,4 1,43608 1,2779 677,4 530,1 40,25
477. 57,5 1,4363 1,2785 678,9 531 40,34
478. 57,6 1,43652 1,2791 680,4 532 40,43
479. 57,7 1,43674 1,2797 682 532,9 40,52
480. 57,8 1,43697 1,2804 683,5 533,8 40,61
481. 57,9 1,43719 1,281 685,1 534,8 40,7
482. 58,0 1,43741 1,2816 686,6 535,7 40,8
483. 58,1 1,43763 1,2822 688,1 536,6 40,88
484. 58,2 1,43786 1,2828 689,6 537,5 40,97
485. 58,3 1,43808 1,2834 691 538,4 41,06
486. 58,4 1,43831 1,284 692,5 539,3 41,14
487. 58,5 1,43854 1,2846 694 540,2 41,23
488. 58,6 1,43876 1,2852 695,5 541,1 41,32
489. 58,7 1,43899 1,2858 697 542 41,41
490. 58,8 1,43921 1,2864 698,4 542,9 41,5
491. 58,9 1,43944 1,287 699,9 543,8 41,58
492. 59,0 1,43966 1,2876 701,4 544,7 41,67
493. 59,1 1,43989 1,2882 702,9 545,7 41,76
494. 59,2 1,44011 1,2888 704,5 546,6 41,86
495. 59,3 1,44034 1,2895 706 547,5 41,95
496. 59,4 1,44056 1,2901 707,6 548,5 42,04
497. 59,5 1,44079 1,2907 709,1 549,4 42,13
498. 59,6 1,44102 1,2913 710,6 550,3 42,22
499. 59,7 1,44124 1,292 712,2 551,2 42,32
500. 59,8 1,44147 1,2926 713,7 552,2 42,41
501. 59,9 1,44169 1,2932 715,3 553,1 42,5
502. 60,0 1,44192 1,2938 716,8 554 42,59
503. 60,1 1,44215 1,2944 718,3 554,9 42,68
504. 60,2 1,44237 1,295 719,8 555,8 42,77
505. 60,3 1,4426 1,2956 721,2 556,7 42,85
506. 60,4 1,44283 1,2962 722,7 557,6 42,94
507. 60,5 1,44306 1,2968 724,2 558,4 43,03
508. 60,6 1,44328 1,2974 725,7 559,3 43,12
509. 60,7 1,44351 1,298 727,2 560,2 43,21
510. 60,8 1,44374 1,2986 728,6 561,1 43,29
511. 60,9 1,44396 1,2992 730,1 562 43,38
512. 61,0 1,44419 1,2998 731,6 562,8 43,47
513. 61,1 1,44442 1,3004 733,1 563,8 43,56
514. 61,2 1,44465 1,3011 734,7 564,7 43,65
515. 61,3 1,44488 1,3017 736,2 565,6 43,74
516. 61,4 1,44511 1,3023 737,8 566,5 43,84
517. 61,5 1,44533 1,303 739,4 567,4 43,93
518. 61,6 1,44556 1,3036 740,9 568,4 44,02
519. 61,7 1,44579 1,3042 742,5 569,3 44,12
520. 61,8 1,44602 1,3048 744 570,2 44,21
521. 61,9 1,44625 1,3055 745,6 571,1 44,3
522. 62,0 1,44648 1,3061 747,1 572 44,39
523. 62,1 1,44671 1,3067 748,6 572,9 44,48
524. 62,2 1,44694 1,3073 750,2 573,8 44,57
525. 62,3 1,44717 1,308 751,7 574,7 44,66
526. 62,4 1,4474 1,3086 753,3 575,6 44,76
527. 62,5 1,44764 1,3092 754,8 576,5 44,85
528. 62,6 1,44787 1,3098 756,3 577,4 44,94
529. 62,7 1,4481 1,3104 757,9 578,3 45,03
530. 62,8 1,44833 1,3111 759,4 579,2 45,12
531. 62,9 1,44856 1,3117 761 580,1 45,21
532. 63,0 1,44879 1,3123 762,5 581 45,31
533. 63,1 1,44902 1,313 764,1 582 45,4
534. 63,2 1,44926 1,3136 765,7 582,9 45,49
535. 63,3 1,44949 1,3143 767,3 583,8 45,59
536. 63,4 1,44972 1,3149 768,9 584,8 45,69
537. 63,5 1,44996 1,3156 770,6 585,7 45,79
538. 63,6 1,45019 1,3162 772,2 586,6 45,88
539. 63,7 1,45042 1,3169 773,8 587,6 45,98
540. 63,8 1,45065 1,3175 775,4 588,5 46,07
541. 63,9 1,45089 1,3182 777 589,4 46,17
542. 64,0 1,45112 1,3188 778,6 590,4 46,26
543. 64,1 1,45135 1,3195 780,1 591,3 46,35
544. 64,2 1,45159 1,3201 781,7 592,1 46,45
545. 64,3 1,45183 1,3207 783,2 593 46,53
546. 64,4 1,45206 1,3213 784,8 593,9 46,63
547. 64,5 1,4523 1,3219 786,3 594,8 46,72
548. 64,6 1,45253 1,3266 787,8 595,7 46,81
549. 64,7 1,45276 1,3232 789,4 596,6 46,9
550. 64,8 1,453 1,3238 790,9 597,5 46,99
551. 64,9 1,45324 1,3244 792,5 598,3 47,09
552. 65,0 1,45347 1,3251 794 599,2 47,18
553. 65,1 1,45371 1,3257 795,6 600,1 47,27
554. 65,2 1,45394 1,3264 797,2 601,1 47,37
555. 65,3 1,45418 1,327 798,8 602 47,46
556. 65,4 1,45441 1,3277 800,4 602,9 47,56
557. 65,5 1,45465 1,3283 802,1 603,8 47,66
558. 65,6 1,45489 1,329 803,7 604,7 47,75
559. 65,7 1,45512 1,3296 805,3 605,6 47,85
560. 65,8 1,45536 1,3303 806,9 606,6 47,94
561. 65,9 1,45559 1,3309 808,5 607,5 48,04
562. 66,0 1,45583 1,3316 810,1 608,4 48,13
563. 66,1 1,45607 1,3322 811,6 609,3 48,22
564. 66,2 1,4563 1,3328 813,2 610,1 48,32
565. 66,3 1,45654 1,3335 814,8 611 48,41
566. 66,4 1,45678 1,3341 816,3 611,9 48,5
567. 66,5 1,45702 1,3347 817,9 612,8 48,6
568. 66,6 1,45725 1,3353 819,4 613,6 48,69
569. 66,7 1,45749 1,336 820,9 614,5 48,77
570. 66,8 1,45773 1,3366 822,5 615,4 48,87
571. 66,9 1,45796 1,3372 824,1 616,2 48,97
572. 67,0 1,4582 1,3378 825,6 617,1 49,05
573. 67,1 1,45844 1,3385 827,2 618 49,15
574. 67,2 1,45868 1,3391 828,8 618,9 49,24
575. 67,3 1,45892 1,3398 830,4 619,8 49,34
576. 67,4 1,45916 1,3404 832 620,7 49,43
577. 67,5 1,4594 1,3411 833,7 621,6 49,53
578. 67,6 1,45964 1,3418 835,3 622,5 49,63
579. 67,7 1,45988 1,3424 836,9 623,4 49,73
580. 67,8 1,46012 1,3431 838,5 624,3 49,82
581. 67,9 1,46036 1,3437 840,1 625,2 49,92
582. 68,0 1,4606 1,3444 841,7 626,1 50,01
583. 68,1 1,46084 1,345 843,4 627 50,11
584. 68,2 1,46108 1,3457 845,1 628 50,21
585. 68,3 1,46132 1,3464 846,7 628,9 50,31
586. 68,4 1,46156 1,3471 848,4 629,8 50,41
587. 68,5 1,46181 1,3478 850,1 630,8 50,51
588. 68,6 1,46205 1,3484 851,8 631,7 50,61
589. 68,7 1,46229 1,3491 853,5 632,6 50,71
590. 68,8 1,46253 1,3498 855,1 633,5 50,81
591. 68,9 1,46277 1,3505 856,8 634,5 50,91
592. 69,0 1,46301 1,3512 858,5 635,4 51,01
593. 69,1 1,46325 1,3518 860,1 636,3 51,1
594. 69,2 1,4635 1,3525 861,7 637,2 51,2
595. 69,3 1,46374 1,3531 863,3 638 51,29
596. 69,4 1,46398 1,3538 864,9 638,9 51,3
597. 69,5 1,46423 1,3544 866,9 639,8 51,49
598. 69,6 1,46447 1,3551 862,2 640,7 51,58
599. 69,7 1,46471 1,3557 869,8 641,6 51,68
600. 69,8 1,46495 1,3564 871,4 642,4 51,78
601. 69,9 1,4652 1,357 873 643,3 51,87
602. 70,0 1,46544 1,3577 874,6 644,2 51,97
603. 70,1 1,46568 1,3583 876,2 645,1 52,06
604. 70,2 1,46593 1,359 877,8 645,9 52,15
605. 70,3 1,46618 1,3596 879,4 646,8 52,25
606. 70,4 1,46642 1,3603 881 647,7 52,35
607. 70,5 1,46667 1,3609 882,7 648,6 52,45
608. 70,6 1,46691 1,3616 884,3 649,4 52,54
609. 70,7 1,46715 1,3622 885,9 650,3 52,64
610. 70,8 1,4674 1,3629 887,5 651,2 52,73
611. 70,9 1,46765 1,3635 889,1 652,1 52,83
612. 71,0 1,46789 1,3642 890,7 652,9 52,92
613. 71,1 1,46814 1,3649 892,4 653,8 53,02
614. 71,2 1,46838 1,3655 894,1 654,7 53,12
615. 71,3 1,46863 1,3662 895,7 655,6 53,22
616. 71,4 1,46888 1,3669 897,4 656,5 53,32
617. 71,5 1,46913 1,3676 899,1 657,4 53,42
618. 71,6 1,46937 1,3683 900,8 658,3 53,52
619. 71,7 1,46962 1,3689 902,5 659,2 53,62
620. 71,8 1,46987 1,3696 904,1 660,1 53,72
621. 71,9 1,47011 1,3703 905,8 661 53,82
622. 72,0 1,47036 1,371 907,5 661,9 53,92
623. 72,1 1,47061 1,3717 909,2 662,8 54,02
624. 72,2 1,47086 1,3723 910,8 663,7 54,12
625. 72,3 1,4711 1,373 912,5 664,6 54,22
626. 72,4 1,47135 1,3737 914,2 665,5 54,32
627. 72,5 1,4716 1,3744 915,9 666,4 54,42
628. 72,6 1,47185 1,375 917,5 667,3 54,51
629. 72,7 1,4721 1,3757 919,2 668,2 54,62
630. 72,8 1,47234 1,3764 920,9 669 54,72
631. 72,9 1,47259 1,3771 922,5 669,9 54,81
632. 73,0 1,47284 1,3777 924,2 670,8 64,91
633. 73,1 1,47309 1,3784 925,9 671,7 55,01
634. 73,2 1,47334 1,3791 927,6 672,6 55,11
635. 73,3 1,47359 1,3798 929,2 673,5 55,21
636. 73,4 1,47384 1,3804 930,9 674,4 55,31
637. 73,5 1,47409 1,3811 932,6 675,2 55,41
638. 73,6 1,47434 1,3818 934,3 676,1 55,51
639. 73,7 1,47459 1,3825 936 677 55,61
640. 73,8 1,47484 1,3832 937,6 677,9 55,71
641. 73,9 1,47509 1,3838 939,3 678,8 55,81
642. 74,0 1,47534 1,3845 941 679,7 55,91
643. 74,1 1,47559 1,3852 942,7 680,5 56,01
644. 74,2 1,47584 1,3859 944,4 681,4 56,11
645. 74,3 1,47609 1,3866 946 682,3 56,21
646. 74,4 1,47634 1,3872 947,7 683,2 56,31
647. 74,5 1,4766 1,3879 949,4 684 56,41
648. 74,6 1,47685 1,3886 951,1 684,9 56,51
649. 74,7 1,4771 1,3893 952,8 685,8 56,61
650. 74,8 1,47735 1,39 954,4 686,7 56,71
651. 74,9 1,4776 1,3906 956,1 687,5 56,81

17-18. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére