A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a területi monitoring rendszerről

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. előzetes értékelés: a program hatásait előre feltáró értékelés típus, a program stratégiájának, prioritásainak sorrendiségének, valamint külső és belső koherenciájának optimalizálására törekvő értékelés;

2. közbülső értékelés: a program végrehajtása során alkalmazott értékelés típus, amely vizsgálja, hogy a program továbbra is igazodik a környezetéhez, a célcsoportjához és a kitűzött célokhoz;

3. területi monitoring rendszer: Magyarország, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben meghatározott térségek, valamint az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott térségek (a továbbiakban együtt: térségek), e térségek fejlődését befolyásoló fejlesztési koncepciók, programok és támogatások, a területrendezési tervek, a területfejlesztési politika érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer folyamatos területi megfigyelését, elemzését és értékelését magába foglaló tevékenységet végző - e rendeletben meghatározott - intézmények, eszközök, eljárásrendek, valamint mindezek működtetése érdekében megtett intézkedések összessége;

4. *  területi szempontú értékelés: a koncepciók, fejlesztési tervek és programok Országos Területfejlesztési Koncepcióval való összhangjának értékelése, valamint a kiemelt térségi és vármegyei területrendezési terveknek az Országos Területrendezési Tervvel való összhangjának előzetes, közbülső és utólagos vizsgálata;

5. utólagos értékelés: a program lezárása után 2-3 évvel végrehajtandó értékelés típus, amely többek között kiterjed a források felhasználására, a támogatás hatékonyságára és eredményességére, valamint mindazon tényezőkre, amelyek segítették vagy hátráltatták a program végrehajtását, az eredmények elérését.

2. § A területi monitoring rendszer célja, hogy

a) hiteles, megbízható, összehasonlítható, ellenőrizhető, a tervezésbe és a döntéshozatalba visszacsatolható információt szolgáltasson

aa) a területi folyamatok alakulásáról,

ab) az ország és régiói európai térbe való integrációjáról,

ac) a területfejlesztési politika érvényesítésének hatásairól,

ad) a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól,

ae) a térségek fejlődését befolyásoló fejlesztési koncepciókról, programokról,

af) a térségekre jutó támogatásokról, azok eredményeiről és hatásairól,

ag) a területfejlesztés és területrendezés intézmény- és eszközrendszeréről;

b) elősegítse

ba) a területfejlesztési politika céljainak érvényesítését, elemzését, értékelését, felülvizsgálatát,

bb) az ágazati és ágazatközi koncepciók és programok területi szempontok alapján történő kidolgozását,

bc) a területfejlesztés és területrendezés intézmény- és eszközrendszerének működését, korszerűsítését,

bd) a területfejlesztési koncepciók és területrendezési tervek érvényesítését, valamint a területfejlesztési programok végrehajtását;

c) erősítse a fejlesztéspolitika területi kohézióhoz és térségi versenyképességhez való hozzájárulását;

d) folyamatosan, közérthetően és hitelt érdemlően tájékoztassa a nyilvánosságot.

2. Országos szintű területi monitoring feladatok * 

3. § *  (1) Az országos területi folyamatok alakulásának, az országos, térségi és vármegyei fejlesztési koncepciók, tervek, programok területi hatásainak megismerése, megvalósulása és hasznosulása, valamint a területrendezési tervek érvényesülésének elősegítése érdekében a területfejlesztésért-, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért-, valamint a területrendezésért felelős miniszter * 

a) figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a területi monitoring rendszer működését, és

b) javaslatot tesz a területi monitoring rendszer továbbfejlesztésére,

(2) Az (1) bekezdés szerinti célok teljesítése érdekében a területrendezésért felelős miniszter a területrendezési dokumentációk megőrzéséért felelős szervezet (Dokumentációs Központ) közreműködésével

a) közreműködik az ország és térségei helyzetét bemutató jelentés kidolgozásában;

b) kidolgozza a területrendezési tervek érvényesítésének hatásait bemutató több éves jelentést;

c) elvégzi az Országos Területrendezési Terv, a Budapesti Agglomeráció, valamint a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervek érvényesítése hatásainak értékelését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti célok teljesítése érdekében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter

a) kidolgozza az ország és térségei helyzetét bemutató jelentést,

b) közreműködik a nemzetközi és a határmenti területfejlesztési tevékenységet bemutató jelentés kidolgozásában,

c) kidolgozza az ország területi folyamatainak alakulását és a területfejlesztési politika hatásait bemutató több éves jelentést,

d) közreműködik a nemzetközi és a határmenti területfejlesztési tevékenységet bemutató több éves jelentés kidolgozásában,

e) elvégzi a következő fejlesztési koncepciók területi szempontú értékelését, valamint ez alapján kezdeményezheti a felülvizsgálatukat:

ea) Nemzeti Stratégiai Referenciakeret,

eb) Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv,

ec) ágazati és ágazatközi koncepciók,

ed) Balaton kiemelt üdülőkörzet fejlesztési koncepciója,

ef) *  vármegyei területfejlesztési koncepciók,

f) elvégzi a következő területfejlesztési programok területi szempontú értékelését, valamint ez alapján kezdeményezheti a felülvizsgálatukat:

fa) Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai,

fb) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program,

fc) ágazati és ágazatközi programok,

fd) Balaton kiemelt üdülőkörzet fejlesztési programja,

fe) *  vármegyei területfejlesztési program,

g) elvégzi a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv utólagos területi szempontú értékelését.

(4) Az (1) bekezdés szerinti célok teljesítése érdekében a területfejlesztésért felelős miniszter

a) közreműködik az ország és térségei helyzetét bemutató jelentés kidolgozásában,

b) kidolgozza a területfejlesztést közvetlenül és közvetetten szolgáló hazai, az Európai Unió által társfinanszírozott, valamint egyéb nemzetközi pénzeszközök felhasználását bemutató jelentést,

c) kidolgozza a nemzetközi és a határmenti területfejlesztési tevékenységet bemutató jelentést,

d) kidolgozza a területfejlesztést közvetlenül és közvetetten szolgáló hazai, és az Európai Unió által társfinanszírozott, valamint egyéb nemzetközi pénzeszközök felhasználását bemutató több éves jelentést,

e) kidolgozza a nemzetközi és a határmenti területfejlesztési tevékenységet bemutató több éves jelentést,

f) elvégzi az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak előzetes, közbülső és utólagos értékelését, valamint ez alapján kezdeményezheti a felülvizsgálatukat.

3. Kiemelt térségi szintű területi monitoring feladatok * 

4. § *  A Balaton kiemelt üdülőkörzet térségi területi folyamatai alakulásának megismerése, a kiemelt térségi fejlesztési koncepció és program megvalósulása és hasznosulása érdekében a Balaton Fejlesztési Tanács

a) elemzi és értékeli a kiemelt térségi szintű területi monitoring rendszer működését,

b) elemzi a kiemelt térség helyzetét bemutató éves elemző jelentést,

c) elemzi a kiemelt térség területi folyamatainak alakulását bemutató több éves jelentést,

d) *  évente tájékoztatást ad a területfejlesztés stratégiai tervezéséért, valamint a területfejlesztésért felelős miniszter, a területileg érintett vármegyei önkormányzatok részére a kiemelt térségi területi monitoring rendszer működéséről és a kiemelt térségi értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig,

e) elvégzi a kiemelt térségi fejlesztési koncepció felülvizsgálatát, valamint a felülvizsgálat alapján a koncepció módosítását,

f) elvégzi a kiemelt térségi fejlesztési program előzetes, közbülső és utólagos értékelését, valamint az előzetes és közbülső értékelés alapján a felülvizsgálatát.

4. * 

5-6. § * 

5. Vármegyei szintű területi monitoring feladatok * 

7. § *  A vármegyei területi folyamatok alakulásának, a vármegyei területfejlesztési koncepció és program megvalósulása és hasznosulása, valamint a vármegyei területrendezési terv érvényesülésének elősegítése érdekében a vármegyei önkormányzat * 

a) *  elemzi és értékeli a vármegyei szintű területi monitoring rendszer működését,

b) *  elemzi és véleményezi a vármegyei éves elemző értékelési jelentést,

c) *  elemzi és véleményezi a vármegyei területi folyamatok alakulását bemutató több éves jelentést,

d) *  évente tájékoztatást ad a területfejlesztés stratégiai tervezéséért, valamint a területfejlesztésért felelős miniszter, valamint a területileg érintett kiemelt térségi fejlesztési tanács részére a vármegyei területi monitoring rendszer működéséről és a vármegyei értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig,

e) *  elvégzi a vármegyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálatát, valamint a felülvizsgálat alapján a koncepció módosítását,

f) *  elvégzi a vármegyei területfejlesztési program előzetes, közbülső és utólagos értékelését, valamint az előzetes és közbülső értékelés alapján a felülvizsgálatát,

g) *  elvégzi a vármegyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente tájékoztatást ad a területrendezésért felelős miniszter részére a tárgyévet követő március 31-ig.

6. A területi monitoringra vonatkozó közös szabályok * 

8. § (1) A területi monitoring rendszer működéséhez szükséges adatokat az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) biztosítja.

(2) A területi monitoring rendszer működéséhez szükséges adatokat és információkat, valamint az arra épülő nyomon követés, mérés, elemzés, értékelés módszertani eszközkészletét, rendszer- és folyamatmodelljét, szakértői és információtechnológiai rendszerét (leíró módszertant) a Területi Megfigyelő és Értékelő Rendszer (T-MER) tartalmazza.

(3) A területfejlesztéssel kapcsolatos jelentések alapjául szolgáló elemzések és értékelések előkészítő dokumentumait kérésre hozzáférhetővé kell tenni.

9. § * 

7. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

11. § * 

12. § *