A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT
ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Preamble

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of South Africa, (hereinafter jointly referred to as „the Parties” and in the singular as a „Party”);

DESIRING to strengthen and develop economic and industrial cooperation on a reciprocal and mutually beneficial basis;

BEING CONVINCED that this Agreement establishes favourable conditions and a suitable basis for further cooperation;

HEREBY AGREE as follows:

Article 1

Objectives

The Parties shall promote economic cooperation between their states in areas of mutual interest in accordance with the respective domestic law in force in their countries and subject to obligations under international treaties, conventions and agreements to which they may be party.

Article 2

Competent Authorities

The Competent Authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:

(1) in the case of the Government of the Republic of Hungary, the ministry responsible for external economic relations; and

(2) in the case of the Government of the Republic of South Africa, the Department of Trade and Industry.

Article 3

Economic Cooperation

The Parties shall encourage and facilitate cooperation between their natural and juristic persons within the framework of the domestic law in force in each country. To this end, the Parties agree to:

(1) exchange information on their economic development priorities;

(2) identify and facilitate investment and other economic opportunities by-

(a) providing information on domestic law in force and regulations governing foreign investments and any changes thereto;

(b) identifying projects and sectors of potential interest for joint cooperation; and

(c) informing their respective business communities of investments and economic opportunities in each state;

(3) promote economic and investment missions which bring together potential business partners;

(4) exchange information on industrial fairs, exhibitions, missions and other promotional activities in both states; and

(5) explore possibilities of cooperation in third markets.

Article 4

Joint Committee

(1) For the purpose of implementing this Agreement, a Joint Committee (hereinafter referred to as „the Committee”), comprised of the representatives of the Parties, shall be established. The Co-Chairpersons of the Committee shall be determined by the Parties.

(2) If and when appropriate, the Committee may involve representatives from other ministries, institutions as well as high-ranking business representatives of both countries, to assist in the implementation of this Agreement.

(3) The Committee shall meet if and when necessary, alternately in the Republic of Hungary and in the Republic of South Africa on dates mutually agreed upon by the Co-Chairpersons. A provisional agenda shall be exchanged at least a month before the date of the meeting.

(4) The host country shall prepare a draft protocol of the session of the Committee, which shall be agreed upon and signed by the Co-Chairpersons at the end of the session.

(5) In accordance with Article 2 of this Agreement, and within the framework of domestic law in force in both countries, the Committee shall be responsible for overseeing the implementation of this Agreement. The Committee’s functions may include, amongst other things-

(a) exchange of information and views on macroeconomic issues in the two states;

(b) promotion of economic and industrial cooperation between natural and legal persons of both states, in particular between small and medium enterprises;

(c) issues arising in connection with business and investment activities; and

(d) co-operation in third markets.

Article 5

Settlement of disputes

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiations between the Parties.

Article 6

Final provisions

(1) This Agreement shall in no way prejudice the obligations of the Republic of South Africa as a member of the Southern African Customs Union („SACU”), The Southern African Development Community („SADC”) and The African Union („AU”), and is subject to those obligations.

(2) Provisions of this Agreement shall not be interpreted, in such a way that it invalidates or otherwise detrimentally affect the obligations of the Republic of South Africa arising from these regional obligations.

(3) This Agreement shall in no way invalidate or otherwise detrimentally affect any obligations that may arise in terms of the Trade, Development and Cooperation Agreement („TDCA”) between the European Union („EU”) and the Republic of South Africa, or the Economic Partnership Agreement between the Southern African Development Community and the European Union („SADC-EU EPA”), if the Republic of South Africa becomes party to the SADC-EU EPA.

(4) This Agreement shall in no way prejudice the obligations of the Republic of Hungary as a Member State of the European Union, and is subject to those obligations. Consequently the provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Republic of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union.

Article 7

Entry into force, Duration, Termination and Amendment

(1) This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the last notification through diplomatic channels, indicating the completion of all constitutional requirements necessary for the implementation of both countries.

(2) This Agreement shall remain in force for an initial period of five (5) years, where after it shall automatically be extended for similar periods unless terminated by either Party giving six months written notice in advance to the other Party through the diplomatic channel of its intention to terminate this Agreement

(3) Termination of this Agreement will be effective six (6) months after the date of the notification of such termination.

(4) Termination of this Agreement shall have no effect on the fulfilment of contracts and agreements concluded during its period of validity, but not fulfilled on the date of its termination, unless the Parties agree otherwise.

(5) This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties through an Exchange of Notes between the Parties through the diplomatic channel.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in duplicate in the English language both texts being equally authentic.

Done at Pretoria on this 26th day of November 2009.

....................................................................... ......................................................................
FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF HUNGARY REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Preambulum

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együttesen: „a Felek”, egyenként pedig a „Fél”);

a gazdasági és az ipari együttműködés kölcsönösen előnyös alapon történő erősítésének és fejlesztésének szándékával;

meggyőződve arról, hogy a jelen Megállapodás kedvező feltételeket és megfelelő alapot teremt a további együttműködéshez;

az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

Célkitűzések

A Felek elősegítik a gazdasági együttműködést saját államaikban a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken, az országaikban hatályos vonatkozó hazai joggal összhangban, valamint azon nemzetközi szerződések, egyezmények és megállapodások kötelezettségei értelmében, amelyeknek szerződő felei lehetnek.

2. cikk

Illetékes hatóságok

A jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok a következők:

(1) a Magyar Köztársaság Kormánya esetében a külgazdaságért felelős minisztérium; és

(2) a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya esetében a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium.

3. cikk

Gazdasági együttműködés

A Felek ösztönzik és előmozdítják az együttműködést természetes és jogi személyeik között az országaikban hatályos belső jogrendszer keretein belül. E célból a Felek megállapodnak abban, hogy

(1) információkat cserélnek gazdaságfejlesztési prioritásaikról;

(2) beazonosítják és előmozdítják a befektetési és más gazdasági lehetőségeket azzal, hogy

a) tájékoztatást adnak a hatályos belső jogról és a külföldi beruházásokat szabályozó rendelkezésekről, valamint azok változásairól;

b) feltárják az együttműködés szempontjából érdeklődésre számot tartható projekteket és szektorokat; és

c) tájékoztatják érintett üzleti köreiket a két állam befektetési és gazdasági lehetőségeiről;

(3) támogatják a lehetséges üzleti partnerek egymásra találását segítő gazdasági és befektetési missziókat;

(4) információt cserélnek a két állam ipari vásárairól, kiállításairól, misszióiról és más promóciós tevékenységéről; és

(5) feltárják a harmadik piacokon történő együttműködés lehetőségeit.

4. cikk

Vegyes Bizottság

(1) A jelen Megállapodás végrehajtása céljából Vegyes Bizottság (a továbbiakban: „a Bizottság”) alakul, amely a Felek képviselőiből áll. A Bizottság társelnökeit a Felek határozzák meg.

(2) A jelen Megállapodás végrehajtásának elősegítése céljából a Bizottság szükség szerint más minisztériumok, intézmények képviselőit, valamint a két ország magas rangú üzleti képviselőit is bevonhatja.

(3) A Bizottság szükség szerint ül össze, felváltva a Magyar Köztársaságban és a Dél-afrikai Köztársaságban, a társelnökök által kölcsönösen egyeztetett időpontokban. Az előzetes napirendet az ülés időpontja előtt legalább egy hónappal kell kicserélni.

(4) A fogadó ország készíti el a Bizottság ülésének jegyzőkönyv-tervezetét, amelyet a társelnökök az ülés végén egyeztetnek és aláírnak.

(5) A jelen Megállapodás 2. cikkével összhangban, valamint a két országban hatályos belső jogrendszer keretein belül a Bizottság a felelős a jelen Megállapodás végrehajtásának felügyeletéért. A Bizottság feladatai többek között az alábbiak lehetnek:

a) információ- és véleménycsere a két államban felmerülő makrogazdasági kérdésekről;

b) a két állam természetes és jogi személyei, különösen a kis- és a középvállalkozások közötti gazdasági és ipari együttműködés előmozdítása;

c) az üzleti és a befektetési tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő kérdések; és

d) együttműködés harmadik piacokon.

5. cikk

Vitarendezés

A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy végrehajtásából a Felek között felmerülő vitákat a Felek konzultáció vagy tárgyalások révén, békés úton rendezik.

6. cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Megállapodás semmilyen módon nem sérti a Dél-afrikai Köztársaság azon kötelezettségeit, amelyek a Dél-afrikai Vámunióban („SACU”), a Dél-afrikai Fejlesztési Közösségben („SADC”) és az Afrikai Unióban („AU”) meglévő tagságából származnak, és azokat betartani köteles.

(2) A jelen Megállapodás rendelkezései nem értelmezhetők úgy, hogy a Megállapodás érvényteleníti vagy más módon hátrányosan érinti a Dél-afrikai Köztársaság e regionális kötelezettségekből eredő kötelezettségeit.

(3) A jelen Megállapodás semmilyen módon nem érvényteleníti, vagy nem érinti más módon hátrányosan azokat a kötelezettségeket, amelyek az Európai Unió („EU”) és a Dél-afrikai Köztársaság közötti Kereskedelmi, Fejlesztési és Együttműködési Megállapodásból („TDCA”) vagy a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség és az Európai Unió közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodásból („SADC-EU EPA”) erednek, amennyiben a Dél-afrikai Köztársaság az SADC-EU EPA szerződő felévé válik.

(4) A jelen Megállapodás semmilyen módon nem sérti a Magyar Köztársaságra az Európai Unió tagállamaként háruló kötelezettségeket. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem részben, sem egészben nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a Magyar Köztársaság azon kötelezettségeit, amelyek az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származnak.

7. cikk

A Megállapodás hatálybalépése, időtartama, megszűnése és módosítása

(1) A jelen Megállapodás a diplomáciai úton történő utolsó, a végrehajtáshoz szükséges valamennyi alkotmányos követelmény mindkét ország részéről történő teljesítéséről szóló értesítés kézhezvétele utáni harmincadik napon lép hatályba.

(2) A jelen Megállapodás kezdetben öt (5) évig marad érvényben, azt követően pedig hasonló időszakokra automatikusan meghosszabbodik, mindaddig, amíg az egyik Fél a jelen Megállapodás megszüntetésének szándékáról diplomáciai úton hat hónappal korábban előzetes írásbeli értesítést nem küld a másik Félnek.

(3) A jelen Megállapodás megszűnése a megszüntetésről szóló értesítés időpontja után hat (6) hónappal lép hatályba.

(4) A jelen Megállapodás megszűnése nem befolyásolja az érvényességi ideje alatt megkötött, de a megszűnés időpontjában még nem teljesített szerződések és megállapodások teljesítését, amennyiben a Felek nem állapodnak meg másként.

(5) A jelen Megállapodás a Felek közös egyetértésével módosítható a Felek közötti, diplomáciai úton történő jegyzékváltás révén.

A FENTIEK TANÚSÁGÁUL a Kormányaik részéről hivatalos felhatalmazással rendelkező alulírott személyek aláírásukkal és pecsétjükkel látták el a jelen Megállapodás két példányát, angol nyelven; mindkét szöveg egyformán hiteles.

Kelt, Pretoriában, 2009. november 26. napján.

...................................................................... .......................................................................
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA RÉSZÉRŐL KORMÁNYA RÉSZÉRŐL”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére