A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi XXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságnak a Moldovai Köztársaságban működő nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságnak a Moldovai Köztársaságban működő nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE COOPERATION IN THE FIELD OF HANDLING VISA APPLICATIONS AT THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF HUNGARY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter »the Contracting Parties«);

Bearing in mind the strong and friendly relations between the Republic of Hungary and the Republic of Croatia;

Desiring to continue and to confirm these relations;

Enhancing the fact that the Republic of Hungary regards the Republic of Croatia as a partner and a future Member State of the European Union; and

Endorsing the mutual advantages of the cooperation;

Have agreed as follows:

Article 1

The Republic of Hungary operates an organisational unit on the premises of its Embassy in the Republic of Moldova, Common Application Centre that will primarily be responsible for the cooperation in the field of handling visa applications as outlined in this Agreement.

The Embassy:

a) acting as a proxy, provides assistance to nationals of third countries wishing to submit visa applications to the Republic of Croatia by accepting applications, receiving fees, recording the data of the applications and forwarding them to the competent diplomatic or consular representative as designated by the Republic of Croatia (hereinafter »the Croatian consular officer«),

b) provides technical assistance to the Croatian consular officer for the in situ processing of the applications, including the execution of particular steps of the visa processing required by the regulations of the Republic of Croatia and done by the Croatian consular officer participating in the work of the Common Application Centre.

Article 2

When acting in the framework of this Agreement the Republic of Hungary shall apply the relevant European Union legal norms concerning the process of visa issuance and observe the rules set forth in the Protocol mentioned in Article 5 of this Agreement.

Article 3

The Republic of Hungary shall act on behalf of the Republic of Croatia exclusively in receiving, recording and forwarding visa applications, fees and the data of applicants to the Croatian consular officer, and performing any other activity specifically provided in the Protocol mentioned in Article 5 of this Agreement. In all other aspects the Republic of Croatia bears responsibility for processing the applications.

Article 4

The Republic of Hungary shall protect data acquired during the activities outlined in Article 1a) of this Agreement with special regard to the personal data of the applicants in accordance with its national laws on data protection and the relevant EU data protection provisions. The Republic of Hungary may only use the data acquired within the scope of activities outlined in Article 1a) of this Agreement.

Article 5

Detailed rules of cooperation between the Contracting Parties as outlined in this Agreement shall be set forth in the Protocol concluded between the Ministries of Foreign Affairs of two States.

Article 6

Any dispute about interpretation or application of this Agreement shall be settled by consultations or negotiations between the Contracting Parties.

Article 7

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date of receipt of the last written notice by which the Contracting Parties have notified each other, through diplomatic channels, that their internal legal procedures necessary for its entry into force have been completed.

3. This Agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Contracting Parties. The amendments shall enter into force in accordance with paragraph 2 of this Article.

4. The Contracting parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels of the starting and closing date of the suspension, which shall become effective thirty (30) days after the date of receipt of the notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.

5. Either Contracting Party may terminate this Agreement at any time by written notice to the other Contracting Party, through diplomatic channels. In such case, the Agreement shall terminate ninety (90) days from the date of receipt of the notice of termination by the other Contracting Party.

6. Termination of this Agreement shall not affect the completion of any activity undertaken under this Agreement and not fully completed at the time of its termination, unless the Contracting Parties agree otherwise.

Done at Barcs, on 17 September 2009; in two originals in the English language.

(Signatures)

MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A VÍZUMKÉRELMEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁGBAN MŰKÖDŐ NAGYKÖVETSÉGÉN

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

figyelemmel a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti szoros és baráti viszonyra;

azzal az óhajjal, hogy ezt a kapcsolatot folytassák, és még szorosabbra fűzzék;

hangsúlyozva azt a tényt, hogy a Magyar Köztársaság a Horvát Köztársaságot partnerének és az Európai Unió jövőbeni tagállamának tekinti; és

felismervén az együttműködés kölcsönös előnyeit;

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A Magyar Köztársaság egy szervezeti egységet, egy Közös Vízumkérelem-átvevő Központot működtet a Moldovai Köztársaságban lévő nagykövetsége területén, amely elsősorban a vízumkérelmek kezelése terén való együttműködésért felelős a jelen Megállapodásban szabályozott keretek között. A nagykövetség:

a) közvetítőként eljárva segítséget nyújt harmadik államok állampolgárainak, akik a Horvát Köztársasághoz vízumkérelmet kívánnak benyújtani, a kérelmek fogadása, a díjak átvétele, a kérelmek adatainak rögzítése és a Horvát Köztársaság által kijelölt illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselőnek (a továbbiakban: horvát konzuli tisztviselő) történő továbbítása révén;

b) technikai segítséget nyújt a horvát konzuli tisztviselő részére a kérelmek helyszínen történő feldolgozásához, beleértve bizonyos, a Horvát Köztársaság jogszabályai által meghatározott intézkedések megtételét a Horvát Köztársaságnak a Vízumkérelem-átvevő Központ munkájában közreműködő konzuli tisztviselője által.

2. cikk

A jelen Megállapodás keretében történő eljárása során a Magyar Köztársaság alkalmazza az Európai Uniónak a vízumok kiadására vonatkozó jogi aktusait, és figyelembe veszi a jelen Megállapodás 5. cikkében említett Jegyzőkönyvben rögzített szabályokat.

3. cikk

A Magyar Fél a Horvát Köztársaság nevében kizárólag a vízumkérelmek, díjak és a kérelmezők adatainak átvételével, rögzítésével és a horvát konzuli tisztviselő részére történő továbbításával, illetve a jelen Megállapodás 5. cikkében meghatározott Jegyzőkönyvben megállapított bármely más tevékenységgel kapcsolatban jár el. Minden más vonatkozásban a Horvát Köztársaság viseli a kérelmek feldolgozásának felelősségét.

4. cikk

A Magyar Köztársaság a nemzeti adatvédelmi jogszabályainak és az Európai Unió vonatkozó adatvédelmi szabályainak megfelelően védi az 1. cikk a) pontjában szabályozott eljárás során birtokába jutott adatokat, különös tekintettel a kérelmezők személyes adataira. A Magyar Köztársaság a megszerzett adatokat csak az 1. cikk a) pontja szerinti tevékenysége körében használhatja fel.

5. cikk

A Szerződő Felek jelen Megállapodásban lefektetett együttműködésének részletes szabályait a külügyminisztériumaik között létrejött Jegyzőkönyv állapítja meg.

6. cikk

A Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő bármely vitát a Szerződő Felek konzultációk vagy tárgyalások útján rendezik.

7. cikk

1. A jelen Megállapodás határozatlan időre szól.

2. A jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások befejeződtek.

3. A jelen Megállapodás a Szerződő Felek kölcsönös írásos megegyezésével bármikor módosítható. A módosítások jelen cikk 2. bekezdésének megfelelően lépnek hatályba.

4. A Szerződő Felek részben vagy egészben bármikor felfüggeszthetik a jelen Megállapodás alkalmazását. A Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a felfüggesztés kezdő és befejező időpontjáról, ami a tájékoztatás kézhezvételét követően harminc (30) nappal lesz hatályos, amennyiben a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg.

5. A jelen Megállapodást bármely Szerződő Fél bármikor felmondhatja a másik Szerződő Félnek diplomáciai úton megküldött írásbeli értesítés útján. Ilyen esetben a Megállapodás az értesítésnek a másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követően kilencven (90) nappal veszti hatályát.

6. A jelen Megállapodás felmondása nem érinti a Megállapodás értelmében megkezdett, és felmondásának időpontjában még be nem fejezett tevékenységek teljesítését, amennyiben a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg.

Készült Barcson, 2009. szeptember 17-én; két eredeti példányban, angol nyelven.

(Aláírások)

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-3. §-ok a Megállapodás 7. cikkében meghatározott időpontban lépnek hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2-3. §-ai hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére