A jogszabály mai napon ( 2020.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi CLI. törvény

a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásban Szerződő Félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Jegyzőkönyv 2009. június 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásban Szerződő Félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásban Szerződő Félként való részvételéről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

képviseletében az Európai Unió Tanácsa,

valamint

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-

ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „a tagállamok”, szintén az Európai Unió Tanácsának képviseletében, egyrészről, valamint A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG, a továbbiakban: „Svájc”, másrészről, a továbbiakban: „a Szerződő Felek”,

TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodásra (a továbbiakban: „a megállapodás”), amely 2002. június 1-jén lépett hatályba;

TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló, 2004. október 26-i jegyzőkönyvre (a továbbiakban: „a 2004. évi jegyzőkönyv”), amely 2006. április 1-jén lépett hatályba;

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaságnak és Romániának (a továbbiakban: „az új tagállamok”) az Európai Unióhoz 2007. január 1-jén történt csatlakozására;

MIVEL az új tagállamok a megállapodás Szerződő Feleivé válnak;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a csatlakozási okmány felhatalmazza az Európai Unió Tanácsát arra, hogy az Európai Unió tagállamai nevében megkösse a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvet az új tagállamok csatlakozásáról;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1) Az új tagállamok a megállapodás Szerződő Feleivé válnak.

(2) E jegyzőkönyv hatálybalépésétől kezdődően a megállapodás rendelkezései az új tagállamok tekintetében - az e jegyzőkönyvben megállapított feltételeknek megfelelően - a megállapodás jelenlegi Szerződő Feleivel azonos módon kötelezőek.

2. cikk

A megállapodás fő szövegét, valamint annak I. mellékletét a következőképpen kell kiigazítani:

1. A megállapodás Szerződő Felei felsorolásának helyébe a következő lép:

„AZ EUROPAI KÖZÖSSÉG, A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG; ÍRORSZÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, MÁLTA, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG; A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, ROMÁNIA, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, egyrészről, valamint A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG, másrészről,”;

2. A megállapodás 10. cikke a következőképpen módosul:

a) az (la) bekezdést követően a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A Bolgár Köztársaságnak és Romániának a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított két éven keresztül Svájc mennyiségi korlátozást tarthat fenn a Bolgár Köztársaság és Románia olyan állampolgárai tekintetében, akik Svájcban munkavállalók vagy önálló vállalkozók, a következő két tartózkodási kategóriához való hozzáférés vonatkozásában: négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb tartózkodás, valamint egy évnek megfelelő vagy azt meghaladó időtartamú tartózkodás. A négy hónapnál rövidebb tartózkodásra mennyiségi korlátozás nem tartható fenn.

A fent említett átmeneti időszak vége előtt Svájc jelentése alapján a vegyes bizottság felülvizsgálja az új tagállamok állampolgárai vonatkozásában alkalmazott átmeneti időszak működését. A felülvizsgálat befejezésekor, de legkésőbb a fent említett időszak végén Svájc értesíti a vegyes bizottságot arról, hogy továbbra is alkalmaz-e mennyiségi korlátozásokat a Svájcban alkalmazott munkavállalókra. Svájc a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépése után öt éven keresztül továbbra is alkalmazhat ilyen jellegű intézkedéseket. Ilyen értesítés hiányában az átmeneti időszak az első albekezdésben meghatározott kétéves időszak végén jár le.

Az e bekezdésben meghatározott átmeneti időszak végén a Bolgár Köztársaság és Románia állampolgárai vonatkozásában alkalmazott valamennyi mennyiségi korlátozást el kell törölni. E tagállamok ugyanilyen időszakokra ugyanilyen mennyiségi korlátozásokat vezethetnek be a svájci állampolgárok vonatkozásában.”;

b) a (2a) bekezdést követően a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Svájc, valamint a Bolgár Köztársaság és Románia a valamely másik Szerződő Félnek a saját területén alkalmazott munkavállalói vonatkozásában a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított két éven keresztül fenntarthatja a szervezett munkaerőpiacon jelen lévő munkavállalók elsőbbségére és a másik Szerződő Fél állampolgáraira vonatkozó díjazási és munkafeltételek szabályozását. Ugyanilyen ellenőrzések tarthatók fenn a megállapodás 5. cikkének (1) bekezdésében említett következő négy ágazatban szolgáltatást nyújtó személyek vonatkozásában: kertészeti szolgáltatások; építőipar, ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is; biztonsági tevékenységek; ipari takarítás, tisztítás (NACE-kódok *  01.41; 45.1-től 4-ig; 74.60; valamint 74.70). Az (1b), (2b), (3b) és (4c) bekezdésekben említett átmeneti időszakok alatt Svájc a munkavállalási jogosultság tekintetében előnyben részesíti az új tagállami állampolgár munkavállalókat az olyan munkavállalókkal szemben, akik nem EU- és nem EFTA-országok állampolgárai. A szervezett munkaerőpiacon jelen lévő munkavállalók elsőbbségének ellenőrzését nem kell alkalmazni a Szerződő Felek közötti, a szolgáltatások nyújtásáról szóló külön megállapodás által liberalizált szolgáltatókra (beleértve a közbeszerzések bizonyos szempontjairól szóló megállapodást is, amennyiben az kiterjed a szolgáltatások nyújtására). Ugyanezen időszakban a képesítési követelmények a négy hónapnál rövidebb időre szóló tartózkodási engedélyek vonatkozásában fenntarthatók * , csakúgy, mint a megállapodás 5. cikkének (1) bekezdésében említett, a fenti négy ágazatban szolgáltatást nyújtó személyek vonatkozásában.

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított két éven belül a vegyes bizottság az átmeneti intézkedéseket végrehajtó Szerződő Felek mindegyike által készített jelentés alapján felülvizsgálja az e bekezdésben foglalt átmeneti intézkedések működését. A felülvizsgálat befejeztével, és legkésőbb a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított két év után az a Szerződő Fél, amely végrehajtotta az e bekezdésben foglalt átmeneti intézkedéseket, és értesítette a vegyes bizottságot arról, hogy továbbra is szándékában áll ilyen átmeneti intézkedéseket alkalmazni, azokat a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított öt éven keresztül továbbra is alkalmazhatja.

Ilyen értesítés hiányában az átmeneti időszak az első albekezdésben meghatározott kétéves időszak végén jár le.

Az e bekezdésben meghatározott átmeneti időszak végén az e bekezdésben említett valamennyi korlátozást meg kell szüntetni.”

c) a (3a) bekezdést követően a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A Bolgár Köztársaságnak és Romániának a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől az (1b) bekezdésben említett időszak végéig Svájc - a harmadik országokra vonatkozó teljes kvótáján belül - ezen új tagállamok olyan állampolgárai vonatkozásában, akik Svájcban munkavállalók vagy önálló vállalkozók, évente (pro tata temporis) minimális számú új tartózkodási engedélyt *  tesz hozzáférhetővé a következő ütemezésnek megfelelően:


Határidő
Az egy évnek megfelelő, vagy azt meghaladó időtartamra szóló
engedélyek száma
A négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamra szóló
engedélyek száma
az első év végéig 362 3620
a második év végéig 523 4987
a harmadik év végéig 684 6355
a negyedik év végéig 885 7722
az ötödik év végéig 1046 9090”

d) a (4b) bekezdést követően a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4c) Az (1b) bekezdésben és e bekezdésben meghatározott időszak végén, illetve a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a megállapodásban Szerződő Félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított tíz éven keresztül e megállapodás 10. cikke (4) bekezdésének rendelkezései alkalmazandóak ezen új tagállamok állampolgáraira. Amennyiben munkaerőpiacán súlyos zavar alakul ki, vagy ennek kialakulása fenyeget, Svájc, valamint bármely új tagállam, amely átmeneti intézkedéseket hajtott végre, ezekről a körülményekről a (2b) bekezdés 2. pontjában meghatározott ötéves átmeneti időszak vége előtt értesíti a vegyes bizottságot. Ebben az esetben az értesítést küldő állam továbbra is alkalmazhatja az (1b), (2b) és (3b) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a területén foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hét éven keresztül. Ebben az esetben az (1b) bekezdésben említett tartózkodási engedélyek száma évente:


Határidő
Az egy évnek megfelelő, vagy azt meghaladó időtartamra szóló
engedélyek száma
A négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamra szóló
engedélyek száma
a hatodik év végéig 1126 10457
a hetedik év végéig 1207 11664”

e) az (5a) bekezdést követően a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5b) Az (1b), (2b), (3b) és (4c) bekezdés átmeneti rendelkezéseit, különösen a (2b) bekezdésnek a szervezett munkaerőpiacon jelen lévő munkavállalók elsőbbségét, valamint a díjazási és munkafeltételek szabályozását érintő átmeneti rendelkezéseit nem kell alkalmazni a fenti bekezdésekben említett, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a megállapodásban Szerződő Félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésekor a Szerződő Felek területén gazdasági tevékenység folytatására jogosult munkavállalókra és önálló vállalkozókra vonatkozóan. Az ilyen személyek élvezik különösen a foglalkozás szabad megválasztásához és a földrajzi mobilitáshoz fűződő jogot.

Az egy évnél rövidebb időre érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogosultak engedélyük megújíttatására; velük szemben nem lehet a kvóta kimerülésére hivatkozni. Az egy évnek megfelelő vagy azt meghaladó időtartamra érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogosultak engedélyük automatikus meghosszabbítására. A fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől kezdve az ilyen munkavállalók vagy önálló vállalkozók élvezik az e megállapodás alapvető rendelkezéseiben és különösen a 7. cikkben a letelepedett személyeknek biztosított szabad mozgáshoz való joghoz kapcsolódó jogokat.”

3. A megállapodáshoz csatolt I. melléklet 27. cikkének (2) bekezdésében a „10. cikk (2), (2a), (4a) és (4b) bekezdésére” való hivatkozás helyébe a „10. cikk (2), (2a), (2b), (4a), (4b) és (4c) bekezdésére” való hivatkozás lép.

3. cikk

A megállapodás I. mellékletének 25. cikkétől eltérve, az e jegyzőkönyv 1. mellékletének átmeneti időszakait kell alkalmazni.

4. cikk

(1) A megállapodás II. melléklete e jegyzőkönyv 2. mellékletének megfelelően módosul.

(2) A megállapodás III. mellékletét a megállapodás 14. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság határozata értelmében kell kiigazítani.

5. cikk

(1) E jegyzőkönyv 1. és 2. melléklete a jegyzőkönyv szerves részét képezi.

(2) E jegyzőkönyv a 2004. évi jegyzőkönyvvel együtt a megállapodás szerves részét képezi.

6. cikk

(1) E jegyzőkönyvet a tagállamok és az Európai Közösség nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint Svájc saját eljárásának megfelelően megerősíti vagy jóváhagyja.

(2) Az Európai Unió Tanácsa és Svájc értesítik egymást ezen eljárások befejezéséről.

7. cikk

E jegyzőkönyv a megerősítésről szóló utolsó jóváhagyási értesítést követő első hónap első napján lép hatályba.

8. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodással megegyező időtartamra és ugyanazon részletes szabályoknak megfelelően marad hatályban.

9. cikk

(1) E jegyzőkönyv, valamint az ahhoz csatolt nyilatkozatok két eredeti példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készültek, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

(2) A megállapodás - valamennyi mellékletet, jegyzőkönyvet és záróokmányt is beleértve -bolgár és román nyelvi változatai egyaránt hitelesek. A megállapodás új nyelveken készült szövegeit a megállapodás 14. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság hagyja jóvá.

Съставено в Брюксел, на двадесет и седми май две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and eight.

Fait a Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addi ventisette maggio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gegužės dvidešimt septintą dien Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci şi şapte mai două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho mája dvetisícosem.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kandentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakandeksan. Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundraåtta.

1. MELLÉKLET

A termőföldvásárlásra és másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlanok szerzésére vonatkozó átmeneti intézkedések

1. Bolgár Köztársaság

A Bolgár Köztársaság e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított öt éven keresztül fenntarthatja a jogszabályaiban foglalt, a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlanoknak a Bulgáriában lakóhellyel nem rendelkező svájci állampolgárok, illetve Svájc törvényei szerint létrehozott jogi személyek által történő megszerzésére vonatkozó szabályokat. Svájc azon állampolgárai, akik jogszerűen Bulgáriában laknak, nem tartoznak a fenti albekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más szabály és eljárás, mint amelyet Bulgária állampolgáraira kell alkalmazni.

A Bolgár Köztársaság e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hét éven keresztül fenntarthatja a jogszabályaiban foglalt, a mezőgazdasági földterületnek, erdőnek és erdős területnek a svájci állampolgárok, illetve Svájc jogszabályai szerint létrehozott jogi személyek által történő megszerzésére vonatkozó szabályokat. A svájci állampolgárok a mezőgazdasági földterület, erdő és erdős terület szerzése vonatkozásában nem részesíthetők kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amilyenben e jegyzőkönyv aláírása napján részesültek, illetve nem vonatkozhatnak rájuk szigorúbb korlátozások, mint harmadik országok állampolgáraira. Azok a svájci állampolgárok, akik önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kívánnak letelepedni a Bolgár Köztársaságban, nem tartoznak az előző albekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más eljárás, mint amelyet a Bolgár Köztársaság saját állampolgáraira kell alkalmazni.

E jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára kerül sor. A vegyes bizottság az első albekezdésben megjelölt átmeneti időszak lerövidítéséről vagy lezárásáról határozhat.

2. Románia

Románia e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított öt éven keresztül fenntarthatja a jogszabályaiban foglalt, a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlanoknak a Romániában lakóhellyel nem rendelkező svájci állampolgárok, illetve Svájc törvényei szerint létrehozott, és Románia területén nem letelepedett, illetve ott fiókteleppel vagy képviselettel sem rendelkező társaságok által történő megszerzésére vonatkozó szabályokat. Svájc azon állampolgárai, akik jogszerűen Romániában laknak, nem tartoznak a fenti albekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más szabály és eljárás, mint amelyet Románia állampolgáraira kell alkalmazni.

Románia e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hét éven keresztül fenntarthatja a jogszabályaiban foglalt, a mezőgazdasági földterületnek, erdőnek és erdős területnek a svájci állampolgárok, illetve Svájc jogszabályai szerint létrehozott, és Románia területén nem letelepedett, illetve ott fiókteleppel vagy képviselettel sem rendelkező társaságok által történő megszerzésére vonatkozó szabályokat. A svájci állampolgárok a mezőgazdasági földterület, erdő és erdős terület szerzése vonatkozásában nem részesíthetők kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amilyenben e jegyzőkönyv aláírása napján részesültek, illetve nem vonatkozhatnak rájuk szigorúbb korlátozások, mint harmadik országok állampolgáraira. Svájc azon állampolgárai, akik önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kívánnak letelepedni Romániában, nem tartoznak az előző fenti albekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más eljárás, mint amelyet Románia saját állampolgáraira kell alkalmazni.

E jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára kerül sor. A vegyes bizottság az első albekezdésben megjelölt átmeneti időszak lerövidítéséről vagy lezárásáról határozhat.

2. MELLÉKLET

Az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló egyezmény II. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az „E megállapodás alkalmazásában a rendeletet a következő kiigazításokkal kell alkalmazni” cím alatt a megállapodás II. melléklete, A. szakaszának 1. pontja a következőképpen módosul:

a) az i) alpont alatt, a III. melléklet A. része vonatkozásában a „Szlovákia-Svájc” alatti utolsó szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:

„Bulgária-Svájc

Nincs.

Románia-Svájc

Nincs ilyen egyezmény.”

b) a j) alpont alatt, a III. melléklet B. része vonatkozásában a „Szlovákia-Svájc” alatti utolsó szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:

„Bulgária-Svájc

Nincs.

Románia-Svájc

Nincs ilyen egyezmény.”

2. Az „A. szakasz: Említett jogi aktusok, 1. pont, 1408/71/EGK rendelet” cím a „304 R 631: 631/2004/EK rendelet...” szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:

„A Tanács 1791/2006/EK rendeletének (2006. november 20.) 2. szakasza (személyek szabad mozgása - szociális biztonság) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról, amennyiben rendelkezései e megállapodás II. mellékletében említett közösségi jogi aktusokat érintenek”.

3. Az „A. szakasz: Említett jogi aktusok, 2. pont, 574/72/EGK rendelet” cím a „304 R 631: 631/2004/EK rendelet...” szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:

„A Tanács 1791/2006/EK rendeletének (2006. november 20.) 2. szakasza (személyek szabad mozgása - szociális biztonság) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról, amennyiben rendelkezései e megállapodás II. mellékletében említett közösségi jogi aktusokat érintenek.”

4. A „B. szakasz: Jogi aktusok, amelyeket a Szerződő Feleknek kifejezetten figyelembe kell venniük” címben, a „4.18. 383 D 0117: 117 határozat”, a „4.27. 388 D 64: 136. sz. határozat...”, és a „4.37. 393 D 825: 150. sz. határozat...” pont alatt, a „12003 TN 02/02 A: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság,... csatlakozásának feltételei” szövegrészt követően, valamint a „4.77: 192. sz. határozat...” pont alatt a következő szövegrésszel egészül ki:

„A Tanács 1791/2006/EK rendeletének (2006. november 20.) 2. szakasza (személyek szabad mozgása -szociális biztonság) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról, amennyiben rendelkezései e megállapodás II. mellékletében említett közösségi jogi aktusokat érintenek.”

5. A Bolgár Köztársaság és Románia állampolgárai vonatkozásában a jegyzőkönyv II. mellékletének a munkanélküliségi biztosításra vonatkozó szakasza (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hetedik év végéig kell alkalmazni.

Közös Nyilatkozat A Megállapodás III. Mellékletének Kiigazításáról

A Szerződő Felek kinyilvánítják, hogy a megállapodás zökkenőmentes végrehajtása céljából a III. mellékletet a lehető legkorábban ki kell igazítani annak érdekében, hogy beépíthető legyen - többek között - a legutóbb a 2006/100/EK irányelvvel módosított 2005/36/EK irányelv és az új svájci bejegyzések.

Svájc Nyilatkozata Az Aláírás Időpontjától Kezdődő Autonóm Intézkedésekről

Svájc - nemzeti jogszabályai alapján - munkaerőpiacán az új tagállamok állampolgárai számára az e jegyzőkönyvben található átmeneti szabályok hatálybalépését megelőzően ideiglenesen lehetővé teszi a munkavállalást. Ennek érdekében Svájc a jegyzőkönyv aláírásának időpontjában - a megállapodás 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint - külön kvótákat nyit meg mind a rövid, mind a hosszú távú munkavállalási engedélyek tekintetében az új tagállamok állampolgárai javára. A kvóta évente 282 hosszú távú és 1 006 rövid távú engedély. Ezen felül évente 2 011 rövid távú munkavállaló négy hónapnál rövidebb tartózkodását engedélyezi.”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére