A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális egyezmény

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, a népeiket összekötő kapcsolatok megszilárdítása, valamint a két ország közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködés fejlesztése érdekében, illetve azokat az előnyöket felismerve, amelyek az egyes országokban érvényben lévő szabályokkal és rendeletekkel összhangban történő kölcsönös együttműködés megszilárdításából származnak a két ország számára, a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Felek ösztönözni kívánják felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és kutatók cserelátogatásait, illetve a közöttük létrejövő együttműködést a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

A Felek emellett ösztönzik tudományos és kulturális területeken küldöttségek cseréjét is.

2. Cikk

A Felek ösztönzik és támogatják a tudományos és a kulturális intézmények, valamint a tudományos kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos és kulturális kapcsolatokat, és - a rendelkezésre álló források és lehetőségek keretein belül - egyetemi oktatók és kutatók cseréjét.

3. Cikk

A Felek támogatják a felsőoktatási intézményekben, egyetemeken és kutatóközpontokban történő szakmai tudás- és tapasztalatcserét a tudomány, a technika és a közigazgatás területein.

4. Cikk

A Felek bővítik a két ország felsőoktatási intézményeiben rendelkezésre álló képzési lehetőségeket, főként a műszaki és orvostudományok, valamint a technológia területén.

5. Cikk

A Felek támogatják a két ország egyetemei közötti tudományos együttműködést, és megosztják egymással az iskolai bizonyítványok, oklevelek és diplomák egyenértékűségének megteremtésével kapcsolatos információkat azok kölcsönös elismerése érdekében.

A Felek kölcsönösen informálják egymást oktatási rendszereikről.

6. Cikk

A Felek ösztönzik az irodalom, képző- és zeneművészet, film, televízió és rádió, építészet, könyvkiadás, múzeum- és levéltárigazgatás terén, más kulturális és művészeti területen, illetve alkotóművészek között létrejövő kapcsolatokat és cseréket.

A Felek kölcsönösen támogatják a könyvtárak közötti közvetlen együttműködést.

7. Cikk

A Felek ösztönzik és támogatják oktatási, tudományos és kulturális hetek és napok szervezését a két ország tudományos és kulturális intézményeiben. Ezek magukban foglalják előadások, szemináriumok, könyvvásárok és egyéb olyan rendezvények lebonyolítását, melyek bemutatják a két ország eredményeit.

8. Cikk

A Felek ösztönzik és támogatják számos kulturális és művészeti tevékenység lebonyolítását, és lehetőségeik szerint segítik egymást különösen:

a különböző kulturális területek képviselőinek együttműködés, tapasztalatcsere, szakmai gyakorlat céljából történő kölcsönös látogatásának megszervezésében;

egyéni művészek vagy művészeti csoportok koncertturnéinak megszervezésében, valamint koncertek, előadások, kiállítások és más kulturális események szervezésében;

résztvevők meghívásakor az egyik Fél országában rendezett zenei és más fesztiválokra.

9. Cikk

A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, szórólapok, füzetek, folyóiratok, dokumentumok, filmek, és minden, a két országban folyó felsőoktatással és tudományos kutatással, valamint kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét.

10. Cikk

A Felek ösztönzik a helyi és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, szimpóziumokon és tudományos, valamint kulturális műhelymunkákban való részvételt, és kellő időben tájékoztatják egymást ezekről az eseményekről.

11. Cikk

A Felek jogszabályaiknak megfelelően megkönnyítik a kéziratok, levéltári anyagok és történelmi dokumentumok tanulmányozását és felhasználását, és együttműködnek a régészet és a kulturális örökség saját országukban történő feltárása és megőrzése területén, továbbá szakértőket cserélnek e téren.

12. Cikk

Mindkét fél ösztönzi a másik fél országában született kiemelkedő irodalmi művek lefordítását és kiadását saját országában.

13. Cikk

A Felek ösztönzik a magyar nyelv a Belarusz Köztársaság területén történő és a belarusz nyelv a Magyar Köztársaság területén történő elsajátításához szükséges módszertani, pedagógiai programok megvalósítását, és a megfelelő oktatási és módszertani irodalom fordítását.

14. Cikk

A Felek támogatják külön együttműködési egyezmények megkötését a két ország érintett oktatási, tudományos és kulturális intézményei között.

15. Cikk

A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén a Felek illetékes képviselői konzultációkat folytatnak a végrehajtási program aláírásával kapcsolatban, elővezetve az annak megvalósításához szükséges konkrét lépéseket és projekteket, valamint ahol lehetséges meghatározva az Egyezményben és a végrehajtási programban vázolt események pénzügyi és szervezeti feltételeit.

A konzultációk feltételeiről és az illetékes képviselők névsoráról a Felek diplomáciai úton egyeztetnek.

16. Cikk

Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, melyben a felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek.

Az Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt bármely szerződő fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított 6 hónap múlva veszti hatályát.

Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény hatályát veszti, előírásait a gyakorlatban továbbra is alkalmazni kell a még folyamatban lévő programok és projektek tekintetében mindaddig, amíg azokat teljes egészükben végre nem hajtják.

Ezt az Egyezményt, Gödöllő városban 2009. május 14-én írták alá magyar, belarusz és angol nyelven két eredeti példányban. Ezek mindegyike egyformán hiteles. Az értelmezésből származó bármely nézetkülönbség kialakulása esetén az angol nyelvű szöveg a mérvadó.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
A Belarusz Köztársaság
Kormánya nevében

Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Belarus on co-operation in the field of education, science and culture

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Belarus, hereinafter referred to as the Parties,

in order to enhance the bonds of friendship existing between their two countries, to widen the links binding their people, to develop co-operation in educational, scientific, cultural domains,

recognizing the benefits each of the two countries may gain as a result of consolidating bilateral co-operation in accordance with the rules and regulations applied in each country, have agreed on the following:

Article 1

The Parties shall encourage the exchange of visits of higher education officials, faculty members and scholars and shall establish co-operation between them in fields of common interest.

The Parties shall also encourage the exchange of delegations in scientific and cultural domains.

Article 2

The Parties shall promote and encourage direct scientific and cultural relations between educational, cultural institutions and scientific research establishments as well as the exchange of faculty members, researches and scholars within available resources and potentialities.

Article 3

The Parties shall exchange experience in the scientific, technical and administrative fields between higher education institutions, universities and research centers.

Article 4

The Parties shall increase opportunities for training of the nationals of the other Party in higher education institutions in both countries notably in technical, medical and technological domains.

Article 5

The Parties shall promote academic co-operation between higher education institutions in both countries and exchange of information in the field of recognition of the periods of study, recognition and establishing equivalence of documents of education, equivalence of academic degrees for purposes of mutual recognition of these degrees.

The Parties shall also exchange data on their respective educational systems.

Article 6

The Parties shall promote contacts and exchanges in the field of literature, fine and musical art, cinematography, television and radio, architecture, book publishing, museum business and archives, and also between creative groups and in other fields of culture and art.

The Parties mutually encourage direct cooperation between their libraries.

Article 7

The Parties shall encourage the organization of educational, scientific and cultural weeks and days in educational and cultural institutions of each country. These shall include the giving of lectures and the holding of seminars, book exhibitions and fairs, other forms of presenting the achievements of both countries.

Article 8

The Parties shall agree to arrange various cultural and artistic activities and help each other within their capabilities, in particular when:

organizing mutual visits of representatives of various fields of culture for the purposes of co-operation, internships, exchanging experience;

organizing concert tours of individual artists and artistic groups, concerts, performances, exhibitions and other cultural events;

inviting participants to festivals and similar international shows which are hosted by one of the Parties.

Article 9

The Parties shall encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials and sources of information related to higher education, scientific research and cultural activities in both countries.

Article 10

The Parties shall encourage participation in local and international educational conferences, seminars, symposia, scientific and cultural workshops, and shall inform one another about such events a sufficient period of time in advance of their start.

Article 11

The Parties, in accordance with the national laws of their countries, shall facilitate perusal and making use of manuscripts, archives and historical documents and shall co-operate in the domain of archaeology and cultural heritage in their respective countries and shall exchange experts in this domain.

Article 12

Each of the Parties shall encourage the translation and publishing of distinguished literary works produced by the other Party.

Article 13

The Parties shall encourage the realization of methodological and pedagogical programmes necessary for the acquisition of the Belarusian language on the territory of the Republic of Hungary and the Hungarian language on the territory of the Republic of Belarus, and the translation and publication of the corresponding educational and methodological literature.

Article 14

The Parties shall encourage whenever necessary to sign the special agreements on co-operation between involved educational, scientific and cultural institutions of the two countries.

Article 15

The Parties shall agree whenever necessary to hold consultations between the authorized representatives of the Parties to sign the executive programs, foreseeing the concrete measures and projects for the fulfilment of this Agreement and defining, where it is possible, the financial and other organizational terms in order to carry out events, provided by this Agreement and executive programs.

The terms of consultations and the list of authorized representatives shall be agreed by the Parties through diplomatic channels.

Article 16

This Agreement shall enter into force on the day of receiving the last notification by which the Parties inform each other through diplomatic channels that all their internal legal requirements necessary for the entry into force of the Agreement have been fulfilled.

This Agreement is valid for an indeterminate period of time. The Agreement may be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case, the Agreement expires six months after receiving the notification about its termination.

In the event this Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing programmes and projects until they are completed.

This Agreement was signed in Gödöllő, Hungary on May 14 2009 in two originals in Hungarian, Belarusian and English, that are all equally valid.

In the event of any differences arising on the interpretations, the English text shall be applied.

For the Government
of the Republic of Hungary
For the Government
of the Republic of Belarus”

4. § (1) E rendelet - a 2-3. § kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 16. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) E rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért és kultúráért felelős miniszter, valamint a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére