A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

250/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- törekedve a kölcsönös jószomszédi és baráti kapcsolatok fejlődése és erősödése jobb feltételeinek biztosítására, valamint a nemzetközi turizmus, a kereskedelem és a közlekedés területén való együttműködés szélesítésére,

- különös tekintettel azon szándékukra, hogy megteremtsék a zavartalan nemzetközi kétoldalú és a határmenti közúti közlekedés feltételeit,

- figyelemmel az V/C. (Budapest-Eszék-Szarajevó-Mosztar-Plocse) összeurópai közlekedési folyosó fejlesztésére, valamint a Szerződő Felek közlekedési miniszterei által elfogadott, a két ország közötti autópálya határcsatlakozási pontjára vonatkozó szándéknyilatkozatra, amelyben a határátmenetet Ivándárda/Branjin Vrh-nál határozták meg,

- tekintettel a két ország közötti nemzetközi szerződésekre és megállapodásokra, különösen a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról Budapesten, 1992. november 18-án aláírt Megállapodásra,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek a magyarországi M6 autóút, illetve a horvátországi A5 autóút közötti összeköttetéssel létrehozzák a két ország közötti közvetlen gyorsforgalmi közúti kapcsolatot. A két autóút az D250 és D251 számú határjel között éri el az államhatárt és kapcsolódik egymáshoz.

2. Cikk

A Szerződő Felek a saját államuk területére eső útpálya és tartozékai megépítését saját erőforrásaikból valósítják meg.

3. Cikk

(1) Az Egyezmény végrehajtásában illetékes szerv a Magyar Köztársaságban a közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztérium, a Horvát Köztársaságban a Tengerészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium.

(2) Az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Szerződő Felek illetékes szerveinek képviselői által irányított tárcaközi útügyi szakértői Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) koordinálja.

(3) Mindkét Szerződő Fél illetékes szerve kijelöli a Munkacsoport vezetőjét és tagjait, akiknek személyéről írásban értesítik egymást.

4. Cikk

(1) Az ezen Egyezmény 1. Cikkében meghatározott határcsatlakozási ponton megépítésre kerülő határátkelőhely építéséről és megnyitásáról a Szerződő Felek külön nemzetközi szerződésben rendelkeznek.

(2) A határforgalom-ellenőrzéshez szükséges igazgatási célú épületek, objektumok és infrastruktúra létesítését a Szerződő Felek az autóút építésekor összehangolják. A Szerződő Felek megvizsgálják ezen létesítmények közös megépítésének, használatának és üzemeltetésének lehetőségeit.

(3) A Szerződő Felek a teljes körű infrastruktúrát saját lehetőségeikhez és a szükséglethez mérten, fokozatosan építik meg. A megvalósítás pénzügyi fedezetének biztosítása céljából a Szerződő Felek összehangolt lépéseket tesznek nemzetközi pénzügyi források felkutatása és lehetséges igénybevétele érdekében.

5. Cikk

Ezen Egyezmény 1. Cikkében meghatározott autópálya-kapcsolat megépítésének feltételeit, valamint működése megkezdésének időpontját és az üzemeltetés módját a Szerződő Felek a Munkacsoport javaslata alapján határozzák meg.

6. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az ezen Egyezmény 4. Cikkében meghatározott határátkelőhelyet a nemzetközi személy- és teherforgalom számára nyitják meg.

7. Cikk

A Szerződő Felek az államhatár átlépésének, valamint a személy- és az áruforgalom ellenőrzésének szabályait külön megállapodásban rögzítik.

8. Cikk

(1) Ez az Egyezmény azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek értesítették egymást arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek.

(2) Ezen Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. Az Egyezményt bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja a másik Szerződő Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 6 (hat) hónap elteltével hatályát veszti.

(3) Ez az Egyezmény a Szerződő Felek közös megegyezése alapján írásban bármikor módosítható vagy kiegészíthető.

Készült Barcson, 2009. szeptember 17. napján, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a az Egyezmény 8. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve a rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 240/2008. (X. 1.) Korm. rendelet.

(5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére