A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

130/2009. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Gazdasági Együttműködési Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya, továbbiakban „a Szerződő Felek”,

- az országaik között régóta fennálló kapcsolatok erősítésének óhajától vezérelve,

- kifejezve törekvésüket, hogy fenntartsák és erősítsék hagyományos gazdasági kapcsolataikat,

- azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös előnyök alapján fejlesszék és tegyék intenzívebbé gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésüket,

- azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keretek kiszélesítése megfelelő és kedvező alapot teremt a további együttműködéshez,

- figyelemmel a Szerződő Feleknek az EUROMED-együttműködésben történő részvételben való érdekére,

- országaik hatályos jogrendjének keretein belül és teljes összhangban nemzetközi kötelezettségeikkel,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek hatályos jogrendjükkel összhangban a gazdasági és társadalmi fejlődés minden fontos területén elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés erősítését és bővítését.

2. Cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és kilátásait, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy többek között a következő területeken kedvezőek a feltételek a hosszú távú együttműködésre:

- mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozóipar,

- erőművek és nagyfeszültségű elosztóhálózatok, valamint gáz- és kőolajvezeték-hálózatok fejlesztése és felújítása,

- ipari vállalkozások modernizációja,

- gépészeti ipar,

- elektromos berendezések és készülékek,

- elektronikai és elektrotechnikai ipar,

- vegyipar és petrolkémiai ipar,

- csomagolási technológia,

- környezetvédelem,

- vízgazdálkodás és szennyvízkezelés,

- oktatás, szakképzés,

- szellemi tulajdon védelme,

- egészségügy, gyógyászati technológia, gyógyászati és gyógyszeripar,

- humán erőforrások fejlesztése,

- idegenforgalom,

- kis- és középvállalkozások közötti együttműködés,

- információtechnológia és távközlés,

- közlekedés,

- tudomány és technológia.

3. Cikk

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy együttműködésüket megfelelő eszközökkel szélesítsék és tegyék intenzívebbé, beleértve a következőket:

- kapcsolatok építése és együttműködés erősítése a gazdasági döntéshozók, a kormányzati szervek, a szakmai szervezetek, érdekképviseletek és kamarák, a regionális és helyi szervek között,

- a közös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjének, valamint a felek képviselőinek és az egyéb, gazdasági és szakmai delegációk kölcsönös látogatásainak ösztönzése,

- a társintézmények közötti, az ipari vállalkozások számára biztosított támogatási politikákkal kapcsolatos információcsere elősegítése,

- együttműködés támogatása az ipari ágazatok modernizációjához kapcsolódó területeken,

- információcsere a fejlesztési prioritásokról, az üzleti szereplők részvételének elősegítése a fejlesztési projektekben,

- új kapcsolatok létrejöttének szorgalmazása, illetve a már létező kapcsolatok kiszélesítése a két ország üzleti körei között,

- az egyének és vállalkozások közötti látogatások, értekezletek, valamint az egyéb együttműködési formák ösztönzése,

- üzleti információk cseréje, a vásárokon és kiállításokon történő részvétel ösztönzése, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezése,

- a kis- és közepes vállalkozások fokozottabb részvételének elősegítése a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban,

- az együttműködés ösztönzése a konzultációs, marketing-, tanácsadói és szakértői szolgáltatások terén, illetve a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken,

- a pénzügyi intézmények és a bankszektor ösztönzése szorosabb kapcsolatok létesítésére, illetve együttműködésük erősítése,

- beruházási tevékenységek, közös vállalatok alapításának, vállalati képviseletek és fiókirodák létesítésének ösztönzése,

- a régiók közötti és a nemzetközi szintű együttműködés elősegítése a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.

4. Cikk

Jelen Megállapodás megkötését követően „Vegyes Bizottság” létrehozására kerül sor, amely bármely Szerződő Fél kérésére, Magyarországon és Marokkóban felváltva ülésezik.

A Vegyes Bizottság feladatai elsősorban a következők:

- a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének megvitatása,

- új lehetőségek meghatározása a jövőbeni gazdasági együttműködés továbbfejlesztése kapcsán,

- javaslatok kidolgozása a két ország vállalkozásai közötti gazdasági együttműködés feltételeinek fejlesztése érdekében,

- javaslattétel a jelen Megállapodás alkalmazása tekintetében.

A jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerülő vitákat a Szerződő Felek a Vegyes Bizottság keretében rendezik.

5. Cikk

A jelen Megállapodás nem befolyásolhatja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak, különösen a Csatlakozási Szerződéssel vállalt, az Európai Közösséget létrehozó Szerződésből, az Európai Unióról szóló Szerződésből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit, illetve a szerződő felek azon kötelezettségeit, amelyeket az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között társulást létrehozó, 1996. február 26-án, Brüsszelben aláírt euro-mediterrán megállapodásban vállaltak.

6. Cikk

Jelen Megállapodás a diplomáciai úton eljuttatott azon utolsó jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, amelyben az egyik Szerződő Fél arról tájékoztatja a másik Szerződő Felet, hogy teljesítette a megállapodás hatálybalépéséhez a saját belső jogrendje szerint szükséges eljárási követelményeket.

7. Cikk

Jelen Megállapodást a Szerződő Felek három évre kötik, amelynek hatálya automatikusan további egy-egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a Megállapodás lejárta előtt három hónappal a Szerződő Felek egyike sem értesíti írásban a másik Szerződő Felet a Megállapodás felmondásának szándékáról.

A jelen Megállapodás bármely módosításának a Szerződő Felek jogrendje által megszabott eljárási rend szerint kell történnie.

A jelen megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti a Magyar Köztársaság kormánya, valamint a Marokkói Királyság kormánya által 1995. május 17-én a két ország közötti gazdasági együttműködésről Rabatban aláírt megállapodás.

Készült Budapesten, 2009. május 11. napján, két-két eredeti magyar, arab és angol nyelvű példányban, amelyek szövege egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szövegváltozat az irányadó.

A Magyar Köztársaság A Marokkói Királyság
Kormánya részéről Kormánya részéről

Agreement on Economic Co-operation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Kingdom of Morocco

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Kingdom of Morocco, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

- Desirous of enhancing the long-standing relationship between their countries,

- Wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations,

- With the intention of developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological co-operation on the basis of mutual benefit,

- Convinced, that the deepening of the contractual framework establishes favourable conditions and suitable basis for further co-operation,

- Taking into consideration the interest of the Contracting Parties in the participation in the EUROMED co-operation,

- Within the framework of the respective legislation in force in the two countries and in full conformity with their international obligations,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation in force, the expansion and diversification of mutually advantageous economic co-operation in all fields relevant to economic and social development.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state and perspectives of economic relations, agree that favourable conditions for long-term co-operation exist, inter alia, in the following areas:

- Agriculture and food processing industry,

- Expansion and rehabilitation of power stations and high-tension distribution networks as well as pipeline networks for gas and oil,

- Upgrading industrial enterprises,

- Engineering industry,

- Electrical equipment and appliances,

- Electronic and electro-technical industry,

- Chemical and petrochemical industry,

- Packaging technology,

- Environment,

- Water management and sewage management,

- Education, vocational training,

- Protection of intellectual property,

- Health care, medical technology, medical and pharmaceutical industry,

- Human resource development,

- Tourism,

- Co-operation between small and medium-sized businesses,

- IT and Communications,

- Transport,

- Science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their co-operation through appropriate means, such as:

- Promoting the links and strengthening the co-operation between the economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers, regional and local entities,

- Encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations,

- Facilitating the exchange of information on support policies to the industrial enterprises between their respective institutions,

- Promoting co-operation in the fields related to the upgrading of their industrial sectors,

- Exchanging information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects,

- Expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries,

- Encouraging the visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises,

- Exchanging business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,

- Promoting the stronger participation of small and medium-sized private sector enterprises in bilateral economic relations,

- Encouraging the co-operation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest,

- Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts and strengthen their co-operation respectively,

- Encouraging investment activities, the foundation of joint ventures, establishment of company representations and branch offices,

- Promotion of inter-regional co-operation and co-operation on international level in issues of mutual interest.

Article 4

Upon conclusion of this Agreement a „Joint Commission” shall be established that shall be convened upon request of each of the Contracting Parties alternately in Hungary and Morocco.

The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

- Discussion of the development of bilateral economic relations,

- Identifying new possibilities for the further development of future economic co-operation,

- Drawing up suggestions for the improvement of terms for the economic co-operation between enterprises of both countries,

- Making proposals for the application of this Agreement.

Differences of opinion between the Contracting Parties on the application or interpretation of this Agreement are to be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5

This Agreement shall in no way prejudice the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the European Union. Consequently the provisions of this Agreement shall not be cited or interpreted neither in whole nor in part as to annul, amend or influence in any way the duties arising from the Treaty establishing the European Community, the Treaty on European Union and the primary and secondary legislation of the European Union in particular, undertaken by the Republic of Hungary in the Treaty of Accession, or the duties of the Contracting Parties under the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part signed in Brussels on February 26, 1996.

Article 6

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter notification, through diplomatic channels, by which one Contracting Party notifies the other Contracting Party that its internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

Article 7

This Agreement shall remain in force for a period of three years and shall be extended thereafter for successive one year periods unless either Contracting Party notifies the other, in writing, of its intention to terminate it three months prior to its expiry.

Any amendment to this Agreement shall comply with existing legal procedures established by the legislation of the Contracting Parties.

By entering into force of this Agreement, the Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Kingdom of Morocco, signed in Rabat, on May 17, 1995 shall cease to be in force.

Done and signed in Budapest, on the 11 day of May in 2009, in two originals, each in the Hungarian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government For the Government
of the Republic of the Kingdom
of Hungary of Morocco”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére