A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/2010. (XI. 4.) VM rendelet

a Nemzeti Földalap ellenőrző bizottsága működési rendjének, valamint működési költségei megtérítésének szabályairól

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (2) bekezdésében, valamint az 5. § vonatkozásában az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §-a (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) elnökét akadályoztatása esetén a Bizottság által meghatározott más tag helyettesíti.

(2) A Bizottság titkársági feladatait a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) látja el.

(3) A Bizottság ülését szükség szerint, de legalább negyedévente, vagy a Bizottság két tagjának írásbeli kezdeményezése esetén kell összehívni. A Bizottság üléseinek időpontját úgy kell meghatározni, hogy a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 14. § (8) bekezdésében meghatározott beszámoló elkészítésének szeptember 1-jei határideje megtartható legyen.

(4) A Bizottság elnökét és tagjait havonta tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa. Ezt az összeget az NFA költségvetéséből kell biztosítani.

2. § (1) A Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább három tag jelen van.

(2) A tagok a határozathozatal során egy-egy szavazattal rendelkeznek. A szavazás során a Bizottság valamennyi jelen lévő tagjának szavaznia kell. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) A Bizottság határozatait zárt ülésen (kizárólag a szavazásra jogosult tagok részvételével), egyszerű szótöbbséggel hozza.

(4) A Bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az 1. § (1) bekezdés szerinti tag vezeti. Az ülésről, illetve a szavazás eredményéről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök és egy tag ír alá.

3. § (1) Az elnök feladatai körében:

a) koordinálja a Bizottság munkáját,

b) megállapítja a Bizottság üléseinek napirendjét, időpontját és helyét,

c) az 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján összehívja a Bizottság ülését,

d) az ülésen szavazást rendel el,

e) megállapítja a szavazás eredményét,

f) képviseli a Bizottság álláspontját harmadik személyekkel szemben.

(2) A titkárság feladatai körében:

a) a Bizottság munkájához szükséges dokumentumokat az üléseken előterjeszti, illetve azokat a tagoknak a határozathozatal előtt, a véleményezéshez szükséges időt biztosítva megküldi,

b) az ülések napirendjéről, időpontjáról és helyéről legalább tizennégy nappal korábban értesíti a tagokat,

c) az ülésekről jegyzőkönyvet vezet, amelyet kérésre a tagok rendelkezésére bocsát, illetve arról másolatot ad ki,

d) biztosítja a Bizottság munkájának technikai feltételeit.

(3) A tag feladatai körében:

a) véleményt nyilvánít, állást foglal, javaslatot tesz, közreműködik a Bizottság állásfoglalásának kidolgozásában,

b) szavazás útján részt vesz a határozathozatalban,

c) javaslatot tesz a Bizottságnak külső szakértői vélemény kérésére, ha ez a Bizottság állásfoglalásnak kialakításához szükséges.

(4) Bizottsági tag tagságának megszűnése esetén a bizottság elnöke a tagság megszűnését haladéktalanul jelzi a jelölő szervezeteknek, valamint az Országgyűlés mezőgazdasági ügyekkel foglalkozó bizottságának, egyidejűleg felhívja a jelölő szervezetek figyelemét az új tag jelölésére. Ha a tagság megszűnését követő 14 napon belül az új tag jelölése és megválasztása nem történik meg, a Bizottság munkája szünetel, ha a tagjainak száma 3 fő alá csökken.

4. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a Földművelésügyi Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 2/1996. (I. 9.) FM rendelet.


  Vissza az oldal tetejére