A jogszabály mai napon ( 2019.12.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)-c) és d) pontjában, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 56. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli:

Általános rendelkezések * 

1. § *  (1) *  E rendelet alkalmazásában honvédelmi szervezet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontján felül a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, katonai szervezetnek nem minősülő köznevelési intézmény.

(2) A honvédelmi szervezetek esetében az e rendeletben foglalt, eltérő rendelkezések hiányában - ideértve azt az esetet is, ha az e rendeletben foglalt eltérő szabályt valamely honvédelmi szervezet vonatkozásában nem kell alkalmazni, és azzal összefüggésben e rendelet további eltérő szabályt nem állapít meg - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A gazdálkodás általános sajátosságai

2. § (1) A honvédelmi szervezetek gazdálkodása és ellátása intézményi, illetve - a (4) bekezdés szerint gazdálkodási és ellátási tárgykörök vonatkozásában - térítésmentes természetbeni ellátáson alapuló központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg.

(2) *  A központi gazdálkodás a honvédelmi szervezetek feladatai ellátásához szükséges erőforrások tervezésére, beszerzésére, felhasználására és kezelésére, valamint a központi költségvetés XIII. fejezete (a továbbiakban: HM fejezet) költségvetési előirányzatai tervezésére, felhasználására, módosítására és átcsoportosítására, továbbá beszámolására, a könyvvezetésre és az adatszolgáltatásra irányuló gazdálkodási tevékenységek összessége, amelyeket az erre kijelölt honvédelmi szervezetek végeznek.

(3) * 

(4) *  Az államháztartás vitele szempontjából központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg a HM fejezetnél

a) *  a honvédelmi szervezetek egyes pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, amely magában foglalja a 10. § szerinti költségvetési tervezést, a 17. § (1) bekezdése szerinti beszámolást, a finanszírozást, - a KNBSZ kivételével - a közbeszerzésekről szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek, valamint a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti eltérő szabályok alapján végrehajtott beszerzések kötelezettségvállalásainak ellenjegyzését, valamint - a KNBSZ és az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) kivételével - a könyvvezetést, a kincstári előirányzat-felhasználási keretforgalom kezelését és bonyolítását;

b) a létszámgazdálkodás, ideértve a foglalkoztatottak létszámösszetételének és - a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetője) által meghatározott munkaidő keret kivételével - munkaidő-alapjának meghatározását is;

c) *  az illetmény- és bérgazdálkodás, az egyéb személyi juttatások előirányzataival történő gazdálkodás, - a központosított illetményszámfejtésbe tartozó feladatok kivételével - az illetmény- és bérszámfejtés, -folyósítás, a kapcsolódó adó- és járulék -elszámolás, -bevallás és -befizetés;

d) az ingatlan-beruházás;

e) *  a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok felújítása, rekonstrukciója, valamint - a KNBSZ használatában lévő ingatlanok kivételével - fenntartása és üzemeltetése;

f) *  a központi logisztikai beszerzési, importbeszerzési és beruházási feladatok ellátása;

g) *  a honvédelmi szervezet haditechnikai eszközökkel és anyagokkal, továbbá egészségügyi anyagokkal történő ellátása;

h) a nemzetközi feladatok költségvetési javaslatának és éves költségvetésének összeállítása, valamint elszámolása;

i) az állami vagyonnal történő gazdálkodás;

j) *  a hadfelszerelés-fejlesztés, a haditechnikai eszközök fejlesztése és a kutatás-fejlesztés-innováció.

3. § *  Az Áhsz. 50. § (1) bekezdése szerinti számviteli politika és annak szabályzatai a honvédelmi szervezetek részére egységesen, a HM fejezet egészére vonatkozóan kerülnek kialakításra és kiadásra.

4. § *  A katonai szervezetek alapító okirata és a törzskönyvi nyilvántartása a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 38. § (7) bekezdése szerinti nemzetbiztonsági érdekből nem nyilvános telephelyekre vonatkozó adatokat nem tartalmazza.

5. § *  Az ellátó és az ellátott honvédelmi szervezet közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét miniszteri utasítás határozza meg.

6. § *  A válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő szervezeti egységek a 8. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi gazdasági feladatokat ellátó beosztásokkal (munkakörökkel) rendelkezhetnek.

7. § *  (1) A honvédelmi szervezet parancsnokának, illetve vezetőjének jogszabályban meghatározott gazdálkodási jogköre az ahhoz kapcsolt kötelezettségekkel és felelősséggel együtt központosítható, más honvédelmi szervezet parancsnokának, illetve vezetőjének jogkörébe adható.

(2) A központi költségvetés XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet alcímeibe sorolt honvédelmi szervezetek tekintetében alcímen belül, a személyi juttatásokra és azok járulékaira vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat-átcsoportosításra a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője jogosult.

(3) Az Ávr. 9. § (1) bekezdésében a gazdasági szervezet részére meghatározott egyes feladatok központosított végrehajtására honvédelmi szervezet jelölhető ki.

7/A. § *  A külföldön tevékenységet ellátó honvédelmi szervezet gazdálkodási tevékenysége során a kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítési igazolásra irányuló feladat végzésére jogosult személy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára akkor végezheti e feladatokat, ha az összeférhetetlenség alól a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára írásban felmentést ad részére.

A gazdasági vezető

8. § (1) *  Amennyiben a honvédelmi szervezet logisztikai és költségvetési gazdálkodási feladatait több szervezeti egység vagy más honvédelmi szervezetek látják el, a gazdasági vezetői feladat is megosztásra kerül.

(2) *  A logisztikai gazdálkodás tekintetében a honvédelmi szervezet logisztikai vezetője - amennyiben ilyen beosztást az állománytábla, illetve a munkaköri jegyzék nem nevesít, a honvédelmi szervezet SZMSZ-ében kijelölt beosztást betöltő személy - minősül gazdasági vezetőnek. A pénzügyi és számviteli feladatok vonatkozásában a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szervezeti egységének, ennek hiányában az ellátásra kijelölt honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szervezeti egységének, vagy a pénzügyi és számviteli feladatok központosított ellátására kijelölt honvédelmi szervezet szervezeti egységének vezetője minősül gazdasági vezetőnek.

(3) * 

(4)-(5) * 

A költségvetési előirányzatok tervezése és felhasználása

9. § * 

10. § *  A központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet:

a) * 

b) *  összeállítja a honvédelmi szervezetek intézményi költségvetési tervének, valamint az egyes tárcaszintű és nemzetközi költségvetési tervek (a továbbiakban együtt: intézményi költségvetési terv) elkészítéséhez szükséges előirányzat-keretekre vonatkozó javaslatát, valamint az intézményi költségvetési tervjavaslatok elkészítésének rendjére vonatkozó javaslatot és azokat a miniszter által történő jóváhagyást követően kiadja a honvédelmi szervezetek részére;

c) *  felülvizsgálja az intézményi költségvetési tervjavaslatokat és azokat cím, alcím, valamint a tervjavaslatok elkészítésére vonatkozó rendben meghatározott részletezettséggel jóváhagyásra felterjeszti;

d) *  a központi költségvetésről szóló törvény szerkezeti rendjének megfelelően összeállítja a HM fejezet elemi költségvetését és azt az Ávr.-ben meghatározott határideig a Kincstár részére megküldi;

e) *  az intézményi költségvetéseket a c) pont szerinti jóváhagyást követő 90. napig, de legkésőbb a tárgyév március 31-éig visszaküldi a honvédelmi szervezetek részére.

11. § *  (1) A KNBSZ az elemi költségvetést, az időközi költségvetési jelentést, az éves költségvetési beszámolót és az időközi mérlegjelentést a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősítéssel ellátva küldi meg a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet részére.

(2) A Kincstárhoz benyújtott éves költségvetési beszámoló a KNBSZ vagyonára, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 20. § (1) bekezdése szerint foglalkoztatottak állománycsoportonkénti megosztására vonatkozó adatokat nem tartalmazhat.

(3) Az elemi költségvetést, időközi költségvetési jelentést és az éves költségvetési beszámolót a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a KNBSZ tekintetében

1. a személyi juttatások kiemelt előirányzatot a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek,

2. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatot a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3. a dologi kiadások kiemelt előirányzatot a K355. Egyéb dologi kiadások,

4. az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot a K48. Egyéb nem intézményi ellátások,

5. az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatot a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és a K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

6. a beruházások kiemelt előirányzatot a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése,

7. *  a felújítások kiemelt előirányzatot a K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása,

8. *  az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatot a K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, a K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre és a K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre,

9. a működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatot a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,

10. a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatot a B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,

11. a működési bevételek kiemelt előirányzatot a B411. Egyéb működési bevételek,

12. a felhalmozási bevételek előirányzatot a B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése,

13. a működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatot a B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök,

14. a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatot a B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

15. a finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatot a maradvány igénybevétele kivételével a B816. Központi, irányító szervi támogatás,

16. a maradvány igénybevételt a B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele rovat összesítéssel küldi meg a Kincstár részére.

(4) A KNBSZ a speciális működési kiadások terhére teljesített kiadások esetében az Ávr. 59. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás megléte esetén fedőnévre kiállított számla, számviteli bizonylat alapján is elszámolhatja kiadásait.

(5) A KNBSZ az elemi költségvetésében a speciális működési kiadásai fedezetére elkülönített előirányzatot a dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül a K337. Egyéb szolgáltatások rovaton, egy összegben, speciális működési kiadásként tervezi és számolja el.

12. § *  A KNBSZ

a) Kincstárnál vezetett fizetési számláját érintő kiadásai és bevételei teljesítése során az érintett rovathoz kapcsolódó Egységes Rovat Azonosítót nem kell alkalmazni, a Kincstár a KNBSZ fizetési számláját érintő kifizetés előtti fedezetvizsgálatkor csak a rendelkezésre álló likviditási fedezetet vizsgálja,

b) fizetési számlájának forgalmáról és egyenlegéről a Kincstár az Állami Számvevőszéken (a továbbiakban: ÁSZ), a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalon (a továbbiakban: KEHI), az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumon és az arra feljogosított honvédelmi szervezeteken kívül más szervnek és személynek adatot csak a miniszter engedélyével szolgáltathat, és

c) a kincstári költségvetési jelentéshez - az Áhsz.-ben foglaltaknak megfelelően - a költségvetési számvitelben elszámolt adatairól a 11. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig szolgáltat adatot a Kincstár részére akként, hogy a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet az időközi költségvetési jelentést a KNBSZ tekintetében az azt alátámasztó - a könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonat nélkül küldi meg a Kincstár részére.

A kincstári számla feletti rendelkezési jogosultság * 

12/A. § *  A 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervezetek kincstári számlái felett a számlatulajdonos honvédelmi szervezet vezetője részére jogszabályban biztosított számlatulajdonosi jogosultságokat a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője gyakorolja.

Finanszírozás

13. § (1) A pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a honvédelmi szervezetek éves költségvetése finanszírozását - a költségvetési törvény szerkezeti rendje szerinti - kincstári számlákról biztosítja.

(2) A Kincstár a havi időarányos előirányzat-felhasználási keretet a tárgyhónapot megelőző három munkanappal előbb nyitja meg az (1) bekezdés szerinti kincstári számlákra.

14-16. § * 

Költségvetési beszámolás

17. § *  (1) *  A költségvetési beszámolás során a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet

a) a fejezeti kezelésű előirányzatok és - a KNBSZ, valamint az MH EK kivételével - a honvédelmi szervezetek tekintetében éves intézményi költségvetési beszámolót, intézményi időközi mérlegjelentéseket és a (4a) bekezdésben meghatározott módon intézményi időközi költségvetési jelentéseket (a továbbiakban együtt: elszámolások),

b) az a) pont szerinti intézményi elszámolások - ideértve a KNBSZ, valamint az MH EK elszámolásait is - ellenőrzését és jóváhagyását követően, a központi költségvetésről szóló törvény szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségű összesítésével elszámolásokat, valamint

c) a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást

készít, és azokat - az intézményi elszámolások, valamint a 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetési cím időközi mérlegjelentésének kivételével - az Áhsz.-ben, az Ávr.-ben, az (1a) bekezdésben, valamint az államháztartásért felelős miniszter zárszámadási tájékoztatójában meghatározott határidőig megküldi a Kincstár és az államháztartásért felelős miniszter részére.

(1a) *  A pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a honvédelmi szervezetenként elkészített, ellenőrzött, jóváhagyott és a központi költségvetésről szóló törvény szerkezeti rendjének megfelelő részletezettséggel összeállított

a) időközi mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 10-éig,

b) éves jelentést és éves költségvetési beszámolót az Áhsz. 32. § (1a) bekezdése szerinti határideig, és

c) a december hónapra készített időközi költségvetési jelentést a költségvetési évet követő év február 10-éig

a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe - a 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím időközi mérlegjelentésének kivételével - feltölti.

(2) A költségvetési beszámolás során

a) azon honvédelmi szervezet esetében, amelynél a gazdasági vezetői feladat megosztásra kerül, az elszámolásokat a honvédelmi szervezet vezetője, parancsnoka mellett a 8. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi gazdasági vezető és a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet az Ávr. 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott könyvviteli szolgáltatásokat végző szervezeti egységéből kijelölt személy együttesen,

b) az éves költségvetési beszámoló irányító szerv részéről történő ellenőrzését az (1) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet vezetője által kijelölt bizottság vezetője,

c) az (1) bekezdés a) pontja szerint összesített elszámolásokat a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője és ezen honvédelmi szervezet az Ávr. 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott könyvviteli szolgáltatásokat végző szervezeti egységének vezetője

írja alá.

(3) A honvédelmi szervezetek a havi zárlati feladataik végrehajtása során az Áhsz. 53. § (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti egyeztetéseket hajtják végre. Az Áhsz. 53. § (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti feladatok a negyedéves könyvviteli zárlat keretében kerülnek végrehajtásra.

(4) A honvédelmi szervezetek költségvetése végrehajtását érintő, az Ávr. 169. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítése során feltárt, esetleges eltérések rendezését, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet negyedévente, a Kincstár által közzétett, a negyedév utolsó hónapját érintő kincstári költségvetési jelentés visszaküldésével egyidejűleg teljesíti.

(4a) *  A pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a január és február hónapról szóló időközi költségvetési jelentést a központi költségvetés címrendjének megfelelően állítja össze.

(5) A maradványelszámolás keretében a NATO Biztonsági Beruházási Programja megvalósításához kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzat teljesítésével összefüggésben a lezárt beruházási programok elszámolását követően a NATO által visszatérített pénzeszközök alapján elszámolt bevétel az Ávr. 150. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kötelezettségvállalás hiányában is a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához” fejezeti kezelésű előirányzat fejezetet megillető költségvetési maradványnak minősül.

(6) A KNBSZ speciális feladatai ellátása érdekében bérelt ingatlanon végzett felújítás elszámolt kiadásait a KNBSZ vagyonában nem kell kimutatni, azt a speciális működési kiadások terhére kell elszámolni. A felújítás elszámolt kiadásai a bérleti díjban érvényesíthetőek.

18. § *  A KNBSZ a 29. § (1) bekezdése szerinti számlákhoz kapcsolódó pénzforgalomról a számviteli rendszerétől elkülönített, analitikus nyilvántartást vezet.

19-22. § * 

23-25. § * 

Egyéb szabályok

26. § (1) A miniszter a vagyonkezeléssel összefüggő feladatait az általa kijelölt honvédelmi szervezet útján gyakorolja.

(2) A kijelölt honvédelmi szervezet felügyeli az állami feladat ellátásához rendelkezésre bocsátott állami vagyon használatából eredő kötelezettségek teljesítését.

27. § (1) A fejlesztési, illetve az egyéb célú támogatásokra kiírt utófinanszírozású vagy önrészt igénylő pályázatokon honvédelmi szervezet csak a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet előzetes - az előirányzat fedezetre vonatkozó likviditási vizsgálatát követően kiadott - miniszteri engedély alapján vehet részt.

(2) * 

28. § *  A HM költségvetési fejezetnél azon előző évi maradványok, melyek - a központi gazdálkodás és ellátásból adódóan - a keletkezési helyüktől eltérő költségvetési címen, alcímen, illetve honvédelmi szervezetnél kerülnek jóváhagyásra, ott számolhatók el teljesített bevételként és kiadásként, ahol a maradvány ténylegesen felhasználásra kerül.

28/A. § *  Az Áht. 30. § (4) bekezdése szerinti többletbevétel felhasználásának engedélyezésére és a bevételi előirányzatok módosítására e § rendelkezéseit kell alkalmazni. E § alkalmazásában a honvédelmi szervezetek többletbevétele az elemi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzat az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti bevételekkel, valamint a HM fejezet visszatérüléseiből, az inkurrencia- és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 137. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékesítésből befolyó bevételekkel csökkentett összegén felül pénzforgalmilag elszámolt összeg.

29. § *  (1) A KNBSZ speciális működési kiadásai teljesítéséhez Magyarországon működő hitelintézetnél fizetési számla, devizaszámla nyitható. A hitelintézet által vezetett számláról, devizaszámláról a KNBSZ és a számlavezető hitelintézet a Kincstár részére adatot nem szolgáltat.

(2) A Kincstárnál vezetett fizetési számla terhére a speciális működési kiadások finanszírozására vezetett hitelintézeti számlákra történő utalások teljes összegét az átutalást követően a 11. § (5) bekezdése szerint, teljesítésként kell elszámolni.

(3) A KNBSZ (1) bekezdés szerinti számláinak év végi egyenlegét nem kell az éves költségvetési beszámolóban szerepeltetni. A számlák év végi egyenlegéről - a műveleti szempontokat figyelembe véve - a speciális gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló jelentésben kell számot adni, melyet a miniszter külön hagy jóvá.

29/A. § *  (1) A KNBSZ az állami vagyonról saját hatáskörben vezet nyilvántartást, melyben az alaptevékenysége ellátásához besorolt speciális kezelésű vagyonelemeket elkülönítetten tartja nyilván.

(2) A KNBSZ

a) *  az állami vagyonról az Áhsz. 5. mellékletének adataiból mérleg-főcsoportonkénti részletezésben szolgáltathat adatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, az ÁSZ-nak, a Nemzeti Földügyi Központnak, a Központi Statisztikai Hivatalnak és a KEHI-nek,

b) az ajánlatkérés tényét nem kell, hogy nyilvánossá tegye, ha a használatában, illetve vagyonkezelésében lévő, vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, feladatai ellátásához feleslegessé vált vagyontárgyakat zártkörű pályázat útján értékesíti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékesítések során nem kötelező közjegyző igénybevétele, ha az értékesítési folyamatot egy legalább három főből álló, a KNBSZ főigazgatója által kinevezett bizottság felügyeli. A bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki az értékesítési eljárás eredményében bármilyen okból érdekelt, vagy akitől egyéb okból nem várható el az értékesítési eljárás szabályszerűségének tárgyilagos megítélése.

(4) A speciális működési kiadásból finanszírozott ingatlanok vonatkozásában az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében és IX. Fejezetében foglaltak nem alkalmazhatóak. Ezen ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez a miniszter jóváhagyása szükséges.

30. § *  A honvédelmi szervezetek és az irányító szerv az Ávr. 167/M. § (1) bekezdése szerinti bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeit a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet teljesíti.

Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2)-(3) * 

32. § *  A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és más Magyar Honvédséget érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított 28/A. §-t a 2010. augusztus 15-étől keletkezett bevételekre is alkalmazni kell.

33. § *  A katonai szervezetek alapító okiratait a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 196/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését követő első módosításuk alkalmával kell az R. 1. §-ával megállapított 4. § szerint kiegészíteni.


  Vissza az oldal tetejére