A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2010. (III. 23.) KvVM rendelet

a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A 2/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezéssel védetté nyilvánított, valamint a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 76/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet szerint állapítom meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2010. (III. 23.) KvVM rendelethez

A Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

- A fokozottan védett magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) állományának megőrzése, a populációnak - továbbá más védett természeti értékeknek - otthont adó élőhely, valamint a terület élettelen természeti-, és táji értékeinek megóvása.

- A természetes szerkezetű és összetételű (idegenhonos fajok jelenlététől mentes) növénytakaróval fedett terület megőrzése, illetve kialakítása.

- A terület botanikai és zoológiai értékeinek teljes körű feltárása, majd természetvédelmi helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A terület legfőbb természeti értéke a magyar nőszirom, valamint további védett növény- és állatfajok védelme kizárólag élőhelyvédelmi beavatkozások útján. A magyar nősziromnak otthont adó sztyeppréten a cserjésedés kontrollja.

- Idegenhonos fajok (akác, erdeifenyő, feketefenyő) eltávolítása a területről.

- Tilos a gazdálkodás és minden olyan gazdasági célú területhasználati mód, amely a talaj és a védett természeti értékek veszélyeztetésével járhat.

- A terület táji értékei védelmének biztosítása a tájkép-átalakítással járó tevékenységek teljes tiltásával.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Fajok védelme

- A magyar nőszirom virágzásának időszakában (április 15. - május 30.) a Természetvédelmi Őrszolgálat fokozott jelenléttel (hetente legalább 1 ellenőrzéssel) gondoskodik az állomány megóvásáról.

- A gyepterületen a cserjésedést a magyar nőszirom élőhelyének biztosítása érdekében a lehető legkisebb beavatkozással meg kell akadályozni.

- A védett növényfajok megóvása (taposási és rágási kár megelőzése) érdekében törekedni kell a terület nagyvad-mentesítése - különös tekintettel a vaddisznóra és az őzre.

3.1.2. Látogatás

- A terület korlátozottan, elsősorban kutatási célból látogatható. A terület oktatási és bemutatási célú hasznosítása csak különösen indokolt esetben lehetséges.

- A terület idegenforgalmi, üdülési és rekreációs célokat nem szolgálhat, ilyen jellegű fejlesztés (pl. turistaút vagy kilátópont kiépítése) tilos.

3.1.3. Kutatás, vizsgálatok

- A területen történő kutatás engedélyezése iránti kérelemhez részletes kutatási tervet kell csatolni.

3.1.4. Terület- és földhasználat

- A területen új építmény elhelyezése tilos.

- A terület gyep művelési ágban tartandó fenn.

- A területen a vadetetés tilos.

- Vadászat csak cserkeléssel és hajtással végezhető.

3.1.5. Természetvédelmi infrastruktúra

- Oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúra fejlesztése tilos.

- A terület határán hatósági tájékoztató táblákat kell kihelyezni, és gondoskodni kell fenntartásukról.

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Gyepek kezelése

- A magyar nőszirom élőhelyén a gyep fenntartására törekedni kell. A fokozottan védett faj állományát veszélyeztető mértékű cserjésedés esetén kismértékű szelektív, a védett cserjefajokat megtartó cserjeritkítást kell végezni.

- A gyep 3-4 évente kézi módszerrel lekaszálható.

- A gyep legeltetése tilos.

- A gyep jogszerűtlen égetését meg kell akadályozni.

- A gyepben megjelenő idegenhonos fafajok (akác, erdeifenyő, feketefenyő) szórványosan előforduló egyedeit el kell távolítani a területről.

- A fahasználati jellegű kezelési feladatokat (fakivágás, a faanyag mozgatása és felkészítése) csak vegetációs időszakon kívül, téli időszakban (december 1.-február 28.), fagyott vagy havas talajviszonyok mellett szabad elvégezni.


  Vissza az oldal tetejére