A jogszabály mai napon ( 2022.06.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2010. (III. 11.) OKM rendelet

a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj”

1. § A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” (a továbbiakban: Cím) és a „Közművelődési Minőség Díj” (a továbbiakban: Díj) azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

2. § (1) A Címet és a Díjat pályázat útján nyerhetik el a közművelődési intézmények. A részletes pályázati kiírást a szakmai minősítő testület javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.

(2) *  A részletes pályázati kiírást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (a továbbiakban: hivatalos lap) és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

3. § (1) A Címet azok a közművelődési intézmények nyerhetik el, amelyek megfelelnek az évenként közzétett pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

(2) A Díjat évente egy közművelődési intézmény nyerheti el. A Díjra azok az intézmények pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Címmel, és megfelelnek az évenként közzétett pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

2. A Cím és a Díj odaítélése, átadása

4. § (1) A pályázó intézmény a pályázat megjelenését követő 30 napon belül a jelentkezési lap benyújtásával jelentkezhet a pályázatra.

(2) A pályázat teljes dokumentációját tárgy év szeptember 15-éig kell benyújtani.

(3) A szakmai minősítő testület a helyszíni szemle megkezdése előtt 40 nappal értesíti a szemlével érintett intézményt.

(4) A szakmai minősítő testület - az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve - tárgy év december 15-éig javaslatot tesz a miniszternek a Cím viselésére jogosult intézményekre és a Díj viselésére jogosult intézményre.

5. § (1) A miniszter Címet adományoz minden olyan pályázó közművelődési intézménynek, amely megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

(2) A Cím viselésére három évig jogosultak a közművelődési intézmények.

(3) A szakmai minősítő testület - szakértők közreműködésével - helyszíni ellenőrzést folytathat a Címet elnyert intézményeknél arra vonatkozóan, hogy az intézmények folyamatos minőségfejlesztési kötelezettségének eleget tesznek-e.

6. § (1) A miniszter - a Díj pályázati kiírásában meghatározottak szerint - évente legfeljebb egy Díjat adományozhat annak a szervezetnek, amely

a) az önértékelés keretében vizsgálja és értékeli a szervezet működését, különösen szervezeti adottságait és eredményeit,

b) a mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít, és

c) az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez.

(2) A Díjban részesült közművelődési intézmény az elismerést az adományozás évének feltüntetésével használhatja.

7. § (1) A Címet és a Díjat elnyert intézmény adományozást igazoló okiratot és egy kifüggeszthető táblát kap. A tábla az intézmény nevét, a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” vagy a „Közművelődési Minőségi Díj” feliratot és a Cím vagy a Díj odaítélésének évét tartalmazza.

(2) A Címmel és a Díjjal pénzjutalom nem jár.

8. § A Címet és a Díjat a miniszter adja át ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napján.

9. § *  A díjazottak névsorát a hivatalos lapban és a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzé kell tenni.

10. § (1) A miniszter a Címet visszavonja, ha az érintett intézmény nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak.

(2) *  A Cím visszavonását a hivatalos lapban és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

(3) A Díj nem vonható vissza.

3. *  A szakmai minősítő testület

11. § (1) A szakmai minősítő testület 5 főből áll. A szakmai minősítő testület elnökét és négy tagját a miniszter bízza meg a 14. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő szakértők közül. A megbízás 4 évre szól.

(1a) *  A szakmai minősítő testület tagja nem lehet állami vezető, valamint közszolgálati tisztviselő, a Magyar Honvédség vagy fegyveres szerv hivatásos állományú vagy szerződéses tagja.

(2) A szakmai minősítő testület ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a miniszter hagyja jóvá.

(3) A szakmai minősítő testület javaslatot tesz a részletes pályázati kiírásra, jóváhagyja és közzéteszi a pályázati útmutatókat, segédleteket, elbírálja a beérkezett pályázatokat.

(4) A szakmai minősítő testület szakértőket kér fel a beérkezett pályázatok értékelésére és a helyszíni szemlére.

(5) A szakmai minősítő testületnek a pályázatok elbírálása során figyelembe kell vennie a pályázó intézménynél alkalmazott, a vezetés minőség iránti elkötelezettségét, az erőforrás gazdálkodást, a célkitűzéseket és stratégiát, az alkalmazott értékteremtő folyamat irányítását, a társadalmi hatást és az eredményeket.

(6) A szakmai minősítő testület javaslatot tesz a miniszternek a Cím visszavonására, ha a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy az érintett intézmény nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak.

12. § *  A Címmel és Díjjal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási és nyilvántartási feladatok ellátását, valamint a közművelődés minőségbiztosítási rendszerének folyamatos fejlesztését a miniszter közszolgáltatási szerződés megkötése útján biztosítja.

4. A minősítési eljárásért fizetendő díj

13. § (1) A Cím minősítési eljárásért fizetendő díj a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának ötszöröse.

(2) A Díj minősítési eljárásért fizetendő díj mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának tízszerese.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

(4) *  A minősítési díjat a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati kiírásban megjelölt számlára be kell fizetni.

(5) Ha a pályázó a pályázatát a helyszíni szemle megkezdése előtt 30 nappal visszavonja, a minősítési díj 75%-át részére vissza kell fizetni.

(6) A minősítési díjat külön számlán kell kezelni és a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos költségekre kell fordítani.

5. Szakértői tevékenység

14. § *  E rendelet szerinti szakértői munkát az végezhet, aki a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló miniszteri rendelet alapján szakfelügyeleti munka végzésére jogosult kulturális szakértő, és elvégezte a közművelődés minőségbiztosítási, -fejlesztési rendszerével kapcsolatos, a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerében akkreditált továbbképzési tanfolyamot.

6. Záró rendelkezés

15. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére