A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi XLI. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét a törvény melléklete tartalmazza.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Megállapodásnak az e törvény hatálybalépése napjától kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 4. §-a a Megállapodás 105. cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(3) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) *  E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter és a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

Melléklet a 2010. évi XLI. törvényhez

GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSRA IRÁNYULÓ ÁTMENETI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ SADC-EPA-ÁLLAMOK KÖZÖTT

PREAMBULUM

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, VALAMINT

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG(EK),

(a továbbiakban együttesen: az EK-Fél)

egyrészről, valamint

A BOTSWANAI KÖZTÁRSASÁG,

A LESOTHÓI KIRÁLYSÁG,

A MOZAMBIKI KÖZTÁRSASÁG,

A NAMÍBIAI KÖZTÁRSASÁG,

A SZVÁZIFÖLDI KIRÁLYSÁG,

(a továbbiakban: az SADC-EPA-államok)

másrészről * 

FIGYELEMBE VÉVE a Felek azon kívánságát, hogy erősítsék kereskedelmi kapcsolataikat, valamint partnerségen és együttműködésen alapuló szoros és tartós kapcsolatokat hozzanak létre;

ELISMERVE az SADC-EPA-államok azon erőfeszítéseit, hogy a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség térség lakóinak gazdasági és társadalmi fejlődést biztosítsanak;

EMLÉKEZTETVE arra, hogy a Felek nagy jelentőséget tulajdonítanak a többoldalú kereskedelmi rendszert irányító elveknek és szabályoknak, illetve annak, hogy ezeket átlátható és diszkriminációtól mentes módon szükséges alkalmazni;

FIGYELEMMEL a Feleknek a Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) betöltött tagságából eredő jogaira és kötelezettségeire, és újólag megerősítve a többoldalú kereskedelmi rendszer jelentőségét;

ELISMERVE az SADC-EPA-államok sajátos igényeit és érdekeit és annak szükségességét, hogy foglalkozni kell különböző szintű gazdasági fejlettségükkel, valamint földrajzi és társadalmi-gazdasági aggályaikkal;

SZEM ELŐTT TARTVA az egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között 2000. június 23-án aláírt partnerségi megállapodást (a továbbiakban: a cotonoui megállapodás);

SZEM ELŐTT TARTVA a Dél-Afrika, valamint az Európai Közösség és tagállamai között 1999. október 11-én aláírt kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodást (Trade, Development and Cooperation Agreement, TDCA);

MEGERŐSÍTVE a Felek által a kereskedelem liberalizációjának folyamatához adott támogatást és ösztönzést;

MEGERŐSÍTVE a Feleknek az SADC-EPA-államok gazdasági fejlődése iránti elkötelezettségét és ehhez nyújtott támogatását annak érdekében, hogy elérjék a millenniumi fejlesztési célokat;

MEGERŐSÍTVE a Felek az iránti elkötelezettségét, hogy az SADC-ben előmozdítsák a regionális együttműködést és a gazdasági integrációt, valamint ösztönözzék a Felek közötti kereskedelem liberalizálását;

SZEM ELŐTT TARTVA a Felek annak biztosítása iránti elkötelezettségét, hogy kölcsönös rendelkezéseik támogassák az SADC-szerződés szerinti regionális integrációt;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Felek területén új foglalkoztatási lehetőségeket teremtsenek, befektetéseket vonzzanak és növeljék az életszínvonalat, miközben elősegítik a fenntartható fejlődést;

HANGSÚLYOZVA a mezőgazdaság és a fenntartható fejlődés jelentőségét a szegénység enyhítése során az SADC-EPA-államokban;

ELISMERVE a gazdasági partnerségi megállapodásban Botswana, Lesotho, Namíbia és Szváziföld sajátos körülményeit és annak szükségességét, hogy figyelembe legyenek véve a kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás (TDCA) szerinti kereskedelemliberalizáció rájuk gyakorolt hatásai;

ELISMERVE ebben a tekintetben a 2002-es dél-afrikai vámunióról szóló megállapodás szerint létrejött Dél-afrikai Vámunió (Southern African Customs Union, SACU) sajátos esetét;

ELISMERVE – sajátos és differenciált elbánással és aszimmetriával – az SADC-EPA-államok közül a legkevésbé fejlett országok közé tartozók sajátos körülményeit és igényeit;

AZZAL A MEGGYŐZŐDÉSSEL, hogy ez a Megállapodás tovább mélyíti és ösztönzi a Felek közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat;

ELISMERVE a fejlesztésfinanszírozási együttműködés jelentőségét a Megállapodás végrehajtása érdekében;

MEGÁLLAPODTAK a fentiek elérése érdekében abban, hogy megkötik ezt a Megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás):

I. RÉSZ

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE IRÁNYULÓ KERESKEDELMI PARTNERSÉG

1. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Célkitűzések

A Megállapodás célkitűzései a következők:

a) hozzájárulás a szegénység csökkentéséhez és végleges felszámolásához egy kereskedelmi partnerség létrehozásával, amely összhangban áll a fenntartható fejlődés célkitűzésével, a millenniumi fejlesztési célokkal és a cotonoui megállapodással;

b) a regionális integráció, a gazdasági együttműködés és a felelős kormányzás előmozdítása, ennélfogva a Felek közötti és az SADC-EPA-államok közötti kereskedelemre és befektetésekre vonatkozó, hatékony, kiszámítható és átlátható szabályozási keret létrehozása és végrehajtása;

c) az SADC-EPA-államok világgazdaságba való fokozatos integrációjának elősegítése, politikai döntéseiknek és fejlesztési prioritásaiknak megfelelően;

d) az SADC-EPA-államok kapacitásának fejlesztése a kereskedelempolitika és a kereskedelemmel kapcsolatos kérdések terén;

e) a befektetések és a magánszektor kezdeményezéseinek növelésére vonatkozó feltételek támogatása, valamint az ellátási kapacitás, a versenyképesség és a gazdasági növekedés fokozása az SADC-EPA-államokban;

f) a szolidaritás és a kölcsönös érdekek alapján a Felek között meglévő kapcsolatok erősítése. E célból – a WTO-kötelezettségekkel összhangban – a Megállapodás erősíti a kereskedelmi és a gazdasági kapcsolatokat, megszilárdítja az SADC kereskedelmi jegyzőkönyvének végrehajtását, a Felek közötti kereskedelem fokozatos, aszimmetrikus liberalizációja révén támogatja a Felek közötti új kereskedelmi dinamikát, valamint megerősíti, szélesíti és mélyíti az együttműködést a kereskedelem szempontjából lényeges valamennyi területen.

2. cikk
Alapelvek

1. Ez a Megállapodás a cotonoui megállapodás 2., illetve 9. cikkében meghatározott alapvető elveken, valamint lényeges és alapvető elemeken alapul. A Megállapodás a cotonoui vívmányokra, valamint a korábbi regionális együttműködési és integrációs, illetve gazdasági és kereskedelmi együttműködési AKCS–EK partnerségi megállapodásokra épül.

2. A cotonoui megállapodást és ezt a Megállapodást egymást kiegészítő és megerősítő módon kell végrehajtani.

3. A Felek megállapodnak, hogy oly módon működnek együtt a Megállapodás végrehajtásában, amely összhangban áll azzal a fejlesztéspolitikával és azokkal a regionális integrációs programokkal, amelyekben az SADC-EPA-államok részt vesznek vagy vehetnek.

4. A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek vállalásaik és kötelezettségeik teljesítése érdekében, továbbá avégett, hogy elősegítsék az SADC-EPA-államok kapacitását, hogy végre tudják hajtani a Megállapodást.

3. cikk
Fenntartható fejlődés

1. A Felek újólag megerősítik, hogy a fenntartható fejlődés célkitűzését gazdasági partnerségük minden szintjén alkalmazni és minden szintjébe integrálni kell a cotonoui megállapodás 1., 2. és 9. cikkében meghatározott átfogó kötelezettségvállalások – különösen a szegénység csökkentésére és végleges felszámolására vonatkozó általános kötelezettségvállalás – oly módon történő teljesítése során, amely összhangban áll a fenntartható fejlődés célkitűzéseivel.

2. A Felek a Megállapodás esetében úgy értelmezik ezt a célkitűzést, mint amelyet a következőkre vonatkozó kötelezettségvállalásként kell alkalmazni:

a) a Megállapodás alkalmazása teljes mértékben figyelembe veszi az érintett országok lakosságának és a jövő nemzedékeinek emberi, kulturális, gazdasági, szociális, egészségügyi és környezeti érdekeit;

b) a döntéshozatali módszerek magukban foglalják a tulajdonosság, a részvétel és a párbeszéd alapvető elveit.

3. Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy együttműködnek az emberközpontú fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében.

4. cikk
Regionális integráció

1. A Felek elismerik, hogy a regionális integráció partnerségük szerves része, és hatásos eszköz a Megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez.

2. A Felek újólag megerősítik az SADC-EPA-államok körében a regionális és szubregionális integráció jelentőségét, mert általa az említett államok jobb gazdasági lehetőségeket és fokozott politikai stabilitást érhetnek el, a fejlődő országok pedig ténylegesen integrálódhatnak a világgazdaságba. A Megállapodásban tett kötelezettségvállalások sérelme nélkül szuverenitásuk gyakorlásával kizárólag az SADC-EPA-államok határozzák meg regionális integrációjuk ütemét és tartalmát.

3. A Felek különösen támogatják azokat az integrációs folyamatokat és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztéspolitikát és politikai menetrendeket, amelyek a 2002. október 21-én aláírt dél-afrikai vámuniós megállapodáson, az 1992. augusztus 17-én aláírt dél-afrikai fejlesztési közösségről szóló szerződésen és az Afrikai Unió 2000. július 11-én elfogadott alapokmányán alapulnak. Törekszenek arra, hogy partnerségük e folyamatok alapján épüljön és mélyüljön, és arra, hogy ezt a Megállapodást és az említett eszközöket egymást kölcsönösen támogató módon hajtsák végre, figyelembe véve a fejlettség, az igények, a földrajzi adottságok és a fenntartható fejlődési stratégiák megfelelő szintjeit.

5. cikk
Figyelemmel kísérés

1. A Felek vállalják, hogy az ezzel a Megállapodással létrehozott és saját meglévő részvételi folyamataikon és intézményeiken belül megfelelő mechanizmusokkal és időzítéssel folyamatosan figyelemmel kísérik a Megállapodás működését és hatását, biztosítandó, hogy annak célkitűzései megvalósuljanak, az megfelelően végre legyen hajtva, és hogy népességük – különösen a legkiszolgáltatottabb csoportok – számára a Megállapodásból a legtöbb haszon származzék.

2. A Felek azt is vállalják, hogy a Megállapodás végrehajtását érintő bármely kérdésben azonnal konzultálnak egymással.

6. cikk
Nemzetközi fórumokon való együttműködés

A Felek törekszenek arra, hogy valamennyi nemzetközi fórumon együttműködjenek, ahol a Megállapodás szempontjából lényeges kérdésekről tárgyalnak.

2. FEJEZET
FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS
7. cikk
A fejlesztési együttműködés keretei

A Felek elkötelezik magukat az együttműködés iránt annak érdekében, hogy végrehajtsák a Megállapodást, és az átfogó SADC regionális integrációs folyamaton belül támogassák az SADC-EPA-államok kereskedelmi és fejlesztési stratégiáit. Az együttműködés pénzügyi és nem pénzügyi formát ölthet.

8. cikk
Fejlesztésfinanszírozási együttműködés

1. A Felek elismerik, hogy a fejlesztési együttműködés partnerségük döntő fontosságú eleme, valamint nélkülözhetetlen tényező a Megállapodás 1. cikkében megállapított célkitűzések megvalósításához. A regionális gazdasági együttműködésre és integrációra irányuló – a cotonoui megállapodásban meghatározott – fejlesztésfinanszírozási együttműködést úgy kell végrehajtani, hogy elősegítse és támogassa az SADC-EPA-államoknak a célkitűzések elérésére irányuló erőfeszítéseit, és maximalizálja a Megállapodás várható hasznát. Az együttműködés és a technikai segítségnyújtás területeit a Megállapodás 3. – és adott esetben többi – fejezete határozza meg. Az együttműködést az ebben a cikkben meghatározott módozatok szerint kell végrehajtani, folyamatosan felül kell vizsgálni, szükség esetén pedig módosítani kell a Megállapodás 108. cikkének rendelkezései szerint.

2. Az Európai Közösségnek *  a – SADC-EPA-államok és az Európai Közösség közötti, a Megállapodás végrehajtását támogató – fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos finanszírozását a cotonoui megállapodásban meghatározott szabályok és vonatkozó eljárások – elsősorban az Európai Fejlesztési Alap programozási eljárásai –, valamint az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott, vonatkozó eszközök keretében kell végrehajtani. Ebben az összefüggésben prioritást élvez ezen EPA-ra irányuló átmeneti megállapodás végrehajtásának támogatása.

3. Az Európai Unió tagállamai közösen vállalják, hogy saját fejlesztési politikáikkal és eszközeikkel támogatják a regionális gazdasági együttműködésre és integrációra, valamint a Megállapodásnak az SADC-EPA-államokban és regionális szinten történő végrehajtására irányuló fejlesztési együttműködési tevékenységeket, összhangban a kiegészítő jelleg és a segélyek hatékonyságának elveivel.

4. A Felek elismerik, hogy a Megállapodás végrehajtása és előnyeinek legteljesebb kiaknázása megfelelő forrásokat kíván. Ebben a tekintetben a Felek együttműködnek abban, hogy az SADC-EPA-államok hozzáférjenek más pénzügyi eszközökhöz is, valamint abban, hogy elősegítsék más donorok hajlandóságát arra, hogy támogassák az SADC-EPA-államoknak a Megállapodás célkitűzéseinek elérésére irányuló további erőfeszítéseit.

5. A Felek egyetértenek abban, hogy egy regionális fejlesztésfinanszírozási mechanizmus, például egy EPA-alap, hasznos eszközt jelentene a fejlesztésfinanszírozási források hatékony összegyűjtéséhez és továbbításához, valamint az EPA kísérő intézkedéseinek végrehajtásához. Az EK-Fél beleegyezik, hogy támogatja a régiónak egy ilyen mechanizmus létrehozására irányuló erőfeszítéseit. Egy kielégítő auditot követően az EK-Fél hozzájárul az alapoz.

3. FEJEZET
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI
9. cikk
Célkitűzések

A Megállapodás végrehajtásának alkalmazásában és figyelembe véve az SADC-EPA-államok fejlesztéspolitikáját a Felek megállapodnak, hogy a kereskedelmi és gazdasági együttműködés prioritást élvező területei a következők.

10. cikk
Együttműködés az árukereskedelemben

Ezen a területen az együttműködés célja az árukereskedelem és az SADC-EPA-államok kereskedelmi kapacitásának növelése, ideértve a díjak és a vámok fokozatos megszüntetését, a származási szabályok, a kereskedelemvédelmi eszközök, a nem tarifális jellegű intézkedések – köztük az egészségügyi és növény-egészségügyi (sanitary and phyto-sanitary, a továbbiakban: SPS) intézkedések és a kereskedelem technikai akadályai (technical barriers to trade, a továbbiakban: TBT) – megfelelő végrehajtását, valamint a vámügyi együttműködés és a kereskedelemkönnyítés előmozdítását.

11. cikk
Együttműködés a kínálati oldal versenyképességében

Az e cikk szerinti együttműködés célja az SADC-EPA-államok versenyképességének növelése és a kínálati oldalon lévő akadályok eltávolítása nemzeti, intézményi és különösen vállalati szinten. Ez az együttműködés többek között olyan területekre terjed ki, mint a termelés, a technológiai fejlesztés és innováció, a marketing, a finanszírozás, a terjesztés, a közlekedés és a gazdasági alap diverzifikálása, valamint a magánszektor fejlesztése, a kereskedelmi és üzleti környezet javítása, továbbá a mezőgazdasági, halászati, ipari és szolgáltatásokat nyújtó kis- és középvállalkozások támogatása.

12. cikk
Együttműködés az üzleti infrastruktúra javításában

Az e cikk szerinti együttműködés célja a versenyképes, üzleti életet támogató környezet fejlesztése olyan területeken, mint az információs és kommunikációs technológia (IKT), a közlekedés és az energiaügy.

13. cikk
Együttműködés a szolgáltatások kereskedelmében

A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás IV. címének 67. cikkében meghatározottak szerint együttműködnek a szolgáltatások kereskedelmének fejlesztése és fokozása végett.

14. cikk
Együttműködés a kereskedelemhez kapcsolódó ügyekben

A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás IV. címének 67. cikkében meghatározottak szerint együttműködnek a kereskedelemhez kapcsolódó ügyek fejlesztése és fokozása végett.

15. cikk
Együttműködés a kereskedelmi adatok terén

Az e cikk szerinti együttműködés célja az SADC-EPA-államok kapacitásának fokozása a kereskedelmi adatok gyűjtésének, elemzésének és terjesztésének terén.

16. cikk
Együttműködés az EPA-intézményi kapacitásépítésben

Az e cikk szerinti együttműködés célja az EPA végrehajtásának irányításával foglalkozó intézményi struktúrák támogatása, valamint a kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozó és kereskedelempolitikai kapacitásépítés.

17. cikk
Együttműködés a költségvetési kiigazításokban

1. A Felek elismerik, hogy a vámoknak a Megállapodásban lefektetett fokozatos eltörlése vagy csökkentése hatással lehet az SADC-EPA-államok költségvetési bevételeire, és megállapodnak, hogy együttműködnek az ügyben.

2. A Felek megállapodnak, hogy a 8. cikk rendelkezéseivel összhangban együttműködnek különösen az alábbiakban:

a) költségvetési reformok támogatása és

b) a költségvetési reformokat kiegészítő intézkedések támogatása az EPA nettó költségvetési hatásának csillapítása végett, amelyet egy közösen elfogadott mechanizmussal fognak meghatározni.

18. cikk
Intervenciótípusok

A Megállapodás szerinti fejlesztési együttműködés az EPA-hoz kapcsolódó alábbi intervenciókra terjedhet ki, ám nem korlátozódik ezekre:

1. szakpolitikafejlesztés;

2. a jogszabályok és szabályozási keret fejlesztése;

3. intézmény- / szervezetfejlesztés;

4. kapacitásépítés és képzés * ;

5. technikai tanácsadó szolgáltatás;

6. adminisztratív szolgáltatás;

7. az egészségügy és növényegészségügy, valamint a kereskedelem technikai akadályainak területén nyújtott támogatás; valamint

8. működési támogatás, ideértve a felszerelést, az anyagot és az ezekhez kapcsolódó munkát.

II. RÉSZ

4. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. CÍM
ÁRUKERESKEDELEM

19. cikk

Szabadkereskedelmi övezet

1. A Megállapodás szabadkereskedelmi övezetet hoz létre a Felek között, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménnyel (a továbbiakban: az 1994. évi GATT), és különösen annak XXIV. cikkével összhangban.

2. A szabadkereskedelmi övezet tiszteletben tartja az aszimmetria elvét, amely – a Megállapodás szerinti kötelezettségvállalások szintjében és időzítésében – arányos az SADC-EPA-államok specifikus igényeivel és kapacitásbeli korlátaival.

3. A szabadkereskedelmi övezet az egyrészről az Európai Közösség, másrészről az SADC-EPA-államok közötti kereskedelemre vonatkozik.

20. cikk

Hatály

Ezt a fejezetet azokra a termékekre kell alkalmazni, amelyek:

1. a 01–97. árucsoportba tartoznak – a 93. árucsoport kivételével – az egyes Felek vámnómenklatúrája szerint, amely összhangban áll a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerre (HR) alkalmazandó besorolási szabályokkal; valamint

2. az Európai Közösségből vagy az SADC-EPA-államokból származnak.

21. cikk

Származási szabályok

1. E fejezet alkalmazásában a „származó” azt jelenti, hogy megfelel az 1. jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályoknak.

2. A Megállapodás hatálybalépését követő három éven belül a Felek felülvizsgálják az 1. jegyzőkönyv rendelkezéseit azzal a céllal, hogy tovább egyszerűsítsék a származás meghatározására használt fogalmakat és módszereket. A felülvizsgálat során a Felek figyelembe veszik a technológiák, a gyártási folyamatok és minden más tényező fejlődését, köztük a származási szabályok jelenleg zajló reformját is, ami megkívánhatja a jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosítását. Az ilyen módosításokra a 93. cikkben meghatározott közös tanács határozatával kerül sor.

3. A (2) bekezdésben előirányzott felülvizsgálat keretében különös figyelmet kell szentelni ezeknek a rendelkezéseknek.

22. cikk

Vám

1. A vám magában foglal minden olyan illetéket vagy díjat, köztük a különadót és a pótdíjat is, amelyet áru behozatalára vagy azzal kapcsolatban vetnek ki, a következők kivételével:

a) az 1994. évi GATT III. cikkével összhangban kivetett belső adók vagy belső díj;

b) a II. címmel összhangban hozott dömpingellenes, kiegyenlítő vagy védintézkedés;

c) a (2) bekezdéssel összhangban konzuli szolgáltatásért kivetett illeték vagy díj; valamint

d) a (2) bekezdéssel összhangban kivetett illeték vagy díj.

2. Az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett illetékek és díjak a nyújtott szolgáltatások hozzávetőleges költségének megfelelő összegre korlátozódnak, és nem jelenthetik a hazai termék közvetett védelmét, illetve a behozatal költségvetési célú megadóztatását. Olyan konkrét értéken kell alapulniuk, amely megfelel a nyújtott szolgáltatás tényleges értékének.

3. Az alapvám, amelyre a Megállapodásban meghatározott egymást követő csökkentéseket alkalmazni kell, minden termék esetében a Megállapodás hatálybalépésének napján ténylegesen alkalmazandó legnagyobb kedvezmény szerinti vámtétel.

4. Azokban az esetekben, amikor a vámok leépítésének folyamata nem indul meg a Megállapodás hatálybalépésekor, az a vám, amelyre az egymást követő csökkentéseket alkalmazni kell, vagy az e cikk (3) bekezdésében említett alapvám vagy a megfelelő vámleépítési menetrend első napján erga omnes alapon alkalmazott vám. A kettő közül az amelyik alacsonyabb.

5. A Megállapodásban található csökkentési menetrendekkel összhangban kiszámolt csökkentett vámokat egy tizedesjegyre – vagy specifikus vámok esetében két tizedesjegyre – kerekítve kell alkalmazni.

23. cikk

A fennálló helyzet fenntartása

A Megállapodás hatálybalépésétől kezdve nem vezethető be új vám és a már alkalmazott vámok sem növelhetők a Felek közötti kereskedelemben a liberalizáció tárgyát képező termékekre.

24. cikk

Az exportra vonatkozó vám, adó vagy más illeték és díj

1. A Megállapodás hatálybalépésétől kezdve nem vezethető be új exportvám vagy azonos hatású díj, és a már alkalmazottak sem növelhetők az Európai Közösség és az SADC-EPA-államok közötti kereskedelemben.

2. Rendkívüli körülmények között, ha az SADC-EPA-államok igazolni tudják sajátos bevételigényüket, egy fiatal iparág vagy a környezet védelmét, ezek az SADC-EPA-államok az EK-Féllel folytatott konzultációt követően korlátozott számú további termékre ideiglenes exportadót vagy azonos hatású díjat vethetnek ki.

3. A Felek megállapodnak, hogy legkésőbb a Megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül a közös tanácsban felülvizsgálják e cikk rendelkezéseit, teljes mértékben figyelembe véve az SADC-EPA-államok gazdaságának fejlődésére és diverzifikációjára gyakorolt hatásukat.

25. cikk

AZ SADC-EPA-államokból származó termékekre vonatkozó vám

1. Az EK-Fél vám- és kvótamentes elbánást biztosít – a (3) bekezdésben említettek kivételével – minden olyan terméknek, amely a Megállapodás hatálya alá tartozik, és Botswanából, Lesothóból, Mozambikból, Namíbiából vagy Szváziföldről származik.

2. AZ SADC-EPA-államokból származó termékek behozatalára vonatkozó vámok az 1. mellékletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban csökkennek vagy megszűnnek.

3. A 2. mellékletben meghatározott termékek behozatalára az ott megállapított átmeneti rendszer vonatkozik.

26. cikk

Az EK-ból származó termékekre vonatkozó vám

1. Az EK-Féltől származó termékek a 3. mellékletben leírt elbánással összhangban vihetők be Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre.

2. Az EK-Féltől származó termékek a 4. mellékletben leírt elbánással összhangban vihetők be Mozambikba.

3. A Felek megállapodnak, hogy amikor Mozambik bevezeti a Harmonizált Rendszer 2007. évi változatát, akkor a két fenti mellékletet egyetlen SADC-EPA vámtarifatáblázatban egyesítik. Az egyesítésre a közös tanács határozatával kerül sor.

27. cikk

Az áruk szabad mozgása

1. Az EK-Féltől vagy az SADC-EPA-államokból származó árukra csak egyszer vethető ki vám a másik Fél területén.

2. A valamely SADC-EPA-államba történő importáláskor kifizetett vámot teljes egészében vissza kell téríteni, amikor az árut az első importálás szerinti SADC-EPA-állam vámterületéről kiviszik. Erre a termékre ezután a fogyasztás szerinti ország vámja vonatkozik.

3. A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek az áruk szabad mozgásának elősegítésében és a vámeljárások egyszerűsítésében.

28. cikk

Szabadkereskedelmi megállapodásból származó kedvezőbb elbánás

1. Az ebben a fejezetben tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban az EK-Fél megad az SADC-EPA-államoknak minden olyan még kedvezőbb elbánást, amely abból ered, hogy az EK-Fél a Megállapodás aláírását követően harmadik féllel kötött szabadkereskedelmi megállapodás szerződő felévé válik.

2. Az ebben a fejezetben tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban az SADC-EPA-államok megadnak az EK-Félnek minden olyan még kedvezőbb elbánást, amely abból ered, hogy az SADC-EPA-államok vagy egy aláíró SADC-EPA-állam a Megállapodás aláírását követően egy jelentősebb kereskedő gazdasággal kötött szabadkereskedelmi megállapodás szerződő felévé válik.

3. Amennyiben valamely SADC-EPA-állam be tudja bizonyítani, hogy egy harmadik fél az EK-Fél által felajánlottnál lényegesen kedvezőbb elbánásban részesíti, akkor a Felek konzultálnak és közösen döntenek a (2) bekezdés rendelkezéseinek legjobb végrehajtásáról.

4. E fejezet rendelkezései nem értelmezhetők úgy, mintha az EK-Felet vagy valamely SADC-EPA-államot arra köteleznék, hogy kölcsönösen kiterjesszenek minden olyan preferenciális elbánást, amelyet annak eredményeként kell alkalmazni, hogy az EK-Fél vagy valamely SADC-EPA-állam a Megállapodás aláírásának időpontjában szerződő fele egy harmadik féllel kötött szabadkereskedelmi megállapodásnak.

5. E cikk alkalmazásában „jelentősebb kereskedő gazdaság” bármely fejlett ország, illetve bármely olyan ország, amely a (2) bekezdésben említett gazdasági integrációs megállapodás hatálybalépését megelőző évben a világ áruexportjának több mint egy 1%-át adta, vagy bármely, önállóan, közösen vagy gazdasági integrációs megállapodás révén működő országcsoport, amely a (2) bekezdésben említett gazdasági integrációs megállapodás hatálybalépését megelőző évben a világ áruexportjának több mint 1,5%-át adta.

29. cikk

A közigazgatási együttműködésre vonatkozó különleges rendelkezések

1. A Felek egyetértenek abban, hogy a közigazgatási együttműködés elengedhetetlen az e cím alapján biztosított preferenciális elbánás végrehajtásához és ellenőrzéséhez, és hangsúlyozzák elkötelezettségüket a vám- és kapcsolódó ügyekben előforduló szabálytalanságok és csalás elleni küzdelem iránt.

2. A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek annak biztosításában, hogy a szükséges intézményi struktúrák lehetővé tegyék a felelős hatóságok számára, hogy a segítségkérésekre hatékonyan és időben adhassanak választ.

3. E cikk alkalmazásában és a 2. jegyzőkönyv 9. cikkének sérelme nélkül a közigazgatási együttműködés elmulasztása többek között a következőket jelenti:

a) az érintett termék(ek) származó helyzetének igazolására vonatkozó kötelezettségek (1. jegyzőkönyv 34. cikk) ismételt elmulasztása;

b) a származási igazolás utólagos ellenőrzésének végrehajtásával és/vagy eredményeinek közlésével (1. jegyzőkönyv 34. cikk) kapcsolatos ismételt elutasítás vagy indokolatlan késedelem;

c) az érintett preferenciális elbánás szempontjából lényeges dokumentumok valódiságának vagy információk helyességének ellenőrzésére irányuló közigazgatási együttműködő látogatások (2. jegyzőkönyv 7. cikk) elvégzéséhez szükséges engedélyekkel kapcsolatos, ismételt elutasítás vagy indokolatlan késedelem.

4. E cikk alkalmazásában többek között akkor állapítható meg szabálytalanság vagy csalás, ha – törvényes magyarázat nélkül – a másik Fél szokásos termelési szintjét és exportkapacitását meghaladó, gyors növekedés következik be az áruimportban, és ez szabálytalanságra vagy csalásra utaló objektív információval párosul.

5. Amennyiben az egyik Fél vagy adott esetben valamely SADC-EPA-állam objektív információ alapján a közigazgatási együttműködés elmulasztását és/vagy szabálytalanság vagy csalás előfordulását állapítja meg, az érintett Fél – rendkívüli körülmények között – e cikkel összhangban ideiglenesen felfüggesztheti az érintett termékre és specifikus származására vonatkozó preferenciális elbánást. E cikk alkalmazásában rendkívüli az a körülmény, amelynek jelentős negatív hatása van vagy lehet az egyik Félre vagy adott esetben valamely SADC-EPA-államra, amennyiben folytatódik az érintett termékre vonatkozó preferenciális elbánás.

6. Az ideiglenes felfüggesztés alkalmazásának feltételei a következők:

a) Az a Fél vagy adott esetben SADC-EPA-állam, amelyik objektív információ alapján a közigazgatási együttműködés elmulasztását és/vagy szabálytalanságot vagy csalást állapított meg, haladéktalanul értesíti a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot megállapításáról és az objektív információról, továbbá az összes vonatkozó információ és objektív megállapítás alapján konzultációt kezd a kereskedelmi és fejlesztési bizottság keretében mindkét Fél számára elfogadható megoldás elérése érdekében.

b) Amennyiben a Felek a fentiek szerint konzultációt kezdtek a kereskedelmi és fejlesztési bizottságon belül, de az értesítéstől számított 3 hónapon belül nem tudtak elfogadható megoldásban megállapodni, az érintett Fél vagy adott esetben valamely SADC-EPA-állam ideiglenesen felfüggesztheti az érintett termékkel és specifikus származással kapcsolatos preferenciális elbánást. Az ideiglenes felfüggesztésről indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot.

c) Az e cikk szerinti ideiglenes felfüggesztés az érintett Fél, illetve SADC-EPA-állam pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértékre korlátozódik. Nem haladhatja meg a hat hónapos időtartamot, amely meghosszabbítható. Elfogadását követően az ideiglenes felfüggesztésről haladéktalanul értesíteni kell a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot. A kereskedelmi és fejlesztési bizottságon belül időszakonként konzultálni kell róla, elsősorban megszüntetése érdekében, mihelyt az alkalmazására vonatkozó feltételek már nem állnak fönn.

30. cikk

Közigazgatási hibák kezelése

A Felek elismerik egymás jogát arra, hogy a Megállapodás végrehajtása során kijavítsák az adminisztratív hibákat. Amennyiben hibára derül fény, bármely Fél kérheti a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot, hogy minden megfelelő intézkedés elfogadásának lehetőségét vizsgálja meg a helyzet megoldása végett.

31. cikk

Vámuniók és szabadkereskedelmi övezetek

1. Ez a Megállapodás nem zárja ki eleve a valamely Fél és harmadik országok közötti vámunió, szabadkereskedelmi övezet vagy más rendelkezés fenntartását, illetve létrehozását, kivéve ha ez módosítja a Megállapodásban foglalt jogokat és kötelezettségeket.

2. A közös tanácson belül az EK-Fél és az SADC-EPA-államok között konzultációra kerül sor a vámuniót vagy szabadkereskedelmi övezetet létrehozó vagy kiigazító megállapodásról és igény szerint a harmadik országokra vonatkozó kereskedelempolitikával kapcsolatos más fontos kérdésekről is.

5. FEJEZET
II. CÍM
KERESKEDELEMVÉDELMI ESZKÖZÖK

32. cikk

Dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések

Az EK-Fél vagy az SADC-EPA-államok dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedés alkalmazásának tekintetében fennálló jogait és kötelezettségeit a megfelelő WTO-megállapodások szabályozzák. Ilyen intézkedéshez kapcsolódó vita kizárólag a WTO vitarendezési eljárásaival rendezhető.

33. cikk

Többoldalú védintézkedések

1. E cikk rendelkezéseire is figyelemmel a Megállapodásban semmi sem akadályozhatja meg az SADC-EPA-államokat és az EK-Felet abban, hogy intézkedéseket fogadjanak el az 1994. évi GATT XIX. cikkével, a védintézkedésekről szóló megállapodással, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó marrakesh-i egyezményhez csatolt mezőgazdaságról szóló megállapodás 5. cikkével, és a többi megfelelő WTO-megállapodással összhangban.

2. Az (1) bekezdés ellenére az EK-Fél – figyelembe véve a Megállapodás általános fejlesztési célkitűzéseit és az SADC-EPA-államok gazdaságának kis méretét – az SADC-EPA-államokból származó behozatalt kizárja az 1994. évi GATT XIX. cikke, a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás és a mezőgazdaságról szóló megállapodás 5. cikke értelmében hozott intézkedések hatálya alól.

3. A (2) bekezdés rendelkezéseit ötéves időtartamra kell alkalmazni, amely a Megállapodás hatálybalépésének napján kezdődik. Legkésőbb az említett időszak vége előtt 120 nappal az SADC EPA-EK közös tanács – az SADC-EPA-államok fejlesztési igényeit figyelembe véve – felülvizsgálja az említett rendelkezések működését megállapítandó, hogy alkalmazásukat kiterjesszék-e egy újabb időszakra.

4. Az (1) bekezdés rendelkezéseire nem vonatkoznak a Megállapodás vitarendezési rendelkezései.

34. cikk

Kétoldalú védintézkedések

1. A 33. cikk ellenére az alternatív megoldások megvizsgálását követően a Felek – az ebben a cikkben megállapított feltételek mellett és eljárásoknak megfelelően – alkalmazhatnak korlátozott időtartamú védintézkedéseket, amelyek eltérnek a 25. és 26. cikk rendelkezéseitől.

2. Az e cikk (1) bekezdésében említett védintézkedésekre akkor kerülhet sor, ha az egyik Féltől származó valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel viszik be a másik Fél területére, hogy az a következőket okozza, vagy a következők előidézésével fenyeget:

a) súlyos kár az importáló Fél területén a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékeket gyártó hazai ipar tekintetében; vagy

b) zavarok valamely hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó gazdasági ágazatban, különösen, ha ezek a zavarok jelentős társadalmi problémákat okoznak, vagy olyan nehézségeket, amelyek az importáló Fél gazdasági helyzetében komoly romlást idézhetnének elő; vagy

c) zavarok a hasonló vagy közvetlenül versenyző mezőgazdasági termékek *  piacain vagy a piacokat szabályozó mechanizmusokban.

3. Az ebben a cikkben említett védintézkedések nem haladhatják meg az e cikk (2) bekezdésében meghatározott súlyos kár vagy zavarok orvoslásához vagy megelőzéséhez szükséges mértéket.

4. Az importáló Fél által hozható védintézkedés csak egy vagy több alábbi intézkedésből állhat:

a) az érintett termékre vonatkozó behozatali vámtétel további csökkentésének felfüggesztése a Megállapodás alapján előírtak szerint; vagy

b) az érintett termékre vonatkozó vám növelése addig a mértékig, amely nem haladja meg a lekötött WTO-vámtételt; vagy

c) vámkontingens bevezetése az érintett termékre.

5. E cikk (1), (2) és (3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben valamely, egy vagy több SADC-EPA-államból származó terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel importálnak, hogy az az EK-Fél egy vagy több legkülső régiójának hasonló vagy közvetlenül versenyző termelő ágazatában előidézi a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett valamely helyzetet, vagy ilyen előidézésével fenyeget, az EK-Fél az érintett régióra vagy régiókra korlátozódó felügyeleti vagy védintézkedést hozhat a (6)–(9) bekezdésben megállapított eljárásoknak megfelelően.

6. a) E cikk (1), (2) és (3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben az EK-Féltől származó valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel importálnak, hogy az valamely SADC-EPA-államban előidézi a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett valamely helyzetet, vagy ilyen előidézésével fenyeget, az érintett SADC-EPA-állam a területére korlátozódó felügyeleti vagy védintézkedést hozhat a (7)–(10) bekezdésben megállapított eljárásoknak megfelelően.

b) E cikk (2) bekezdésének megfelelően bármely SADC-EPA-állam hozhat védintézkedést, amennyiben az EK-Féltől származó valamely terméket a vámok csökkentésének következtében olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel importálnak területére, hogy az egy hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó fiatal iparág tekintetében zavarokat okoz, vagy azok előidézésével fenyeget. Ez a rendelkezés Botswanára, Namíbiára és Szváziföldre a Megállapodás hatálybalépésének napjától számított 12 éves időszakra, a legkevésbé fejlett országokra pedig a Megállapodás hatálybalépésének napjától számított 15 éves időszakra alkalmazható. Az alkalmazási időszak a közös tanács felülvizsgálatával meghosszabbítható, tekintetbe véve az SADC-EPA-államok által elért fejlettségi szintet. Az intézkedésekre az e cikk (6)–(9) bekezdésében megállapított eljárásoknak megfelelően kerül sor.

7. a) Ebben a cikkben említett védintézkedés csak annyi ideig tartható fenn, amennyi idő az e cikk (2), (5) és (6) bekezdésében meghatározott súlyos kár vagy zavarok megelőzéséhez vagy orvoslásához szükséges lehet.

b) Ebben a cikkben említett védintézkedések nem alkalmazhatók két évnél hosszabb időszakra. Amennyiben a védintézkedés előírását indokoló körülmények továbbra is fennállnak, az intézkedés legfeljebb egy újabb kétéves időszakra hosszabbítható meg. Amennyiben egy vagy több SADC-EPA-állam védintézkedést alkalmaz, vagy amennyiben az EK-Fél egy vagy több legkülső régiójának területére korlátozódó intézkedést alkalmaz, ez az intézkedés legfeljebb négy évig alkalmazható, és – amennyiben a védintézkedés kiszabását indokoló körülmények továbbra is fennállnak – legfeljebb egy újabb négyéves időszakra hosszabbítható meg.

c) Az ebben a cikkben említett egy évet meghaladó védintézkedés egyértelmű részeket tartalmaz, amelyek fokozatosan ahhoz vezetnek, hogy a védintézkedés legkésőbb a meghatározott időszak végén megszűnjön.

d) Megszűnésétől számítva legalább egy évig nem alkalmazható ebben a cikkben említett védintézkedés olyan termék importjára, amelyre korábban már alkalmaztak ilyet.

8. A fenti bekezdések végrehajtására a következő rendelkezések vonatkoznak:

a) Amennyiben valamelyik Fél úgy véli, hogy a (2), (5) és/vagy (6) bekezdésben meghatározott körülmények valamelyike fennáll, kivizsgálás céljából haladéktalanul a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé utalja az ügyet.

b) A kereskedelmi és fejlesztési bizottság a kialakult körülmények orvoslásához szükséges ajánlásokat tehet. Ha a kereskedelmi és fejlesztési bizottság nem tesz a körülmények orvoslására irányuló ajánlást, vagy az ügynek a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé történő utalásától számított 30 napon belül nem születik kielégítő megoldás, az importáló Fél a körülmények orvoslása céljából megfelelő intézkedéseket fogadhat el e cikkel összhangban.

c) Mielőtt ebben a cikkben meghatározott intézkedést hoz, vagy olyan esetben, amelyre a (9) bekezdés vonatkozik, az érintett Fél vagy SADC-EPA-állam a lehető leghamarabb megadja a kereskedelmi és fejlesztési bizottságnak a helyzet alapos vizsgálatához szükséges valamennyi vonatkozó információt, hogy az érintett Felek számára elfogadható megoldást találjanak.

d) Az e cikk szerinti védintézkedés kiválasztása során azt kell előnyben részesíteni, amely a legkevésbé zavarja a Megállapodás működését.

e) Haladéktalanul értesíteni kell a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot az e cikk alapján hozott védintézkedésről, amely időszakonkénti konzultáció tárgyát képezi a szerv keretében, különösen – amint azt a körülmények lehetővé teszik – eltörlése ütemezésének kialakítása céljából.

9. Kritikus körülmények között, amikor a késlekedés nehezen helyrehozható kárt okozna, az érintett importáló Fél – akár az EK-Fél, akár adott esetben egy vagy több SADC-EPA-állam – ideiglenes alapon hozhat a (3), (5) vagy (6) bekezdésben meghatározott intézkedést, anélkül, hogy az megfelelne a (8) bekezdés követelményeinek. Ilyen intézkedést az EK-Fél legfeljebb 180 napra, adott esetben egy vagy több SADC-EPA-állam pedig, illetve egy vagy több legkülső régiójának területére korlátozódó intézkedés esetében az EK-Fél, legfeljebb 200 napra hozhat. Az ilyen ideiglenes intézkedés időtartama a (6) bekezdésben említett kezdeti időszak és hosszabbítások részének minősül. Ilyen ideiglenes intézkedés meghozatalakor valamennyi érintett Fél érdekeit figyelembe kell venni. Az érintett importáló Fél tájékoztatja az érintett másik Felet, és vizsgálat céljából haladéktalanul a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé utalja az ügyet.

10. Ha valamelyik importáló Fél egy termék importját közigazgatási eljárásnak veti alá, amelynek célja, hogy gyors tájékoztatást nyújtson a kereskedelmi forgalom azon tendenciájáról, amely előidézheti az ebben a cikkben említett problémákat, haladéktalanul értesíti a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot.

11. Az e cikk rendelkezései alapján elfogadott védintézkedésekre nem vonatkoznak a WTO vitarendezési rendelkezései.

6. FEJEZET
NEM TARIFÁLIS INTÉZKEDÉSEK
35. cikk
A mennyiségi korlátozások tilalma

A vámok és adók kivételével a Megállapodás hatálybalépésekor megszűnik a Felek közötti áruimportra és -exportra vonatkozó valamennyi tiltás vagy korlátozás és a 22. cikk szerint meghatározott díj vagy egyéb illeték, legyen az kvóta, import- vagy exportengedély vagy bármilyen más intézkedés, kivéve ha az 1994. évi GATT XI. cikkének kivételei szerint indokolt. Ilyen új intézkedés nem vezethető be. E cikk rendelkezései nem sértik a II. cím dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedésekről szóló 32. cikkének rendelkezéseit.

36. cikk
Belső adózással és szabályozással kapcsolatos nemzeti elbánás

1. Másik Féltől származó importált termékre sem közvetlenül, sem közvetve nem vethető ki a hasonló nemzeti termékre közvetlenül vagy közvetve kivetettet meghaladó belső adó vagy egyéb belső díj. Továbbá a Felek és az SADC-EPA-államok máshogyan sem alkalmazhatnak belső adót vagy egyéb belső díjat a nemzeti termelés védelme érdekében.

2. A másik Féltől származó importált termék nem részesülhet kevésbé kedvező elbánásban, mint a hasonló nemzeti termék a belső értékesítést, eladási ajánlatot, beszerzést, szállítást, forgalmazást vagy felhasználást érintő valamennyi törvény, szabályozás és követelmény tekintetében. E bekezdés rendelkezései nem akadályozzák meg az olyan differenciált belső szállítási díjak alkalmazását, amelyek kizárólag a szállító eszköz gazdasági működésén – és nem a termék származásán – alapulnak.

3. Egyik Fél vagy SADC-EPA-állam sem hozhat létre vagy tarthat fenn termék meghatározott mennyiségű vagy arányú összetételére, feldolgozására vagy felhasználására vonatkozó olyan belső mennyiségi szabályozást, amely közvetlenül vagy közvetve megköveteli, hogy a szabályozás hatálya alá tartozó termék meghatározott mennyiségét vagy arányát hazai forrásból kelljen beszerezni. Továbbá egyik Fél vagy SADC-EPA-állam sem alkalmazhat belső mennyiségi szabályozást a nemzeti termelés védelme érdekében.

4. E cikk rendelkezései nem akadályozzák meg támogatás kizárólag nemzeti termelőknek történő kifizetését, beleértve a nemzeti termelők számára az e cikk rendelkezéseivel összhangban alkalmazott belső adókból vagy díjakból származó bevételekből történő kifizetéseket, valamint a nemzeti termék kormányzati beszerzésén keresztül megvalósított támogatásokat is.

7. FEJEZET
VÁMÜGYEK ÉS KERESKEDELEMKÖNNYÍTÉS
37. cikk
Célkitűzések

Ebben a fejezetben a Felek célkitűzései a következők:

1. az együttműködés erősítése a vámügyek és a kereskedelem könnyítése terén annak biztosítása végett, hogy a vonatkozó jogszabályok és eljárások, illetve a vámhatóságok közigazgatási kapacitása teljesítse a hatékony ellenőrzésre és a kereskedelemkönnyítés előmozdítására vonatkozó célkitűzést;

2. a vámügyi jogszabályok és eljárások harmonizációjának előmozdítása;

3. annak biztosítása, hogy semmiképpen se kelljen engedményeket tenni az olyan törvényes közpolitikai célkitűzések terén, mint például a vámügyek és a kereskedelemkönnyítés terén a biztonsághoz és a csalásmegelőzéshez kapcsolódók; valamint

4. a Megállapodás hatékony végrehajtásához szükséges támogatás megadása az SADC-EPA-államok vámigazgatásainak.

38. cikk
Vámügyi és közigazgatási együttműködés

1. Az e címben található rendelkezések teljesítésének biztosítása és a 37. cikkben megállapított célkitűzésekre való hatékony válaszadás érdekében a Felek:

a) információt cserélnek a vámjogszabályokról és -eljárásokról;

b) vámügyi és kereskedelemkönnyítő, valamint közigazgatási kapacitáserősítő kezdeményezéseket alakítanak ki közösen;

c) tapasztalatot és bevált gyakorlatokat cserélnek a korrupció és csalás elleni küzdelem terén az ehhez a fejezethez kapcsolódó ügyekben;

d) tapasztalatot és bevált gyakorlatokat cserélnek az import-, export- és tranziteljárásokhoz kapcsolódó eljárásokról és az üzleti közösségnek nyújtott szolgáltatások javításához kapcsolódó kérdésekben;

e) tapasztalatot és bevált gyakorlatokat cserélnek a tranzit könnyítéséről;

f) megkönnyítik a vámigazgatások közötti szakértőcseréket; valamint

g) országon belül és a határokon átívelve egyaránt előmozdítják az összes kapcsolódó ügynökség közötti koordinációt.

2. Az EK-Fél és az SADC-EPA-államok megerősített együttműködést készítenek elő és alakítanak ki, végrehajtandó a Vámigazgatások Világszervezetének a globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló szabványkeretét (World Customs Organisation Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade). Meg kell felelni a Vámigazgatások Világszervezete által kikötött feltételeknek, különösen az e téren érvényes jogszabályokat és intézkedéseket kell végrehajtani az EK-Fél területén és az említett SADC-EPA-államokban. Ez az együttműködés kiterjed az engedélyezett gazdálkodó státus kölcsönös elismerésére irányuló munkát célzó kezdeményezésekre és a hatékony biztonsági célú kockázatértékelést és -kezelést lehetővé tevő kölcsönös előzetes tájékoztatásra.

3. Az (1) és (2) bekezdés ellenére vámügyekben a Felek a vámügyekben történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló 2. jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban nyújtanak egymásnak kölcsönös közigazgatási segítséget.

39. cikk
Vámügyi jogszabályok és eljárások

1. A Felek megállapodnak, hogy kereskedelmi és vámügyi jogszabályaik és eljárásaik az alábbiakon alapulnak:

a) a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló felülvizsgált kiotói egyezményen, a Vámigazgatások Világszervezetének (a továbbiakban: WCO) a globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló szabványkeretének lényeges elemein, a harmonizált rendszerről szóló nemzetközi egyezményen, valamint a vámügyek és a kereskedelem terén alkalmazandó többi nemzetközi eszközön és szabványon;

b) a jogszerű kereskedelem védelmének és megkönnyítésének szükségességén;

c) a gazdálkodókra nehezedő szükségtelen és diszkriminatív terhek elkerülésének szükségességén, a csalás és a korrupció elleni védelem szükségességén, illetve az előírásokat magas szinten betartó gazdálkodóknak nyújtandó további könnyítések szükségességén;

d) annak szükségességén, hogy mindkét Fél egyetlen közigazgatási dokumentumot vagy annak elektronikus megfelelőjét alkalmazza;

e) korszerű vámeljárások alkalmazásán, ideértve a kockázatértékelést, az áru beléptetésére és kiadására vonatkozó egyszerűsített eljárásokat, az áru kiadását követő ellenőrzéseket, valamint a vállalatok ellenőrzését;

f) átláthatóságon, hatékonyságon és arányosságon annak érdekében, hogy a gazdálkodók számára csökkenjenek a költségek és növekedjék a kiszámíthatóság;

g) a diszkriminációmentesség szükségességén a behozatalra, a kivitelre és a tranzitárura alkalmazandó követelmények és eljárások tekintetében, bár elfogadott, hogy objektív kockázatértékelési kritériumok szerint egyes szállítmányok különbözőképpen is kezelhetők;

h) a – többek között az információtechnológián alapuló – export- és importműveletekre vonatkozó rendszerek fokozatos fejlesztésén a gazdálkodók, a vámigazgatások és más ügynökségek közötti információcsere megkönnyítéséért;

i) olyan rendszerek alkalmazásán, amelyek egyszerűsített vámeljárásokkal és vámkezelési folyamatokkal – köztük megérkezés előtti vámkezeléssel – könnyítik az áruimportot;

j) a szállítás előtti kötelező áruvizsgálatok – vagy ezeknek megfelelő eljárások – összes követelményének kiküszöbölésén a szállítás előtti áruvizsgálatról szóló WTO-megállapodásnak megfelelően (WTO Agreement on Preshipment Inspection);

k) azt biztosító szabályok alkalmazásán, hogy a vámszabályozások vagy eljárási követelmények kisebb megsértéseiért kiszabott büntetések arányosak legyenek, alkalmazásuk során pedig ne késleltessék indokolatlanul a vámkezelést;

l) kötelező előzetes vámügyi döntések rendszerén, mégpedig a tarifális besorolás és a származási szabályok esetében, összhangban a megfelelő jogszabályokban megállapított szabályokkal;

m) a tranzitforgalom megkönnyítésén;

n) a vámügynökségek kötelező igénybevételére vonatkozó összes követelmény kiküszöbölésén; és

o) a vámügynökségek engedélyezése tekintetében átlátható, nem diszkriminatív és arányos szabályokon.

2. A munkamódszerek javítása és a vámműveletek átláthatóságának és hatékonyságának biztosítása érdekében a Felek:

a) a területen korrupcióellenes intézkedések alkalmazásával biztosítják a legmagasabb feddhetetlenségi normák fenntartását;

b) további lépéseket tesznek a vámhatóságok és más kapcsolódó ügynökségek által megkívánt dokumentációban használatos adatok csökkentése, egyszerűsítése és szabványosítása felé;

c) ahol csak lehet egyszerűsítik az előírásokat és a formai követelményeket az áru gyors kiadása és vámkezelése tekintetében;

d) olyan hatékony, gyors és diszkriminációmentes eljárásokat biztosítanak, amelyek lehetővé teszik az árubehozatalt vagy -kivitelt, illetve -tranzitot érintő vámügyi vagy egyéb hivatali közigazgatási intézkedés, döntés és határozat elleni fellebbezést. A fellebbezési eljárás mindenki számára – köztük a kis- és középvállalkozások számára is – könnyen hozzáférhető; valamint

e) megteremtik a jogszabályi követelmények hatásos betartatásához szükséges környezetet.

40. cikk
A tranzitforgalom megkönnyítése

1. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok biztosítják területükön a tranzit szabadságát az erre legalkalmasabb útvonalon. Az ellenőrzések és a követelmények nem diszkriminatívak, arányosak és egységesen alkalmazzák őket.

2. A törvényes vámellenőrzés sérelme nélkül a Felek a tranzitforgalmat nem részesítik kedvezőtlenebb elbánásban, mint a hazai árut, exportot, importot és ezek forgalmát.

3. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok vámzár alá helyezett szállítási rendszereket működtetnek, amelyek megfelelő garanciák biztosítása mellett vám és más díj befizetése nélküli árutranzitot tesznek lehetővé.

4. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok regionális tranzitrendelkezéseket segítenek elő és hajtanak végre.

5. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok nemzetközi szabványokat és eszközöket használnak a tranzit vonatkozásában.

6. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok az összes érintett ügynökség között előmozdítják a koordinációt belföldön és a határokon átívelően egyaránt.

41. cikk
Illeték és díj

1. Az illetékek és díjak ésszerűek, nem haladják meg az adott tranzakcióval kapcsolatban nyújtott szolgáltatás költségét. Az illetékek és díjak nem számíthatók ki ad valorem alapon.

2. Konzuli szolgáltatásért nem számítható fel díj vagy illeték.

42. cikk
Kapcsolatok az üzleti közösséggel

A Felek megállapodnak a következőkben:

1. biztosítják, hogy nyilvánosan hozzáférhető legyen valamennyi vámügyi jogszabály, eljárás, illetve díj és illeték, valamint lehetőség szerint a szükséges magyarázatok, amennyire csak lehetséges elektronikus eszközök révén;

2. a kereskedelmi érdekképviseletekkel lehetőség szerint időszerű és rendszeres konzultációra van szükség a jogszabályjavaslatokról és a vámügyi és vámmal kapcsolatos kereskedelmi kérdésekre vonatkozó eljárásokról;

3. adott esetben az új vagy módosított jogszabályok és eljárások bevezetése, illetve ezek hatálybalépése tegye lehetővé, hogy a kereskedők készen álljanak arra, hogy jól meg tudjanak felelni ezeknek. A Felek nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a lényeges közigazgatási jellegű értesítéseket, köztük az ügynökségi követelményeket és a beléptetési eljárásokat, a kikötőkben és határállomásokon lévő vámhivatalok nyitvatartási idejét és működési eljárásait, valamint az információkéréssel megkereshető kapcsolattartó pontokat; és

4. egyetértési nyilatkozatokkal és hasonló eszközökkel támogatják a gazdálkodók és a megfelelő közigazgatások közötti együttműködést.

43. cikk
Vámérték-megállapítás

1. A Megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelemben alkalmazott vámérték-megállapítási szabályokra nézve az 1994. évi GATT VII. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodás az irányadó.

2. A Felek együttműködnek, hogy közös megközelítést érjenek el a vámérték-megállapításhoz kapcsolódó kérdésekben.

44. cikk
A vámügyi szabványok regionális szintű harmonizációja

A Felek előmozdítják a vámügyi jogszabályok, eljárások, szabványok és követelmények harmonizációját. E folyamat tartalmát és ütemét az egyes Felek határozzák meg.

45. cikk
Támogatás az SADC-EPA vámigazgatásainak

1. A Felek elismerik annak jelentőségét, hogy az SADC-EPA-államok vámigazgatásai e fejezet végrehajtásához – a Megállapodás I. részének 2. fejezetével összhangban – támogatásban részesüljenek.

2. A támogatás prioritásai a következők:

a) modern vámügyi technikák alkalmazása, többek között:

i. kockázatkezelés;

ii. kiadás utáni ellenőrzés; és

iii. vámeljárások automatizálása;

b) a vámérték-megállapítás, a besorolás és a származási szabályok ellenőrzése, többek között tekintettel a Megállapodás 39. cikke (1) bekezdésének j) pontjában található követelményeknek való megfelelésre;

c) a tranzit könnyítése és a regionális tranzitrendelkezések hatékonyságának fokozása;

d) átláthatósági kérdések az összes kereskedelmi szabályozás közzétételével és alkalmazásával, valamint a vonatkozó illetékekkel és formaságokkal kapcsolatban;

e) olyan eljárások és gyakorlatok bevezetése és végrehajtása, amelyek tükrözik a vámügy és a kereskedelem terén alkalmazandó nemzetközi eszközöket és szabványokat, többek között a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló felülvizsgált kiotói egyezményt és a globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló WCO-szabványkeretet.

3. A Felek elismerik, hogy speciális igényfelmérő tanulmányokra van szükség, amelyek a WTO és a WCO igényfelmérő eszközeinek vagy más kölcsönösen elfogadott eszköznek a felhasználásával az összes ország helyzetét figyelembe veszik.

46. cikk
Átmeneti rendelkezések

1. A Felek elismerik, hogy e fejezet rendelkezéseinek gördülékeny végrehajtásához átmeneti rendelkezésekre van szükség.

2. Tekintettel a vámügy és a kereskedelemkönnyítés terén meglévő kapacitásaik fokozásának szükségességére és WTO-kötelezettségvállalásaik sérelme nélkül az SADC-EPA-államok ötéves átmeneti időszakban részesülnek ahhoz, hogy megfelelhessenek az e fejezet 39., 40., 41. és 42. cikkében említett azon követelményeknek, amelyek esetében a Megállapodás hatálybalépésének idején kapacitásépítésre van szükség.

3. A közös tanács két évvel meghosszabbíthatja ezt az átmeneti időszakot, amennyiben a szükséges kapacitást még nem sikerült elérni.

47. cikk
Vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottság

1. A Felek létrehozzák a vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottságot, amely a Felek képviselőiből áll.

2. A vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottság feladatai többek között az alábbiak:

a) e fejezet és a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv végrehajtásának és alkalmazásának figyelemmel kísérése;

b) konzultációs és vitafórum biztosítása minden vámügyi kérdésben, többek között a származási szabályok, az általános vámeljárások, a vámérték-megállapítás, a vámtarifa-besorolás, a tranzit és a vámügyekben nyújtott kölcsönös közigazgatási segítség ügyében;

c) a származási szabályok és a hozzájuk kapcsolódó vámeljárások, általános vámeljárások és a vámügyekben nyújtott kölcsönös közigazgatási segítség fejlesztésével, alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos együttműködés fokozása;

d) a kapacitásépítéssel és technikai segítségnyújtással kapcsolatos együttműködés fokozása;

e) a Megállapodás 44. cikke végrehajtásának nyomon követése; valamint

f) e fejezet tekintetében a Felek által elfogadott minden más ügy.

3. A vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottság azon a napon és olyan napirenddel ülésezik, amelyben a Felek előzőleg megállapodtak.

4. A Felek felváltva elnökölnek a vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottságban.

5. A vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottság a kereskedelmi és fejlesztési bizottságnak tesz jelentést.

8. FEJEZET
A KERESKEDELEM TECHNIKAI AKADÁLYAI
48. cikk
Többoldalú kötelezettségek

1. A Felek megerősítik kötelezettségvállalásukat a kereskedelem technikai akadályairól szóló WTO-megállapodásban (WTO Agreement on Technical Barriers to Trade, a továbbiakban: TBT-megállapodás) foglalt jogok és kötelezettségek iránt.

2. Ezek a jogok és kötelezettségek képezik az alapját a Felek e fejezet szerint gyakorolt tevékenységeinek.

49. cikk
Célkitűzések

1. A Felek megállapodnak, hogy a TBT-megállapodás értelmében a kereskedelem szükségtelen akadályainak azonosításával, megelőzésével és kiküszöbölésével együttműködnek a közöttük lévő árukereskedelem könnyítése és növelése érdekében.

2. A Felek vállalják, hogy együttműködnek a regionális integrációnak – és konkrétan az SADC-EPA-államok integrációjának – megerősítésében, valamint a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos ügyekben.

3. A Felek vállalják, hogy létrehozzák és megerősítik az SADC-EPA-államoknak a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos ügyekre vonatkozó technikai kapacitását.

50. cikk
Hatály és fogalommeghatározások

1. E fejezet rendelkezéseit a TBT-megállapodásban meghatározott technikai szabályozásokra, szabványokra és megfelelőségértékelési eljárásokra kell alkalmazni, amennyiben ezek érintik a Megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelmet.

2. E fejezet alkalmazásában a TBT-megállapodásban használt meghatározásokat kell alkalmazni.

51. cikk
Együttműködés és regionális integráció

A Felek egyetértenek abban, hogy a kereskedelem technikai akadályaival foglalkozó nemzeti és regionális hatóságok közötti együttműködés az állami és a magánszektorban egyaránt fontos a régiós, illetve a Felek közötti kereskedelem könnyítéséhez, illetve a regionális integráció teljes folyamatához, és vállalják, hogy evégett együttműködnek.

52. cikk
Átláthatóság

A TBT-megállapodással összhangban a Felek újólag megerősítik az átláthatóság elvét a technikai szabályozások és szabványok alkalmazásában.

A TBT-megállapodással összhangban a Felek elismerik a hatékony konzultációs, bejelentő és információcsere-mechanizmusok jelentőségét a technikai szabályozások és szabványok tekintetében.

53. cikk
Intézkedések a kereskedelem technikai akadályainak azonosítására, megelőzésére és kiküszöbölésére

A Felek megállapodnak, hogy meghatározzák és végrehajtják a TBT-megállapodás által támogatott mechanizmusok közül azokat, amelyek az adott ágazat vagy prioritást élvező kérdés szempontjából a legmegfelelőbbek. Ilyen mechanizmusok lehetnek az alábbiak:

1. a saját piacukra való bejutás könnyítése céljából együttműködésük intenzívebbé tétele azáltal, hogy fokozzák a technikai szabályozások, szabványok, mérésügy, akkreditáció és megfelelőségértékelés terén működő saját rendszereik kölcsönös ismeretét és megértettségét;

2. információcsere és megfelelő mechanizmusok azonosítása és végrehajtása sajátos kérdések vagy ágazatok esetében, vagyis igazodás a nemzetközi szabványokhoz, bizalom a szállító megfelelőségi nyilatkozatában, a megfelelőségértékelési szervek minősítéséhez nemzetközileg elismert akkreditáció használata, valamint nemzetközi terméktesztelési és tanúsítási rendszerek használata;

3. technikai szabályozásokra és megfelelőségértékelésre vonatkozó ágazatspecifikus intervenciók azonosítása és megszervezése azzal a céllal, hogy könnyítsék saját piacuk megértését és az arra való bejutást. Ezek az ágazatok a legfontosabb kereskedelemterületek – köztük a prioritást élvező termékek – figyelembevételével lesznek kiválasztva;

4. együttműködési tevékenységek és intézkedések kialakítása azzal a céllal, hogy támogatást kapjon a TBT-megállapodás szerinti jogok és kötelezettségek végrehajtása;

5. adott esetben közös álláspontok és megközelítések kidolgozása olyan technikai szabályozási gyakorlatokkal kapcsolatban, mint például átláthatóság, konzultáció, szükségesség és arányosság, nemzetközi szabványok használata, megfelelőségértékelési követelmények, hatásvizsgálatok és kockázatértékelések használata, végrehajtás és piacfelügyelet;

6. a harmonizáció előmozdítása a nemzetközi szabványokhoz való igazodás érdekében minden lehetséges esetben a kölcsönös érdeket jelentő területeken, valamint ezeknek a szabványoknak a használata a technikai szabályozások és a megfelelőségértékelési eljárások kialakítása során;

7. annak vállalása, hogy megfelelő időben fontolóra veszik a kölcsönös elismerési megállapodások tárgyalását a kölcsönös gazdasági érdeknek számító ágazatokban;

8. a Felek és adott esetben az SADC-EPA-államok közötti együttműködés előmozdítása olyan szervezetekkel, amelyek technikai szabályozással, mérésüggyel, szabványosítással, teszteléssel, tanúsítással, felügyelettel és akkreditációval foglalkoznak; valamint

9. az SADC-EPA-államok részvételének előmozdítása a nemzetközi szabványosító testületekben.

54. cikk
Végrehajtás

A Felek megállapodnak, hogy a kereskedelmi és fejlesztési bizottság hatáskörébe tartoznak e fejezet szerint az alábbiak:

1. a fejezet végrehajtásának figyelemmel kísérése és felülvizsgálata;

2. a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos kérdésekben koordináció és konzultáció biztosítása;

3. a prioritást élvező ágazatok és termékek és az ezekből következő prioritást élvező együttműködési területek meghatározása és felülvizsgálata; és

4. ha szükséges és megfelelő, ajánlások tétele a fejezet módosításához.

55. cikk
Kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatban

1. A Felek elismerik a technikai szabályozás, a szabványok, a mérésügy, az akkreditáció és a megfelelőségértékelés területén való együttműködés fontosságát e fejezet céljainak elérése érdekében.

2. A Felek a következő prioritást élvező együttműködési területekben állapodnak meg:

a) megfelelő rendelkezések létrehozása a szakértelem megosztásához, többek között megfelelő képzés az SADC-EPA-államok szabványosítási és megfelelőségértékelési szerveiben a megfelelő és tartós technikai kompetencia biztosítása végett, valamint kölcsönös egyetértés a Felek területén működő ilyen szervek között;

b) az SADC-EPA-államok kapacitásának fejlesztése a technikai szabályozás, a mérésügy, a szabványok, az akkreditáció és a megfelelőségértékelés terén, többek között laboratóriumok és más felszerelés korszerűsítésével és létrehozásával. Ebben a tekintetben a Felek elismerik a regionális együttműködés erősítésének jelentőségét és a prioritást élvező termékek és ágazatok figyelembevételének szükségességét;

c) releváns nemzetközi szabványokon alapuló harmonizált technikai szabályozások, szabványok, mérésügy, akkreditáció és megfelelőségértékelési eljárások kialakítása és elfogadása az SADC-EPA-államokban;

d) az SADC-EPA-államok nemzetközi szabványosítási, akkreditációs és mérésügyi tevékenységekben való részvételének támogatása; és

e) a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos információs és bejelentő pontok kialakítása az SADC-EPA-államokban.

9. FEJEZET
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK
56. cikk
Többoldalú kötelezettségek

1. A Felek újólag megerősítik a WTO egészségügyi és növény-egészségügyi megállapodás (WTO Sanitary and Phytosanitary Agreement, a továbbiakban: az SPS-megállapodás), a nemzetközi növényvédelmi egyezmény (International Plant Protection Convention, IPPC), az élelmiszerkönyv-bizottság (Codex Alimentarius Commission) és az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) elveit és célkitűzéseit.

2. Ezek az elvek és célkitűzések képezik a Felek és adott esetben az SADC-EPA-államok e fejezet értelmében végzett tevékenységének alapját.

57. cikk
Célkitűzések

1. A Felek megállapodnak, hogy az SADC-EPA-államokon belül és a Felek között könnyítik a kereskedelmet és a befektetéseket, eközben pedig biztosítják, hogy az elfogadott intézkedéseket – az SPS-megállapodás rendelkezéseivel összhangban – kizárólag az emberi, állati és növényi egészség védelméhez szükséges mértékig kelljen alkalmazni.

2. A Felek vállalják, hogy egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos intézkedések (a továbbiakban: SPS intézkedések) esetében együttműködnek a regionális integráció – illetve konkrétan az SADC-EPA-államok együttműködésének – erősítésében, továbbá abból a célból, hogy elfogadott prioritást élvező ágazatokra és termékekre *  vonatkozó SPS intézkedésekből eredő problémákat kezeljenek, miközben kellően figyelembe veszik a regionális integrációt.

3. Ennek eredményeképp a Felek megállapodnak, hogy előmozdítják az SPS intézkedések által nyújtott megfelelő védettségi szint elismerésére irányuló biregionális együttműködést.

4. A Felek megállapodnak, hogy létrehozzák és fokozzák az SADC-EPA-államokban az SPS intézkedések végrehajtására és figyelemmel kísérésére – többek között a nemzetközi szabványok kiterjedtebb használatára és más egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekre – irányuló technikai kapacitást.

58. cikk
Hatály és fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában azokat a fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, amelyeket az SPS-megállapodás és a nemzetközi szabványosító testületek, vagyis az élelmiszerkönyv-bizottság, a nemzetközi növényvédelmi egyezmény (IPPC) és az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) használ.

59. cikk
Illetékes hatóságok

1. AZ SADC-EPA-államokban és az EK-Félnél az ebben a fejezetben említett intézkedések végrehajtásában a megfelelő egészségügyi és növény-egészségügyi hatóságok az illetékesek.

2. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok a Megállapodással összhangban tájékoztatják egymást a megfelelő illetékes egészségügyi és növény-egészségügyi hatóságaikról és ezek változásáról.

60. cikk
Átláthatóság

1. Az SPS-megállapodással összhangban a Felek újólag megerősítik az átláthatóság elvét az SPS intézkedések alkalmazásában.

2. Az SPS-megállapodással összhangban a Felek elismerik a hatékony konzultációs, bejelentő és információcsere-mechanizmusok jelentőségét az SPS intézkedések tekintetében.

3. Az importáló Fél tájékoztatja az exportáló Felet egészségügyi és növény-egészségügyi importfeltételeinek minden olyan változásáról, amely érintheti az e fejezet hatálya alá tartozó kereskedelmet. A Felek vállalják, hogy adott esetben mechanizmusokat létesítenek az ilyen információcserére.

4. A nemzetközi szabványokkal összhangban a Felek az importfeltételek meghatározásakor alkalmazzák a földrajzi zónákra osztás vagy az állattenyésztő gazdaságon belüli elkülönítés elvét. Ahol lehetséges, a kereskedelmi zavarok elkerülése érdekében eseti alapon a Felek közösen is azonosíthatnak és javasolhatnak meghatározott egészségügyi vagy növény-egészségügyi státusú földrajzi vagy állattenyésztő gazdaságon belüli zónákat.

61. cikk
Információcsere

1. A Felek megállapodnak egy korai figyelmeztető rendszer létrehozásában annak biztosítására, hogy az SADC-EPA-államok előzetesen tájékoztatást kapjanak az EK azon SPS intézkedéseiről, amelyek érinthetik az SADC-EPA EU-ba irányuló kivitelét. A rendszer adott esetben már létező mechanizmusokra épül.

2. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok megállapodnak, hogy együttműködnek a járványügyi felügyeleti hálózat továbbfejlesztésében az állatbetegségek és a növényegészségügy terén, valamint információt cserélnek az ismert és másik Félre azonnali veszélyt jelentő kártevők előfordulásáról.

62. cikk
Végrehajtás

A Felek megállapodnak, hogy a kereskedelmi és fejlesztési bizottság hatáskörébe tartoznak e fejezet szerint az alábbiak:

1. a fejezet végrehajtásának figyelemmel kísérése és felülvizsgálata;

2. a fejezet végrehajtásához – célkitűzéseinek elérése érdekében – tanácsadás és ajánlások tétele;

3. fórum biztosítása vitához, információcseréhez és együttműködési kérdésekhez;

4. ha szükséges és megfelelő, ajánlások tétele a fejezet módosításához;

5. a prioritást élvező ágazatok és termékek és az ebből következő prioritást élvező együttműködési területek listájának felülvizsgálata;

6. az SPS intézkedések kialakításával, alkalmazásával és betartatásával kapcsolatos együttműködés fokozása; és

7. minden ezekhez kapcsolódó ügy.

63. cikk
Konzultáció

Ha valamelyik Fél vagy adott esetben valamely SADC-EPA-állam úgy véli, hogy a másik Fél olyan intézkedést hozott, amely befolyásolja vagy befolyásolhatja a piacára való bejutást, megfelelő konzultációra kerül sor azzal a céllal, hogy a WTO SPS-megállapodásával összhangban el lehessen kerülni az indokolatlan késedelmet és megfelelő megoldást lehessen találni. Ebben a tekintetben a Felek kicserélik az egészségügyi és növény-egészségügyi szakértői kapcsolattartó pontok nevét és címét annak érdekében, hogy könnyebb legyen a kommunikáció és az információcsere.

64. cikk
Együttműködés, kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések esetében

1. A Felek megállapodnak, hogy előmozdítják az együttműködést az SADC-EPA-államok egészségügyi és növény-egészségügyi intézményei és az EK-Fél hasonló intézményei között.

2. A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek az SADC-EPA-államokon belüli és közöttük meglévő intézkedések regionális harmonizációjának elősegítésében és a megfelelő szabályozási keretek és szakpolitikák kidolgozásában, ezáltal pedig fokozzák a régión belüli kereskedelmet és befektetéseket.

3. A Felek a következő prioritást élvező együttműködési területekben állapodnak meg:

a) technikaikapacitás-építés az SADC-EPA-államok állami és magánszektorában az egészségügyi és növény-egészségügyi ellenőrzés lehetővé tétele érdekében, ideértve a vizsgálati, tanúsítási, felügyeleti és ellenőrzési képzést és tájékoztató rendezvényeket;

b) kapacitásépítés az SADC-EPA-államokban piacra jutási lehetőségeik fenntartásáért és kiterjesztéséért;

c) kapacitásépítés biztosítandó, hogy a meghozott intézkedések ne váljanak szükségtelen kereskedelmi akadállyá, miközben elismerést kap a Felek azon joga, hogy maguk állapítsák meg megfelelő védettségi szintjüket;

d) az SPS intézkedések végrehajtásához és figyelemmel kíséréséhez szükséges technikai kapacitás megerősítése, többek között a nemzetközi szabványok szélesebb körű használatának előmozdításával;

e) az SPS-megállapodás végrehajtásával kapcsolatos együttműködés előmozdítása, elsősorban az SADC-EPA-államok bejelentő és információs pontjainak megerősítésével, valamint a megfelelő nemzetközi szabványosító testületekkel kapcsolatos más ügyekben;

f) kockázatelemző, harmonizációs, megfelelési, tesztelési, tanúsító, szermaradvány-ellenőrző, nyomon követő és akkreditációs kapacitás építése, többek között laboratóriumok és más felszerelés korszerűsítésével vagy létrehozásával, hogy segítségükkel az SADC-EPA-államok megfelelhessenek a nemzetközi szabványoknak. Ebben a tekintetben a Felek elismerik a regionális együttműködés erősítésének jelentőségét és az e fejezettel összhangban meghatározott, prioritást élvező termékek és ágazatok figyelembevételének szükségességét; valamint

g) az SADC-EPA-államok részvételének támogatása a megfelelő nemzetközi szabványosító testületekben.

I.A. függelék

Prioritást élvező termékek és ágazatok az SADC-EPA-államok harmonizációs tevékenysége során

Hal, halászati termék és akvakultúra-termék frissen vagy feldolgozva,

szarvasmarha, juh és baromfi,

friss hús,

feldolgozott hústermék,

gabonaféle,

zöldség és fűszer,

olajos magvak,

kókuszdió,

korpa,

gyapotmag,

földimogyoró,

kasszava,

sör, zöldség és gyümölcslé,

szárított és konzervgyümölcs.

I.B. függelék

Prioritást élvező termékek és ágazatok az SADC-EPA-államokból az EK-Fél felé irányuló export során

Hal, halászati termék és akvakultúra-termék frissen vagy feldolgozva,

marhahús és marhahústermék,

más hústermék,

gyümölcs és dióféle,

zöldség,

vágott virág,

kávé,

cukor.

10. FEJEZET
III. CÍM
FOLYÓ FIZETÉS ÉS TŐKEMOZGÁS

65. cikk

Folyó fizetés

1. Figyelemmel a Megállapodás 66. cikkének rendelkezéseire az SADC-EPA-államok és az EK-Fél vállalják, hogy nem rendelnek el korlátozásokat, és a folyó tranzakciók esetében szabadon átváltható valutában minden kifizetést engedélyeznek az EK-Fél és az SADC-EPA-államok lakosai között.

2. AZ SADC-EPA-államok meghozhatják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy e cikk (1) bekezdésének – folyó fizetéseket liberalizáló – rendelkezéseit lakosaik ne használhassák ki engedélyezetlen tőkekiáramlás végrehajtására.

66. cikk

Védintézkedések

1. Amennyiben, rendkívüli körülmények esetén, a Felek közötti kifizetések és tőkemozgások súlyos nehézségeket okoznak, vagy ezzel fenyegetnek, egy vagy több SADC-EPA-államban vagy az Európai Unió egy vagy több tagállamában a monetáris vagy árfolyam-politika működésében, az EK-Fél vagy az érintett SADC-EPA-állam – csak a legszükségesebb esetben és legfeljebb hat hónapos időtartamra – a tőkemozgások tekintetében védintézkedéseket alkalmazhat.

2. A közös tanácsot haladéktalanul tájékoztatják a védintézkedés elfogadásáról, illetve – a lehető legrövidebb időn belül – megszüntetésének ütemezéséről.

11. FEJEZET
TOVÁBBI TÁRGYALÁSOK A TELJES KÖRŰ EPA-RÓL
IV. CÍM

67. cikk

A tárgyalások második szakasza

A Felek megállapodnak, hogy 2008-ban folytatják a tárgyalásokat a Megállapodás hatályának kiterjesztése érdekében. E cím alkalmazásában az SADC-EPA-államok Botswanát, Lesothót, Mozambikot és Szváziföldet ölelik fel. A fennmaradó SADC-EPA-államok hasonló alapon csatlakozhatnak a tárgyalási folyamathoz. Ebből a célból írásban értesítik az EK-Felet és a többi SADC-EPA-államot.

1. Szolgáltatások kereskedelme

a) A Felek elismerik a szolgáltatáskereskedelem növekvő jelentőségét gazdaságuk növekedése szempontjából, és újólag megerősítik a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (General Agreement on Trade in Services, GATS) szerinti jogaikat és kötelezettségeiket.

b) Legkésőbb 2008. december 31-ig a Felek lezárják a szolgáltatások liberalizációjáról szóló tárgyalásaikat az alábbiak alapján:

i. liberalizációs menetrend egy szolgáltatási ágazat esetében minden egyes részt vevő SADC-EPA-államban;

ii. minden szolgáltatási ágazat esetében kötelezettségvállalás a fennálló helyzet fenntartására a GATS V. cikke (1) bekezdésének b) pontja ii. alpontjában meghatározottak szerint; valamint

iii. megállapodás arról, hogy a teljes körű EPA megkötését követő hároméves időszakban tárgyalásokra kerüljön sor a fokozatos és jelentős ágazati liberalizációról.

2. Együttműködés a szolgáltatások terén

a) A Felek elismerik, hogy a kereskedelmi kapacitásépítés támogathatja a gazdasági tevékenységek fejlődését, különösen a szolgáltatási ágazatban. Evégett az EK-Fél beleegyezik, hogy támogatja a részt vevő SADC-EPA-államok szabályozási keretének erősítésére irányuló kapacitásépítést.

b) A szolgáltatáskereskedelem liberalizációjához szükséges rendelkezések megállapításáig a Felek meghatározzák a kereskedelem liberalizációját kísérő konkrét együttműködési célkitűzéseket, elveket és eljárásokat.

3. Befektetés

A Felek megállapodnak egy befektetésekkel kapcsolatos fejezet legkésőbb 2008. december 31-ig való megtárgyalásában, figyelembe véve a pénzügyekről és befektetésekről szóló SADC-jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseit.

4. Befektetési együttműködés

Az EK-Fél beleegyezik, hogy megfelelő technikai segítséget nyújt a befektetési fejezet megtárgyalásának és végrehajtásának megkönnyítéséhez.

5. Verseny és kormányzati beszerzés

Az EK-Fél beleegyezik, hogy a regionális kapacitás erősítésének céljából együttműködik a verseny és a kormányzati beszerzés területén. Tárgyalások csak akkor irányozhatók elő, ha felépült a megfelelő regionális kapacitás.

III. RÉSZ

12. FEJEZET
VITÁK ELKERÜLÉSE ÉS VITARENDEZÉS
68. cikk
Célkitűzés

E rész célja a Felek közötti viták elkerülése vagy rendezése.

69. cikk
Hatály

1. A Megállapodás értelmezésére és alkalmazására vonatkozó összes vitára ezt a részt kell alkalmazni, kivéve ha a Megállapodás kifejezetten másként rendelkezik.

2. Az (1) bekezdéssel ellentétben a cotonoui megállapodás 98. cikkében meghatározott eljárást kell alkalmazni olyan vita esetén, amely az SADC-EPA-államok és az EK-Fél közötti fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos finanszírozásra vonatkozik.

I. SZAKASZ
KONZULTÁCIÓ ÉS KÖZVETÍTÉS

70. cikk

Konzultáció

1. A Felek úgy törekszenek a 69. cikkben említett viták rendezésére, hogy peren kívüli megoldás elérése céljából jóhiszeműen konzultációt kezdeményeznek.

2. Konzultációt az egyik Fél a másik Félhez intézett írásos kérelem formájában kezdeményez, amelyet másolatban megküld a kereskedelmi és fejlesztési bizottságnak is, megjelölve a kérdéses intézkedést és a Megállapodás azon rendelkezéseit, amelyekkel megítélése szerint az intézkedés nincs összhangban.

3. A konzultációra a kérelem beérkezésének napjától számított 40 napon belül kerül sor. A konzultáció a kérelem beérkezésének napjától számított 60 napon belül lezártnak tekintendő, kivéve ha folytatásában mindkét Fél megállapodik. A konzultáció során közzétett valamennyi információ bizalmas természetű marad.

4. Sürgős ügyben folytatott – többek között a romlandó vagy szezonális árukra vonatkozó – konzultációra a kérelem beérkezésének napjától számított 15 napon belül kerül sor, a kérelem beérkezésének napjától számított 30 napon belül pedig lezártnak tekintendő.

5. Amennyiben a konzultációra nem kerül sor a (3) vagy (4) bekezdésben említett időkereten belül, illetve ha a konzultáció lezárult, és nem jött létre kölcsönösen elfogadott megoldás, a panaszos Fél a 73. cikkel összhangban kérheti választottbírói testület felállítását.

71. cikk

Közvetítés

1. Amennyiben a konzultáció nem vezet kölcsönösen elfogadott megoldáshoz, a Felek megállapodás alapján közvetítőt vehetnek igénybe. A Felek eltérő megállapodásának hiányában a közvetítés tárgya a konzultációs kérelemben megnevezett ügy.

2. A közvetítő véleménye ajánlásokat tartalmazhat arról, hogyan rendezhető a vita a Megállapodás rendelkezéseivel összhangban. A közvetítő véleménye nem kötelező erejű.

3. A közvetítést magában foglaló eljárás – különösen az eljárás során közzétett valamennyi információ és a Felek álláspontja – bizalmas természetű marad.

II. SZAKASZ
VITARENDEZÉSI ELJÁRÁS – VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

72. cikk

Választottbírósági eljárás kezdeményezése

1. Amennyiben a Feleknek a 70. cikkben előírt konzultáció vagy a 71. cikkben előírt közvetítés igénybevételével sem sikerült rendezniük a vitát, a panaszos Fél választottbírói testület létrehozását kérheti.

2. A választottbírói testület létrehozására irányuló kérelmet írásban kell benyújtani a bepanaszolt Fél számára, valamint a kereskedelmi és fejlesztési bizottsághoz. A panaszos Fél kérelmében megjelöli a kérdéses konkrét intézkedéseket, és kifejti, hogy ezek miképpen sértik a Megállapodás rendelkezéseit.

73. cikk

A választottbírói testület létrehozása

1. A választottbírói testület három választott bíróból áll.

2. Mindkét vitában részt vevő Fél kijelöl egy-egy választott bírót a választottbírói testület létrehozására vonatkozó kérelem beérkezésének napjától számított tíz napon belül. A két választott bíró a testület létrehozására vonatkozó kérelem beérkezésének napjától számított 20 napon belül kinevez egy harmadikat, aki a választottbírói testület elnöke lesz. Az elnök egyik Félnek sem állampolgára, és állandó lakhelye nem a Felek területén van.

3. Amennyiben 20 napon belül nincs kinevezve mindhárom választott bíró vagy a harmadik választott bíró kinevezésétől számított tíz napon belül valamely Fél indokolással ellátott írásbeli kifogást nyújt be a választott bírákkal szemben a kereskedelmi és fejlesztési bizottsághoz, akkor bármely Fél felkérheti a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnökét vagy ennek megbízottját, hogy sorsolás útján válassza ki mindhárom tagot a Megállapodás 87. cikke szerint létrehozott listából: egyet a panaszos Fél által javasolt egyének közül, egyet a bepanaszolt Fél által javasolt egyének közül, egyet pedig a Felek által elnöknek kiválasztott személyek közül. Amennyiben a Felek a választottbírói testület egy vagy több tagjáról megállapodnak, akkor a fennmaradó tagokat az ebben a bekezdésben megállapított eljárás szerint kell megválasztani.

4. A kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnöke vagy ennek megbízottja az e cikk (3) bekezdésében említett, valamely Fél által benyújtott kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kiválasztja a választott bírákat. A kiválasztás mindkét Fél képviselőjének jelenlétében történik meg.

5. A választottbírói testület létrehozásának napja az, amikor a három választott bírót véglegesen kiválasztották.

74. cikk

A testület időközi jelentése

A választottbírói testület – általános szabályként legkésőbb a létrehozásának napjától számított 120 nappal – időközi jelentést ad a Feleknek, amely leíró szakaszt, megállapításokat és következtetéseket is tartalmaz. Sürgős esetben a határidő 60 napra csökken. A jelentés ismertetésétől számított 15 napon belül bármely Fél írásos észrevételt tehet a választottbírói testület számára időközi jelentésének pontosan meghatározott szempontjairól.

75. cikk

A választottbírói testület döntése

1. A választottbírói testület a felállításának napjától számított 150 napon belül értesíti döntéséről a Feleket és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot. Amennyiben a testület megítélése szerint ez a határidő nem teljesíthető, elnöke írásban értesíti a Feleket és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot, megadva a késedelem okát és azt a napot, amikorra a választottbírói testület munkája befejezését tervezi. A döntésről szóló értesítésre semmilyen körülmények között sem kerülhet sor a választottbírói testület felállításának napjától számított 180 napnál később.

2. Sürgős – többek között romlandó vagy szezonális áruval kapcsolatos – ügyben a választottbírói testület minden erőfeszítést megtesz, hogy a létrehozásának napjától számított 90 napon belül értesítést adjon döntéséről. A választottbírói testület a felállításának napjától számított tíz napon belül előzetes döntést hozhat arról, hogy sürgősnek ítéli-e az ügyet.

3. Bármely Fél kérelmezheti, hogy a választottbírói testület adjon ajánlást arra vonatkozóan, hogy a bepanaszolt Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam hogyan tudná teljesíteni a döntést.

III. SZAKASZ
A DÖNTÉS TELJESÍTÉSE

76. cikk

A választottbírói testület döntésének teljesítése

A bepanaszolt Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam megtesz minden szükséges intézkedést, hogy teljesítse a választottbírói testület döntését, a Felek pedig megkísérelnek megállapodni a döntés teljesítéséhez szükséges időtartamról.

77. cikk

A döntés teljesítéséhez szükséges ésszerű időtartam

1. A választottbírói testület Feleknek szóló döntését követően legkésőbb 30 nappal a bepanaszolt Fél értesíti a panaszos Felet, valamint a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot arról az ésszerű időtartamról, amely ahhoz szükséges, hogy teljesítse a választottbírói testület döntését.

2. A bepanaszolt Féltől érkező értesítést követően a Felek megkísérelnek megállapodni egy ésszerű időtartamban. Amennyiben a Felek nem értenek egyet a választottbírói testület döntésének teljesítéséhez szükséges ésszerű időtartamban, a panaszos Fél az e cikk (1) bekezdése szerinti értesítéstől számított 30 napon belül írásban felkéri a választottbírói testületet az ésszerű időtartam hosszának meghatározására. A kérelmet egyidejűleg kell közölni a másik Féllel, valamint a kereskedelmi és fejlesztési bizottsággal. A választottbírói testület a kérelem beérkezésének napjától számított 30 napon belül értesíti döntéséről a Feleket és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot.

3. A választottbírói testület az ésszerű időtartam hosszának meghatározásakor figyelembe veszi annak az időnek a hosszát, amelyre rendesen szüksége van vagy a bepanaszolt Félnek vagy adott esetben az érintett SADC-EPA-államnak ahhoz, hogy azokhoz hasonló jogszabályi vagy közigazgatási intézkedéseket hozzon, amelyeket a bepanaszolt Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam a döntés teljesítéséhez szükségesként határoz meg. A választottbírói testület figyelembe veszi a szükséges intézkedések meghozatalát esetlegesen érintő kapacitásbeli korlátokat és különböző fejlettségi szintet is.

4. Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, a Megállapodás 73. cikkében előírt eljárásokat kell alkalmazni. A döntésről szóló értesítés határideje az e cikk (2) bekezdésében említett kérelem beérkezésének napjától számított 45 nap.

5. Az ésszerű időtartam a vitás Felek megállapodása alapján meghosszabbítható.

78. cikk

A választottbírói testület döntésének teljesítése érdekében tett intézkedések felülvizsgálata

1. Az ésszerűen elvárható időtartam vége előtt a bepanaszolt Fél értesíti a másik Felet és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket a választottbírói testület döntésének teljesítése végett hozott.

2. Amennyiben a Felek nem értenek egyet abban, hogy az e cikk (1) bekezdése szerinti értesítésben bejelentett intézkedések összeegyeztethetőek-e a Megállapodás rendelkezéseivel, a panaszos Fél írásban felkérheti a választottbírói testületet, hogy döntsön az ügyben. A kérelem megjelöli a szóban forgó konkrét intézkedést, és kifejti, hogy ez mennyiben összeegyeztethetetlen a Megállapodás rendelkezéseivel. A választottbírói testület a kérelem beérkezésének napjától számított 90 napon belül közli döntését. Sürgős – többek között romlandó vagy szezonális áruval kapcsolatos – ügyben, a választottbírói testület a kérelem beérkezésének napjától számított 45 napon belül közli döntését.

3. Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, a Megállapodás 73. cikkében előírt eljárásokat kell alkalmazni. A döntésről szóló értesítés határideje az e cikk (2) bekezdésében említett kérelem beérkezésének időpontjától számított 105 nap.

79. cikk

Ideiglenes jogorvoslat a döntés teljesítésének elmulasztása esetén

1. A bepanaszolt Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam – amennyiben a panaszos Fél igényli – kártérítési ajánlatot mutat be, amennyiben a bepanaszolt Fél az ésszerű időtartam lejárta előtt elmulasztja közölni a választottbírói testület döntésének teljesítése végett hozott intézkedéseit, vagy amennyiben a választottbírói testület úgy dönt, hogy a 78. cikk (1) bekezdése szerint bejelentett intézkedés nem egyeztethető össze a Megállapodás rendelkezéseivel. Ez a kártérítés részben vagy egészben állhat pénzügyi kártérítésből is, ugyanakkor ebben a Megállapodásban semmi sem kötelezi a bepanaszolt Felet vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-államot arra, hogy ilyen pénzügyi kártérítést ajánljon fel.

2. Amennyiben az ésszerű időtartam végétől számított 30 napon belül nem sikerül megállapodni a kártérítésről, illetve ha a választottbírói testület a 78. cikk szerint úgy dönt, hogy a döntés teljesítése érdekében hozott intézkedés összeegyeztethetetlen a Megállapodással, a panaszos Fél – a másik Felet értesítve – megfelelő intézkedések elfogadására jogosult. Ilyen intézkedést a panaszos Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam fogadhat el.

3. Ezen intézkedések elfogadásakor a panaszos Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam törekszik a jogsértéssel arányos olyan intézkedések kiválasztására, amelyek legkevésbé befolyásolják a Megállapodás célkitűzéseinek elérését, továbbá figyelembe veszi ezeknek az intézkedéseknek a bepanaszolt Fél gazdaságára és az egyes SADC-EPA-államokra gyakorolt hatását.

4. Az EK-Fél pénzügyi kártérítés nyújtását veszi fontolóra, amennyiben legkésőbb az ésszerű időtartam lejártáig elmulasztja közölni a választottbírói testület döntésének teljesítése érdekében hozott intézkedéseit, vagy amennyiben a választottbírói testület úgy dönt, hogy a 78. cikk (1) bekezdése szerint közölt intézkedés nem egyeztethető össze az említett Félnek a Megállapodás szerinti kötelezettségeivel, és a panaszos Fél úgy értékeli, hogy a megfelelő intézkedések elfogadása jelentős kárt okozna gazdaságának.

5. Az EK-Fél megfelelő önmérsékletet tanúsít, amikor e cikk (1) és (2) bekezdése alapján kártérítést kér vagy megfelelő intézkedéseket fogad el.

6. A kártérítés vagy a megfelelő intézkedések ideiglenesek, és csak addig alkalmazandók, amíg a Megállapodás rendelkezéseit bizonyítottan sértő intézkedéseket vissza nem vonják vagy nem módosítják úgy, hogy azok összeegyeztethetők legyenek az említett rendelkezésekkel, vagy amíg a Felek nem állapodnak meg a vita rendezésében.

80. cikk

A megfelelő intézkedések elfogadása után a döntés teljesítése céljából hozott intézkedések felülvizsgálata

1. A bepanaszolt Fél értesíti a másik Felet és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket a választottbírói testület döntésének teljesítése érdekében hozott, valamint közli az arra irányuló kérelmét, hogy szűnjön meg a panaszos Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam megfelelő intézkedéseinek alkalmazása.

2. Ha az értesítés napjától számított 30 napon belül a Felek nem jutnak megállapodásra arról, hogy a Megállapodás rendelkezéseinek megfelelő-e a bejelentett intézkedés, a panaszos Fél írásban kéri a választottbírói testületet, hogy döntsön az ügyben. Az ilyen kérést el kell juttatni a másik Félhez és a bizottsághoz is. A választottbírói testület döntéséről a kérelem beérkezésének napjától számított 45 napon belül értesíteni kell a Feleket és a bizottságot. Amennyiben a választottbírói testület úgy dönt, hogy a teljesítés céljából hozott intézkedés nem összeegyeztethető a Megállapodás rendelkezéseivel, a választottbírói testület határozza meg, hogy a panaszos Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam folytathatja-e a megfelelő intézkedések alkalmazását. Amennyiben a választottbírói testület úgy dönt, hogy a teljesítés céljából hozott intézkedés összeegyeztethető a Megállapodás rendelkezéseivel, akkor a megfelelő intézkedések megszűnnek.

3. Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, a Megállapodás 73. cikkében megállapított eljárásokat kell alkalmazni. A döntésről szóló értesítés határideje az e cikk (2) bekezdésében említett kérelem beérkezésének időpontjától számított 60 nap.

IV. SZAKASZ
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

81. cikk

Kölcsönösen elfogadott megoldás

A Felek bármikor találhatnak kölcsönösen elfogadott megoldást e fejezet szerinti vitában. Erről a megoldásról értesítik a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot is. A kölcsönösen elfogadott megoldás elfogadásával a vitarendezési eljárás megszűnik.

82. cikk

Eljárási szabályok és magatartási kódex

1. A Felek 2008. július 1-jéig megállapodnak az eljárási szabályokban és egy magatartási kódexben, amelyet a közös tanács fogad el. Az eljárási szabályok tárgya a választottbírói testület tárgyalásainak a nyilvánosság számára történő megnyitása.

2. A választottbírói testület ülései az eljárási szabályokkal összhangban nyilvánosak, kivéve ha a választottbírói testület saját indítványára vagy a Felek kérelmére másképp dönt. A választottbírói testület azonban zárt tárgyalást tart, ha a Felek által benyújtott előterjesztés vagy érvelés bizalmas információt tartalmaz.

83. cikk

Információszolgáltatás és technikai tanácsadás

A választottbírói testület – valamely Fél kérésére vagy saját kezdeményezésére – minden olyan forrásból, köztük a vitában érintett Felektől is, szerezhet információt, amelyet a választottbírósági eljárás szempontjából helyénvalónak vél. A választottbírói testület jogosult megfelelő szakértők véleményét is kikérni, amennyiben azt helyénvalónak véli. Az érdekelt személyek jogosultak önzetlen tanácsadói (amicus curiae) levelet küldeni a választottbírói testületnek az eljárási szabályokkal összhangban. Az ily módon megszerzett információt be kell mutatni a vitában részt vevő Feleknek, és észrevételezés céljából rendelkezésükre kell bocsátani.

84. cikk

A beadványok nyelve

1. A Felek írásos vagy szóbeli beadványait a Felek valamelyik hivatalos nyelvén kell benyújtani.

2. A Felek törekszenek arra, hogy az ebben a részben meghatározott konkrét eljárások esetében közös munkanyelvben állapodjanak meg. Amennyiben a Felek képtelenek közös munkanyelvben megállapodni, mindkét Fél megszervezi írásos beadványai lefordítását és a meghallgatásokon a tolmácsolást a bepanaszolt Fél által választott nyelvre, és viseli ennek költségeit, kivéve ha az egyben az említett Félnek is hivatalos nyelve. A közös munkanyelvről való megállapodás keresésekor az EK-Fél figyelembe veszi az ilyen költségeknek az SADC-EPA-államokra gyakorolt esetleges hatását.

85. cikk

Értelmezési szabályok

A választottbírói testület a vitákat a Megállapodás rendelkezéseivel és a nemzetközi közjog bevett értelmezési szabályaival – köztük a szerződések jogáról szóló bécsi egyezményben meghatározott szabályokkal – összhangban rendezi. A választottbírói testület döntései nem egészíthetik ki, illetve nem korlátozhatják a Megállapodásban előírt jogokat és kötelezettségeket.

86. cikk

A választottbírói testület döntései

1. A választottbírói testület minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy konszenzussal döntsön. Mindazonáltal ha egy döntés nem hozható meg konszenzussal, az ügyet többségi szavazással kell eldönteni.

2. A döntés felvázolja a ténymegállapításokat, a Megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazhatóságát és a döntésben tett megállapítások és következtetések indokolását. A kereskedelmi és fejlesztési bizottság nyilvánosan elérhetővé teszi a választottbírói testület döntését, kivéve ha úgy dönt, hogy ezt nem teszi meg.

87. cikk

A választott bírák listája

1. A kereskedelmi és fejlesztési bizottság legkésőbb a Megállapodás ideiglenes alkalmazását követően három hónappal összeállítja annak a 21 személynek a listáját, aki hajlandó és képes választott bíróként szolgálni. Mindkét Fél 8 személyt választ ki, hogy választott bíróként tevékenykedjék. A Felek megállapodnak abban az 5 személyben is, aki nem állampolgára egyik Félnek sem, és aki a választottbírói testület elnökeként jár el. A bizottság gondoskodik róla, hogy a lista ezzel a cikkel összhangban mindig frissítve legyen.

2. A választott bíró speciális jogi és nemzetközi kereskedelmi ismeretekkel vagy tapasztalatokkal rendelkezik. A választott bíró független, egyéni minőségében jár el, és nem fogad el utasításokat semmilyen szervezettől vagy kormánytól, illetve nem áll kapcsolatban egyik Fél kormányával sem, továbbá megfelel az eljárási szabályokhoz mellékelt magatartási kódexnek.

3. A bizottság összeállíthat egy további, 15 olyan személyt tartalmazó listát is, akinek a Megállapodás hatálya alá tartozó specifikus ügyekben ágazati szaktudása van. A Megállapodás 73. cikkében leírt kiválasztási eljárás alkalmazásakor a bizottság elnöke mindkét Fél egyetértése esetén használhatja fel ezt az ágazati listát.

88. cikk

Kapcsolat a WTO-kötelezettségekkel

1. A Megállapodás alapján felállított választottbírósági szervek nem bíráskodhatnak valamely Félnek vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-államnak a WTO-t létrehozó megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit érintő vitában.

2. A Megállapodás vitarendezési rendelkezéseinek alkalmazása nem sérti a WTO keretében tett intézkedéseket, beleértve a vitarendezési intézkedéseket is. Ha azonban az egyik Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam egy adott intézkedés tekintetében vitarendezési eljárást kezdeményezett a Megállapodás vagy a WTO-megállapodás szerint, akkor ugyanerre az intézkedésre vonatkozóan addig nem indíthat újabb vitarendezési eljárást, amíg az első véget nem ért. E bekezdés alkalmazásában a WTO-megállapodás szerinti vitarendezési eljárás akkor tekintendő megindítottnak, ha az egyik Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam kéri a WTO vitarendezési szabályairól és eljárásairól szóló egyetértés 6. cikke szerinti bizottság felállítását.

3. A Megállapodásban semmi sem zárja ki, hogy valamely Fél vagy SADC-EPA-állam végrehajtsa a WTO vitarendezési testülete által engedélyezett kötelezettségek felfüggesztését.

89. cikk

Határidők

1. A Megállapodás III. részében meghatározott valamennyi határidőt – köztük a választottbírósági testületek számára döntésük közlésére meghatározott határidőket is – naptári napban kell számolni, az azon intézkedés vagy tény napját követő naptól kezdve, amelyre vonatkoznak.

2. Az ebben a részben említett határidők a Felek kölcsönös megállapodásával meghosszabbíthatók.

IV. RÉSZ

13. FEJEZET
ÁLTALÁNOS KIVÉTELEK
90. cikk
Záradék az általános kivételekről

Amennyiben az ilyen jellegű intézkedések megfelelnek annak a követelménynek, hogy alkalmazásuk nem jelent önkényes vagy indokolatlan diszkriminációs eszközt a Felek között, ahol hasonló feltételek állnak fenn, vagy az áru- és szolgáltatáskereskedelem, illetve a letelepedés burkolt korlátozását, a Megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, hogy megakadályozza az EK-Felet vagy az SADC-EPA-államokat olyan intézkedések elfogadásában vagy végrehajtásában, amelyek:

a) szükségesek a közerkölcs védelméhez, vagy a közrend vagy a közbiztonság fenntartásához; vagy

b) szükségesek a Megállapodással nem összeegyeztethetetlen – többek között a vámügyi végrehajtásra, a szellemi tulajdonjog oltalmára és a félrevezető gyakorlat megakadályozására vonatkozó – törvények és szabályok betartásának biztosításához; vagy

c) szükségesek a Megállapodás rendelkezéseivel nem összeegyeztethetetlen törvények és szabályok betartásának biztosításához, ideértve az alábbiakra vonatkozókat:

i. a félrevezető és csalárd gyakorlat megakadályozása vagy a szerződések nem-teljesítése hatásának kezelése;

ii. az egyéneknek a személyes adatok feldolgozásával és terjesztésével kapcsolatos személyiségi jogainak védelme, és az egyéni nyilvántartások és számlák titkosságának védelme;

iii. biztonság; vagy

d) arany vagy ezüst importjára vagy exportjára vonatkoznak; vagy

e) művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelmére vonatkoznak; vagy

f) kimeríthető természeti erőforrások megőrzésére irányulnak, amennyiben az ilyen intézkedéseket a hazai áruk termelésére vagy fogyasztására, a szolgáltatások belföldi kínálatára vagy fogyasztására, és a hazai befektetőkre vonatkozó korlátozásokkal összefüggésben léptetik hatályba; vagy

g) börtönmunka keretében gyártott termékre irányulnak; vagy

h) összeegyeztethetetlenek e Megállapodás 36. cikkével, feltéve hogy az eltérő bánásmód célja – a másik Fél gazdasági tevékenységei vagy befektetői tekintetében – közvetlen adók hatékony vagy méltányos kivetésének vagy beszedésének biztosítása.

91. cikk
Nemzetbiztonsági kivételek

1. A Megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, hogy az

a) megkívánná az EK-Féltől vagy az SADC-EPA-államoktól olyan információ szolgáltatását, amelynek nyilvánosságra hozatalát alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétesnek tartják;

b) az EK-Felet vagy az SADC-EPA-államokat megakadályozná az alapvető biztonsági érdekeik védelmében általuk szükségesnek tartott intézkedések megtételében:

i. a hasadó és fuzionáló anyagok, illetve azon anyagok vonatkozásában, amelyekből ezeket nyerik;

ii. azon gazdasági tevékenységek tekintetében, amelyeket közvetlenül vagy közvetve katonai létesítmények ellátása céljából végeznek;

iii. nemzetbiztonsági vagy nemzetvédelmi célból elengedhetetlen kormányzati beszerzésekhez kapcsolódóan; vagy

iv. háború vagy más, a nemzetközi kapcsolatokat érintő vészhelyzet idején; vagy

c) megakadályozná az EK-Felet vagy az SADC-EPA-államokat abban, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapokmányában megfogalmazott kötelezettségek nyomán intézkedéseket hozzanak a nemzetközi béke és biztonság fenntartására.

2. A kereskedelmi és fejlesztési bizottságot a lehető legteljesebb mértékben tájékoztatják az (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint hozott intézkedésekről és azok megszüntetéséről.

92. cikk
Adózás

1. A Megállapodásban vagy a Megállapodás alapján elfogadott rendelkezésekben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az megakadályozná az EK-Felet vagy az SADC-EPA-államokat abban, hogy fiskális jogszabályaik megfelelő rendelkezéseinek alkalmazása során különbséget tegyenek az eltérő helyzetben lévő adófizetők között, tekintettel elsősorban lakóhelyükre vagy tőkebefektetésük helyére.

2. A Megállapodásban vagy a Megállapodás alapján elfogadott rendelkezésekben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az megakadályozná az adóelkerülés és az adócsalás megelőzésére szolgáló intézkedések elfogadását vagy végrehajtását a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások adózási rendelkezései vagy más adózási szabályozások, illetve hazai fiskális jogszabályok alapján.

3. A Megállapodásban semmi sem érinti az EK-Félre vagy az SADC-EPA-államokra valamely adózási egyezmény alapján háruló jogokat és kötelezettségeket. Amennyiben a Megállapodás összeegyeztethetetlen egy ilyen egyezménnyel, akkor az összeegyeztethetetlenség erejéig az egyezmény élvez elsőbbséget.

V. RÉSZ

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

14. FEJEZET
INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK
93. cikk
Közös intézmény létrehozása

A Megállapodás alkalmazásában létrejön az SADC EPA-EK közös tanács (a továbbiakban: a közös tanács), amely felügyeli és igazgatja a Megállapodás végrehajtását.

94. cikk
Összetétel és feladat

1. A közös tanács egyrészről az Európai Unió Tanácsának tagjaiból és az Európai Bizottság megfelelő tagjaiból vagy ezek képviselőiből, másrészről az SADC-EPA-államok minisztereiből vagy ezek képviselőiből áll.

2. A Miniszterek Tanácsának a cotonoui megállapodás 15. cikkében meghatározott feladatainak sérelme nélkül a közös tanács feladatai a következők:

a) felelős a Megállapodás működéséért és végrehajtásáért, valamint figyelemmel kíséri célkitűzéseinek teljesülését;

b) megvizsgál a Megállapodás keretében felmerülő minden olyan közös érdeklődésre számot tartó jelentősebb kérdést, amely befolyásolja a Felek közötti kereskedelmet;

c) megvizsgálja a Feleknek a Megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatait és ajánlásait;

d) megfelelő ajánlásokat tesz;

e) figyelemmel kíséri a Felek közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődését;

f) figyelemmel kíséri és értékeli a Megállapodás együttműködési rendelkezéseinek hatását a fenntartható fejlődésre;

g) figyelemmel kíséri és felülvizsgálja a haladást a Megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi területen;

h) megállapítja a kereskedelmi és fejlesztési bizottság eljárási szabályait;

i) figyelemmel kíséri a kereskedelmi és fejlesztési bizottság munkáját; valamint

j) teljesíti a Megállapodás szerinti további kötelességeit.

3. A közös tanács időszakonként jelentést ad a cotonoui megállapodás 15. cikkével összhangban létrehozott Miniszterek Tanácsának a Megállapodás működéséről.

95. cikk
Döntéshozatali hatáskörök és eljárások

1. A Megállapodás célkitűzéseinek elérése céljából a közös tanács hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a Megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi ügyben döntést hozzon.

2. A döntéseket konszenzussal kell meghozni a Felek között, és ezek a döntések kötelező érvényűek a Felekre és adott esetben az SADC-EPA-államokra nézve. Az egyes Felek és az SADC-EPA-államok belső szabályaival összhangban a Felek megteszik az ilyen döntések végrehajtásához szükséges összes intézkedést.

3. Eljárási kérdések és vitarendezési eljárások esetén az SADC-EPA-államok megállapodnak, hogy közösen lépnek fel, a közös tanács pedig a Felek kölcsönös egyetértése mellett fogad el határozatokat és ajánlásokat. Azokban az ügyekben, amelyek tekintetében az SADC-EPA-államok nem állapodtak meg együttes fellépésben, bármely határozat elfogadásához szükséges az érintett SADC-EPA-állam egyetértése.

4. A közös tanács rendszeres – legfeljebb kétéves – időközönként ülésezik, valamint rendkívüli üléseket is tart, ha a körülmények úgy kívánják, és a Felek megegyeznek.

5. A közös tanács maga határozza meg eljárási szabályait.

96. cikk
Kereskedelmi és fejlesztési bizottság (a továbbiakban: a bizottság)

1. A közös tanácsot kötelességei teljesítésében egy bizottság segíti, amely a Felek – rendesen vezető tisztviselői szintű – képviselőiből áll.

2. A bizottság speciális technikai csoportokat hozhat létre, hogy a hatáskörükbe eső konkrét ügyekkel foglalkozzanak.

3. Az e cikk (2) bekezdése szerint létrejött speciális technikai csoportok eljárási szabályait a bizottság határozza meg.

4. A bizottság a közös tanácsnak tesz jelentést és annak felelős.

5. A bizottság a Megállapodásban meghatározott ügyekben hoz döntést vagy tesz ajánlást, illetve akkor, ha a közös tanács ilyen hatáskört ruház rá. Ebben az esetben a bizottság konszenzussal hoz döntést.

6. A bizottságnak elsősorban a következők a feladatai:

a) A kereskedelem területén:

i. figyelemmel kíséri és értékeli a közös tanács határozatainak végrehajtását;

ii. megkönnyíti és felügyeli a Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtását;

iii. együttműködési prioritásokat mérlegel és javasol a közös tanácsnak;

iv. megfelelő ajánlásokat tesz a közös tanácsnak a Megállapodás hatálya alá tartozó területeken esetlegesen felmerülő potenciális ellentétek elkerülése végett;

v. elvégzi a közös tanács által ráruházott további feladatokat;

vi. felügyeli az e cikk (2) bekezdésében említett speciális technikai csoportok munkáját;

vii. figyelemmel kíséri a regionális integráció és a Felek közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődését;

viii. olyan intézkedéseket vitat meg és kezdeményez, amelyek elősegíthetik a Felek közötti kereskedelmi, befektetési és üzleti lehetőségeket; valamint

ix. megvitatja a Megállapodással kapcsolatos ügyeket és valamennyi olyan kérdést, amely befolyásolhatja a Megállapodás célkitűzéseinek megvalósulását.

b) A fejlesztési együttműködés területén:

i. figyelemmel kíséri a Megállapodásban rögzített együttműködési rendelkezések végrehajtását, és összehangolja ezeket az intézkedéseket a harmadik félként tevékenykedő donorok intézkedéseivel;

ii. ajánlásokat tesz a Felek közötti, kereskedelmi vonatkozású együttműködéssel kapcsolatban;

iii. rendszeres időközönként felülvizsgálja a Megállapodásban meghatározott együttműködési prioritásokat, és adott esetben új prioritások felvételére tesz ajánlást;

iv. felülvizsgálja és megvitatja a regionális integrációval és a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos együttműködési ügyeket; és

v. figyelemmel kíséri és értékeli a Megállapodás végrehajtásának hatását a Felek fenntartható fejlődésére.

VI. RÉSZ

15. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
97. cikk
A Felek meghatározása és a kötelezettségek teljesítése

1. A Megállapodás Szerződő Felei egyrészről Botswana, Lesotho, Namíbia, Szváziföld és Mozambik (a továbbiakban a könnyebb hivatkozás érdekében az SADC-EPA-államok), másrészről pedig az Európai Közösség vagy tagállamai vagy az Európai Közösség és tagállamai az Európai Közösséget létrehozó szerződésből levezetett megfelelő hatáskörükben eljárva (a továbbiakban: EK-Fél).

2. A Megállapodás alkalmazásában:

a) a „Felek” fogalom az együttesen eljáró SADC-EPA-államokra és az EK-Félre vonatkozik. A „Fél” fogalom az együttesen eljáró SADC-EPA-államokra, illetve adott esetben az EK-Félre vonatkozik;

b) az „SADC-EPA-államok” fogalom az önállóan eljáró SADC-EPA-államokra vonatkozik.

3. Az SADC-EPA-államok és az EK-Fél minden olyan általános vagy egyedi intézkedést meghoznak, amely a Megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, valamint gondoskodnak arról, hogy azok megfeleljenek a Megállapodásban megállapított célkitűzéseknek.

98. cikk
Információcsere

1. A Megállapodás hatékony végrehajtásához kapcsolódó kommunikáció megkönnyítésére a Felek a Megállapodás hatálybalépésekor kijelölnek egy információcsere-központot. Az információcsere-központ kijelölése nem sérti az illetékes hatóságoknak a Megállapodás egyes címei vagy fejezetei alapján történő konkrét kinevezését.

2. Az információcsere-központok kérésére mindkét Fél megjelöli a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos bármely ügyben illetékes hivatalt vagy tisztviselőt, és a megkereső Féllel való kommunikáció megkönnyítéséhez biztosítja a szükséges támogatást.

3. Valamely Fél kérésére – a jogszerűen lehetséges mértékig – mindkét Fél vagy adott esetben az SADC-EPA-államok tájékoztatást adnak, és haladéktalanul válaszolnak a másik Fél azokra a tényleges vagy javasolt intézkedésekre vonatkozó kérdésére, amelyek befolyásolhatják a Felek közötti kereskedelmet.

99. cikk
Átláthatóság

1. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok közzéteszik vagy nyilvánosan hozzáférhetővé teszik általánosan alkalmazott jogszabályaikat, szabályozásaikat, eljárásaikat és közigazgatási határozataikat, valamint minden további olyan kötelezettségvállalásukat, amely a Megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelmi ügyekre vonatkozó nemzetközi megállapodásokból ered. A Megállapodás hatálybalépése után elfogadott ilyen intézkedéseket a másik Fél tudomására kell hozni.

2. A Megállapodás konkrét átláthatósági rendelkezéseinek sérelme nélkül az ebben a cikkben említett információról akkor mondható el, hogy a másik Fél tudomására hozták, ha az információt elérhetővé tették:

a) a WTO-nak küldött megfelelő értesítéssel; vagy

b) egy hivatalos, díjmentes és nyilvánosan elérhető weboldalon; vagy

c) a másik Fél információcsere-központja számára.

Ha azonban az EK-Fél a WTO-nak be nem jelentett információt egy hivatalos, díjmentes és nyilvánosan hozzáférhető weboldalon biztosítja, akkor valamely – kapacitásbeli korlátok miatt a weboldal elérésében nehézségekbe ütköző – SADC-EPA-állam kérheti az EK-Felet, hogy az információt a megfelelő információcsere-központnak is juttassa el.

3. Ebben a Megállapodásban semmi sem követeli meg egyik Féltől sem, hogy olyan bizalmas információt adjon meg, amelynek közzététele akadályozná a bűnüldözést vagy más módon ellentétes a közérdekkel, illetve sértené egyes állami vagy magánvállalkozások jogos üzleti érdekeit, kivéve addig a mértékig, ameddig az információ közzététele a Megállapodás szerinti vitarendezési eljárások összefüggésében szükséges. Amennyiben a Megállapodás szerint létrehozott valamely testület úgy véli, hogy az ilyen közzététel szükséges, a bizalmas jelleg teljes körű oltalmát a testület biztosítja.

100. cikk
Időszakos nehézségek a végrehajtás során

Amennyiben valamelyik Fél rajta kívül álló tényezők miatt nehézségekkel szembesül a Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítésekor, ezt haladéktalanul a közös tanács tudomására hozza.

101. cikk
Regionális preferencia

1. Ebben a Megállapodásban semmi sem kötelezi egyik Felet sem arra, hogy a Megállapodásban részes másik Félre annál kedvezőbb bánásmódot terjesszen ki, mint amilyet a Fél saját regionális integrációs folyamata részeként alkalmaz.

2. A többi SADC-EPA-államot is megilleti az a kedvezőbb bánásmód és előny, amelyet a Megállapodás alapján valamely SADC-EPA-állam adhat az EK-félnek.

102. cikk
Az Európai Közösség legkülső régiói

1. Figyelembe véve az Európai Közösség legkülső régiói és az SADC-EPA-államok közötti földrajzi közelséget, továbbá az e régiók és az SADC-EPA-államok közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok megerősítése érdekében a Felek törekszenek arra, hogy a Megállapodás hatálya alá tartozó összes területen könnyítsék az együttműködést az Európai Közösség és az SADC-EPA-államok között.

2. Az e cikk (1) bekezdésében kifejtett célkitűzések megvalósítására lehetőség szerint törekedni kell az SADC EPA-államoknak és az Európai Közösség legkülső régióinak a Megállapodás hatálya alá tartozó területeken az Európai Közösség egyedi programjaiban való közös részvételének erősítése révén is.

3. Az EK-Fél törekszik arra, hogy biztosítsa az Európai Közösség kohéziós és fejlesztési politikáinak különböző pénzügyi eszközei közötti koordinációt annak érdekében, hogy a Megállapodás hatálya alá tartozó területeken erősítse az együttműködést az SADC-EPA-államok és az Európai Közösség legkülső régiói között.

4. A Megállapodásban semmi sem akadályozza meg az EK-Felet abban, hogy alkalmazza azokat a meglévő intézkedéseket, amelyek az Európai Közösséget létrehozó szerződés 299. cikkének (2) bekezdése értelmében legkülső régiói strukturális társadalmi és gazdasági helyzetének kezelésére irányulnak. Ez a rendelkezés nem engedi a Felek közötti kereskedelmi vámok fenntartását azokon kívül, amelyeket a Megállapodás 2. mellékletének 9. pontja engedélyez.

103. cikk
Kapcsolatok a cotonoui megállapodással

1. A cotonoui megállapodás 3. részének II. címében meghatározott fejlesztési együttműködés kivételével a Megállapodás rendelkezései és a cotonoui megállapodás 3. része II. címének rendelkezései közötti összeegyeztethetetlenség esetén – az összeegyeztethetetlenség erejéig – a Megállapodás rendelkezései élveznek elsőbbséget.

2. Ebben a Megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, hogy az megakadályozza az EK-Felet vagy valamely SADC-EPA-államot abban, hogy a cotonoui megállapodás értelmében megfelelő intézkedéseket hozzon.

104. cikk
Kapcsolatok a WTO-megállapodással

A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodásban semmi sem kötelezi őket vagy az SADC-EPA-államokat arra, hogy a WTO-kötelezettségeikkel összeegyeztethetetlen módon járjanak el.

105. cikk
Hatálybalépés

1. A Megállapodást a Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok alkalmazandó alkotmányos vagy belső szabályaival és eljárásaival összhangban kell aláírni, ratifikálni vagy jóváhagyni.

2. Ez a Megállapodás az utolsó ratifikáló, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.

3. Az értesítéseket az Európai Unió Tanácsa főtitkárának kell megküldeni, aki a Megállapodás letéteményese.

4. A Megállapodás hatálybalépéséig az Európai Közösség, az EK-Fél és az SADC-EPA-államok megállapodnak, hogy alkalmazzák a Megállapodás azon rendelkezéseit, amelyek hatáskörükbe tartoznak (a továbbiakban: ideiglenes alkalmazás). Ahol lehetséges, ez történhet ideiglenes alkalmazással, vagy a Megállapodás ratifikálásával.

5. Az ideiglenes alkalmazásról értesíteni kell a letéteményest. A Megállapodást ideiglenesen az alábbiak közül az után tíz nappal kell alkalmazni, amely később következik be: az Európai Közösségtől az ideiglenes alkalmazásról szóló értesítés beérkezése vagy az összes SADC-EPA-államtól a ratifikálásról vagy az ideiglenes alkalmazásról szóló értesítés beérkezése.

6. A (4) bekezdés ellenére az Európai Közösség, az EK-Fél és az SADC-EPA-államok az ideiglenes alkalmazás előtt a megvalósítható mértékig egyoldalúan lépeseket tehetnek a Megállapodás alkalmazása érdekében.

106. cikk
Időtartam

1. Ez a Megállapodás határozatlan ideig érvényes.

2. Az EK-Fél vagy valamely SADC-EPA-állam írásos értesítést adhat arról a szándékáról, hogy fel kívánja mondani a Megállapodást.

3. A Megállapodás felmondása az e cikk (2) bekezdésében említett értesítés után hat hónappal lép hatályba.

107. cikk
Területi alkalmazás

A Megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az abban a szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről pedig az SADC-EPA-államok területén.

108. cikk
Felülvizsgálati záradék

1. A 67. cikk sérelme nélkül a Felek megállapodnak, hogy a Megállapodást legkésőbb hatálybalépése után 5 évvel felülvizsgálják.

2. A Megállapodás végrehajtását illetően bármely Fél tehet javaslatokat a kereskedelmi vonatkozású együttműködés kiigazítására, figyelembe véve a végrehajtás során szerzett tapasztalatokat.

3. A Felek megállapodnak, hogy a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődésének és a cotonoui megállapodás lejártának fényében szükséges lehet a Megállapodás felülvizsgálata.

109. cikk
Módosítás

1. Mérlegelésre és elfogadásra bármely Fél nyújthat be a Megállapodás módosítására irányuló javaslatokat a közös tanácshoz.

2. Miután a közös tanács elfogadta őket, a Megállapodás módosításait be kell nyújtani a Feleknek – alkotmányos vagy belső jogszabályi követelményeikkel összhangban – ratifikálásra, elfogadásra vagy jóváhagyásra.

110. cikk
Új EU-tagállamok csatlakozása

1. A közös tanács tájékoztatást kap harmadik államok arra irányuló kérelméről, hogy az Európai Unió tagjává válhassanak. Az Unió és a kérelmező állam közötti tárgyalások során az EK-Fél ellátja az SADC-EPA-államokat az összes megfelelő információval, azok pedig eljuttatják az EK-Félnek észrevételeiket, hogy az teljes mértékben figyelembe vehesse azokat. Az EK-Fél értesíti az SADC-EPA-államokat bármely állam Európai Unióhoz (a továbbiakban: EU) való csatlakozásáról.

2. Az EU új tagállama az uniós csatlakozása napjától kezdődően csatlakozik a Megállapodáshoz a csatlakozási okmányban foglalt ilyen értelmű záradék révén. Amennyiben az Unióhoz való csatlakozási okmány nem rendelkezik arról, hogy az EU-tagállam automatikusan csatlakozik a Megállapodáshoz, az érintett EU-tagállam úgy csatlakozik, hogy letétbe helyez egy csatlakozási okmányt az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán, amely megküldi annak hitelesített másolatait az SADC-EPA-államoknak.

3. A Felek megvizsgálják az új EU-tagállamok csatlakozásának a Megállapodásra gyakorolt hatásait. A közös tanács szükséges átmeneti vagy módosító intézkedésekről dönthet.

111. cikk
Csatlakozás

1. A Megállapodás hatálya alá tartozó ügyekben hatáskörrel rendelkező harmadik állam vagy szervezet kérheti csatlakozását a Megállapodáshoz. Amennyiben a közös tanács beleegyezik a kérelem megfontolásába, a Felek és a csatlakozni kívánó állam vagy szervezet tárgyalásokat folytat a csatlakozás feltételeiről. A csatlakozási jegyzőkönyvet el kell fogadnia a közös tanácsnak, majd be kell nyújtani a Feleknek – alkotmányos vagy belső jogszabályi követelményeikkel összhangban – ratifikálásra, elfogadásra vagy jóváhagyásra.

2. A Felek megvizsgálják a csatlakozásnak a Megállapodásra gyakorolt hatásait. A közös tanács szükséges átmeneti vagy módosító intézkedésekről dönthet.

112. cikk
Nyelv és hiteles szövegek

A Megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Ellentmondás esetén arra a nyelvre kell hivatkozni, amelyen a Megállapodásról szóló tárgyalások lezajlottak, nevezetesen az angolra.

113. cikk
Mellékletek

A Megállapodás mellékletei és jegyzőkönyvei a Megállapodás szerves részét képezik.

Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak e megállapodást alább kézjegyükkel látták el.

1. MELLÉKLET

A BOTSWANÁBÓL, LESOTHÓBÓL, NAMÍBIÁBÓL, SZVÁZIFÖLDRŐL (BLNS-ORSZÁGOK) ÉS MOZAMBIKBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁRA ALKALMAZANDÓ VÁMOK

E táblázatok a 25. cikk (2) bekezdésére vonatkoznak, amely szerint az e Megállapodás hatálybalépése után a Botswanából, Lesothóból, Namíbiából, Szváziföldről (BLNS-országok) és Mozambikból származó áruk vám- és kvótamentesen importálhatók az EK-piacra.

EK halászati termékek
KN-kód 2007 BLNS-országok és Mozambik
0301 10 90 0
0301 91 10 0
0301 91 90 0
0301 92 00 0
0301 93 00 0
0301 99 11 0
0301 99 19 0
0301 99 80 0
0302 11 10 0
0302 11 80 0
0302 12 00 0
0302 19 00 0
0302 21 10 0
0302 21 30 0
0302 21 90 0
0302 22 00 0
0302 23 00 0
0302 29 10 0
0302 29 90 0
0302 31 10 0
0302 31 90 0
0302 32 10 0
0302 32 90 0
0302 33 10 0
0302 33 90 0
0302 34 90 0
0302 35 10 0
0302 35 90 0
0302 39 10 0
0302 40 00 0
0302 40 00 0
0302 50 10 0
0302 50 90 0
0302 61 10 0
0302 61 30 0
0302 61 80 0
0302 62 00 0
0302 63 00 0
0302 64 00 0
0302 64 00 0
0302 65 20 0
0302 65 50 0
0302 65 90 0
0302 66 00 0
0302 67 00 0
0302 69 11 0
0302 69 19 0
0302 69 21 0
0302 69 25 0
0302 69 31 0
0302 69 33 0
0302 69 35 0
0302 69 41 0
0302 69 45 0
0302 69 51 0
0302 69 55 0
0302 69 61 0
0302 69 66 0
0302 69 67 0
0302 69 68 0
0302 69 69 0
0302 69 75 0
0302 69 81 0
0302 69 85 0
0302 69 86 0
0302 69 91 0
0302 69 92 0
0302 69 94 0
0302 69 95 0
0302 69 99 0
0302 69 99 0
0302 70 00 0
0303 11 00 0
0303 21 10 0
0303 21 80 0
0303 22 00 0
0303 29 00 0
0303 31 10 0
0303 31 30 0
0303 31 90 0
0303 32 00 0
0303 33 00 0
0303 39 10 0
0303 39 30 0
0303 39 70 0
0303 39 70 0
0303 41 11 0
0303 41 13 0
0303 41 19 0
0303 41 90 0
0303 42 12 0
0303 42 18 0
0303 42 32 0
0303 42 38 0
0303 42 52 0
0303 42 58 0
0303 42 90 0
0303 43 11 0
0303 43 13 0
0303 43 19 0
0303 43 90 0
0303 44 13 0
0303 44 19 0
0303 45 11 0
0303 45 13 0
0303 45 19 0
0303 46 90 0
0303 49 31 0
0303 51 00 0
0303 51 00 0
0303 52 10 0
0303 52 30 0
0303 52 90 0
0303 61 00 0
0303 71 10 0
0303 71 30 0
0303 71 80 0
0303 71 80 0
0303 72 00 0
0303 73 00 0
0303 74 30 0
0303 74 30 0
0303 74 90 0
0303 75 20 0
0303 75 50 0
0303 75 90 0
0303 76 00 0
0303 77 00 0
0303 78 11 0
0303 78 12 0
0303 78 13 0
0303 78 19 0
0303 78 90 0
0303 79 11 0
0303 79 19 0
0303 79 21 0
0303 79 23 0
0303 79 29 0
0303 79 31 0
0303 79 35 0
0303 79 37 0
0303 79 41 0
0303 79 45 0
0303 79 51 0
0303 79 55 0
0303 79 58 0
0303 79 58 0
0303 79 65 0
0303 79 71 0
0303 79 75 0
0303 79 81 0
0303 79 83 0
0303 79 85 0
0303 79 91 0
0303 79 92 0
0303 79 93 0
0303 79 94 0
0303 79 98 0
0303 79 98 0
0303 80 10 0
0304 19 13 0
0304 19 19 0
0304 19 31 0
0304 19 33 0
0304 19 35 0
0304 19 39 0
0304 19 97 0
0304 19 97 0
0304 19 99 0
0304 21 00 0
0304 29 13 0
0304 29 13 0
0304 29 19 0
0304 29 21 0
0304 29 31 0
0304 29 33 0
0304 29 35 0
0304 29 39 0
0304 29 41 0
0304 29 43 0
0304 29 45 0
0304 29 51 0
0304 29 53 0
0304 29 55 0
0304 29 56 0
0304 29 59 0
0304 29 61 0
0304 29 69 0
0304 29 71 0
0304 29 73 0
0304 29 75 0
0304 29 79 0
0304 29 83 0
0304 29 85 0
0304 29 91 0
0304 29 99 0
0304 91 00 0
0304 91 00 0
0304 99 10 0
0304 99 21 0
0304 99 21 0
0304 99 21 0
0304 99 23 0
0304 99 29 0
0304 99 31 0
0304 99 31 0
0304 99 39 0
0304 99 41 0
0304 99 45 0
0304 99 51 0
0304 99 55 0
0304 99 61 0
0304 99 65 0
0304 99 71 0
0304 99 75 0
0304 99 99 0
0304 99 99 0
0305 10 00 0
0305 20 00 0
0305 30 11 0
0305 30 19 0
0305 30 30 0
0305 30 50 0
0305 30 90 0
0305 41 00 0
0305 42 00 0
0305 49 10 0
0305 49 20 0
0305 49 30 0
0305 49 45 0
0305 49 50 0
0305 49 80 0
0305 51 10 0
0305 51 90 0
0305 59 11 0
0305 59 19 0
0305 59 30 0
0305 59 50 0
0305 59 70 0
0305 59 80 0
0305 59 80 0
0305 61 00 0
0305 62 00 0
0305 63 00 0
0305 69 10 0
0305 69 30 0
0305 69 50 0
0305 69 80 0
0305 69 80 0
0306 11 10 0
0306 11 90 0
0306 12 10 0
0306 12 90 0
0306 13 10 0
0306 13 30 0
0306 13 40 0
0306 13 50 0
0306 13 80 0
0306 14 10 0
0306 14 30 0
0306 14 90 0
0306 19 10 0
0306 19 30 0
0306 19 90 0
0306 21 00 0
0306 22 10 0
0306 22 91 0
0306 22 99 0
0306 23 10 0
0306 23 31 0
0306 23 39 0
0306 23 90 0
0306 24 30 0
0306 24 80 0
0306 24 80 0
0306 29 10 0
0306 29 30 0
0306 29 90 0
0307 10 90 0
0307 21 00 0
0307 29 10 0
0307 29 90 0
0307 31 10 0
0307 31 90 0
0307 39 10 0
0307 39 90 0
0307 41 10 0
0307 41 91 0
0307 41 99 0
0307 49 01 0
0307 49 11 0
0307 49 18 0
0307 49 31 0
0307 49 33 0
0307 49 35 0
0307 49 38 0
0307 49 51 0
0307 49 59 0
0307 49 71 0
0307 49 91 0
0307 49 99 0
0307 51 00 0
0307 59 10 0
0307 59 90 0
0307 91 00 0
0307 99 11 0
0307 99 13 0
0307 99 15 0
0307 99 18 0
0307 99 90 0
1604 11 00 0
1604 12 10 0
1604 12 91 0
1604 12 99 0
1604 13 11 0
1604 13 19 0
1604 13 90 0
1604 14 11 0
1604 14 16 0
1604 14 18 0
1604 14 90 0
1604 15 11 0
1604 15 19 0
1604 15 90 0
1604 16 00 0
1604 19 10 0
1604 19 31 0
1604 19 39 0
1604 19 50 0
1604 19 91 0
1604 19 92 0
1604 19 93 0
1604 19 94 0
1604 19 95 0
1604 19 98 0
1604 20 05 0
1604 20 10 0
1604 20 30 0
1604 20 40 0
1604 20 50 0
1604 20 70 0
1604 20 90 0
1604 30 10 0
1604 30 90 0
1605 10 00 0
1605 20 10 0
1605 20 91 0
1605 20 99 0
1605 30 90 0
1605 40 00 0
1605 90 11 0
1605 90 19 0
1605 90 30 0
1605 90 90 0
1902 20 10 0
EK alumínium
KN-kód 2007 A BLNS-országokra és Mozambikra
2008. január 1-jétől alkalmazott vám
76011000 0
76012010 0
76012091 0
76012099 0
76031000 0
76032000 0
EK Nem mezőgazdasági termékek piacra jutása (kivéve az alumíniumot)
KN-kód 2007 A BLNS-országokra és Mozambikra
2008. január 1-jétől alkalmazott vám
25010010 0
25010031 0
25010051 0
25010091 0
25010099 0
25020000 0
25030010 0
25030090 0
25041000 0
25049000 0
25051000 0
25059000 0
25061000 0
25062000 0
25070020 0
25070080 0
25081000 0
25083000 0
25084000 0
25085000 0
25086000 0
25087000 0
25090000 0
25101000 0
25102000 0
25111000 0
25112000 0
25120000 0
25131000 0
25132000 0
25140000 0
25151100 0
25151220 0
25151250 0
25151290 0
25152000 0
25161100 0
25161210 0
25161290 0
25162000 0
25169000 0
25171010 0
25171020 0
25171080 0
25172000 0
25173000 0
25174100 0
25174900 0
25181000 0
25182000 0
25183000 0
25191000 0
25199010 0
25199030 0
25199090 0
25201000 0
25202010 0
25202090 0
25210000 0
25221000 0
25222000 0
25223000 0
25231000 0
25232100 0
25232900 0
25233000 0
25239010 0
25239080 0
25241000 0
25249000 0
25251000 0
25252000 0
25253000 0
25261000 0
25262000 0
25281000 0
25289000 0
25291000 0
25292100 0
25292200 0
25293000 0
25301010 0
25301090 0
25302000 0
25309020 0
25309098 0
26011100 0
26011200 0
26012000 0
26020000 0
26030000 0
26040000 0
26050000 0
26060000 0
26070000 0
26080000 0
26090000 0
26100000 0
26110000 0
26121010 0
26121090 0
26122010 0
26122090 0
26131000 0
26139000 0
26140010 0
26140090 0
26151000 0
26159010 0
26159090 0
26161000 0
26169000 0
26171000 0
26179000 0
26180000 0
26190020 0
26190040 0
26190080 0
26201100 0
26201900 0
26202100 0
26202900 0
26203000 0
26204000 0
26206000 0
26209100 0
26209910 0
26209920 0
26209940 0
26209960 0
26209995 0
26211000 0
26219000 0
27011110 0
27011190 0
27011210 0
27011290 0
27011900 0
27012000 0
27021000 0
27022000 0
27030000 0
27040011 0
27040019 0
27040030 0
27040090 0
27050000 0
27060000 0
27071010 0
27071090 0
27072010 0
27072090 0
27073010 0
27073090 0
27074000 0
27075010 0
27075090 0
27079100 0
27079911 0
27079919 0
27079930 0
27079950 0
27079970 0
27079980 0
27079991 0
27079999 0
27081000 0
27082000 0
27090010 0
27090090 0
27101111 0
27101115 0
27101121 0
27101125 0
27101131 0
27101141 0
27101145 0
27101149 0
27101151 0
27101159 0
27101170 0
27101190 0
27101911 0
27101915 0
27101921 0
27101925 0
27101929 0
27101931 0
27101935 0
27101941 0
27101945 0
27101949 0
27101951 0
27101955 0
27101961 0
27101963 0
27101965 0
27101969 0
27101971 0
27101975 0
27101981 0
27101983 0
27101985 0
27101987 0
27101991 0
27101993 0
27101999 0
27109100 0
27109900 0
27111100 0
27111211 0
27111219 0
27111291 0
27111293 0
27111294 0
27111297 0
27111310 0
27111330 0
27111391 0
27111397 0
27111400 0
27111900 0
27112100 0
27112900 0
27121010 0
27121090 0
27122010 0
27122090 0
27129011 0
27129019 0
27129031 0
27129033 0
27129039 0
27129091 0
27129099 0
27131100 0
27131200 0
27132000 0
27139010 0
27139090 0
27141000 0
27149000 0
27150000 0
27160000 0
28011000 0
28012000 0
28013010 0
28013090 0
28020000 0
28030010 0
28030080 0
28041000 0
28042100 0
28042910 0
28042990 0
28043000 0
28044000 0
28045010 0
28045090 0
28046100 0
28046900 0
28047000 0
28048000 0
28049000 0
28051100 0
28051200 0
28051910 0
28051990 0
28053010 0
28053090 0
28054010 0
28054090 0
28061000 0
28062000 0
28070010 0
28070090 0
28080000 0
28091000 0
28092000 0
28100010 0
28100090 0
28111100 0
28111910 0
28111920 0
28111980 0
28112100 0
28112200 0
28112905 0
28112910 0
28112930 0
28112990 0
28121011 0
28121015 0
28121016 0
28121018 0
28121091 0
28121093 0
28121094 0
28121095 0
28121099 0
28129000 0
28131000 0
28139010 0
28139090 0
28141000 0
28142000 0
28151100 0
28151200 0
28152010 0
28152090 0
28153000 0
28161000 0
28164000 0
28170000 0
28181010 0
28181090 0
28182000 0
28183000 0
28191000 0
28199010 0
28199090 0
28201000 0
28209010 0
28209090 0
28211000 0
28212000 0
28220000 0
28230000 0
28241000 0
28249010 0
28249090 0
28251000 0
28252000 0
28253000 0
28254000 0
28255000 0
28256000 0
28257000 0
28258000 0
28259011 0
28259019 0
28259020 0
28259030 0
28259040 0
28259060 0
28259080 0
28261200 0
28261910 0
28261990 0
28263000 0
28269010 0
28269080 0
28271000 0
28272000 0
28273100 0
28273200 0
28273500 0
28273910 0
28273920 0
28273930 0
28273985 0
28274100 0
28274910 0
28274990 0
28275100 0
28275900 0
28276000 0
28281000 0
28289000 0
28291100 0
28291900 0
28299010 0
28299040 0
28299080 0
28301000 0
28309011 0
28309085 0
28311000 0
28319000 0
28321000 0
28322000 0
28323000 0
28331100 0
28331900 0
28332100 0
28332200 0
28332400 0
28332500 0
28332700 0
28332920 0
28332930 0
28332950 0
28332960 0
28332990 0
28333000 0
28334000 0
28341000 0
28342100 0
28342920 0
28342940 0
28342980 0
28351000 0
28352200 0
28352400 0
28352510 0
28352590 0
28352610 0
28352690 0
28352910 0
28352930 0
28352990 0
28353100 0
28353900 0
28362000 0
28363000 0
28364000 0
28365000 0
28366000 0
28369100 0
28369200 0
28369911 0
28369917 0
28369990 0
28371100 0
28371900 0
28372000 0
28391100 0
28391900 0
28399010 0
28399090 0
28401100 0
28401910 0
28401990 0
28402010 0
28402090 0
28403000 0
28413000 0
28415000 0
28416100 0
28416900 0
28417000 0
28418000 0
28419030 0
28419085 0
28421000 0
28429010 0
28429080 0
28431010 0
28431090 0
28432100 0
28432900 0
28433000 0
28439010 0
28439090 0
28441010 0
28441030 0
28441050 0
28441090 0
28442025 0
28442035 0
28442051 0
28442059 0
28442099 0
28443011 0
28443019 0
28443051 0
28443055 0
28443061 0
28443069 0
28443091 0
28443099 0
28444010 0
28444020 0
28444030 0
28444080 0
28445000 0
28451000 0
28459010 0
28459090 0
28461000 0
28469000 0
28470000 0
28480000 0
28491000 0
28492000 0
28499010 0
28499030 0
28499050 0
28499090 0
28500020 0
28500050 0
28500070 0
28500090 0
28520000 0
28530010 0
28530030 0
28530050 0
28530090 0
29011000 0
29012100 0
29012200 0
29012310 0
29012390 0
29012410 0
29012490 0
29012900 0
29021100 0
29021910 0
29021980 0
29022000 0
29023000 0
29024100 0
29024200 0
29024300 0
29024400 0
29025000 0
29026000 0
29027000 0
29029010 0
29029030 0
29029090 0
29031100 0
29031200 0
29031300 0
29031400 0
29031500 0
29031910 0
29031980 0
29032100 0
29032200 0
29032300 0
29032900 0
29033100 0
29033911 0
29033915 0
29033919 0
29033990 0
29034100 0
29034200 0
29034300 0
29034410 0
29034490 0
29034510 0
29034515 0
29034520 0
29034525 0
29034530 0
29034535 0
29034540 0
29034545 0
29034550 0
29034555 0
29034590 0
29034610 0
29034620 0
29034690 0
29034700 0
29034910 0
29034920 0
29034930 0
29034940 0
29034980 0
29035100 0
29035200 0
29035910 0
29035930 0
29035980 0
29036100 0
29036200 0
29036910 0
29036990 0
29041000 0
29042000 0
29049020 0
29049040 0
29049085 0
29051100 0
29051200 0
29051300 0
29051410 0
29051490 0
29051610 0
29051620 0
29051680 0
29051700 0
29051900 0
29052210 0
29052290 0
29052910 0
29052990 0
29053100 0
29053200 0
29053910 0
29053920 0
29053925 0
29053930 0
29053985 0
29054100 0
29054200 0
29054910 0
29054980 0
29055100 0
29055910 0
29055991 0
29055999 0
29061100 0
29061200 0
29061310 0
29061390 0
29061900 0
29062100 0
29062900 0
29071100 0
29071200 0
29071300 0
29071510 0
29071590 0
29071910 0
29071990 0
29072100 0
29072200 0
29072300 0
29072900 0
29081100 0
29081900 0
29089100 0
29089910 0
29089990 0
29091100 0
29091900 0
29092000 0
29093010 0
29093031 0
29093035 0
29093038 0
29093090 0
29094100 0
29094300 0
29094400 0
29094911 0
29094918 0
29094990 0
29095010 0
29095090 0
29096000 0
29101000 0
29102000 0
29103000 0
29104000 0
29109000 0
29110000 0
29121100 0
29121200 0
29121910 0
29121990 0
29122100 0
29122900 0
29123000 0
29124100 0
29124200 0
29124900 0
29125000 0
29126000 0
29130000 0
29141100 0
29141200 0
29141300 0
29141910 0
29141990 0
29142100 0
29142200 0
29142300 0
29142900 0
29143100 0
29143900 0
29144010 0
29144090 0
29145000 0
29146100 0
29146910 0
29146990 0
29147000 0
29151100 0
29151200 0
29151300 0
29152100 0
29152400 0
29152900 0
29153100 0
29153200 0
29153300 0
29153600 0
29153910 0
29153930 0
29153950 0
29153980 0
29154000 0
29155000 0
29156011 0
29156019 0
29156090 0
29157015 0
29157020 0
29157025 0
29157030 0
29157080 0
29159010 0
29159020 0
29159080 0
29161100 0
29161210 0
29161220 0
29161290 0
29161300 0
29161410 0
29161490 0
29161500 0
29161910 0
29161930 0
29161940 0
29161970 0
29162000 0
29163100 0
29163210 0
29163290 0
29163400 0
29163500 0
29163600 0
29163900 0
29171100 0
29171210 0
29171290 0
29171310 0
29171390 0
29171400 0
29171910 0
29171990 0
29172000 0
29173200 0
29173300 0
29173410 0
29173490 0
29173500 0
29173600 0
29173700 0
29173911 0
29173919 0
29173930 0
29173940 0
29173950 0
29173960 0
29173970 0
29173980 0
29181100 0
29181200 0
29181300 0
29181400 0
29181500 0
29181600 0
29181800 0
29181930 0
29181940 0
29181985 0
29182100 0
29182200 0
29182310 0
29182390 0
29182910 0
29182930 0
29182980 0
29183000 0
29189100 0
29189910 0
29189920 0
29189930 0
29189990 0
29191000 0
29199010 0
29199090 0
29201100 0
29201900 0
29209010 0
29209020 0
29209030 0
29209040 0
29209050 0
29209085 0
29211110 0
29211190 0
29211910 0
29211930 0
29211940 0
29211950 0
29211980 0
29212100 0
29212200 0
29212900 0
29213010 0
29213091 0
29213099 0
29214100 0
29214210 0
29214290 0
29214300 0
29214400 0
29214500 0
29214600 0
29214910 0
29214980 0
29215111 0
29215119 0
29215190 0
29215910 0
29215920 0
29215930 0
29215940 0
29215990 0
29221100 0
29221200 0
29221310 0
29221390 0
29221400 0
29221910 0
29221920 0
29221980 0
29222100 0
29222900 0
29223100 0
29223900 0
29224100 0
29224200 0
29224300 0
29224400 0
29224910 0
29224920 0
29224995 0
29225000 0
29231000 0
29232000 0
29239000 0
29241100 0
29241200 0
29241900 0
29242110 0
29242190 0
29242300 0
29242400 0
29242910 0
29242930 0
29242995 0
29251100 0
29251200 0
29251910 0
29251930 0
29251995 0
29252100 0
29252900 0
29261000 0
29262000 0
29263000 0
29269020 0
29269095 0
29270000 0
29280010 0
29280090 0
29291010 0
29291090 0
29299000 0
29302000 0
29303000 0
29304010 0
29304090 0
29305000 0
29309013 0
29309016 0
29309020 0
29309030 0
29309040 0
29309050 0
29309085 0
29310010 0
29310020 0
29310030 0
29310095 0
29321100 0
29321200 0
29321300 0
29321900 0
29322100 0
29322910 0
29322920 0
29322930 0
29322940 0
29322950 0
29322960 0
29322985 0
29329100 0
29329200 0
29329300 0
29329400 0
29329500 0
29329950 0
29329970 0
29329985 0
29331110 0
29331190 0
29331910 0
29331990 0
29332100 0
29332910 0
29332990 0
29333100 0
29333200 0
29333300 0
29333910 0
29333920 0
29333925 0
29333935 0
29333940 0
29333945 0
29333950 0
29333955 0
29333999 0
29334100 0
29334910 0
29334930 0
29334990 0
29335200 0
29335310 0
29335390 0
29335400 0
29335500 0
29335910 0
29335920 0
29335995 0
29336100 0
29336910 0
29336920 0
29336930 0
29336980 0
29337100 0
29337200 0
29337900 0
29339110 0
29339190 0
29339910 0
29339920 0
29339930 0
29339940 0
29339950 0
29339990 0
29341000 0
29342020 0
29342080 0
29343010 0
29343090 0
29349100 0
29349910 0
29349920 0
29349930 0
29349940 0
29349950 0
29349990 0
29350010 0
29350020 0
29350090 0
29362100 0
29362200 0
29362300 0
29362400 0
29362500 0
29362600 0
29362700 0
29362800 0
29362910 0
29362930 0
29362990 0
29369011 0
29369019 0
29369080 0
29371100 0
29371200 0
29371900 0
29372100 0
29372200 0
29372300 0
29372900 0
29373100 0
29373900 0
29374000 0
29375000 0
29379000 0
29381000 0
29389010 0
29389030 0
29389090 0
29391100 0
29391900 0
29392000 0
29393000 0
29394100 0
29394200 0
29394300 0
29394900 0
29395100 0
29395900 0
29396100 0
29396200 0
29396300 0
29396900 0
29399111 0
29399119 0
29399190 0
29399900 0
29400000 0
29411010 0
29411020 0
29411090 0
29412030 0
29412080 0
29413000 0
29414000 0
29415000 0
29419000 0
29420000 0
30012010 0
30012090 0
30019020 0
30019091 0
30019098 0
30021010 0
30021091 0
30021095 0
30021099 0
30022000 0
30023000 0
30029010 0
30029030 0
30029050 0
30029090 0
30031000 0
30032000 0
30033100 0
30033900 0
30034000 0
30039010 0
30039090 0
30041010 0
30041090 0
30042010 0
30042090 0
30043110 0
30043190 0
30043210 0
30043290 0
30043910 0
30043990 0
30044010 0
30044090 0
30045010 0
30045090 0
30049011 0
30049019 0
30049091 0
30049099 0
30051000 0
30059010 0
30059031 0
30059051 0
30059055 0
30059099 0
30061010 0
30061030 0
30061090 0
30062000 0
30063000 0
30064000 0
30065000 0
30066011 0
30066019 0
30066090 0
30067000 0
30069100 0
30069200 0
31010000 0
31021010 0
31021090 0
31022100 0
31022900 0
31023010 0
31023090 0
31024010 0
31024090 0
31025010 0
31025090 0
31026000 0
31028000 0
31029000 0
31031010 0
31031090 0
31039000 0
31042010 0
31042050 0
31042090 0
31043000 0
31049000 0
31051000 0
31052010 0
31052090 0
31053000 0
31054000 0
31055100 0
31055900 0
31056010 0
31056090 0
31059010 0
31059091 0
31059099 0
32011000 0
32012000 0
32019020 0
32019090 0
32021000 0
32029000 0
32030010 0
32030090 0
32041100 0
32041200 0
32041300 0
32041400 0
32041500 0
32041600 0
32041700 0
32041900 0
32042000 0
32049000 0
32050000 0
32061100 0
32061900 0
32062000 0
32064100 0
32064200 0
32064910 0
32064930 0
32064980 0
32065000 0
32071000 0
32072010 0
32072090 0
32073000 0
32074010 0
32074020 0
32074030 0
32074080 0
32081010 0
32081090 0
32082010 0
32082090 0
32089011 0
32089013 0
32089019 0
32089091 0
32089099 0
32091000 0
32099000 0
32100010 0
32100090 0
32110000 0
32121010 0
32121090 0
32129031 0
32129038 0
32129090 0
32131000 0
32139000 0
32141010 0
32141090 0
32149000 0
32151100 0
32151900 0
32159010 0
32159080 0
33011210 0
33011290 0
33011310 0
33011390 0
33011920 0
33011980 0
33012410 0
33012490 0
33012510 0
33012590 0
33012911 0
33012931 0
33012941 0
33012971 0
33012979 0
33012991 0
33013000 0
33019021 0
33019030 0
33019090 0
33021040 0
33021090 0
33029010 0
33029090 0
33030010 0
33030090 0
33041000 0
33042000 0
33043000 0
33049100 0
33049900 0
33051000 0
33052000 0
33053000 0
33059010 0
33059090 0
33061000 0
33062000 0
33069000 0
33071000 0
33072000 0
33073000 0
33074100 0
33074900 0
33079000 0
34011100 0
34011900 0
34012010 0
34012090 0
34013000 0
34021110 0
34021190 0
34021200 0
34021300 0
34021900 0
34022020 0
34022090 0
34029010 0
34029090 0
34031100 0
34031910 0
34031991 0
34031999 0
34039100 0
34039910 0
34039990 0
34042000 0
34049010 0
34049080 0
34051000 0
34052000 0
34053000 0
34054000 0
34059010 0
34059090 0
34060011 0
34060019 0
34060090 0
34070000 0
35011010 0
35011050 0
35011090 0
35019010 0
35019090 0
35021110 0
35021190 0
35021910 0
35021990 0
35022010 0
35022091 0
35022099 0
35029020 0
35029070 0
35029090 0
35030010 0
35030080 0
35040000 0
35052010 0
35052030 0
35052050 0
35052090 0
35061000 0
35069100 0
35069900 0
35071000 0
35079010 0
35079020 0
35079090 0
36010000 0
36020000 0
36030010 0
36030090 0
36041000 0
36049000 0
36050000 0
36061000 0
36069010 0
36069090 0
37011010 0
37011090 0
37012000 0
37013000 0
37019100 0
37019900 0
37021000 0
37023120 0
37023191 0
37023198 0
37023210 0
37023220 0
37023231 0
37023250 0
37023280 0
37023900 0
37024100 0
37024200 0
37024300 0
37024400 0
37025100 0
37025200 0
37025300 0
37025410 0
37025490 0
37025500 0
37025600 0
37029120 0
37029180 0
37029310 0
37029390 0
37029410 0
37029490 0
37029500 0
37031000 0
37032010 0
37032090 0
37039010 0
37039090 0
37040010 0
37040090 0
37051000 0
37059010 0
37059090 0
37061010 0
37061091 0
37061099 0
37069010 0
37069031 0
37069051 0
37069091 0
37069099 0
37071000 0
37079011 0
37079019 0
37079030 0
37079090 0
38011000 0
38012010 0
38012090 0
38013000 0
38019000 0
38021000 0
38029000 0
38030010 0
38030090 0
38040010 0
38040090 0
38051010 0
38051030 0
38051090 0
38059010 0
38059090 0
38061010 0
38061090 0
38062000 0
38063000 0
38069000 0
38070010 0
38070090 0
38085000 0
38089110 0
38089120 0
38089130 0
38089140 0
38089190 0
38089210 0
38089220 0
38089230 0
38089240 0
38089250 0
38089260 0
38089290 0
38089311 0
38089313 0
38089315 0
38089317 0
38089321 0
38089323 0
38089327 0
38089330 0
38089390 0
38089410 0
38089420 0
38089490 0
38089910 0
38089990 0
38099100 0
38099200 0
38099300 0
38101000 0
38109010 0
38109090 0
38111110 0
38111190 0
38111900 0
38112100 0
38112900 0
38119000 0
38121000 0
38122010 0
38122090 0
38123020 0
38123080 0
38130000 0
38140010 0
38140090 0
38151100 0
38151200 0
38151910 0
38151990 0
38159010 0
38159090 0
38160000 0
38170050 0
38170080 0
38180010 0
38180090 0
38190000 0
38200000 0
38210000 0
38220000 0
38231100 0
38231200 0
38237000 0
38241000 0
38243000 0
38244000 0
38245010 0
38245090 0
38247100 0
38247200 0
38247300 0
38247400 0
38247500 0
38247600 0
38247700 0
38247800 0
38247900 0
38248100 0
38248200 0
38248300 0
38249010 0
38249015 0
38249020 0
38249025 0
38249030 0
38249035 0
38249040 0
38249045 0
38249050 0
38249055 0
38249061 0
38249062 0
38249064 0
38249065 0
38249070 0
38249075 0
38249080 0
38249085 0
38249098 0
38251000 0
38252000 0
38253000 0
38254100 0
38254900 0
38255000 0
38256100 0
38256900 0
38259010 0
38259090 0
39011010 0
39011090 0
39012010 0
39012090 0
39013000 0
39019010 0
39019020 0
39019090 0
39021000 0
39022000 0
39023000 0
39029010 0
39029020 0
39029090 0
39031100 0
39031900 0
39032000 0
39033000 0
39039010 0
39039020 0
39039090 0
39041000 0
39042100 0
39042200 0
39043000 0
39044000 0
39045010 0
39045090 0
39046100 0
39046910 0
39046990 0
39049000 0
39051200 0
39051900 0
39052100 0
39052900 0
39053000 0
39059100 0
39059910 0
39059990 0
39061000 0
39069010 0
39069020 0
39069030 0
39069040 0
39069050 0
39069060 0
39069090 0
39071000 0
39072011 0
39072021 0
39072029 0
39072091 0
39072099 0
39073000 0
39074000 0
39075000 0
39076020 0
39076080 0
39077000 0
39079110 0
39079190 0
39079911 0
39079919 0
39079991 0
39079998 0
39081000 0
39089000 0
39091000 0
39092000 0
39093000 0
39094000 0
39095010 0
39095090 0
39100000 0
39111000 0
39119011 0
39119013 0
39119019 0
39119091 0
39119093 0
39119099 0
39121100 0
39121200 0
39122011 0
39122019 0
39122090 0
39123100 0
39123910 0
39123920 0
39123980 0
39129010 0
39129090 0
39131000 0
39139000 0
39140000 0
39151000 0
39152000 0
39153000 0
39159011 0
39159018 0
39159090 0
39161000 0
39162010 0
39162090 0
39169011 0
39169013 0
39169015 0
39169019 0
39169051 0
39169059 0
39169090 0
39171010 0
39171090 0
39172110 0
39172190 0
39172210 0
39172290 0
39172310 0
39172390 0
39172912 0
39172915 0
39172919 0
39172990 0
39173100 0
39173210 0
39173231 0
39173235 0
39173239 0
39173251 0
39173291 0
39173299 0
39173300 0
39173912 0
39173915 0
39173919 0
39173990 0
39174000 0
39181010 0
39181090 0
39189000 0
39191011 0
39191013 0
39191015 0
39191019 0
39191031 0
39191038 0
39191061 0
39191069 0
39191090 0
39199010 0
39199031 0
39199038 0
39199061 0
39199069 0
39199090 0
39201023 0
39201024 0
39201026 0
39201027 0
39201028 0
39201040 0
39201081 0
39201089 0
39202021 0
39202029 0
39202071 0
39202079 0
39202090 0
39203000 0
39204310 0
39204390 0
39204910 0
39204990 0
39205100 0
39205910 0
39205990 0
39206100 0
39206211 0
39206213 0
39206219 0
39206290 0
39206300 0
39206900 0
39207110 0
39207190 0
39207310 0
39207350 0
39207390 0
39207910 0
39207990 0
39209100 0
39209200 0
39209300 0
39209400 0
39209921 0
39209928 0
39209951 0
39209953 0
39209955 0
39209959 0
39209990 0
39211100 0
39211200 0
39211310 0
39211390 0
39211400 0
39211900 0
39219011 0
39219019 0
39219030 0
39219041 0
39219043 0
39219049 0
39219055 0
39219060 0
39219090 0
39221000 0
39222000 0
39229000 0
39231000 0
39232100 0
39232910 0
39232990 0
39233010 0
39233090 0
39234010 0
39234090 0
39235010 0
39235090 0
39239010 0
39239090 0
39241000 0
39249011 0
39249019 0
39249090 0
39251000 0
39252000 0
39253000 0
39259010 0
39259020 0
39259080 0
39261000 0
39262000 0
39263000 0
39264000 0
39269050 0
39269092 0
39269097 0
40011000 0
40012100 0
40012200 0
40012900 0
40013000 0
40021100 0
40021910 0
40021920 0
40021930 0
40021990 0
40022000 0
40023100 0
40023900 0
40024100 0
40024900 0
40025100 0
40025900 0
40026000 0
40027000 0
40028000 0
40029100 0
40029910 0
40029990 0
40030000 0
40040000 0
40051000 0
40052000 0
40059100 0
40059900 0
40061000 0
40069000 0
40070000 0
40081100 0
40081900 0
40082110 0
40082190 0
40082900 0
40091100 0
40091200 0
40092100 0
40092200 0
40093100 0
40093200 0
40094100 0
40094200 0
40101100 0
40101200 0
40101900 0
40103100 0
40103200 0
40103300 0
40103400 0
40103500 0
40103600 0
40103900 0
40111000 0
40112010 0
40112090 0
40113000 0
40114020 0
40114080 0
40115000 0
40116100 0
40116200 0
40116300 0
40116900 0
40119200 0
40119300 0
40119400 0
40119900 0
40121100 0
40121200 0
40121300 0
40121900 0
40122000 0
40129020 0
40129030 0
40129090 0
40131010 0
40131090 0
40132000 0
40139000 0
40141000 0
40149010 0
40149090 0
40151100 0
40151910 0
40151990 0
40159000 0
40161000 0
40169100 0
40169200 0
40169300 0
40169400 0
40169500 0
40169920 0
40169952 0
40169958 0
40169991 0
40169999 0
40170010 0
40170090 0
41041110 0
41041151 0
41041159 0
41041190 0
41041910 0
41041951 0
41041959 0
41041990 0
41044111 0
41044119 0
41044151 0
41044159 0
41044190 0
41044911 0
41044919 0
41044951 0
41044959 0
41044990 0
41051010 0
41051090 0
41053010 0
41053091 0
41053099 0
41062110 0
41062190 0
41062210 0
41062290 0
41063110 0
41063190 0
41063210 0
41063290 0
41064010 0
41064090 0
41069100 0
41069200 0
41071111 0
41071119 0
41071190 0
41071211 0
41071219 0
41071291 0
41071299 0
41071910 0
41071990 0
41079110 0
41079190 0
41079210 0
41079290 0
41079910 0
41079990 0
41120000 0
41131000 0
41132000 0
41133000 0
41139000 0
41141010 0
41141090 0
41142000 0
41151000 0
41152000 0
42010000 0
42021110 0
42021190 0
42021211 0
42021219 0
42021250 0
42021291 0
42021299 0
42021910 0
42021990 0
42022100 0
42022210 0
42022290 0
42022900 0
42023100 0
42023210 0
42023290 0
42023900 0
42029110 0
42029180 0
42029211 0
42029215 0
42029219 0
42029291 0
42029298 0
42029900 0
42031000 0
42032100 0
42032910 0
42032991 0
42032999 0
42033000 0
42034000 0
42050011 0
42050019 0
42050090 0
42060000 0
43021100 0
43021910 0
43021920 0
43021930 0
43021935 0
43021941 0
43021949 0
43021950 0
43021960 0
43021970 0
43021975 0
43021980 0
43021995 0
43022000 0
43023010 0
43023021 0
43023025 0
43023031 0
43023041 0
43023045 0
43023051 0
43023055 0
43023061 0
43023071 0
43023095 0
43031010 0
43031090 0
43039000 0
43040000 0
44011000 0
44012100 0
44012200 0
44013010 0
44013090 0
44021000 0
44029000 0
44031000 0
44032011 0
44032019 0
44032031 0
44032039 0
44032091 0
44032099 0
44034100 0
44034910 0
44034920 0
44034940 0
44034995 0
44039110 0
44039190 0
44039210 0
44039290 0
44039910 0
44039930 0
44039951 0
44039959 0
44039995 0
44041000 0
44042000 0
44050000 0
44061000 0
44069000 0
44071015 0
44071031 0
44071033 0
44071038 0
44071091 0
44071093 0
44071098 0
44072110 0
44072191 0
44072199 0
44072210 0
44072291 0
44072299 0
44072510 0
44072530 0
44072550 0
44072590 0
44072610 0
44072630 0
44072650 0
44072690 0
44072710 0
44072791 0
44072799 0
44072810 0
44072891 0
44072899 0
44072915 0
44072920 0
44072925 0
44072945 0
44072961 0
44072968 0
44072983 0
44072985 0
44072995 0
44079115 0
44079131 0
44079139 0
44079190 0
44079200 0
44079310 0
44079391 0
44079399 0
44079410 0
44079491 0
44079499 0
44079510 0
44079591 0
44079599 0
44079920 0
44079925 0
44079940 0
44079991 0
44079996 0
44079998 0
44081015 0
44081091 0
44081093 0
44081099 0
44083111 0
44083121 0
44083125 0
44083130 0
44083915 0
44083921 0
44083931 0
44083935 0
44083955 0
44083970 0
44083985 0
44083995 0
44089015 0
44089035 0
44089085 0
44089095 0
44091011 0
44091018 0
44092100 0
44092910 0
44092991 0
44092999 0
44101110 0
44101130 0
44101150 0
44101190 0
44101210 0
44101290 0
44101900 0
44109000 0
44111210 0
44111290 0
44111310 0
44111390 0
44111410 0
44111490 0
44119210 0
44119290 0
44119310 0
44119390 0
44119410 0
44119490 0
44121000 0
44123110 0
44123190 0
44123200 0
44123900 0
44129410 0
44129490 0
44129930 0
44129970 0
44130000 0
44140010 0
44140090 0
44151010 0
44151090 0
44152020 0
44152090 0
44160000 0
44170000 0
44181010 0
44181050 0
44181090 0
44182010 0
44182050 0
44182080 0
44184000 0
44185000 0
44186000 0
44187100 0
44187200 0
44187900 0
44189010 0
44189080 0
44190010 0
44190090 0
44201011 0
44201019 0
44209010 0
44209091 0
44209099 0
44211000 0
44219091 0
44219098 0
45011000 0
45019000 0
45020000 0
45031010 0
45031090 0
45039000 0
45041011 0
45041019 0
45041091 0
45041099 0
45049020 0
45049080 0
46012110 0
46012190 0
46012210 0
46012290 0
46012910 0
46012990 0
46019205 0
46019210 0
46019290 0
46019305 0
46019310 0
46019390 0
46019405 0
46019410 0
46019490 0
46019905 0
46019910 0
46019990 0
46021100 0
46021200 0
46021910 0
46021991 0
46021999 0
46029000 0
47010010 0
47010090 0
47020000 0
47031100 0
47031900 0
47032100 0
47032900 0
47041100 0
47041900 0
47042100 0
47042900 0
47050000 0
47061000 0
47062000 0
47063000 0
47069100 0
47069200 0
47069300 0
47071000 0
47072000 0
47073010 0
47073090 0
47079010 0
47079090 0
48010000 0
48021000 0
48022000 0
48024010 0
48024090 0
48025400 0
48025515 0
48025525 0
48025530 0
48025590 0
48025620 0
48025680 0
48025700 0
48025810 0
48025890 0
48026115 0
48026180 0
48026200 0
48026900 0
48030010 0
48030031 0
48030039 0
48030090 0
48041111 0
48041115 0
48041119 0
48041190 0
48041911 0
48041915 0
48041919 0
48041931 0
48041938 0
48041990 0
48042110 0
48042190 0
48042910 0
48042990 0
48043151 0
48043158 0
48043180 0
48043951 0
48043958 0
48043980 0
48044110 0
48044191 0
48044199 0
48044210 0
48044290 0
48044910 0
48044990 0
48045110 0
48045190 0
48045210 0
48045290 0
48045910 0
48045990 0
48051100 0
48051200 0
48051910 0
48051990 0
48052400 0
48052500 0
48053010 0
48053090 0
48054000 0
48055000 0
48059100 0
48059200 0
48059320 0
48059380 0
48061000 0
48062000 0
48063000 0
48064010 0
48064090 0
48070030 0
48070080 0
48081000 0
48082000 0
48083000 0
48089000 0
48092010 0
48092090 0
48099010 0
48099090 0
48101320 0
48101380 0
48101420 0
48101480 0
48101910 0
48101990 0
48102210 0
48102290 0
48102930 0
48102980 0
48103100 0
48103210 0
48103290 0
48103900 0
48109210 0
48109230 0
48109290 0
48109910 0
48109930 0
48109990 0
48111000 0
48114120 0
48114190 0
48114900 0
48115100 0
48115900 0
48116000 0
48119000 0
48120000 0
48131000 0
48132000 0
48139010 0
48139090 0
48141000 0
48142000 0
48149010 0
48149080 0
48162000 0
48169000 0
48171000 0
48172000 0
48173000 0
48181010 0
48181090 0
48182010 0
48182091 0
48182099 0
48183000 0
48184011 0
48184013 0
48184019 0
48184090 0
48185000 0
48189010 0
48189090 0
48191000 0
48192000 0
48193000 0
48194000 0
48195000 0
48196000 0
48201010 0
48201030 0
48201050 0
48201090 0
48202000 0
48203000 0
48204010 0
48204090 0
48205000 0
48209000 0
48211010 0
48211090 0
48219010 0
48219090 0
48221000 0
48229000 0
48232000 0
48234000 0
48236100 0
48236910 0
48236990 0
48237010 0
48237090 0
48239040 0
48239085 0
49011000 0
49019100 0
49019900 0
49021000 0
49029010 0
49029030 0
49029090 0
49030000 0
49040000 0
49051000 0
49059100 0
49059900 0
49060000 0
49070010 0
49070030 0
49070090 0
49081000 0
49089000 0
49090010 0
49090090 0
49100000 0
49111010 0
49111090 0
49119100 0
49119900 0
50040010 0
50040090 0
50050010 0
50050090 0
50060010 0
50060090 0
50071000 0
50072011 0
50072019 0
50072021 0
50072031 0
50072039 0
50072041 0
50072051 0
50072059 0
50072061 0
50072069 0
50072071 0
50079010 0
50079030 0
50079050 0
50079090 0
51040000 0
51051000 0
51052100 0
51052900 0
51053100 0
51053910 0
51053990 0
51054000 0
51061010 0
51061090 0
51062010 0
51062091 0
51062099 0
51071010 0
51071090 0
51072010 0
51072030 0
51072051 0
51072059 0
51072091 0
51072099 0
51081010 0
51081090 0
51082010 0
51082090 0
51091010 0
51091090 0
51099010 0
51099090 0
51100000 0
51111100 0
51111910 0
51111990 0
51112000 0
51113010 0
51113030 0
51113090 0
51119010 0
51119091 0
51119093 0
51119099 0
51121100 0
51121910 0
51121990 0
51122000 0
51123010 0
51123030 0
51123090 0
51129010 0
51129091 0
51129093 0
51129099 0
51130000 0
52041100 0
52041900 0
52042000 0
52051100 0
52051200 0
52051300 0
52051400 0
52051510 0
52051590 0
52052100 0
52052200 0
52052300 0
52052400 0
52052600 0
52052700 0
52052800 0
52053100 0
52053200 0
52053300 0
52053400 0
52053500 0
52054100 0
52054200 0
52054300 0
52054400 0
52054600 0
52054700 0
52054800 0
52061100 0
52061200 0
52061300 0
52061400 0
52061500 0
52062100 0
52062200 0
52062300 0
52062400 0
52062500 0
52063100 0
52063200 0
52063300 0
52063400 0
52063500 0
52064100 0
52064200 0
52064300 0
52064400 0
52064500 0
52071000 0
52079000 0
52081110 0
52081190 0
52081216 0
52081219 0
52081296 0
52081299 0
52081300 0
52081900 0
52082110 0
52082190 0
52082216 0
52082219 0
52082296 0
52082299 0
52082300 0
52082900 0
52083100 0
52083216 0
52083219 0
52083296 0
52083299 0
52083300 0
52083900 0
52084100 0
52084200 0
52084300 0
52084900 0
52085100 0
52085200 0
52085910 0
52085990 0
52091100 0
52091200 0
52091900 0
52092100 0
52092200 0
52092900 0
52093100 0
52093200 0
52093900 0
52094100 0
52094200 0
52094300 0
52094900 0
52095100 0
52095200 0
52095900 0
52101100 0
52101900 0
52102100 0
52102900 0
52103100 0
52103200 0
52103900 0
52104100 0
52104900 0
52105100 0
52105900 0
52111100 0
52111200 0
52111900 0
52112000 0
52113100 0
52113200 0
52113900 0
52114100 0
52114200 0
52114300 0
52114910 0
52114990 0
52115100 0
52115200 0
52115900 0
52121110 0
52121190 0
52121210 0
52121290 0
52121310 0
52121390 0
52121410 0
52121490 0
52121510 0
52121590 0
52122110 0
52122190 0
52122210 0
52122290 0
52122310 0
52122390 0
52122410 0
52122490 0
52122510 0
52122590 0
53031000 0
53039000 0
53050000 0
53061010 0
53061030 0
53061050 0
53061090 0
53062010 0
53062090 0
53071010 0
53071090 0
53072000 0
53081000 0
53082010 0
53082090 0
53089012 0
53089019 0
53089050 0
53089090 0
53091110 0
53091190 0
53091900 0
53092110 0
53092190 0
53092900 0
53101010 0
53101090 0
53109000 0
53110010 0
53110090 0
54011012 0
54011014 0
54011016 0
54011018 0
54011090 0
54012010 0
54012090 0
54021100 0
54021900 0
54022000 0
54023100 0
54023200 0
54023300 0
54023400 0
54023900 0
54024400 0
54024500 0
54024600 0
54024700 0
54024800 0
54024900 0
54025100 0
54025200 0
54025910 0
54025990 0
54026100 0
54026200 0
54026910 0
54026990 0
54031000 0
54033100 0
54033200 0
54033300 0
54033900 0
54034100 0
54034200 0
54034900 0
54041100 0
54041200 0
54041900 0
54049011 0
54049019 0
54049090 0
54050000 0
54060000 0
54071000 0
54072011 0
54072019 0
54072090 0
54073000 0
54074100 0
54074200 0
54074300 0
54074400 0
54075100 0
54075200 0
54075300 0
54075400 0
54076110 0
54076130 0
54076150 0
54076190 0
54076910 0
54076990 0
54077100 0
54077200 0
54077300 0
54077400 0
54078100 0
54078200 0
54078300 0
54078400 0
54079100 0
54079200 0
54079300 0
54079400 0
54081000 0
54082100 0
54082210 0
54082290 0
54082310 0
54082390 0
54082400 0
54083100 0
54083200 0
54083300 0
54083400 0
55011000 0
55012000 0
55013000 0
55014000 0
55019000 0
55020010 0
55020040 0
55020080 0
55031100 0
55031900 0
55032000 0
55033000 0
55034000 0
55039010 0
55039090 0
55041000 0
55049000 0
55051010 0
55051030 0
55051050 0
55051070 0
55051090 0
55052000 0
55061000 0
55062000 0
55063000 0
55069010 0
55069090 0
55070000 0
55081010 0
55081090 0
55082010 0
55082090 0
55091100 0
55091200 0
55092100 0
55092200 0
55093100 0
55093200 0
55094100 0
55094200 0
55095100 0
55095200 0
55095300 0
55095900 0
55096100 0
55096200 0
55096900 0
55099100 0
55099200 0
55099900 0
55101100 0
55101200 0
55102000 0
55103000 0
55109000 0
55111000 0
55112000 0
55113000 0
55121100 0
55121910 0
55121990 0
55122100 0
55122910 0
55122990 0
55129100 0
55129910 0
55129990 0
55131120 0
55131190 0
55131200 0
55131300 0
55131900 0
55132110 0
55132130 0
55132190 0
55132310 0
55132390 0
55132900 0
55133100 0
55133900 0
55134100 0
55134900 0
55141100 0
55141200 0
55141910 0
55141990 0
55142100 0
55142200 0
55142300 0
55142900 0
55143010 0
55143030 0
55143050 0
55143090 0
55144100 0
55144200 0
55144300 0
55144900 0
55151110 0
55151130 0
55151190 0
55151210 0
55151230 0
55151290 0
55151311 0
55151319 0
55151391 0
55151399 0
55151910 0
55151930 0
55151990 0
55152110 0
55152130 0
55152190 0
55152211 0
55152219 0
55152291 0
55152299 0
55152900 0
55159110 0
55159130 0
55159190 0
55159920 0
55159940 0
55159980 0
55161100 0
55161200 0
55161300 0
55161400 0
55162100 0
55162200 0
55162310 0
55162390 0
55162400 0
55163100 0
55163200 0
55163300 0
55163400 0
55164100 0
55164200 0
55164300 0
55164400 0
55169100 0
55169200 0
55169300 0
55169400 0
56011010 0
56011090 0
56012110 0
56012190 0
56012210 0
56012291 0
56012299 0
56012900 0
56013000 0
56021011 0
56021019 0
56021031 0
56021035 0
56021039 0
56021090 0
56022100 0
56022900 0
56029000 0
56031110 0
56031190 0
56031210 0
56031290 0
56031310 0
56031390 0
56031410 0
56031490 0
56039110 0
56039190 0
56039210 0
56039290 0
56039310 0
56039390 0
56039410 0
56039490 0
56041000 0
56049010 0
56049090 0
56050000 0
56060010 0
56060091 0
56060099 0
56072100 0
56072910 0
56072990 0
56074100 0
56074911 0
56074919 0
56074990 0
56075011 0
56075019 0
56075030 0
56075090 0
56079020 0
56079090 0
56081111 0
56081119 0
56081191 0
56081199 0
56081911 0
56081919 0
56081930 0
56081990 0
56089000 0
56090000 0
57011010 0
57011090 0
57019010 0
57019090 0
57021000 0
57022000 0
57023110 0
57023180 0
57023210 0
57023290 0
57023900 0
57024110 0
57024190 0
57024210 0
57024290 0
57024900 0
57025010 0
57025031 0
57025039 0
57025090 0
57029100 0
57029210 0
57029290 0
57029900 0
57031000 0
57032011 0
57032019 0
57032091 0
57032099 0
57033011 0
57033019 0
57033081 0
57033089 0
57039010 0
57039090 0
57041000 0
57049000 0
57050010 0
57050030 0
57050090 0
58011000 0
58012100 0
58012200 0
58012300 0
58012400 0
58012500 0
58012600 0
58013100 0
58013200 0
58013300 0
58013400 0
58013500 0
58013600 0
58019010 0
58019090 0
58021100 0
58021900 0
58022000 0
58023000 0
58030010 0
58030030 0
58030090 0
58041011 0
58041019 0
58041090 0
58042110 0
58042190 0
58042910 0
58042990 0
58043000 0
58050000 0
58061000 0
58062000 0
58063100 0
58063210 0
58063290 0
58063900 0
58064000 0
58071010 0
58071090 0
58079010 0
58079090 0
58081000 0
58089000 0
58090000 0
58101010 0
58101090 0
58109110 0
58109190 0
58109210 0
58109290 0
58109910 0
58109990 0
58110000 0
59011000 0
59019000 0
59021010 0
59021090 0
59022010 0
59022090 0
59029010 0
59029090 0
59031010 0
59031090 0
59032010 0
59032090 0
59039010 0
59039091 0
59039099 0
59041000 0
59049000 0
59050010 0
59050030 0
59050050 0
59050070 0
59050090 0
59061000 0
59069100 0
59069910 0
59069990 0
59070010 0
59070090 0
59080000 0
59090010 0
59090090 0
59100000 0
59111000 0
59112000 0
59113111 0
59113119 0
59113190 0
59113210 0
59113290 0
59114000 0
59119010 0
59119090 0
60011000 0
60012100 0
60012200 0
60012900 0
60019100 0
60019200 0
60019900 0
60024000 0
60029000 0
60031000 0
60032000 0
60033010 0
60033090 0
60034000 0
60039000 0
60041000 0
60049000 0
60052100 0
60052200 0
60052300 0
60052400 0
60053110 0
60053150 0
60053190 0
60053210 0
60053250 0
60053290 0
60053310 0
60053350 0
60053390 0
60053410 0
60053450 0
60053490 0
60054100 0
60054200 0
60054300 0
60054400 0
60059010 0
60059090 0
60061000 0
60062100 0
60062200 0
60062300 0
60062400 0
60063110 0
60063190 0
60063210 0
60063290 0
60063310 0
60063390 0
60063410 0
60063490 0
60064100 0
60064200 0
60064300 0
60064400 0
60069000 0
61012010 0
61012090 0
61013010 0
61013090 0
61019020 0
61019080 0
61021010 0
61021090 0
61022010 0
61022090 0
61023010 0
61023090 0
61029010 0
61029090 0
61031000 0
61032200 0
61032300 0
61032900 0
61033100 0
61033200 0
61033300 0
61033900 0
61034100 0
61034200 0
61034300 0
61034900 0
61041300 0
61041900 0
61042200 0
61042300 0
61042900 0
61043100 0
61043200 0
61043300 0
61043900 0
61044100 0
61044200 0
61044300 0
61044400 0
61044900 0
61045100 0
61045200 0
61045300 0
61045900 0
61046100 0
61046200 0
61046300 0
61046900 0
61051000 0
61052010 0
61052090 0
61059010 0
61059090 0
61061000 0
61062000 0
61069010 0
61069030 0
61069050 0
61069090 0
61071100 0
61071200 0
61071900 0
61072100 0
61072200 0
61072900 0
61079100 0
61079900 0
61081100 0
61081900 0
61082100 0
61082200 0
61082900 0
61083100 0
61083200 0
61083900 0
61089100 0
61089200 0
61089900 0
61091000 0
61099010 0
61099030 0
61099090 0
61101110 0
61101130 0
61101190 0
61101210 0
61101290 0
61101910 0
61101990 0
61102010 0
61102091 0
61102099 0
61103010 0
61103091 0
61103099 0
61109010 0
61109090 0
61112010 0
61112090 0
61113010 0
61113090 0
61119011 0
61119019 0
61119090 0
61121100 0
61121200 0
61121900 0
61122000 0
61123110 0
61123190 0
61123910 0
61123990 0
61124110 0
61124190 0
61124910 0
61124990 0
61130010 0
61130090 0
61142000 0
61143000 0
61149000 0
61151010 0
61151090 0
61152100 0
61152200 0
61152900 0
61153011 0
61153019 0
61153090 0
61159400 0
61159500 0
61159610 0
61159691 0
61159699 0
61159900 0
61161020 0
61161080 0
61169100 0
61169200 0
61169300 0
61169900 0
61171000 0
61178010 0
61178080 0
61179000 0
62011100 0
62011210 0
62011290 0
62011310 0
62011390 0
62011900 0
62019100 0
62019200 0
62019300 0
62019900 0
62021100 0
62021210 0
62021290 0
62021310 0
62021390 0
62021900 0
62029100 0
62029200 0
62029300 0
62029900 0
62031100 0
62031200 0
62031910 0
62031930 0
62031990 0
62032210 0
62032280 0
62032310 0
62032380 0
62032911 0
62032918 0
62032930 0
62032990 0
62033100 0
62033210 0
62033290 0
62033310 0
62033390 0
62033911 0
62033919 0
62033990 0
62034110 0
62034130 0
62034190 0
62034211 0
62034231 0
62034233 0
62034235 0
62034251 0
62034259 0
62034290 0
62034311 0
62034319 0
62034331 0
62034339 0
62034390 0
62034911 0
62034919 0
62034931 0
62034939 0
62034950 0
62034990 0
62041100 0
62041200 0
62041300 0
62041910 0
62041990 0
62042100 0
62042210 0
62042280 0
62042310 0
62042380 0
62042911 0
62042918 0
62042990 0
62043100 0
62043210 0
62043290 0
62043310 0
62043390 0
62043911 0
62043919 0
62043990 0
62044100 0
62044200 0
62044300 0
62044400 0
62044900 0
62045100 0
62045200 0
62045300 0
62045910 0
62045990 0
62046110 0
62046185 0
62046211 0
62046231 0
62046233 0
62046239 0
62046251 0
62046259 0
62046290 0
62046311 0
62046318 0
62046331 0
62046339 0
62046390 0
62046911 0
62046918 0
62046931 0
62046939 0
62046950 0
62046990 0
62052000 0
62053000 0
62059010 0
62059080 0
62061000 0
62062000 0
62063000 0
62064000 0
62069010 0
62069090 0
62071100 0
62071900 0
62072100 0
62072200 0
62072900 0
62079100 0
62079910 0
62079990 0
62081100 0
62081900 0
62082100 0
62082200 0
62082900 0
62089100 0
62089200 0
62089900 0
62092000 0
62093000 0
62099010 0
62099090 0
62101010 0
62101090 0
62102000 0
62103000 0
62104000 0
62105000 0
62111100 0
62111200 0
62112000 0
62113210 0
62113231 0
62113241 0
62113242 0
62113290 0
62113310 0
62113331 0
62113341 0
62113342 0
62113390 0
62113900 0
62114100 0
62114210 0
62114231 0
62114241 0
62114242 0
62114290 0
62114310 0
62114331 0
62114341 0
62114342 0
62114390 0
62114900 0
62121010 0
62121090 0
62122000 0
62123000 0
62129000 0
62132000 0
62139000 0
62141000 0
62142000 0
62143000 0
62144000 0
62149000 0
62151000 0
62152000 0
62159000 0
62160000 0
62171000 0
62179000 0
63011000 0
63012010 0
63012090 0
63013010 0
63013090 0
63014010 0
63014090 0
63019010 0
63019090 0
63021000 0
63022100 0
63022210 0
63022290 0
63022910 0
63022990 0
63023100 0
63023210 0
63023290 0
63023920 0
63023990 0
63024000 0
63025100 0
63025310 0
63025390 0
63025910 0
63025990 0
63026000 0
63029100 0
63029310 0
63029390 0
63029910 0
63029990 0
63031200 0
63031900 0
63039100 0
63039210 0
63039290 0
63039910 0
63039990 0
63041100 0
63041910 0
63041930 0
63041990 0
63049100 0
63049200 0
63049300 0
63049900 0
63051010 0
63051090 0
63052000 0
63053211 0
63053281 0
63053289 0
63053290 0
63053310 0
63053391 0
63053399 0
63053900 0
63059000 0
63061200 0
63061900 0
63062200 0
63062900 0
63063000 0
63064000 0
63069100 0
63069900 0
63071010 0
63071030 0
63071090 0
63072000 0
63079010 0
63079091 0
63079099 0
63080000 0
63090000 0
63101010 0
63101030 0
63101090 0
63109000 0
64011010 0
64011090 0
64019210 0
64019290 0
64019900 0
64021210 0
64021290 0
64021900 0
64022000 0
64029110 0
64029190 0
64029905 0
64029910 0
64029931 0
64029939 0
64029950 0
64029991 0
64029993 0
64029996 0
64029998 0
64031200 0
64031900 0
64032000 0
64034000 0
64035105 0
64035111 0
64035115 0
64035119 0
64035191 0
64035195 0
64035199 0
64035905 0
64035911 0
64035931 0
64035935 0
64035939 0
64035950 0
64035991 0
64035995 0
64035999 0
64039105 0
64039111 0
64039113 0
64039116 0
64039118 0
64039191 0
64039193 0
64039196 0
64039198 0
64039905 0
64039911 0
64039931 0
64039933 0
64039936 0
64039938 0
64039950 0
64039991 0
64039993 0
64039996 0
64039998 0
64041100 0
64041910 0
64041990 0
64042010 0
64042090 0
64051000 0
64052010 0
64052091 0
64052099 0
64059010 0
64059090 0
64061011 0
64061019 0
64061090 0
64062010 0
64062090 0
64069100 0
64069910 0
64069930 0
64069950 0
64069960 0
64069980 0
65010000 0
65020000 0
65040000 0
65051000 0
65059005 0
65059010 0
65059030 0
65059080 0
65061010 0
65061080 0
65069100 0
65069910 0
65069990 0
65070000 0
66011000 0
66019100 0
66019911 0
66019919 0
66019990 0
66020000 0
66032000 0
66039010 0
66039090 0
67010000 0
67021000 0
67029000 0
67030000 0
67041100 0
67041900 0
67042000 0
67049000 0
68010000 0
68021000 0
68022100 0
68022300 0
68022900 0
68029110 0
68029190 0
68029210 0
68029290 0
68029310 0
68029390 0
68029910 0
68029990 0
68030010 0
68030090 0
68041000 0
68042100 0
68042212 0
68042218 0
68042230 0
68042250 0
68042290 0
68042300 0
68043000 0
68051000 0
68052000 0
68053010 0
68053020 0
68053080 0
68061000 0
68062010 0
68062090 0
68069000 0
68071010 0
68071090 0
68079000 0
68080000 0
68091100 0
68091900 0
68099000 0
68101110 0
68101190 0
68101910 0
68101931 0
68101939 0
68101990 0
68109110 0
68109190 0
68109900 0
68114000 0
68118100 0
68118210 0
68118290 0
68118300 0
68118900 0
68128010 0
68128090 0
68129100 0
68129200 0
68129300 0
68129910 0
68129990 0
68132000 0
68138100 0
68138900 0
68141000 0
68149000 0
68151010 0
68151090 0
68152000 0
68159100 0
68159910 0
68159990 0
69010000 0
69021000 0
69022010 0
69022091 0
69022099 0
69029000 0
69031000 0
69032010 0
69032090 0
69039010 0
69039090 0
69041000 0
69049000