A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről

A Kormány az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 235. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § (1) *  A pénzügyi intézmény a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20. § (6) bekezdése alapján, kizárólag a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 284. § (3)-(10) bekezdésének való megfelelés érdekében az ügyfél számára kedvezően egyoldalúan is módosíthatja a 2009. augusztus 1-jét megelőzően fogyasztóval vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyoldalú módosítást a pénzügyi intézmény az üzletszabályzata vagy az általános szerződési feltételek módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben az üzletszabályzat vagy az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerződés részévé. A módosításról az érintett ügyfeleket - legkésőbb a módosítás hatálybalépését követő legközelebbi számlakivonattal együttesen - postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíteni kell, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a módosítást az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni.

4. § (1) Ez a rendelet - (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-2. §-a 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére