A jogszabály mai napon ( 2021.10.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, valamint 3. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben - a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában foglaltakra figyelemmel a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdés szerinti kivételekkel - minden radioaktív anyagra, ideértve

a) a sugárforrások előállítói és feldolgozói által a sugárforrások gyártásához használt alapanyagokat (a továbbiakban: alapanyagok);

b) *  a természetben előforduló radionuklidokat tartalmazó természetes anyagokat és érceket (a továbbiakban: NORM), ha az anyag aktivitás-koncentrációja nagyobb, mint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Svr.) 1. melléklete szerinti általános mentességi aktivitás-koncentráció 10-szerese (a továbbiakban: NORM×10);

c) a radioaktív hulladékokat.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) *  az Svr. hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagokra, továbbá azon NORM-okra, melyek aktivitás-koncentrációja nem haladja meg az Svr. 1. melléklete szerinti általános mentességi aktivitás-koncentráció 10-szeresét;

b) *  az Svr. által meghatározott mentességi aktivitás-koncentráció vagy mentességi aktivitás szintje alatti radioaktív anyagokra;

c) a nukleáris üzemanyagra és a kiégett nukleáris üzemanyagra;

d) a szegényített uránból készült árnyékolásra, csomagolásra, ballasztra és ellensúlyra;

e) radioaktív anyaggal történt szennyeződés, illetve felaktiválódás révén radioaktívvá vált anyagra, amennyiben az nem tartozik a radioaktív hulladékok vagy alapanyagok körébe;

f) *  a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 1. § (2)-(4) bekezdései által kijelölt területeken lévő radioaktív anyagokra.

(3) A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) hatálya alá tartozó anyagokra az IRM rendelet, valamint e rendelet rendelkezéseit egyidejűleg alkalmazni kell.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) birtokos: aki radioaktív anyagot tartósan vagy átmeneti jelleggel tárol, használ vagy feldolgoz, beleértve a sugárforrás gyártóját, forgalmazóját és felhasználóját, kivéve a hosszú távú tárolására, ártalmatlanítására vagy ideiglenes tárolására hatósági engedéllyel rendelkezőket;

b) gyártó: aki a sugárforrást előállítja;

c) kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelyben a hőfejlődés elhanyagolható; ezen belül:

ca) rövid élettartamú radioaktív hulladék: az a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje 30 év, vagy annál kisebb, és csak korlátozott koncentrációban tartalmaz hosszú élettartamú alfa-sugárzó radionuklidokat (ez a koncentráció 4000 Bq/g egy gyűjtőcsomagolás esetében, és 400 Bq/g a teljes hulladék mennyiségre átlagolva),

cb) hosszú élettartamú radioaktív hulladék: az a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje és/vagy az alfa-sugárzó radionuklidok koncentrációja meghaladja a rövid élettartamú radioaktív hulladék határértékeit,

cc) kis aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelyben az egyes radionuklidok aktivitás-koncentráció értékei és mentességi aktivitás-koncentráció értékei hányadosainak összege nagyobb, mint 1, de kisebb vagy egyenlő, mint 1000,

cd) közepes aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelyben az egyes radionuklidok aktivitás-koncentráció értékei és mentességi aktivitás-koncentráció értékei hányadosainak összege nagyobb, mint 1000;

d) nagy aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelynek hőtermelését a tárolás és elhelyezés tervezése és üzemeltetés során figyelembe kell venni;

e) *  nem mentes fogyasztási cikk: az Svr. 1. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételeknek nem megfelelő vagy az Svr. 1. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő, de nem rendeltetésszerűen használt és ezáltal az Svr. hatálya alá tartozó fogyasztási cikk;

f) *  nagy aktivitású zárt sugárforrás: olyan radioaktív anyagot tartalmazó zárt sugárforrás, amelynek - a 10 napnál rövidebb felezési idejű származék nuklidok aktivitását is magában foglaló - aktivitása előállítása idején, vagy ha az nem ismert, első alkalommal való forgalomba hozatala idején a Mellékletben megadott megfelelő D érték, és amely adott esetben a sugárforrás szerves részeként tartalmazza a radioaktív anyagot magában foglaló tokot is;

g) D aktivitás: a sugárforrások veszélyességének meghatározásához használt, izotóponként eltérő értékű normalizáló tényező;

h) sugárforrástartó: zárt sugárforrás tartója, amely nem szerves része a sugárforrásnak, hanem szállításra, kezelésre stb. használják;

i) forgalmazó: az, aki sugárforrást - ingyenesen vagy ellenérték fejében - más rendelkezésére bocsát, ide nem értve a gyártót az általa előállított sugárforrások tekintetében.

(2) E rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a Magyar Honvédség bármely szervezeti egységének tulajdonában lévő radioaktív anyag tekintetében a Magyar Honvédséget illetik meg, illetve terhelik.

(3) *  Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmakat az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-a, az Svr. 4. §-a, valamint a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 2. § 1. és 4. pontja szerint kell értelmezni.

II. FEJEZET

A RADIOAKTÍV ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSA

3. A radioaktív anyagok nyilvántartásához és ellenőrzéséhez szükséges egyedi azonosítás szabályai

3. § Nagy aktivitású zárt sugárforrás esetében a gyártó vagy a forgalmazó köteles gondoskodni a következőkről:

a) a sugárforrás rendelkezzen a gyártó által a sugárforráshoz és a sugárforrástartóhoz rendelt egyedi azonosító sorszámmal (a továbbiakban: gyártási szám);

b) a gyártási szám a sugárforrásra és a sugárforrástartóra legyen vésve vagy bélyegezve, amennyiben a gyártási szám vésése vagy bélyegzése nem lehetséges, vagy többször használatos szállítótartály kerül alkalmazásra sugárforrástartóként, a sugárforrástartó legalább a sugárforrás jellegéről adjon tájékoztatást;

c) a sugárforrástartó és - amennyiben megvalósítható - a sugárforrás a sugárveszélyre figyelmeztető megfelelő jelzéssel legyen ellátva, amennyiben nem lehet a sugárforrást megfelelő jelzéssel ellátni, írásbeli tájékoztatást kell adni ennek indokáról;

d) fénykép készüljön a sugárforrás inaktív mintájáról és a sugárforrás tipikus sugárforrástartójáról.

4. § (1) A forgalmazó, vagy kereskedelmi forgalomba nem kerülő radioaktív anyag esetében a gyártó - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - valamennyi radioaktív anyagot magyar nyelvű műbizonylattal lát el.

(2) A központi nyilvántartásban nem azonosítható talált, vagy lefoglalt radioaktív anyagok műbizonylattal való ellátásáról külön jogszabály rendelkezik.

(3) A műbizonylat zárt sugárforrások esetében a következő adatokat tartalmazza:

a) műbizonylat száma;

b) gyártó neve és címe;

c) forgalmazó neve és címe;

d) radionuklid (elem és tömegszám);

e) aktivitás, aktivitás dátuma;

f) rendeltetés;

g) a gyártó által a sugárforráshoz rendelt gyártási szám;

h) termékazonosító (amennyiben ismert);

i) *  felhasználási idő (a felhasználási idő hossza eltérő engedély hiányában a gyártó által meghatározott szolgálati idő);

j) aktív hossz, aktív átmérő, teljes hossz, teljes átmérő (amennyiben ismert);

k) a tok típusa (amennyiben ismert);

l) különleges formájú radioaktív anyag esetében engedélyokiratának száma;

m) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

n) mennyiség, mennyiség egysége;

o) műbizonylat kiállításának dátuma;

p) a műbizonylat elkészítőjének cégszerű aláírása.

(4) A műbizonylat nyitott sugárforrások esetében a következő adatokat tartalmazza:

a) műbizonylat száma;

b) gyártó neve és címe;

c) forgalmazó neve és címe;

d) radionuklid (elem és tömegszám);

e) aktivitás, aktivitás dátuma;

f) rendeltetés (amennyiben ismert);

g) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

h) mennyiség, mennyiség egysége;

i) műbizonylat kiállításának dátuma;

j) a műbizonylat elkészítőjének cégszerű aláírása.

(5) A gyártáshoz használt alapanyagok esetében a műbizonylat a következő adatokat tartalmazza:

a) a műbizonylat száma;

b) gyártó neve és címe;

c) radionuklid (elem és tömegszám);

d) aktivitás, aktivitás dátuma;

e) rendeltetés (amennyiben ismert);

f) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

g) mennyiség, mennyiség egysége;

h) a gyártási dokumentum kiállításának dátuma;

i) a gyártási dokumentum elkészítőjének neve és cégszerű aláírása.

(6) NORM×10 esetében a műbizonylat a következő adatokat tartalmazza:

a) a műbizonylat száma;

b) radionuklid (elem és tömegszám);

c) aktivitás koncentráció, aktivitás koncentráció dátuma;

d) rendeltetés (amennyiben ismert);

e) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

f) mennyiség, mennyiség egysége;

g) a dokumentum kiállításának dátuma;

h) a dokumentum elkészítőjének neve és cégszerű aláírása.

5. § * 

6. § * 

5. Helyi nyilvántartás

7. § (1) A tulajdonosoknak a tulajdonukban és a birtokosoknak a birtokukban lévő radioaktív anyagokról helyi nyilvántartást kell vezetniük. A helyi nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tulajdonos vagy a birtokos birtokában lévő radioaktív anyag

a) engedélyezett maximális készletét;

b) *  aktuális készletét;

c) fajtáját;

d) aktivitását;

e) rendeltetését;

f) tárolási helyét;

g) alkalmazása (felhasználása) módját.

(2) Elkülönített nyilvántartást kell vezetni

a) a zárt sugárforrásokról, ideértve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat is;

b) *  a nyitott sugárforrásokról a radioaktív hulladékok kivételével, a beépített radioaktív sugárforrással működő - transzurán elem esetén 100 kBq-nél nagyobb aktivitású radioaktív izotópot tartalmazó - füstérzékelőkről, a NORM×10-ről, továbbá a természetes izotóp összetételű tóriumot tartalmazó fényforrásról és hegesztőpálcáról, radioaktív izotópot tartalmazó (hideg) irányfényről és az alapanyagokról;

c) a radioaktív hulladékokról, kivéve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat.

(3) *  A helyi nyilvántartás létrehozásakor annak adattartalmáról a nyilvántartás felelőse a leltározás szabályainak megfelelően adatot szolgáltat az Országos Atomenergia Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) a központi nyilvántartás által támogatott elektronikus formában.

(4) A helyi nyilvántartásba haladéktalanul be kell vezetni a radioaktív anyag

a) minden készletváltozását;

b) minden felhasználását és alkalmazását, valamint az alkalmazás szüneteltetését;

c) mentességi szint alá történő lebomlását;

d) teljes felhasználását;

e) hatósági felügyelet alól való felszabadítását;

f) hulladékká minősítését.

(5) Zárt sugárforrások esetében, a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat kivéve, a helyi nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) alkalmazás célját;

b) alkalmazás időpontját;

c) alkalmazás helyét;

d) *  a nyilvántartás vezetésére kötelezett

da) természetes személy nevét vagy

db) jogi személy vezetőjének, vagy - ha a jogi személy vezetője jogi személy - a jogi személy vezetője által megjelölt, ténylegesen eljáró természetes személy nevét;

e) a sugárvédelmi megbízott nevét is.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti sugárforrások esetében a helyi nyilvántartásnak az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell a felhasznált radioaktív anyag mennyiségét (aktivitását és tömegét vagy térfogatát).

(7) Radioaktív hulladékok esetében a helyi nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a tulajdonos vagy birtokos neve és címe;

b) radioaktív hulladék osztálya;

c) az osztályba sorolás alapja;

d) tárolás jellege;

e) hulladékforma;

f) csomagolás;

g) mennyiség, mennyiség egysége;

h) radionuklid elemét és tömegszámát (amennyiben ismert);

i) aktivitás, aktivitás dátuma (amennyiben ismert);

j) aktivitás meghatározásának módja;

k) hulladékká minősítés dátuma, minősítési jegyzőkönyv számát, minősítést végző neve és címe.

(8) A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat a benne lévő radionuklidok felezési ideje, aktivitás-koncentrációja és mentességi aktivitás-koncentrációja alapján a rövid élettartamú, vagy hosszú élettartamú, továbbá kis aktivitású, vagy közepes aktivitású radioaktív hulladék osztályokba kell sorolni.

(9) A helyi nyilvántartás részét képezik az annak vezetéséhez felhasznált

a) műbizonylatok,

b) hatósági bizonyítványok,

c) tulajdonos vagy birtokos változást igazoló okiratok,

d) lezárt izotóp-nyilvántartó könyvek,

amelyek a nyilvántartás alapiratainak minősülnek.

(10) *  A nyilvántartás (9) bekezdés szerinti alapiratait az Atv. 16. § (2) bekezdése szerinti határidőig meg kell őrizni, azt követően pedig a Hivatalnak kell átadni. Ezen iratokat a Hivatal az Atv. 16. § (6) bekezdése szerint kezeli és az adatkezelési idő lejártát követően az archív adatbázisba helyezi. A Hivatal az adatok átadásáról, valamint archív adatbázisba helyezéséről a sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalt értesíti.

(11) A tevékenység megszűnése esetében a helyi nyilvántartást - a (12) bekezdésben foglalt kivételekkel - a 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti záró leltárral kell lezárni.

(12) A helyi nyilvántartást a jogosultnak történő átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvvel (szerződéssel) kell lezárni, ha a tevékenység megszűnését követően

a) a fel nem használt maradék radioaktív anyag további felhasználásra, vagy

b) a radioaktív hulladék, vagy a végleges elhelyezésre kerülő radioaktív anyag

az arra jogosultnak átadásra kerül.

8. § *  A nyilvántartást elektronikusan, a Hivatal által a tulajdonosok és birtokosok részére térítésmentesen biztosított nyilvántartó programmal kell vezetni.

9. § * 

III. FEJEZET

ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS ELLENŐRZÉS

10. § (1) *  A tulajdonos és birtokos a birtokában lévő radioaktív anyagokat leltározza

a) minden naptári évben egyszer úgy, hogy a két leltárfelvétel között eltelt idő ne haladja meg a 12 hónapot;

b) a Hivatal, felszólítására;

c) a tevékenység megszűnésekor a 7. § (11)-(12) bekezdése szerint.

(2) A tulajdonos és a birtokos - a nyilvántartás felelőse útján - a leltározás eredményéről a felvételét követő 15 napon belül adatot szolgáltat a Hivatalnak, a központi nyilvántartás által támogatott elektronikus formában.

11. § (1) A 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sugárforrások esetében a leltározásról szóló adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:

a) zárt sugárforrás hatósági azonosítóját;

b) műbizonylat számát;

c) műbizonylat kiállításának dátumát;

d) radionuklidot (elem és tömegszám) és eredeti aktivitását;

e) eredeti aktivitásának dátumát;

f) rendeltetését;

g) gyártási számát;

h) felhasználási idejét;

i) fizikai, kémiai formáját (amennyiben ismert);

j) különleges formájú radioaktív anyag engedélyokiratának számát (amennyiben ismert);

k) leltárba vétel idejét;

l) a tulajdonos és birtokos adott radioaktív anyagra vonatkozó engedélyének számát;

m) engedély érvényességi időtartamát;

n) engedély kibocsátóját.

(2) A tulajdonos és a birtokos a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, általa nyilvántartott sugárforrások készletében beálló minden változásról köteles a Hivatalnak 15 napon belül adatot szolgáltatni, a központi nyilvántartás által támogatott elektronikus formában.

(3) * 

(4) A 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sugárforrás átadását rögzítő okiratnak a következőket kell tartalmaznia:

a) zárt sugárforrás hatósági azonosítója (amennyiben ismert);

b) műbizonylatszáma;

c) gyártási száma, vagy ennek hiányában a sugárforrás jelzése;

d) radionuklid (elem és tömegszám);

e) eredeti aktivitása, az aktivitás dátuma;

f) átadás helye és dátuma;

g) átadó címe és engedélyének száma;

h) átadó képviselőjének neve, aláírása;

i) átvevő megnevezése, címe és engedélyének száma;

j) átvevő képviselőjének neve, aláírása.

(5) A D aktivitás tízszerese feletti aktivitású zárt forrás tervezett exportja, és importja esetében a tulajdonos vagy a birtokos legalább 30 nappal a tervezett szállítás előtt, előzetes értesítést küld a Hivatalnak, amely értesítés a következő adatokat tartalmazza:

a) gyártó vagy forgalmazó neve és elérhetősége;

b) radionuklid (elem és tömegszám);

c) aktivitás, aktivitás dátuma;

d) rendeltetés;

e) a tervezett szállítás időpontját magában foglaló időintervallum.

(6) Az egyedi radionuklidra vonatkozó D aktivitásokat e rendelet melléklete tartalmazza.

(7) Az értesítés nem helyettesíti a rendeletben előírt további adatszolgáltatási kötelezettségeket.

12. § A 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti sugárforrások esetében a leltározás eredményéről szóló adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a radioaktív anyagok aktuális készlete mellett a leltározás periódusára vonatkozó összesített készletváltozási adatokat is radionuklidonként (és fajtánként) a következők szerint:

a) átvett összes mennyiségét (eredeti aktivitás és tömeg vagy térfogat);

b) átadott összes mennyiségét (eredeti aktivitás és tömeg vagy térfogat);

c) felhasznált mennyiségét (eredeti aktivitás és tömeg vagy térfogat);

d) aktuális készletét (aktivitás és tömeg vagy térfogat);

e) rendeltetését;

f) fizikai, kémiai formáját (amennyiben ismert);

g) a tulajdonos és a birtokos adott radioaktív anyagra vonatkozó engedélyének számát;

h) engedély érvényességi időtartamát;

i) engedély kibocsátóját.

13. § A 7. § (2) bekezdés c) pontja szerinti radioaktív hulladékok esetében a leltározás eredményéről szóló adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a radioaktív hulladékok aktuális készlete mellett a leltározás periódusára vonatkozó összesített készletváltozási adatokat is radioaktív hulladék osztályonként a következők szerint:

a) átvett összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

b) keletkezett összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

c) átadott összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

d) lebomlott összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

e) felszabadított összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

f) a tulajdonos és a birtokos tevékenységi engedélyének, valamint radioaktív hulladéktárolók engedélyese esetében a tároló üzemeltetési engedélyének számát;

g) engedély érvényességi időtartamát;

h) engedély kibocsátóját.

14. § (1) A tulajdonos és a birtokos a változást követő 15 napon belül adatot köteles szolgáltatni a Hivatal részére nevének, címének, valamint a nyilvántartásra kötelezett személyének megváltozásáról.

(2) Azon tulajdonos vagy birtokos, aki zárt sugárforrást exportált és kötelezettséget vállalt arra, hogy azt visszaveszi, ennek tényéről, továbbá a visszavétel megtörténtéről a Hivatal részére köteles az exportot és a visszavételt követő 15 napon belül adatot szolgáltatni.

(3) *  A tulajdonos és a birtokos haladéktalanul adatot köteles szolgáltatni a Hivatal részére a radioaktív anyagok leltározásakor mutatkozó bármely hiány vagy többlet esetén.

15-16. § * 

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)-(3) * 

(4) *  E rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/ Euratom tanácsi irányelv 4. cikk 41. pontjának, valamint a III. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelethez * 

Radionuklidok veszélyességi skálájának D aktivitásai

Radionuklid D aktivitás
(TBq)
H-3 2x103
Be-7 1x100
Be-10 3x101
C-11 6x10-2
C-14 5x101
N-13 6x10-2
F-18 6x10-2
Na-22 3x10-2
Na-24 2x10-2
Mg-28 2x10-2
Al-26 3x10-2
Si-31 1x101
Si-32 7x100
P-32 1x101
P-33 2x102
S-35 6x101
Cl-36 2x101
Cl-38 5x10-2
Ar-37
Ar-39 3x102
Ar-41 5x10-2
K-40
K-42 2x10-1
K-43 7x10-2
Ca-41
Ca-45 1x102
Ca-47 6x10-2
Sc-44 3x10-2
Sc-46 3x10-2
Sc-47 7x10-1
Sc-48 2x10-2
Ti-44 3x10-2
V-48 2x10-2
V-49 2x103
Cr-51 2x100
Mn-52 2x10-2
Mn-53
Mn-54 8x10-2
Mn-56 4x10-2
Fe-52 2x10-2
Fe-55 8x102
Fe-59 6x10-2
Fe-60 6x10-2
Co-55 3x10-2
Co-56 2x10-2
Co-57 7x10-1
Co-58 7x10-2
Co-58m 7x10-2
Co-60 3x10-2
Ni-59 1x103
Ni-63 6x101
Ni-65 1x10-1
Cu-64 3x10-1
Cu-67 7x10-1
Zn-65 1x10-1
Zn-69 3x101
Zn-69m 2x10-1
Ga-67 5x10-1
Ga-68 7x10-2
Ga-72 3x10-2
Ge-68 7x10-2
Ge-71 1x103
Ge-77 6x10-2
As-72 4x10-2
As-73 4x101
As-74 9x10-2
As-76 2x10-1
As-77 8x100
Se-75 2x10-1
Se-79 2x102
Br-76 3x10-2
Br-77 2x10-1
Br-82 3x10-2
Kr-81 3x101
Kr-85 3x101
Kr-85m 5x10-1
Kr-87 9x10-2
Rb-81 1x10-1
Rb-83 1x10-1
Rb-84 7x10-2
Rb-86 7x10-1
Rb-87
Sr-82 6x10-2
Sr-85 1x10-1
Sr-85m 1x10-1
Sr-87m 2x10-1
Sr-89 2x101
Sr-90 1x100
Sr-91 6x10-2
Sr-92 4x10-2
Y-87 9x10-2
Y-88 3x10-2
Y-90 5x100
Y-91 8x100
Y-91m 1x10-1
Y-92 2x10-1
Y-93 6x10-1
Zr-88 2x10-2
Zr-93
Zr-95 4x10-2
Zr-97 4x10-2
Nb-93m 3x102
Nb-94 4x10-2
Nb-95 9x10-2
Nb-97 1x10-1
Mo-93 3x102
Mo-99 3x10-1
Tc-95m 2x10-1
Tc-96 3x10-2
Tc-96m 3x10-2
Tc-97
Tc-97m 4x101
Tc-98 5x10-2
Tc-99 3x101
Tc-99m 7x10-1
Ru-97 3x10-1
Ru-103 1x10-1
Ru-105 8x10-2
Ru-106 3x10-1
Rh-99 1x10-1
Rh-101 3x10-1
Rh-102 3x10-2
Rh-102m 1x10-1
Rh-103m 9x102
Rh-105 9x10-1
Pd-103 9x101
Pd-107
Pd-109 2x101
Ag-105 1x10-1
Ag-108m 4x10-2
Ag-110m 2x10-2
Ag-111 2x100
Cd-109 2x101
Cd-113m 4x101
Cd-115 2x10-1
Cd-115m 3x100
In-111 2x10-1
In-113m 3x10-1
In-114m 8x10-1
In-115m 4x10-1
Sn-113 3x10-1
Sn-117m 5x10-1
Sn-119m 7x101
Sn-121m 7x101
Sn-123 7x100
Sn-125 1x10-1
Sn-126 3x10-2
Sb-122 1x10-1
Sb-124 4x10-2
Sb-125 2x10-1
Sb-126 2x10-2
Te-121 1x10-1
Te-121m 1x10-1
Te-123m 6x10-1
Te-125m 1x101
Te-127 1x101
Te-127m 3x100
Te-129 1x100
Te-129m 1x100
Te-131m 4x10-2
Te-132 3x10-2
I-123 5x10-1
I-124 6x10-2
I-125 2x10-1
I-126 1x10-1
I-129
I-131 2x10-1
I-132 3x10-2
I-133 1x10-1
I-134 3x10-2
I-135 4x10-2
Xe-122 6x10-2
Xe-123 9x10-2
Xe-127 3x10-1
Xe-131m 1x101
Xe-133 3x100
Xe-135 3x10-1
Cs-129 3x10-1
Cs-131 2x101
Cs-132 1x10-1
Cs-134 4x10-2
Cs-134m 4x10-2
Cs-135
Cs-136 3x10-2
Cs-137 1x10-1
Ba-131 2x10-1
Ba-133 2x10-1
Ba-133m 3x10-1
Ba-140 3x10-2
La-137 2x101
La-140 3x10-2
Ce-139 6x10-1
Ce-141 1x100
Ce-143 3x10-1
Ce-144 9x10-1
Pr-142 1x100
Pr-143 3x101
Nd-147 6x10-1
Nd-149 2x10-1
Pm-143 2x10-1
Pm-144 4x10-2
Pm-145 1x101
Pm-147 4x101
Pm-148m 3x10-2
Pm-149 6x100
Pm-151 2x10-1
Sm-145 4x100
Sm-147
Sm-151 5x102
Sm-153 2x100
Eu-147 2x10-1
Eu-148 3x10-2
Eu-149 2x100
Eu-150b 2x100
Eu-150a 5x10-2
Eu-152 6x10-2
Eu-152m 2x10-1
Eu-154 6x10-2
Eu-155 2x100
Eu-156 5x10-2
Gd-146 3x10-2
Gd-148 4x10-1
Gd-153 1x100
Gd-159 2x100
Tb-157 1x102
Tb-158 9x10-2
Tb-160 6x10-2
Dy-159 6x100
Dy-165 3x100
Dy-166 1x100
Ho-166 2x100
Ho-166m 4x10-2
Er-169 2x102
Er-171 2x10-1
Tm-167 6x10-1
Tm-170 2x101
Tm-171 3x102
Yb-169 3x10-1
Yb-175 2x100
Lu-172 4x10-2
Lu-173 9x10-1
Lu-174 8x10-1
Lu-174m 6x10-1
Lu-177 2x100
Hf-172 4x10-2
Hf-175 2x10-1
Hf-181 1x10-1
Hf-182 5x10-2
Ta-178a 7x10-2
Ta-179 6x100
Ta-182 6x10-2
W-178 9x10-1
W-181 5x100
W-185 1x102
W-187 1x10-1
W-188 1x100
Re-184 8x10-2
Re-184m 7x10-2
Re-186 4x100
Re-187
Re-188 1x100
Re-189 1x100
Os-185 1x10-1
Os-191 2x100
Os-191m 1x100
Os-193 1x100
Os-194 7x10-1
Ir-189 1x100
Ir-190 5x10-2
Ir-192 8x10-2
Ir-194 7x10-1
Pt-188 4x10-2
Pt-191 3x10-1
Pt-193 3x103
Pt-193m 1x101
Pt-195m 2x100
Pt-197 4x100
Pt-197m 9x10-1
Au-193 6x10-1
Au-194 7x10-2
Au-195 2x100
Au-198 2x10-1
Au-199 9x10-1
Hg-194 7x10-2
Hg-195m 2x10-1
Hg-197 2x100
Hg-197m 7x10-1
Hg-203 3x10-1
Tl-200 5x10-2
Tl-201 1x100
Tl-202 2x10-1
Tl-204 2x101
Pb-201 9x10-2
Pb-202 2x10-1
Pb-203 2x10-1
Pb-205
Pb-210 3x10-1
Pb-212 5x10-2
Bi-205 4x10-2
Bi-206 2x10-2
Bi-207 5x10-2
Bi-210 8x100
Bi-210m 3x10-1
Bi-212 5x10-2
Po-210 6x10-2
At-211 5x10-1
Rn-222 4x10-2
Ra-223 1x10-1
Ra-224 5x10-2
Ra-225 1x10-1
Ra-226 4x10-2
Ra-228 3x10-2
Ac-225 9x10-2
Ac-227 4x10-2
Ac-228 3x10-2
Th-227 8x10-2
Th-228 4x10-2
Th-229 1x10-2
Th-230 7x10-2
Th-231 1x101
Th-232
Th-234 2x100
Pa-230 1x10-1
Pa-231 6x10-2
Pa-233 4x10-1
U-230 4x10-2
U-232 6x10-2
U-233 7x10-2
U-234 1x10-1
U-235 1x10-4
U-236 2x10-1
U-238
U természetes
U szegényített
U dúsított 10-20% 8x10-4
U dúsított >20% 1x10-4
Np-235 1x102
Np-236b 7x10-3
Np-236a 8x10-1
Np-237 7x10-2
Np-239 5x10-1
Pu-236 1x10-1
Pu-237 2x100
Pu-238 6x10-2
Pu-239 6x10-2
Pu-240 6x10-2
Pu-241 3x100
Pu-242 7x10-2
Pu-244 3x10-4
Am-241 6x10-2
Am-242m 3x10-1
Am-243 2x10-1
Am-244 9x10-2
Cm-240 3x10-1
Cm-241 1x10-1
Cm-242 4x10-2
Cm-243 2x10-1
Cm-244 5x10-2
Cm-245 9x10-2
Cm-246 2x10-1
Cm-247 1x10-3
Cm-248 5x10-3
Bk-247 8x10-2
Bk-249 1x101
Cf-248 1x10-1
Cf-249 1x10-1
Cf-250 1x10-1
Cf-251 1x10-1
Cf-252 2x10-2
Cf-253 4x10-1
Cf-254 3x10-4
Pu-239/Be-9 6x10-2
Am-241/Be-9 6x10-2
Am-241/Li-7 6×10-2

Magyarázatok:

- ∞ Az adott radioaktív anyag aktivitásának D-ben kifejezett értéke (az A/D érték) a radioaktív anyag mennyiségétől függetlenül nulla.

- Amennyiben a radioaktív anyag egynél több radionuklidot tartalmaz, minden egyes radionuklid aktivitása és a hozzá tartozó D aktivitás hányadosaiból képzett összeg adja meg az adott anyag aktivitásának D-ben kifejezett értékét.

- Pu-239/Be-9 és Am-241/Be-9 és Am-241/Li-7 neutronforrások esetében az aktivitás alatt a Pu-239, illetve Am-241 alfa aktivitása értendő.


  Vissza az oldal tetejére