A jogszabály mai napon ( 2019.10.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Dunaalmás közigazgatási területén lévő külterületi 0634, 0633/26, 0661/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területeken megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. * 
Beruházás

Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági
ügyek

Eljáró hatóság
2. Kiemelt nagyberuházásként a dunaalmási
„DUNAETANOL Zrt. Bioetanol-
Biogáz-Kiserőmű” projekthez kapcsolódó
Dunaalmás közigazgatási területén lévő külterületi 0634,
0633/26, 0661/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területek
műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
3. építmények, létesítmények. építésügyi hatósági eljárások
(a telekalakítási eljárás kivételével)
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala
4. környezetvédelmi hatósági eljárások Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala
5. útügyi hatósági eljárások gyorsforgalmi út és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti híd esetében Budapest Főváros
Kormányhivatala
6. útügyi hatósági eljárások a C:5 mezőben foglaltakon kívüli egyéb országos közút, a helyi közút és a közforgalom elől el nem zárt magánút esetében Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala
7. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
8. földvédelmi hatósági eljárások illetékes járási hivatal
9. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások illetékes járási hivatal
10. telekalakítási hatósági eljárások illetékes járási hivatal
11. földmérési hatósági eljárások illetékes járási hivatal
12. erdővédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
13. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
14.  *  bányahatósági eljárások Veszprém Megyei
Kormányhivatal
15. talajvédelmi hatósági eljárások Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala
16. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala
17. vasúti hatósági eljárások közlekedésért felelős miniszter
18. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
19. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési hatósági eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
20. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
21. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
22. nyomástartó berendezés, veszélyes folyadéktároló engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
23. kiserőmű engedélyezésével kapcsolatos eljárások Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
24.  *  egészségügyi eljárások illetékes járási hivatal
25. üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység hatósági engedélyezési eljárása energiapolitikáért felelős miniszter

2. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére