A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2010. (IV. 22.) IRM rendelet

a magyar-horvát államhatár A, B, C és D határszakaszain a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2002-2009. évi munkálatairól készült Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez 2009. című okmányok jóváhagyásáról

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A magyar-horvát államhatár A, B, C és D határszakaszain a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2002-2009. évi munkálatairól készült Zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv), valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez 2009. című okmányt (a továbbiakban: kiegészítő határokmány) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Zárójegyzőkönyvet e rendelet 1. melléklete, a kiegészítő határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.

2. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2010. (IV. 22.) IRM rendelethez

ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV
a magyar-horvát államhatár A, B, C és D határszakaszain a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2002-2009. évi munkálatairól

A Magyar-Horvát Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására létrehozott Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság), mely a magyar-jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására 1983. október 20-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikke alapján jött létre, megszervezte a magyar-horvát államhatár A, B, C és D határszakaszain a határjelek közös ellenőrzésének, kiegészítő megjelölésének, valamint a határjelek felújításának és karbantartásának 2002-2009. évi, negyedik időszakos ellenőrzési munkálatait.

A Vegyesbizottság 2009. szeptember 7-10. között Pulában megtartott tizenegyedik rendes ülésszakán az alábbi Zárójegyzőkönyvet fogadta el.

I. Bevezető

A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti államhatár vonalát a Szerződő Felek az 1973-1979. között végrehajtott felmérés alapján ellenőrizték. E munkálatok eredményeit a Szerződő Felek által 1981. évben jóváhagyott határokmányok tartalmazzák, amelyek határszakaszonként Határtérképekből és Határleírásból állnak.

Az Egyezmény 9. cikke értelmében a Szerződő Felek a határvonalat öt évenként közösen ellenőrzik és elvégzik a határjelek felújítását, karbantartását, szükség szerint a határvonal kiegészítő megjelölését.

A Vegyesbizottság az Egyezmény megkötése óta a határjelek első időszakos ellenőrzését és felújítását 1983-1984-ben, a másodikat 1988-1989-ben, a harmadikat 1997-1998-ban végezte el.

II. A munkák szervezése és végrehajtása

A Vegyesbizottság a negyedik időszakos ellenőrzés szervezéséhez, végrehajtásához szükséges határozatait a következő rendes ülésszakokon hozta meg:

- hatodik rendes ülésszakán, Siófokon, 2001. április 2-5. között,

- hetedik rendes ülésszakán, Zágrábban, 2005. december 13-15. között,

- nyolcadik rendes ülésszakán, Budapesten, 2006. november 7-9. között,

- kilencedik rendes ülésszakán, Csáktornyán, 2007. november 6-8. között,

- tizedik rendes ülésszakán, Budapesten, 2008. november 19-20-án.

Az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján valamennyi ülésszakról jegyzőkönyv készült.

A Vegyesbizottság a hatodik rendes ülésszakán ütemtervet fogadott el a határmunkák végzésére, és megbízta a vegyes munkacsoportot az Egyezmény 9. cikkében szereplő feladatok végrehajtásával.

A Vegyesbizottság a hetedik rendes ülésszakán átütemezte a hatodik rendes ülésszakon elfogadott ütemtervet.

A vegyes munkacsoport a munkálatokat egy magyar és egy horvát földmérő szakember vezetésével végezte el.

A munkaerőt, anyagokat, járműveket és műszereket mindkét Szerződő Fél önállóan biztosította.

Az azonos teherviselés érdekében a munkák a Vegyesbizottság hatodik rendes ülésszakán készült jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező, „A határvonal megjelölésével és a határjelek felújításával kapcsolatos kötelezettségek megosztásának módosítása” című okmány alapján kerültek végrehajtásra.

A vegyes munkacsoport a határjelek negyedik időszakos ellenőrzését az „Utasítás a magyar-horvát államhatáron a határvonal megjelölési, a határjelek felújítási és karbantartási munkáinak végrehajtására” című okmányban (a Vegyesbizottság első ülésszakáról készült jegyzőkönyv 5. számú melléklete) foglaltak szerint végezte el.

Az államhatáron a határvonal megjelölésének, határjelek ellenőrzésének, felújításának és karbantartásának terepmunkálatait a vegyes munkacsoport

- 2002. április 3. és szeptember 27. között,

- 2006. május 22. és szeptember 8. között,

- 2007. március 19. és július 28. között,

- 2008. március 17. és szeptember 15. között,

- 2009. március 16. és augusztus 21. között

végezte el, melyek során:

- 1682 határjelet rendben lévőnek talált,

- 44 határjel helyzetét geodéziailag ellenőrizte,

- 639 enyhén sérült határjelet kijavított,

- 11 nem kijavítható határjelet újjal pótolt,

- 4 hiányzó határjelet újjal pótolt,

- 694 ferde, kidőlt, süllyedt vagy túlzottan kiálló határjelet megfelelő helyzetbe állított,

- 3 határjelet pontos helyére visszaállított,

- 24 közbeiktatott határjelet helyezett el a határvonalon, két szomszédos határjel/határpont egyenesében,

- 449 esetben a határvonal megjelölésének jellegét megváltoztatta (a határvonal közvetlen jelölését közvetettre változtatta, illetve fordítva; megszüntetett határjeleket, illetve új határjeleket helyezett el),

- 183 határjel feliratát kijavította vagy pótolta,

- 2881 határjelet fehérre festett, és a feliratokat fekete színnel felfestette,

- 7 közúti és 1 vasúti határátkelőhelyen a határvonalat felfestette,

- 2 új határtáblát helyezett el.

A Vegyesbizottság 2008. június 10-12. között végrehajtotta az államhatár szemléjét, és a felújítási, megjelölési és karbantartási terepmunkák ellenőrzését.

A határjelek negyedik időszakos ellenőrzését követőn a magyar-horvát államhatár A644.3 és az A650, valamint a B1és D1 számú határjelek közötti szakaszát 2898 db határjel jelöli. A magyar-horvát államhatárnak az A644.3 és az A650, valamint a B1 és D1 számú határjelek közötti szakaszának hossza 265.9 km.

III. A munkálatok okmányolása

A vegyes munkacsoport vezetői az általuk végrehajtott munkákról jegyzőkönyveket készítettek, amelyekben az Egyezmény 12. cikk (1) bekezdése értelmében valamennyi, a Vegyesbizottság által elrendelt, a megjelölést érintő változás és kiegészítés, illetve a határokmányokban szereplő adatok helyesbítése is szerepel. A Vegyesbizottság a fent említett jegyzőkönyveket felülvizsgálta és jóváhagyta, azokat az ülésszakokról készült jegyzőkönyveihez csatolta.

A Vegyesbizottság az Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése és a jóváhagyott jegyzőkönyvek szerinti változtatásokat, kiegészítéseket és módosításokat a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez 2009” (a továbbiakban: „Kiegészítés és módosítás 2009”) című határokmányban tartja nyilván.

A „Kiegészítés és módosítás 2009” belső lapjait a Vegyesbizottság küldöttségei - az általuk karbantartott határszakaszokról - önállóan készítették el, melyeket a másik küldöttség ellenőrzött.

A „Kiegészítés és módosítás 2009” a határvonal megjelölésének valamennyi olyan változását és kiegészítését tartalmazza, melyek a határjelek harmadik időszakos ellenőrzésének befejezése (1998) óta történtek, csakúgy, mint a határokmányokban megállapított hibák helyesbítését.

A Vegyesbizottság felülvizsgálatát és jóváhagyását követően a két küldöttség elnöke a „Kiegészítés és módosítás 2009” két, kétnyelvű példányát aláírta.

A „Kiegészítés és módosítás 2009” e Zárójegyzőkönyv szerves részét képezi.

A Vegyesbizottság összeállította továbbá a „Statisztikai adatok a magyar-horvát államhatár A, B és C határszakaszáról (2002-2009. évi felújítás után)” című okmányt, amely e Zárójegyzőkönyv mellékletét képezi.

IV. A Vegyesbizottság megállapításai

A Vegyesbizottság megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti határvonal az Egyezmény 1. cikkében foglaltaknak megfelelően - figyelembe véve az 1981. évben a Szerződő Felek által jóváhagyott határokmányokat - a határjelek negyedik időszakos ellenőrzésének eredményei szerint nem változott.

A Vegyesbizottság megállapítja továbbá, hogy a határjelek negyedik időszakos ellenőrzésének befejezése után a magyar-horvát államhatár a terepen egyértelműen felismerhető.

A Vegyesbizottság küldöttségei, a vegyes szakértői csoport, valamint a vegyes munkacsoport vezetői és tagjai a határjelek negyedik időszakos ellenőrzése során feladataikat jó együttműködésben hajtották végre.

Mivel az 1973-1979 között végrehajtott felmérés alapján elkészített határokmányok nem felelnek meg a korszerű műszaki követelményeknek, a Vegyesbizottság szükségesnek tartja korszerű technológiával (digitális ortofotó, műholdas helymeghatározó rendszer stb.) kidolgozott, új határokmányok elkészítését úgy, hogy a műszaki adatok digitális formában is rendelkezésre álljanak. A Vegyesbizottság egyetértett abban, hogy az új határokmányokra vonatkozó elvi javaslatok kérdését a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról szóló Szerződés hatálybalépését követően tűzi napirendre.

E Zárójegyzőkönyvet az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján két állam kormányai elé terjesztik jóváhagyásra.

A jóváhagyásról a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

E Zárójegyzőkönyv két példányban, magyar és horvát nyelven készült, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Pula, 2009. szeptember 10.

(Aláírások)

Melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

STATISZTIKAI ADATOK
a magyar-horvát államhatár A, B és C határszakaszáról
(2002-2009. évi felújítás után)
Határszakasz A B C Összesen
A határvonal hossza Szárazföldön 673.4 107553.5 17189.3 125416.2
(m) Vízben 272.3 70995.5 69251.5 140519.3
Összesen 945.7 178549.0 86440.8 265935.5
A határvonalon I. típusú határoszlop 2 484 55 541
(db) II. típusú határoszlop 0 0 0 0
III. típusú Töréspont 23 967 155 1145
határoszlop Közbeiktatott pont 0 147 20 167
IV. típusú Töréspont 0 0 5 5
határjel Közbeiktatott pont 0 0 11 11
Hármashatárjel 0 0 0 0
Határcsap 0 1 0 1
Határtábla 0 6 4 10
Meg nem jelölt töréspont 10 1220 707 1937
Szigetek 0 23 11 34
Horvát területen I. típusú határoszlop 2 237 264 503
(db) II. típusú határoszlop 1 0 0 1
Szigetek 0 59 40 99
Magyar területen I. típusú határoszlop 1 257 263 521
(db) II. típusú határoszlop 3 0 0 3
Háromszögelési pontok 1 95 92 188
Szigetek 0 22 22 44
ÖSSZESEN I. típusú határoszlop 5 978 582 1565
(db) II. típusú határoszlop 4 0 0 4
III. típusú határoszlop 23 1114 175 1312
IV. típusú határjel 0 0 16 16
Hármashatárjel 0 0 0 0
Határcsap 0 1 0 1
Határtábla 0 6 4 10
Háromszögelési pontok 1 95 92 188
Meg nem jelölt töréspont 10 1220 707 1937
Szigetek 0 104 73 177
HATÁRJEL ÖSSZESEN (db) 32 2093 773 2898
HÁROMSZÖGELÉSI ÉS SOKSZÖGPONT ÖSSZESEN(db) 1 95 92 188
TÖRÉSPONT ÖSSZESEN (db) 42 3313 1480 4835
SZIGETEK ÖSSZESEN (db) 0 104 73 177

2. melléklet a 13/2010. (IV. 22.) IRM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére