A jogszabály mai napon ( 2020.08.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2010. (III. 19.) FVM rendelet

az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. és 26. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) * 

2. § * 

3. § Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. § 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § és az 1. melléklet 2011. január 20-án lép hatályba.

(4) Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról szóló 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. §-a és Melléklete nem lép hatályba.

(5) Hatályát veszti

a) az R2. Mellékletében szereplő 1-2-2002/72 előírás 3. számú mellékletének címében, valamint az R2. Mellékletében szereplő 1-2-2002/72 előírás 3. számú melléklete A) és B) részének címében a „részleges” szövegrész;

b) a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 6/2008. (I. 17.) FVM rendelet Mellékletében szereplő 1-2-2007/19 számú előírás 4. számú melléklete.

(6) Az R. 10. § (6) bekezdése és a 11. § (4) bekezdése 2011. december 31-én hatályát veszti.

(7) Az R. 2010. június 30-án hatályos szabályainak megfelelő jelöléssel előállított csomagoló anyagok 2011. december 31-ig felhasználhatóak.

6. § (1) Ez a rendelet az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról,

b) * 

1. melléklet a 26/2010. (III. 19.) FVM rendelethez * 

2. melléklet a 26/2010. (III. 19.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére