A jogszabály mai napon ( 2019.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában és az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 9. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok (a továbbiakban: dokumentációk) a következők:

a) a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint elfogadott területi tervek, beleértve a területi tervek módosításait is:

aa) *  az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, a megye, a kiemelt térség területfejlesztési koncepciója és programja,

ab) * 

ac) az Országos Területrendezési Terv, a kiemelt térség területrendezési terve,

ad) a megye területrendezési terve, a megye térségére készített területrendezési terv;

b) az a) pontban meghatározott területi tervekhez kapcsolódóan, illetve azoktól függetlenül készült,

ba) az a) pont aa)-ac) alpontja szerinti területi terv megalapozó munkarészei,

bb) az a) pont ad) alpontja szerinti területi terv megalapozó munkarészei,

bc) a területrendezési tanulmánytervek;

c) *  a területrendezési hatósági eljárás során kiadott határozat és a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem, valamint a bírósági határozat;

d) a költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósuló területfejlesztési és területrendezési célú, vagy ahhoz kapcsolódó területi kutatások dokumentációi;

e) *  az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum, a térségi fejlesztési tanácsok üléseiről készült jegyzőkönyvek;

f) az önkéntesen átadott dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak, szakvélemények;

g) *  az országos, kiemelt térségi és megyei szintű monitoring jelentés, éves elemző jelentés, a területi folyamatok alakulásáról szóló jelentés;

h) *  az országos, kiemelt térségi és megyei szintű fejlesztési koncepció, program és terv értékelő, elemző jelentése.

2. § (1) *  A Dokumentációs Központ működéséért a területrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a felelős. A Kormány a Dokumentációs Központ üzemeltetőjeként a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Üzemeltető) jelöli ki. A Dokumentációs Központ üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokhoz a miniszter hozzájárulást biztosít, amelynek forrását a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezet költségvetéséből kell biztosítani a céllal összefüggésben megtervezett előirányzat terhére.

(2) *  A miniszter az (1) bekezdés szerinti előirányzaton rendelkezésre álló, kötelezettségvállalással nem terhelt források alakulásának figyelembevételével az üzemeltetési költségekhez történő hozzájárulás mértékéről az Üzemeltetővel évente támogatási szerződésben állapodik meg.

(3) * 

(4) *  A Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter hagyja jóvá. Az Üzemeltetési Szabályzatot az Üzemeltető honlapján közzé kell tenni.

(5) Az Üzemeltetési Szabályzatnak tartalmaznia kell különösen

a) a dokumentációk fogadásának rendjét, a dokumentációk beküldésének módját,

b) a Dokumentációs Központ által vezetett nyilvántartások leírását, és

c) a Dokumentációs Központ felelősségi körét.

(6) A Dokumentációs Központ, amennyiben alapfeladatának ellátását nem veszélyezteti, a kötelező gyűjtőkörön kívüli dokumentumokat is gyűjthet. A kötelező gyűjtőkörön kívüli dokumentumok átadásáról az Üzemeltető megállapodást köt az átadó szervvel vagy személlyel, amelyben rendelkezni kell a dokumentumok átvételével és tárolásával kapcsolatban felmerülő költségek viseléséről.

3. § (1) Az 1. § a) pont aa)-ac) alpontja szerinti dokumentációk kidolgozásáért felelős szerv megküldi a Dokumentációs Központnak az elfogadást követő 90 napon belül az elfogadott területi tervet és az 1. § b) pont ba) alpontja szerinti megalapozó munkarészeket.

(2) *  Az 1. § a) pont ad) alpontja, valamint az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti dokumentáció (6) és (7) bekezdés szerinti elektronikus példányát a kidolgozásért felelős szerv az elfogadást követően 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(3) *  Az 1. § c) pontja szerinti határozatot és a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelmet a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megküldi a Dokumentációs Központnak. Ha a térségi területfelhasználási engedélykérelemről hozott határozat elleni kereset ügyében a bíróság határozatot hoz, azt az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal évente megküldi az illetékességébe tartozó területrendezési hatósági eljárásokat tartalmazó - a 2. melléklet szerint kitöltött - összesítő táblázatot a Dokumentációs Központnak.

(4) Az 1. § d) pontja szerinti területi kutatás iratanyagait a kutatást megrendelő szerv vezetője a kutatás lezárásától számított 90 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(5) *  Az 1. § e) pontja szerinti jegyzőkönyvet az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum és a térségi fejlesztési tanács a hitelesítést követő 90 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(6) Az (1)-(5) bekezdés szerinti dokumentációkat elektronikus úton az ISO 32000 - 1:2008 szabványnak megfelelő PDF (Portable Document Format) formátumban kell a Dokumentációs Központnak 100 MB terjedelemig elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, 100 MB terjedelem felett egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton megküldeni.

(7) *  Az 1. § a) pont ac) és ad) alpontja szerinti dokumentációk elfogadott rajzi munkarészei esetében a dokumentumokat - az R.-ben meghatározott követelményeknek megfelelően, az R. 7. mellékletében felsorolt térségi területfelhasználási kategóriákat, műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket, valamint a térségi övezeteket önálló rétegen (layer) ábrázolva - SHP (shapefile) vagy az ISO 19136:2007 szabványnak megfelelő GML (Geography Markup Language) formátumban kell a Dokumentációs Központ részére 100 MB terjedelemig elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, 100 MB terjedelem felett egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton megküldeni. A rajzi munkarészeket az ISO 32000 - 1:2008 szabványnak megfelelő PDF (Portable Document Format) formátumban is meg kell küldeni a GML formátumok használata során történő egyértelmű megfeleltetés érdekében.

(8) Az (1), (3) és (5) bekezdés szerinti dokumentációkat papíralapon is meg kell küldeni a Dokumentációs Központnak.

(9) A dokumentációk leíró adatainak megküldését a Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzata szerinti űrlapon kell megtenni, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) a dokumentáció megnevezése,

b) a megbízó szervezet megnevezése, címe, telefonszáma,

c) a tervező, illetve a kutatást végző vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma,

d) a tervező, illetve a kutatást készítő témafelelős neve,

e) az elfogadásról, illetve jóváhagyásról szóló határozat, illetve jogszabály száma,

f) az alkalmazott számítógépes program megnevezése,

g) a munka kezdetének és befejezésének időpontja, és

h) a különleges kezelésre való utalás.

(10) *  Az 1. § g)-h) pontja szerinti dokumentációt a kidolgozásért felelős szerv az elfogadást követő 90 napon belül elektronikus úton megküldi a Dokumentációs Központnak.

(11) *  A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények digitális vektoros állományának (7) bekezdésben leírt GML formátumú dokumentációját az alábbiak szerint kell elkészíteni:

a) *  A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen, egy rétegben kell vektoros formátumban dokumentálni. Az összetartozó - azonos területfelhasználási kategóriákhoz tartozó - területeket településenként egyesíteni szükséges. A térségi területfelhasználási kategóriákat tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.

b) *  A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit településenként szakaszolva és tényleges elhelyezkedésének megfelelően, kategóriánként egy rétegben kell vektoros állományban dokumentálni. A műszaki infrastruktúra-hálózatokat tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.

c) *  A területrendezési tervek szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra egyedi építményeket tartalmazó kategóriánként kialakított fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározó, az országos vízkárelhárítási célú tározó, az 1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározás és fejlesztési lehetősége esetében az összetartozó területeket településenként egyesíteni szükséges.

d) *  A területrendezési tervek térségi övezeteit településenként összegezve kell övezetenként kialakított rétegben a vektoros állományban dokumentálni. Az összetartozó - egy tervlapon ábrázolt - térségi övezeteket átfedés nélkül kell a vektoros állományban dokumentálni. A térségi övezeteket tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.

4. § A Dokumentációs Központ a részére átadott és beküldött dokumentációt megőrzi, nyilvántartja, rendszerezi és katalogizálja. A Dokumentációs Központ a dokumentumok biztonságos tárolását, a további megtekintésre, hasznosításra, jó minőségű másolat készítésére alkalmas állapotban tartását a megfelelő intézményi feltételek kialakításával folyamatosan biztosítja.

5. § *  A Dokumentációs Központ az átadott dokumentációkat az 1. §-ban felsoroltaknak megfelelően elkülönítetten gyűjti, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti metaadatokat feldolgozza és adatbázisban tárolja, valamint az 1. § c) pontja szerinti dokumentációkat a 2. mellékletnek megfelelően tartja nyilván.

6. § (1) A Dokumentációs Központ az ügyfelek számára a kereséshez és tájékozódáshoz internetes keresőfelületet tart fenn. A keresőfelületen biztosítani kell a dokumentációk címe, valamint a dokumentációkhoz rendelt kulcsszavak szerinti keresést.

(2) A Dokumentációs Központ által kezelt dokumentumállományra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek a közérdekű adatokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

6/A. § *  A Dokumentációs Központ a 3. § (11) bekezdésében leírt állományok esetében a térinformatikai feldolgozhatóság érdekében ellenőrzi azok helyzeti- és topológiai-helyességét, valamint az R. 8. melléklete szerinti attribútum adatok meglétét. Ha a Dokumentációs Központ hiányosságot és az előírásoktól eltérő kidolgozottságot talál, erről tájékoztatja a beküldő szervezetet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § (1) A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján gyűjtött dokumentációk megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról a Dokumentációs Központ gondoskodik.

(2) A Rendelet alapján gyűjtött dokumentációkat 2019. december 31-ig kell e rendelet szabályai szerint az új nyilvántartási rendszerbe illeszteni.

(3) * 

9. § * 

10. § * 

1. melléklet a 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez * 

2. melléklet a 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez * 

A területrendezési hatósági eljárások éves összesítő táblázatának kötelező adattartalma

Sorszám
KÉRELEMRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem beérkezésének időpontja
Kérelmező megnevezése
ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ ADATOK Engedélyezés típusa
Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett területrendezési terv
Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett településrendezési eszköz
Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett települések
HATÁROZATRA VONATKOZÓ ADATOK Engedélyt kiadó hatóság
Ügyintéző
Érintett hatóságok * 
Engedély iktatószáma
Engedély kiadásának dátuma
Engedély érvényességi dátuma

  Vissza az oldal tetejére