A jogszabály mai napon ( 2020.08.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

154/2010. (V. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„AGREEMENT between the Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of the Republic of Albania on Economic Cooperation

The Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of the Republic of Albania (hereinafter referred to as the „Contracting Parties”),

- Desirous of enhancing the long-standing relationship between their countries,

- Wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations,

- With the intention of developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological cooperation on the basis of mutual benefit,

- With the conviction that the deepening of the contractual framework establishes favourable conditions and suitable basis for further cooperation,

- Within the framework of the respective legislation in force in the two countries and in full conformity with their international obligations,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation, the expansion and diversification of mutually advantageous economic cooperation in all fields relevant to economic development.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state and perspectives of their economic relation, agreed that favourable conditions for long-term co-operation exist, inter alia, in the following areas:

- Primary agricultural production, food processing industry, processing and storage of agricultural products especially foodstuff;

- Building of new energy facilities and rehabilitation of the existing power plants;

- Electrical equipment and appliances;

- Electronic and electrotechnical industry;

- Exploration, production, preparation, treatment and further processing as well as marketing of minerals and mining products;

- Chemical and petrochemical industry;

- Packaging technology;

- Environment;

- Water management;

- Forestry and wood processing industry;

- Health care, medical technology, medical and pharmaceutical industry;

- Human resource development;

- Labour policy and employment;

- Cooperation between small and medium-sized business;

- Info communication technology;

- Transport, especially transport management and development of the transport infrastructure;

- Communal infrastructure;

- Research and Development.

The Contracting Parties upon mutual interest may extend the application of this Agreement on new areas of cooperation e.g. tourism on suggestion of respective institutions.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation through appropriate means, such as:

- Cooperation in the field of European integrations, with the aim of fulfilling the economic criteria from acquies communautaire,

- Promoting the links and strengthening the cooperation between the economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations,

- Exchanging information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects,

- Expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business communities of the two countries, encouraging the visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises,

- Exchanging business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,

- Promoting the stronger participation of small and medium-sized enterprises in bilateral economic relations,

- Encouraging the cooperation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest,

- Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts and strengthen their cooperation respectively,

- Encouraging investment activities, the foundation of joint ventures, establishment of company representations and branch offices,

- Promotion of inter-regional cooperation and cooperation on international level in issues of mutual interest.

Article 4

Upon conclusion of this Agreement a „Joint Commission” shall be established that shall be convened upon request of the Contracting Parties regularly and alternately in the Republic of Hungary and in the Republic of Albania.

The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

- Discussion of the development of the bilateral economic relations,

- Identifying new possibilities for the further development of the future economic cooperation,

- Drawing up suggestions and finding solutions for the improvement of the terms for the economic cooperation,

- Making proposals for the application of the Agreement,

- Reviewing the implementation of the Agreement.

Differences of opinion between the Contracting Parties on the implementation or interpretation of this Agreement are to be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5

This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the European Union, and is subject to those obligations. Consequently the provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Republic of Hungary arising from the Treaty of Accession, the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union.

The provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations imposed by the agreements between the Republic of Albania and the European Community.

Article 6

This Agreement shall enter into force upon the thirtieth day after the receipt of the last notification indicating the completion of the required legal procedures of both countries and shall be in force for a period of three years. Thereafter it shall be extended automatically for successive one year periods unless either Contracting Party notifies the other, in writing, of its intention to terminate it three months prior to its expiry.

This Agreement may be modified by written mutual consent of the Contracting Parties; the amendments shall come into force in accordance with the procedures established in the first paragraph of this Article.

Done at Tirana, on this 26th day of March 2010, in two originals in the Hungarian, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation and implementation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
FOR THE COUNCIL OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

MEGÁLLAPODÁS a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a gazdasági együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa (a továbbiakban: a „Szerződő Felek”)

- Attól az óhajtól vezérelve, hogy továbberősítsék az országaik között fennálló hosszú távú kapcsolatot,

- Azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és megerősítsék már meglévő hagyományos gazdasági kapcsolataikat,

- Kifejezve szándékukat a gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködés kölcsönös előnyökön nyugvó fejlesztésére és megerősítésére,

- Azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keret elmélyítése kedvező feltételeket és megfelelő alapot teremt a további együttműködéshez,

- Az országokon belül hatályos vonatkozó jogi kereteken belül és a nemzetközi kötelezettségeknek teljes mértékben eleget téve,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek vonatkozó jogi kereteiken belül elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés kibővítését és diverzifikációját a gazdasági fejlődés szempontjából lényeges területeken.

2. Cikk

Figyelembe véve gazdasági kapcsolatuk jelenlegi helyzetét és kilátásait, a Szerződő Felek megállapodtak, hogy többek között a következő területeken kínálkoznak kedvező feltételek a hosszú távú gazdasági együttműködés számára:

- Elsődleges mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, mezőgazdasági termékek, különösen élelmiszerek feldolgozása és tárolása;

- Új energialétesítmények építése és a létező erőművek rehabilitációja;

- Elektromos berendezések és készülékek;

- Elektronikai és elektrotechnikai ipar;

- Ásványi anyagok és bányászati termékek feltárása, kitermelése, előkészítése, kezelése és további feldolgozása, illetve forgalmazása;

- Vegyipar és petrokémiai ipar;

- Csomagolástechnika;

- Környezetvédelem;

- Vízgazdálkodás;

- Erdészet és fafeldolgozás;

- Egészségügy, gyógyászati technikák, gyógyászati és gyógyszeripar;

- Emberi erőforrások fejlesztése;

- Munkaügyek és foglalkoztatás;

- Együttműködés kis- és közepes vállalkozások között;

- Info-kommunikációs technológia;

- Szállítmányozás, különösen a szállítmányozási infrastruktúra kezelése és fejlesztése;

- Kommunális infrastruktúra;

- Kutatás-fejlesztés.

Kölcsönös érdek esetén a Szerződő Felek a jelen Megállapodás hatályát a vonatkozó intézmények javaslatára olyan új együttműködési területekre is kiterjeszthetik, mint például a turizmus.

3. Cikk

A Szerződő Felek együttműködésük kiszélesítésére és megerősítésére többek között a következő eszközökkel tesznek kísérletet:

- Együttműködés az európai integrációk területén a közösségi vívmányokból következő gazdasági kritériumok teljesítése céljából,

- A kapcsolatok elősegítése és az együttműködés megerősítése a gazdaságpolitikusok, kormányintézmények, szakmai szervezetek, üzleti szövetségek, kamarák, regionális és helyi szervezetek között, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó információk cseréje, valamint a felek képviselőinek és egyéb gazdasági és műszaki küldöttségeinek látogatásai,

- Információcsere a fejlesztési prioritásokról, valamint az üzleti élet szereplőinek a fejlesztési projektekben való részvételének lehetővé tétele,

- Új kapcsolatok létrejöttének elősegítése, illetve a meglévők kiszélesítése a két ország üzleti közösségei között, valamint az egyének és vállalkozások közötti látogatások, találkozók és egyéb rendezvények ösztönzése,

- Üzleti információk cseréje, illetve a vásárokon, kiállításokon, üzleti eseményeken, szemináriumokon, szimpóziumokon és konferenciákon való részvétel ösztönzése,

- A kis- és közepes vállalatoknak a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban való jelentősebb részvételének elősegítése,

- Együttműködés elősegítése a konzultációs, marketing, tanácsadói és szakértői szolgáltatásokban a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken,

- A pénzintézetek és a bankszektor ösztönzése szorosabb kapcsolatok létesítésére, illetve együttműködésük megerősítésére,

- A beruházási tevékenységek ösztönzése, vegyes vállalatok alapítása, vállalati képviseletek és fiókirodák létesítése,

- Régióközi együttműködés és a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben a nemzetközi együttműködés elősegítése.

4. Cikk

A jelen Megállapodás alapján „Vegyes Bizottság” jön létre, amelyet kérésre a Szerződő Felek rendszeresen és felváltva a Magyar Köztársaságban és az Albán Köztársaságban hívnak össze.

A Vegyes Bizottság feladatai közé különösen a következők tartoznak:

- A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődésének megvitatása,

- Új lehetőségek meghatározása a jövőbeli gazdasági együttműködés továbbfejlesztésére,

- Javaslatok kidolgozása és megoldások feltárása a gazdasági együttműködés feltételeinek javítására,

- Ajánlások megtétele a Megállapodás alkalmazására,

- A Megállapodás végrehajtásának áttekintése.

A Szerződő Feleknek a jelen Megállapodás végrehajtásával vagy értelmezésével kapcsolatos nézeteltéréseit a Vegyes Bizottság keretén belül kell rendezni.

5. Cikk

A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerződéssel vállalt, az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

A jelen Megállapodás rendelkezései sem részben, sem egészben nem említhetők vagy nem értelmezhetők úgy, hogy azok érvénytelenítik, módosítják, vagy más módon érintik az Albán Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött megállapodásokból eredő kötelezettségeket.

6. Cikk

A jelen Megállapodás a hatálybalépéséhez szükséges belső jogrendi eljárások teljesítéséről szóló utolsó írásos értesítés kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba. A jelen Megállapodás 3 évre szól, hatálya automatikusan további egy-egy évvel meghosszabbodik, amennyiben diplomáciai úton a Szerződő Felek egyike sem értesíti a másik Felet a Megállapodás hatályának lejárta előtt 3 hónappal a Megállapodás felmondásának szándékáról.

A jelen Megállapodás rendelkezései a Szerződő Felek kölcsönös megegyezése alapján módosíthatók vagy kiegészíthetők; a módosítások a jelen cikk első bekezdésében meghatározott eljárásoknak megfelelően lépnek életbe.

Készült Tiranában, 2010. március 26. napján két eredeti példányban magyar, albán és angol nyelven, melyek mindegyike egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés és végrehajtás esetében az angol változat az irányadó.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA RÉSZÉRŐL
AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG
MINISZTERTANÁCSA RÉSZÉRŐL”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére