A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet

a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 37. § (2) bekezdés a) pontjában, 50. § (4) bekezdésében és 207. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) *  a minisztériumokra,

b) * 

c) *  a megyei, fővárosi védelmi bizottságokra, a helyi védelmi bizottságokra, illetve a polgármesterekre (a továbbiakban együtt: területi és helyi védelmi igazgatási szervek),

d) *  a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 18. §-a szerinti, a honvédelemben közreműködő szervekre,

e) a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettekre.

(2) *  E rendelet szabályait kell alkalmazni a NATO-vezetésű erők Magyarország területén való elhelyezését, átvonulását, illetve alkalmazását biztosító befogadó nemzeti támogatás tervezésére és végrehajtására az Országgyűlés vagy a Kormány által jóváhagyott NATO-műveletek során.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  befogadó állam: Magyarország, amely befogadja a NATO- vezetésű művelet során a NATO, illetve a küldő állam fegyveres erőit, szervezeteit, részükre polgári és katonai támogatást biztosít, lehetővé teszi a területén való áthaladásukat vagy működésüket,

2. befogadó nemzeti támogatást igénylő levél: a NATO műveleti parancsnokság által elkészített és a befogadó államnak címzett dokumentum, amelyben a NATO megigényli a befogadó nemzeti támogatást, és kezdeményezi annak teljesítéséhez szükséges feltételek kialakítását,

3. befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó egyetértési nyilatkozat (a továbbiakban: egyetértési nyilatkozat): a befogadó állam képviselője és a felhatalmazott NATO műveleti parancsnok által aláírt megállapodás, amely kifejezi a befogadó állam és a NATO szövetséges erők befogadó nemzeti támogatás nyújtására, illetve fogadására irányuló szándékát és az ezzel összefüggő felelősség vállalását,

4. fő tervező konferencia: a NATO műveleti tervezési rendszerében megszervezésre kerülő tervezési konferencia, amelynek eredményeképpen a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó technikai megállapodás véglegesítésre kerül,

5. indító tervező konferencia: a NATO műveleti tervezési rendszerében megszervezésre kerülő tervezési konferencia, amelynek eredményeképpen a befogadó nemzeti támogatás tervezéséhez szükséges koncepcionális igényjegyzék összeállításra kerül,

6. képesség katalógus: a befogadó állam által összeállított, a NATO-művelet érdekében felajánlható polgári és a katonai képességeket tartalmazó adatok összessége, amelyet az érintett NATO műveleti parancsnokság a műveletek kezdeti tervezési feladataihoz felhasználhat,

7. koncepcionális igényjegyzék: a NATO műveleti parancsnok által koordinált és a küldő állam által készített, egy meghatározott műveletben tervezetten részt vevő erőket és eszközöket, valamint a részükre igényelt humán és anyagi erőforrást, szolgáltatást és infrastruktúrát tartalmazó tervezési dokumentum,

8. küldő állam: az erőit, szervezeteit, anyagi készleteit vagy a többnemzeti erők nemzeti elemeit a NATO-műveletben felvonultató olyan ország, amely a befogadó állam területén való elhelyezése, átvonulása vagy alkalmazása során annak polgári és katonai támogatását igényli,

9. logisztikai szemrevételezés: a NATO műveleti tervezési rendszerének keretében a művelet térségében végrehajtott helyszíni bejárás,

10. NATO-művelet: támadás, védelem, mozgatás, logisztikai támogatás, manőver, illetve valamely hadászati, hadműveleti, harcászati feladathoz kapcsolódó, támogatási, kiképzési vagy igazgatási feladat végrehajtása, amelynek részét képezik a gyakorlatok is,

11. a NATO-művelet befogadó nemzeti támogatását irányító bizottság: a NATO műveleti, logisztikai támogatás vezetési rendszere keretében a művelet teljes időtartama alatt működő bizottság, melynek társelnökei a NATO műveleti parancsnok, valamint a befogadó állam felhatalmazott képviselői, tagjai a küldő állam és a befogadó állam polgári és katonai képviselői,

12. NATO műveleti parancsnok: a NATO vezetési rendjében az a kijelölt összhaderőnemi vagy haderőnemi parancsnok, aki a NATO-művelet vonatkozásában a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos tárgyalások vezetésére, a befogadó nemzeti támogatás tervezésére és végrehajtásának koordinálására jogosult,

13. összhaderőnemi, haderőnemi végrehajtási megállapodás: az 1949. április 4-én, Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződés V. cikk, vagy egy kiemelt komplex NATO-vezetésű művelet során a NATO műveleti parancsnok, a fogadó állam és küldő állam között a technikai megállapodás alapján aláírásra kerülő két-, vagy többoldalú dokumentum,

14. részletes szükségleti jegyzék: a NATO műveleti parancsnok által koordinált és a küldő állam által készített, a befogadó állam felhatalmazott képviselője által ellenjegyzett, egy meghatározott műveletben részt vevő erőket és eszközöket, valamint a részükre igényelt humán és anyagi erőforrást, szolgáltatást és infrastruktúrát tartalmazó részletes tervezési dokumentum,

15. technikai megállapodás: az egyetértési nyilatkozat alapján aláírásra kerülő, a befogadó állam és a NATO műveleti parancsnok által aláírt, egy meghatározott műveletre, feladat végrehajtására vonatkozó dokumentum, amely tartalmazza a befogadó nemzeti támogatás részletes rendjét, a lebonyolítás felelőseit, fő elveit, valamint a részletes pénzügyi és jogi szabályokat,

16. záró tervező konferencia: a NATO műveleti tervezési rendszerében megszervezésre kerülő tervezési konferencia, amelynek alapján végrehajtásra kerül a logisztikai szemrevételezés, és amelynek eredményeképpen a küldő államok szerinti bontásban összeállításra kerülnek a részletes szükségleti jegyzékek.

3. § Az egyetértési nyilatkozat tartalmazza a befogadó nemzeti támogatás végrehajtásának általános feltételeit, különösen a befogadó nemzeti támogatás nyújtásának műveleti, logisztikai, pénzügyi és a jogi kereteit, a költségtérítés alapelveit. Az egyetértési nyilatkozatot a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén nemzetközi szerződésbe, egyéb esetben nemzetközi szerződésnek nem minősülő megállapodásba kell foglalni.

2. A befogadó nemzeti támogatás feladatrendszere, az igények kielégítésének rendje

4. § (1) A befogadó nemzeti támogatás feladatrendszere magában foglalja

a) az 1. § (1) bekezdésében felsorolt szervek tervezési, koordinációs, irányítási és végrehajtási tevékenységét,

b) a befogadó nemzeti támogatás végrehajtása érdekében megkötött megállapodásból származó kötelezettségeket,

c) a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos tervek és jegyzékek kidolgozását,

d) a polgári munkaerő, az anyagi javak, az ingatlanok és ingó dolgok, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítását.

(2) A befogadó nemzeti támogatást igénylő levél befogadó állam által történő átvételét megelőzően, a várható befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igények teljesítésére való felkészülés során a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásával kapcsolatos külön jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5. § (1) A befogadó nemzeti támogatást

a) elsősorban önkéntes alapon, a befogadó állammal vagy a vállalkozásokkal kötött visszterhes szerződés útján,

b) a Hvt. szerinti feltételek fennállása esetén gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételével

kell biztosítani.

(2) A befogadó nemzeti támogatást képező erőforrásokat és szolgáltatásokat a befogadó állam jogrendje, nemzeti érdekei, valamint nemzetgazdasága lehetőségeinek figyelembevételével kell rendelkezésre bocsátani.

(3) A befogadó nemzeti támogatást a technikai megállapodásban, illetve az összhaderőnemi, haderőnemi végrehajtási megállapodásban rögzítettek szerint térítés ellenében kell biztosítani. Az igényelt befogadó nemzeti támogatásról döntésre jogosult a térítési kötelezettség alól mentesítést engedélyezhet.

3. A befogadó nemzeti támogatás irányítása

6. § A Kormány a befogadó nemzeti támogatás megszervezése és irányítása érdekében meghatározza a befogadó nemzeti támogatás nemzeti feladat- és szervezetrendszerét, és ennek keretében - a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tarozó befogadó nemzeti támogatások kivételével - dönt a befogadó nemzeti támogatásról.

7. § A honvédelemért felelős miniszter

a) dönt a gyakorlatok, gyakorlások, felkészítések, egyéb kiképzési feladatok, konferenciák, továbbá a hazai bázisú, NATO által akkreditált szervezetek működésének befogadó nemzeti támogatásáról,

b) előkészíti a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó nemzetközi szerződéseket,

c) megköti az a) pontban meghatározott befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igények teljesítéséhez szükséges - nemzetközi szerződésnek nem minősülő - megállapodásokat.

8. § *  A Kormány tagja, a Hvt. 18. §-a szerint, a honvédelemben közreműködő szerv vezetője a befogadó nemzeti támogatás hatáskörébe tartozó feladatainak tervezése és végrehajtása érdekében

a) meghatározza a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatait,

b) kijelöli az irányítása alá tartozó önálló szervezeteket, valamint ezek területi szerveit a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak végrehajtására,

c) összeállítja a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak végrehajtásához szükséges tervet,

d) együttműködik a honvédelemért felelős miniszterrel a 7. § b) és c) pontjában meghatározott nemzetközi szerződések, illetve megállapodások előkészítésében,

e) együttműködik a honvédelemért felelős miniszterrel az Országgyűlés, illetve a Kormány befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos döntéseinek végrehajtásában.

9. § *  A honvédelem területi és helyi igazgatási szervei a befogadó nemzeti támogatás területi és helyi feladatainak megtervezése és végrehajtása érdekében

a) összehangolják a befogadó nemzeti támogatás területi és helyi szintű feladatait,

b) meghatározzák az irányításuk, vagy felügyeletük alá tartozó szervek, személyek befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatait,

c) összeállítják a területi és helyi befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó intézkedési terveket.

4. A befogadó nemzeti támogatás tervezésének és végrehajtásának rendje

10. § Az ország védelméhez kapcsolódó befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatokat az ország fegyveres védelme tervének részeként kell kidolgozni.

11. § (1) *  A minisztériumok, valamint a honvédelem területi és helyi igazgatási szervei a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó terveiket a védelmi igazgatás intézkedési tervrendszere részeként készítik el.

(2) A befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó tervezést a NATO-műveletre vonatkozó részletes szükségleti jegyzék alapján kell végrehajtani.

12. § A befogadó nemzeti támogatás tervezése során az egyetértési nyilatkozatot, a technikai megállapodást, az összhaderőnemi, haderőnemi végrehajtási megállapodást, valamint a befogadó nemzeti támogatás végrehajtására vonatkozó intézkedési terveket a nemzeti érdekek, valamint a műveleti és anyagi NATO- szabványok együttes figyelembevételével kell előkészíteni.

13. § *  A Kormány hatáskörébe tartozó befogadó nemzeti támogatás nyújtására irányuló igény esetén a honvédelemért felelős miniszter a képesség katalógus átadásával tájékoztatja a NATO illetékes parancsnokságát Magyarország befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó képességeiről.

14. § (1) A képesség katalógust a honvédelemért felelős miniszter készíti el.

(2) A képesség katalógusnak tartalmaznia kell

a) *  Magyarország befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos ügyekben illetékes kapcsolattartó szervezeteit, azok elérhetőségét, a befogadó nemzeti támogatás nemzeti struktúráját, koordinációs és irányítási rendszerét,

b) a fogadó létesítményeket: vasúti ki- és berakóállomásokat, folyami kikötőket, repülőtereket, határátkelőhelyeket,

c) az egészségügyi ellátás biztosításához felajánlható képességeket,

d) *  a Magyar Honvédség, a Hvt. 80. § r) pontja szerinti rendvédelmi szervek befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos képességeit.

15. § (1) A NATO-vezetésű művelet befogadó nemzeti támogatásának tervezése a műveleti tervezés része, amely a NATO műveleti parancsnok által aláírt befogadó nemzeti támogatást igénylő levél átvételével kezdődik.

(2) A befogadó nemzeti támogatás tervezésének szakaszait a NATO-vezetésű művelet függvényében a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt személy a NATO műveleti parancsnokkal együttműködve határozza meg.

(3) A befogadó állam megfelelő szintű képviselője

a) együttműködik a NATO műveleti parancsnokkal az indító-, fő-, illetve záró logisztikai tervezési konferenciák megszervezésében,

b) részt vesz a többnemzeti erőkre vonatkozó befogadó nemzeti támogatás - NATO műveleti parancsnok által koordinált - küldő államok közötti tervezésében.

16. § (1) *  A Kormány tagja, a honvédelem területi és helyi igazgatási szervei a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igény gazdasági és anyagi szolgáltatás elrendelésével történő biztosításának tervezése érdekében - adatszolgáltatás céljából - megkereséssel fordulhatnak a katonai igazgatás illetékes területi szervéhez.

(2) A megkeresés esetén a hatáskörrel rendelkező igénybevételi hatóság a megkeresés tartalmának megfelelően egyszeri adatszolgáltatást írhat elő a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettek részére.

(3) *  A megkeresett katonai igazgatás illetékes területi szerve a megkereső szerv részére - a megkeresés tartalmának megfelelően - adatot szolgáltat az egyszeri adatszolgáltatás alapján pontosított nyilvántartásában szereplő, nemzeti igénybevételi célú kijelölés hatálya alatt nem álló technikai eszközökről, ingatlanokról és szolgáltatásokról. Az adatszolgáltatást a védelmi igazgatás zártkörű informatikai rendszerén, elektronikus úton kell teljesíteni. Az adatszolgáltatása során személyes adatok átadására nem kerülhet sor.

17. § A NATO-műveletek befogadó nemzeti támogatására vonatkozó részletes pénzügyi intézkedéseket és költségtérítési eljárásokat a technikai megállapodásban, illetve összhaderőnemi, haderőnemi végrehajtási megállapodásban kell meghatározni.

18. § (1) A záró tervező konferencia során végrehajtásra kerülő logisztikai szemrevételezésen a befogadó állam részéről az érintett ágazatok, területi és helyi védelmi igazgatási szervek, valamint katonai szervek képviselői vesznek részt.

(2) A részletes szükségleti jegyzékeket a befogadó állam felhatalmazott képviselője a logisztikai szemrevételezést követően ellenjegyzi.

(3) A befogadó állam által kijelölt nemzeti támogató erőkre és eszközökre vonatkozó információkat a honvédelemért felelős miniszter biztosítja a NATO műveleti parancsnok részére.

19. § A NATO-művelet befogadó nemzeti támogatására vonatkozó megállapodásokat, részletes szükségleti jegyzékeket csak a NATO műveleti parancsnokkal, a befogadó állam és az érintett küldő állam képviselőivel történt egyeztetést követően írásban lehet módosítani.

20. § A küldő államok által igényelt beszerzésekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötését, teljesítését a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szervezet koordinálja.

21. § A NATO-művelet befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatai végrehajtásának időszakában a NATO műveleti parancsnokság és a befogadó állam közötti folyamatos koordinációt a NATO-művelet befogadó nemzeti támogatását irányító bizottság végzi.

5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet 2010. március 15-én lép hatályba.

(2)-(3) * 

(4) A (2)-(3) bekezdés e rendelet hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére