A jogszabály mai napon ( 2021.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2010. (XII. 20.) VM rendelet

a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Bioüzemanyagok alapanyagául szolgáló biomasszát azon a szántó művelési ágba sorolt, alapértelmezett területen lehet termelni, amelyre a 2008. évben egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtottak be, és nem minősül a 2. §-ban felsorolt érzékeny területnek.

2. § (1) Biomassza termelésére nem vehetők igénybe - a földterület jelenlegi besorolására tekintet nélkül - a 2008 januárjában vagy azt követően a következők szerint érzékenynek minősülő földterületek:

a) a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő őshonos fafajokból álló erdő és egyéb természeti vagy természetközeli erdős területek, ahol nem láthatók emberi tevékenység egyértelmű jelei, és az ökológiai folyamatokat nem zavarták meg jelentős mértékben;

b) olyan - a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő - területek, amelyek

ba) természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelem alá vonásra kijelölt területek, Natura 2000 területek,

bb) ritka vagy veszélyeztetett ökoszisztémák vagy fajok védelmére szolgáló, nemzetközi megállapodások által elismert területek, vagy olyan területek, amelyek kormányközi szervezetek vagy a Nemzetközi Természetvédelmi Unió által készített jegyzékekben szerepelnek;

c) a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő nagy biodiverzitású gyepterületek, és amelyek

ca) természetes gyepterületek, és emberi beavatkozás nélkül e területek olyan gyepterületek maradnának, amelyek megőrzik természetes fajösszetételüket, ökológiai jellemzőiket és folyamataikat,

cb) mesterséges, nagy fajgazdagságot mutató és nem degradálódott gyepterületek, amelyek emberi beavatkozás nélkül nem maradnának gyepterületek;

d) jelentős szénkészletekkel rendelkező földterületek, amelyek

da) vizes élőhelyek, tartósan vagy az év jelentős részében vízzel borított vagy vízzel átitatott földterületek,

db) összefüggő, több mint egy hektárra kiterjedő, öt méternél magasabb fákkal és 30%-ot meghaladó lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértékeket az adott helyen elérni képes fákkal borított erdőterületek,

dc) egy hektárnál nagyobb kiterjedésű földterületek öt méternél magasabb fákkal és 10-30% közötti lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértékeket az adott helyen elérni képes fákkal borított erdőterületek;

e) tőzeges ősláp földterületek.

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés

a) b) pontjának rendelkezéseit, ha a nyersanyagtermelés nem ellentétes a természetvédelmi kijelölést megalapozó célokkal;

b) c) pont cb) pontjának rendelkezéseit, ha a gyepterületi besorolás megőrzéséhez a nyersanyag betakarítása szükséges;

c) d) pontjának rendelkezéseit, ha a terület a nyersanyag kitermelésének időpontjában a 2008 januárjában meglevő besorolással megegyező besorolású volt;

d) e) pontjának rendelkezéseit, ha a biomassza termelése és betakarítása nem jár együtt a korábban lecsapolatlan talaj lecsapolásával.

3. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet

a) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkének, továbbá

b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának

való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére