A jogszabály mai napon ( 2021.04.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2010. (V. 13.) OKM rendelet

az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi önkormányzatokra és azok jogi személyiségű társulásaira (a továbbiakban: helyi önkormányzati intézményfenntartó),

b) az egyházi jogi személyre, a társadalmi szervezetre, az alapítványra, a közalapítványra, az országos kisebbségi önkormányzatra, a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságra, a közoktatási feladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóra, a nem állami felsőoktatási intézményekre (a továbbiakban: nem állami intézményfenntartó),

c) a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekre (a továbbiakban: állami felsőoktatási intézményfenntartó; a b)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: nem helyi önkormányzati intézményfenntartó), valamint

d) az a)-c) pont alatt felsoroltak (a továbbiakban együtt: fenntartó) által fenntartott nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai (a továbbiakban: iskolai oktatás), óvodai, kollégiumi feladatot; nevelési tanácsadást, tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó közoktatási intézményekre.

1. Informatikai fejlesztések támogatása

2. § (1) A fenntartó az 1. melléklet A) pontja szerinti adattartalommal új informatikai eszközökre, informatikai eszközök működtetéséhez szükséges új eszközökre, valamint - a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet 2. § 7. pontja és a 3-4. § szerinti - akkreditált szoftverekre támogatási igényt nyújthat be a közoktatási intézménnyel 2009. október 1-jén jogviszonyban álló és iskolai oktatásban részt vevő tanulók, óvodás gyermekek vagy kollégiumi nevelésben részesülő tanulók száma alapján.

(2) A támogatási igény összege közoktatási intézményenként legfeljebb

a) 4 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma legalább 1000 fő,

b) 3 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 700-999 fő,

c) 2 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 500-699 fő,

d) 1 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 110-499 fő,

e) 1 millió Ft, ha a gyermekek vagy a kollégiummal jogviszonyban álló tanulók száma legalább 200 fő.

(3) Tanuló az, aki nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatásban vesz részt. Gyermek az, aki óvodai nevelésben vesz részt.

(4) Az iskolai oktatásban részt vevő intézményben az (2) bekezdés szerinti támogatási igény összegének 30%-ából biztosítani kell az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver működését. Ha a közoktatási intézmény akkreditált szoftvert első alkalommal vezet be, vagy a meglévőt szeretné lecserélni, a fenntartó - a közoktatási intézmény képviselőjével egyeztetve - választja ki a megfelelő szoftvert.

3. § (1) A fenntartó az 1. melléklet B) pontja szerinti adattartalommal új informatikai eszközökre, informatikai eszközök működtetéséhez szükséges új eszközökre, valamint akkreditált szoftverekre támogatási igényt nyújthat be az általa fenntartott pedagógiai szakszolgálatot ellátó közoktatási intézmény részére az alábbi feltételek megléte esetén:

a) a pedagógiai szakszolgálat a következő feladatok valamelyikét jogszabályban meghatározottak szerint ellátja:

aa) tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, országos szakértői és rehabilitációs tevékenység, illetve

ab) nevelési tanácsadás, és

b) az a) pontban meghatározott feladatok ellátása szakmailag és szervezetileg önálló intézmény vagy intézményegység keretében történik.

(2) A fenntartó - a (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti feladat ellátásakor közoktatási intézményenként legfeljebb 160 000 Ft/pedagógus támogatást igényelhet.

(3) A fenntartó - a (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti feladat ellátásakor közoktatási intézményenként legfeljebb 80 000 Ft/pedagógus támogatást igényelhet.

(4) Pedagógus az, akit a közoktatási intézményben a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység, a nevelési tanácsadás feladatainak ellátására 2009. október 1-jén pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztattak.

2. A támogatás igénylése, bírálata, döntése és folyósítása

4. § (1) A fenntartó a támogatás igénylésére szolgáló igénylőlapot az 1. melléklet A), illetve B) pontja szerinti tartalommal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) honlapján az erre a célra kialakított rendszeren keresztül állíthatja elő. Az igénylőlapot két eredeti példányban postai úton 2010. június 4-ig küldi meg

a) a helyi önkormányzati intézményfenntartó a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság),

b) a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó az OKM Támogatáskezelő részére.

(2) A fenntartó az igénylőlaphoz két eredeti példányban csatolja

a) az 1. melléklet C) pontja szerinti szempontsort és pontrendszert tartalmazó adatlapot, amelyet az (1) bekezdés szerinti rendszerben elektronikusan is rögzít,

b) az 1. melléklet D) pontja alapján a fenntartói nyilatkozatot,

c) az 1. melléklet E) pontja szerinti nyilatkozatot arról, hogy a közoktatási intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá

d) közoktatási intézményenként az a01t01 számú OSAP adatlapot, továbbá

e) a nem állami intézményfenntartó esetén a fenntartói felhatalmazást az Igazgatóság számára a beszedési megbízás benyújtásához.

(3) A támogatási igényt közoktatási intézményenként úgy kell összeállítani, hogy minden eszköz támogatási igénye legalább tízezer forint értékű és ezer forintra kerekített legyen. Ha a fenntartó az igénylési határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be az Igazgatósághoz vagy az OKM Támogatáskezelőhöz, az elmulasztott határidőtől számított öt munkanapon belül. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolni kell.

(4) Az Igazgatóság vagy az OKM Támogatáskezelő az e rendeletnek való megfelelés szempontjából a határidőben benyújtott támogatási igényt megvizsgálja, és szükség esetén legfeljebb öt munkanapos határidővel hiánypótlásra, módosításra hívja fel a fenntartót. Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság vagy az OKM Támogatáskezelő a támogatási igényt nem továbbítja, és erről öt munkanapon belül írásban értesíti a fenntartót.

(5) A nem továbbított igényekről az Igazgatóság a 2. melléklet alapján összesítő adatlapot készít, amelyet 2010. július 5-ig megküld az OKM Támogatáskezelő részére. Az összesített adatokat, ideértve a nem helyi önkormányzati intézményfenntartók adatait is, az OKM Támogatáskezelő elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

(6) Az Igazgatóság a fenntartói igénylőlapok adatait, beleértve az igazolási kérelemmel megküldött igényléseket is, a 2. melléklet alapján összesíti és 2010. július 5-ig papír alapon megküldi az OKM Támogatáskezelő részére, egyúttal az igénylőlapokat, valamennyi melléklettel együtt egy eredeti példányban mellékeli.

5. § (1) Az OKM Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentéseket az 1. § szerinti fenntartói bontásban, nem állami intézményfenntartók esetében fenntartói típusonként is, intézmény és jogcím szerint, valamennyi adattal elektronikus formában 2010. július 23-ig átadja a miniszter részére.

(2) Az egy közoktatási intézményre jutó támogatás összegére és a támogatásban részesíthető fenntartóra vonatkozóan a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, továbbá a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által felkért szakértőkből álló öttagú döntéselőkészítő bizottság (a továbbiakban: bizottság) - az OKM Támogatáskezelő, mint lebonyolító szervezet közreműködésével - az e rendeletben foglaltak figyelembevételével tizenöt munkanapon belül javaslatot tesz a miniszternek. A bizottságba három tagot a miniszter, egy-egy tagot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter delegál.

(3) A támogatási igények bírálata az igénylőlapon, az 1. melléklet C) pontja szerinti pontrendszer, a közoktatási információs rendszerben nyilvántartott adatok alapján és a jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelés alapján történik. A bírálat során előnyt jelenthet az, ha

a) a kiválasztott eszközt

aa) a tanórán, az óvodai, iskolai foglakozásokon (a továbbiakban együtt: foglalkozás) gyermek, tanuló, vagy

ab) az adminisztrációs feladatok ellátásához, a foglalkozásokra való felkészüléshez, az e rendelet szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátáshoz a pedagógus használja, vagy

b) a kiválasztott eszköz a nyelvi labor kialakítása miatt szükséges.

(4) A támogatás ezer forintra kerekített támogatási összegének odaítéléséről, valamint az igazolási kérelmek elfogadásáról a bizottság javaslatát követően a miniszter nyolc napon belül dönt. A döntés eredményét a miniszter az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzéteszi, valamint az OKM Támogatáskezelő a miniszteri döntést követő nyolc napon belül postai úton megküldi a fenntartónak.

6. § (1) A miniszter a döntést követő nyolc napon belül a támogatásra jogosult helyi önkormányzati intézményfenntartók 3. melléklet alapján összesített adatait utalványozás céljából az önkormányzat KSH kódjának, (településtípus nélküli) megnevezésének, a közoktatási intézmény nevének és OM azonosítójával és a támogatási összegnek a feltüntetésével, papír alapon és elektronikus formában, az ebr42 rendszerben is megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A támogatást a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetésről szóló törvény) 5. mellékletének 14. pontja szerint kell biztosítani. A támogatást a miniszteri döntést követő tizenöt napon belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

(2) Az Igazgatóság 2010. október 15-ig utalványozás céljából megkapja a nem állami fenntartó adószámát, a nevét, a közoktatási intézményének nevét és OM azonosítóját és a támogatás összegét. A nem állami intézményfenntartók esetén a támogatást az Igazgatóság a költségvetésről szóló törvény 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. előirányzat-csoportszám „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás” előirányzat terhére a miniszter utalványozását követő tizenöt napon belül folyósítja. A folyósítás feltétele, hogy a nem állami intézményfenntartónak ne legyen köztartozása.

(3) Az állami felsőoktatási intézményfenntartók részére a miniszter év végén, pótelőirányzatként intézkedik a költségvetésről szóló törvény 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 2. alcím 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére történő előirányzatok átcsoportosításáról és folyósításáról.

3. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések

7. § A fenntartó a támogatási igényéhez csatolja a nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a közoktatásról szóló törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. E rendelkezéseket a társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.

4. A támogatás felhasználása és elszámolása

8. § (1) A 2. § és a 3. § alapján elnyert támogatási összeget egymással, egyéb állami támogatással, pályázattal nem lehet összevonni. Az elnyert támogatást a miniszteri döntést követően lehet felhasználni. A miniszteri döntés napját az 5. § (4) bekezdése szerinti közzététel tartalmazza.

(2) A fenntartó a támogatási összeget a miniszteri döntés alapján és az e bekezdésben foglaltakra figyelemmel köteles felhasználni, és csak arra a közoktatási intézményére fordíthatja, amelyre a támogatást elnyerte. A fenntartó döntése alapján az eszközöket a közoktatási intézmény is beszerezheti. Felhasználáskor a beszerzési mennyiség, illetve a támogatott eszközök száma változtatható, azzal, hogy a miniszteri döntésben nem szereplő eszközre nem lehet a támogatást fordítani.

9. § (1) Ha a fenntartó 2010. május 15-ig a közoktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést hozott, akkor az e rendeletben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni. Ha a közoktatási intézmény jogutód nélküli szűnik meg vagy a helyi önkormányzat a fenntartói jogát nem állami intézményfenntartónak adja át vagy fordítva, a fenntartó az érintett közoktatási intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási igényt. A közoktatási intézmény jogutóddal történő megszűnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetében a támogatási igényt a jogutód közoktatási intézmény fenntartója a jogelőd közoktatási intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be, az elnyert támogatást a jogutód közoktatási intézmény fenntartója, illetve a támogatott közoktatási intézmény használhatja fel az e rendeletben meghatározott támogatási célra, ebben az esetben a támogatással a jogutód közoktatási intézmény fenntartójának kell elszámolnia.

(2) Az (1) bekezdés szerinti változás esetén a fenntartónak csatolnia kell a fenntartói döntésről szóló határozatot, a közoktatási intézmény hatályos és egységes szerkezetű alapító okiratát, valamint a megszüntető vagy átalakító okiratát.

(3) Ha a fenntartó 2010/2011-es tanévben, nevelési évben szünetelteti a támogatást nyert közoktatási intézmény működését, a kapott támogatás teljes összegét haladéktalanul vissza kell fizetnie.

(4) A támogatás 2010. december 31-ig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2011. június 30-ig lehet jogszerűen felhasználni. Kötelezettségvállalásnak minősül különösen a szerződés, a megállapodás megkötése, a visszaigazolt megrendelés. Kötelezettségvállalásnak kell elfogadni a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben leírtak alapján a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetményt, megküldött ajánlati, ajánlattételi felhívást.

(5) A teljes támogatás felhasználását követő harminc napon belül a fenntartó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küld az OKM Támogatáskezelő részére. A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell az OKM Támogatáskezelő honlapján előállítani és az onnan kinyomtatott adatlapot postai úton - két eredeti példányban - megküldeni az OKM Támogatáskezelő részére. Az adatlaphoz másolatban, fenntartó által hitelesítve és két példányban csatolni kell a kötelezettségvállalásról szóló bizonylatot, a számlamásolatot, hozzáfűzve a kifizetést igazoló dokumentumot.

(6) Ha a fenntartó a beszámolási és elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a kapott támogatást haladéktalanul - kamattal terhelten - vissza kell fizetnie. Az adatszolgáltatás elmulasztásáról az OKM Támogatáskezelő írásban 2011. augusztus 15-ig értesíti a támogatást folyósító szervet.

10. § (1) Az OKM Támogatáskezelő a 9. § (5) bekezdés alapján közölt adatokat összeveti a miniszteri döntéssel, szükség szerint egy alkalommal legfeljebb öt munkanapos hiánypótlásra hívja fel a fenntartót, majd írásban nyilatkozik arról, hogy közoktatási intézményenként a szakmai beszámoló elfogadható-e, továbbá jelzi az eltérések okát. Az OKM Támogatáskezelő a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást, valamennyi melléklettel és a kialakított szakmai véleményével együtt, egy példányban elektronikus és papír formában megküldi a helyi önkormányzati és a nem állami intézményfenntartó esetében az Igazgatóságnak, az állami felsőoktatási intézményfenntartó esetében a miniszternek.

(2) Az Igazgatóság az OKM Támogatáskezelő által megküldött adatok és okiratok alapján, a pénzügyi adatok ellenőrzése után az 5. melléklet szerinti adattartalommal - elektronikusan és postai úton - összesítő jelentést küld a miniszternek. Az Igazgatóság a pénzügyi adatok ellenőrzése és az elszámolás során a helyi önkormányzati intézményfenntartók esetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseit alkalmazza.

(3) Ha a nem állami intézményfenntartó a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem megfelelően használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról, vagy annak meghatározott részéről haladéktalanul köteles lemondani, és a lemondással egyidejűleg a támogatást vagy annak meghatározott részét vissza kell fizetnie.

(4) A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó visszafizetési kötelezettség esetén a támogatást kamattal terhelten fizeti vissza. Ha a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napjáig további késedelmi kamatot kell fizetnie. Az ellenőrzéssel és az elszámolással kapcsolatban e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel kell eljárni.

(5) Ha a visszafizetendő támogatás együttes összege, illetve a késedelmi kamat és a jogtalan igénybevétel miatti kamat együttes összege az ezer forintot nem éri el, azt a nem helyi önkormányzati intézményfenntartónak nem kell visszafizetnie.

5. Helyszíni ellenőrzés, monitoring

11. § (1) A szakmai beszámoló valódiságát az OKM Támogatáskezelő, a pénzeszközök jogszerű felhasználását az Igazgatóság ellenőrzi, illetve a helyszínen ellenőrizheti. Az állami felsőoktatási intézményfenntartó esetében az e bekezdés szerinti ellenőrzéseket a miniszter végzi el.

(2) A fenntartó és a közoktatási intézmény köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni. Az adatok valódiságát a fenntartónál és a közoktatási intézménynél megfelelő nyilvántartással, szakmai dokumentációval, az elszámolást megalapozó könyvelési rendszer kialakításával is alá kell támasztani.

(3) Az OKM Támogatáskezelő 2010. november végéig statisztikai célú jelentést készít a 2009. évi támogatás felhasználásának eredményességéről, illetve a támogatott eszközök típusa alapján általános jellemzést ad a megvásárolt eszközök alapján.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

A) Adatlap a nevelési-oktatási intézmény támogatási igényének bejelentéséhez

Fenntartó neve:
Képviselő neve:
Székhely:
Fenntartó típusa:
Számlavezető pénzintézet neve:
Számlaszám:
Nem állami intézményfenntartó adószáma:
Helyi önkormányzat KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Sor-
szám
OM azonosító Közoktatási intézmény neve Székhelye Alapító okirat kelte Nem helyi önkormányzati intézmény esetén
a működési engedély kiadója
Nem helyi önkormányzati intézmény esetén
a működési engedély száma
Telephely száma
Sor-
szám
OM azonosító Közoktatási intézmény neve Székhelye Eszköz megnevezése Fogyasztói ár/darab Beszerzési mennyiség Igényelt támogatás
(saját forrás nélkül,
bruttó összeg)
Márka és különféle jellemző nélkül, pl. laptop, PC, hálózati nyomtató, hálózati fénymásoló stb. Ezer forintra kerekített összeg, a legkisebb összeg min. 10 000 Ft
Fenntartói összesen: (Ft)
Igénylési létszám
Sor-
szám
OM azonosító Közoktatási intézmény neve Székhelye nappali rendszerű, ált. műveltséget megalapozó iskolai oktatásban részt vevő tanuló
(fő)
óvodás
(fő)
kollégista
(fő)
összesen
(fő)
Igényelt támogatás (saját forrás nélkül, bruttó összeg)
Fenntartói összesen: (Ft)

B) Adatlap a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó közoktatási intézmény támogatási igényének bejelentéséhez

Fenntartó neve:
Képviselő neve:
Székhely:
Fenntartó típusa:
Számlavezető pénzintézet neve:
Számlaszám:
Nem állami intézményfenntartó adószáma:
Helyi önkormányzat KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Sor-
szám
OM azonosító Közoktatási intézmény neve Székhelye Alapító okirat kelte Nem helyi önkormányzati intézmény esetén
a működési engedély kiadója
Nem helyi önkormányzati intézmény esetén
a működési engedély száma
Telephely száma
Sor-
szám
OM azonosító Közoktatási intézmény neve Székhelye Eszköz megnevezése Fogyasztói ár/darab Beszerzési mennyiség Igényelt támogatás (saját forrás nélkül, bruttó összeg)
Márka és különféle jellemző nélkül, pl. laptop, PC, hálózati nyomtató, hálózati fénymásoló stb. Ezer forintra kerekített összeg, a legkisebb összeg min. 10 000 Ft
Fenntartói összesen: (Ft)
Igénylési létszám
Sorszám OM azonosító Közoktatási intézmény neve Székhelye Szakértői bizottság (pedagógus-
munkakör, fő)
Nevelési tanácsadó (pedagógus-
munkakör, fő)
összesen
(fő)
Igényelt támogatás
(saját forrás nélkül, bruttó összeg)
Fenntartói összesen: (Ft)

C) Szempontsor és pontrendszer közoktatási intézményenként

ca) nevelési-oktatási intézmény

OM azonosító:

Közoktatási intézmény neve:

Szempontok Pontok1
Ha a közoktatási intézmény általános iskolai feladatot kizárólagosan lát el, akkor az ilyen feladatellátással érintett településenként 4 *ált. iskolai feladatot kizárólagosan ellátó település száma
Ha részt vesz az általános iskolai kötelező feladatellátásban
(csak helyi önkormányzatra vonatkozik)
2
Ha van olyan általános iskolai feladatot ellátó feladatellátási helye, amely 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú településen működik, akkor településenként 2*település
Ha van olyan általános iskolai feladatot ellátó feladatellátási helye, amely a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott mindkét mutató szempontjából hátrányosnak minősül, akkor településenként 2*település
Ha van helyi önkormányzattal közoktatási megállapodása általános iskolai feladatellátásra (nem helyi önkormányzati intézményfenntartóra vonatkozik) 2
Ha OKM miniszterével van közoktatási megállapodása általános iskolai feladatellátás támogatására 1
Ha egységes középiskolai (általános iskolai oktatás mellett legalább 2 középfokú iskolai oktatás van) feladatot ellát a közoktatási intézmény 2
Ha egységes iskolai (általános iskolai és gimnáziumi) feladatot ellát a közoktatási intézmény 1
A pedagógusképzést folytató állami felsőoktatási intézményfenntartó közoktatási intézménye gyakorlóintézményként lát el középiskolai, általános iskolai feladatot 1*ellátott feladat
A gyermek és az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolába járó tanulólétszám ellátott feladatként meghaladja a következő létszámokat:
általános iskola: 172 fő és évfolyamonként legalább 1-1 osztály
szakiskola: 56 fő és legalább 1-1 osztály a 9-10. évfolyamon
spec. szakiskola: 56 fő és legalább 1-1 osztály a 9-10. évfolyamon
gimnázium: 112 fő és legalább négy évfolyam (érettségire való felkészítés)
szakközépiskola: 112 fő és legalább négy évfolyam (érettségire való felkészítés)
1*ellátott feladat
Óvodai fejlesztő programban vesz részt 1
Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésben vesz részt általános iskolások vonatkozásában 2
SNI (kizárólag mozgás, hallás, látás, autista gyermek, tanuló vonatkozásában) integrált legalább 5 fő 1
A közoktatásról szóló törvény 121. §-ának (1) bek. 29. pontja alapján kizárólag SNI gyermek, tanuló vonatkozásában lát el iskolai feladatot (kizárólag szegregált intézmény) 3
Össz pontszám: Egész szám

cb) pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézmény

OM azonosító:

Közoktatási intézmény neve:

Szempontok Pontok2
Iskolai pszichológus megléte a nevelési tanácsadás feladatain belül 1*iskolapszichológus száma (pedagógus-munkakörben)
Nevelési tanácsadás kistérségi vagy megyei (főváros) feladatot lát el 1*kistérség vagy megye száma
Szakértői és rehabilitációs bizottság kistérségi vagy megyei feladatot lát el 1*kistérség vagy megye száma
Össz pontszám: Egész szám

D) Nyilatkozat

da) helyi önkormányzati intézményfenntartó számára

Alulírott ...................................................................... polgármester/kgy elnöke/társulási tanács elnöke (a nem kívánt rész törlendő) nyilatkozom arról, hogy a képviselő-testület/közgyűlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendő) ............................................. számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az önkormányzati/többcélú kistérségi társulás intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.

Kelt: ....................................................

.................................................................
fenntartó képviselőjének cégszerű aláírása

db) a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó számára

Alulírott ............................................................, mint ..................... (fenntartó neve) képviselője nyilatkozom arról, hogy a fenntartó elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően és a(z) ........................ OM azonosítóval rendelkező .................................................................. közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.

Kelt: .....................................................................

..............................................................
fenntartó képviselőjének cégszerű aláírása

E) Nyilatkozat
a rendezett munkaügyi kapcsolatokról

Alulírott ................................................... (fenntartó képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a(z) ........................................ (OM azonosító) ................................................... (közoktatási intézmény neve) /támogatási igényben nevesített valamennyi közoktatási intézmény megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, különösen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (2) bekezdésében és a 38. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak.

Kelt: ...........................................

.................................................................
a fenntartó képviselőjének cégszerű aláírása

2. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2010.

Országos összesítő az informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére

Fenntartó összes Elutasított/visszavont igény Elfogadott/továbbított igény
Régió (Az igénylés évében finanszírozott Ebből támogatási igényt Jogcím nélküli Határidőn túl, igazolási kérelem nélkül Határidőn belül, de nem küldött Továbbra sem jó adatokkal teljesítette a Egyéb
(visszavont igény)
Ennyi fenntartó kérelmét továbbította a Kincstár
fenntartó száma) benyújtott nyújtott be igényt hiánypótlást hiánypótlást Igazolási kérelemmel Igazolási kérelem nélküli
Közép-magyarországi Régió
Főváros
Pest megye
Régió összesen:
Nyugat-dunántúli Régió
Győr
Vas
Zala
Régió összesen:
Dél-dunántúli Régió
Baranya
Somogy
Tolna
Régió összesen:
Közép-dunántúli Régió
Fejér
Komárom-Esztergom
Veszprém
Régió összesen:
Észak-magyarországi Régió
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Nógrád
Régió összesen:
Észak-alföldi Régió
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Régió összesen:
Dél-alföldi Régió
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád
Régió összesen:
Mindösszesen:

Kelt: ....................................................................

.............................................
cégszerű aláírás

Megyei összesítő az informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére

Költségvetési év: 2010.

Megye megnevezése: ...............................................

Sorszám Fenntartó neve Igényelt támogatás (Ft)
2. § 3. § Összesen
Összesen:
Sorszám Fenntartó neve Igényelt támogatás (Ft)
2. § 3. § Összesen
Összesen:

Kelt: ....................................................

................................................
Cégszerű aláírás

Mellékletek:

Az 1. melléklet alapján benyújtott fenntartói igénylések eredeti példánya, az Igazgatóság megjegyzésével:

1. Továbbított igény, javítás nélkül.

2. Továbbított igény, javítással. (A javításokat az Igazgatóság rávezeti arra a példányra, amit továbbít és aláírással hitelesíti a leírtakat.)

Borítékra rá kell írni: „Informatikai eszközök támogatása.”

3. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

Adatlap az utaláshoz

Közoktatási intézmény Költségvetésről szóló törvény
5. melléklet 14. pontja alapján
Önkormányzat OM azonosító neve elnyert intézményi támogatás
(Ft)
elnyert fenntartói támogatás
Sor-
szám
KSH kód neve 2. § 3. §
Összesen:

Kelt: ................................................

.............................................
cégszerű aláírás

4. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

Adatlap az informatikai eszközök fejlesztésére elnyert támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás
Fenntartói adatok:
A fenntartó neve:
Képviselő neve:
Székhely:
Fenntartó típusa:
Számlavezető bank neve:
Számlaszám:
Nem állami intézményfenntartó adószáma:
Helyi önkormányzat KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Közoktatási intézmény adatai:
OM azonosítója:
Neve:
Székhelye:

Intézményre fordított összeg felhasználása

Fejlesztés forrásai 2. § 3. §
Elnyert támogatás (Ft) (Ft)
Saját forrás: (Ft) (Ft)
1. 2010. december 31-ig elköltött összeg (Ft) (Ft)
2. 2010. december 31-ig kötelezettségvállalással terhelt összeg (Ft) (Ft)
3. Fel nem használt (visszautalt) összeg (Ft) (Ft)
4. Visszautalás ideje: (év/hó/nap)
5. 1000 Ft alatti fel nem használt összeg (Ft) (Ft)

Felhasználás

Sorszám Eszköz neve Beszerzési mennyiség
(db)
Ár
(Ft)
1. Támogatás összesen: 0
2. Saját forrás összege:
Saját forrás %-ban: 0,00%
Összköltsége (1.+2. sor összesen): 0
Számlaösszesítő
Számla sorszáma Számla kibocsátója Kiállítás dátuma
(éééé.hh.nn.)
Számla tárgya/megnevezése (feladat, beszerzett eszköz, szolgáltatás megnevezése) Számla szerinti tétel nettó értéke
(Ft)
Számla szerinti tétel bruttó értéke
(Ft)
Összesen: 0 0

A fenntartó az aláírásával felelősséget vállal arra, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P. H.

.................................................................
fenntartó/jogelőd fenntartó3
képviselőjének cégszerű aláírása

Az adatlaphoz másolatban, fenntartó által hitelesítetten, két példányban csatolni kell a kötelezettségvállalásról szóló bizonylatot, a számlamásolatot, hozzáfűzve a kifizetést igazoló dokumentumot.

A számlára rá kell írni: Felhasználva a 21/2010-es OKM rendelethez.

Az elektronikusan kitöltött, lezárt és kinyomtatott adatlapot a fenntartó törvényes képviselője cégszerűen aláírja, majd egy eredeti és egy másolati példányban meg kell küldeni az OKM Támogatáskezelő (postacím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.) részére.

Borítékra rá kell írni: „Informatikai eszközök támogatásának elszámolása.”

1 A táblázatba kizárólag egész számot, míg a nem értelmezhető mezőkbe nullát kell írni.
2 A táblázatba kizárólag egész számot, míg a nem értelmezhető mezőkbe nullát kell írni.
3 A megfelelő aláhúzása.

5. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2010.

Megye megnevezése: ................................................................................................................

Fenntartó típusa 1. § alapján: ....................................................................................................

Megyei összesítő a pénzügyi teljesítésről

Sorszám Fenntartó neve Kiutalt támogatás
(Ft)
Elszámolt támogatás
(Ft)
Visszafizetésre kötelezett összeg (Ft)
2. § 3. § 2. § 3. § 2. § 3. §
Összesen:

Kelt: .......................................................

.....................................................
cégszerű aláírás


  Vissza az oldal tetejére