A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  E rendelet hatálya az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervei, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) hivatal] (a továbbiakban együtt: Szolgálat) hatáskörébe tartozó, hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

2. § (1) A Szolgálat közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő mintavételi, laboratóriumi és az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértékét az 1. melléklet határozza meg. Az 1. mellékletben foglalt költségek mértéke magába foglalja a mintavételi, laboratóriumi és egyéb műszeres vizsgálatok végzése során felmerülő összes személyi és dologi költséget is.

(2) A mintavételi, laboratóriumi és egyéb műszeres vizsgálatok körébe nem tartozó, az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek mértéke minden megkezdett óránként az eljárásban a Szolgálat képviseletében résztvevőnként 3430 Ft/fő/óra azzal, hogy ezen eljárási költség összege nem haladhatja meg eljárásonként a 30 000 Ft-ot.

3. § (1) *  Az eljárás során jogerős határozattal megállapított eljárási költséget a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal esetén azon, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, amelynek illetékességi területén működő járási (fővárosi kerületi) hivatal az eljárási költséget megállapította, Kincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy postai úton befizetni.

(2) * 

(3) Megismételt eljárás során az ügyfél kizárólag az ezen eljárás során keletkezett eljárási költségek megfizetésére kötelezhető.

(4) *  Az eljárási költséget a döntés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell az ügyfélnek megfizetnie.

(5) *  A befizetett eljárási költségről az eljáró hatóság számlát állít ki, melyet a befizetést követő tizenöt napon belül továbbít az ügyfélnek.

(6) A befolyt eljárási költség a Szolgálat bevételét képezi.

4. § Az eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Szolgálat közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértéke

1. Élelmiszerek meghatározott táplálkozási céloknak való megfelelősége ellenőrzése céljából hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárások során elvégzett egyes vizsgálatok költségei

A B
1 Vizsgálat megnevezése Eljárási költség
mértéke
(Ft)
2 Zsírtartalom meghatározása 10 600 Ft
3 A-vitamin tartalom meghatározása 22 100 Ft
4 Koleszterin-tartalom meghatározása gázkromatográfiás módszerrel 21 600 Ft
5 Összes karotin tartalom meghatározása 13 600 Ft
6 L-Karnitin tartalom meghatározása 15 400 Ft
7 Q10 tartalom meghatározása 4 300 Ft
8 Állati és növényi zsírok, olajok sav-számának meghatározása 6 600 Ft
9 Állati és növényi zsírok, olajok peroxid számának meghatározása 8 100 Ft
10 Transz-zsírsav tartalom meghatározása 15 200 Ft
11 Zsírsav összetételének meghatározása 11 500 Ft
12 Koffein-tartalom meghatározása 16 600 Ft
13 Rosttartalom meghatározása 17 800 Ft
14 Összes polifenol-tartalom meghatározása 6 800 Ft
15 Só-tartalom meghatározása 2 500 Ft
16 E-vitamin tartalom meghatározása 22 100 Ft

2. Az emberi használatra szolgáló felszíni vizekre, a medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelmények; az ivóvíz és fürdésre használt vizek higiénés határértékeinek; valamint az ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott vizek minőségének ellenőrzése során, továbbá a természetes eredetű, véletlenszerű vagy szándékos vízszennyezés vagy annak gyanúja miatt szükségessé váló, hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárások során elvégzett egyes vizsgálatok költségei

A B
1 Vizsgálat megnevezése Eljárási költség
mértéke
(Ft)
2 Mikroszkópos biológiai vizsgálat, MSZ 448-36:1985 11 600 Ft
3 Thamnotox kit teszt, MSZ 20359:2003 19 600 Ft
4 Microcisztin meghatározása HPLC módszerrel, ISO 20179:2005 31 900 Ft
5 Klorofill a, MSZ-ISO 10260:1993 8 000 Ft
6 Asszimilálható szerves szén (AOC) vizsgálat 14 700 Ft
7 Legionella kimutatás és szerotipizálás - rutin vízmikrobiológia 8 400 Ft
8 Fotometriás vizsgálatok:
9 Mangán 1 200 Ft
10 Ammónium 1 200 Ft
11 Nitrit 1 200 Ft
12 Nitrát 1 200 Ft
13 Szulfát 1 500 Ft
14 Vas 1 200 Ft
15 Alumínium 1 400 Ft
16 Cianid 2 900 Ft
17 Fenol-index 3 400 Ft
18 Fluorid 2 000 Ft
19 Olaj-index 2 600 Ft
20 Szulfid 2 800 Ft
21 Metabórsav 1 500 Ft
22 Műszeres vizsgálatok:
23 pH 800 Ft
24 Vezető képesség 700 Ft
25 Zavarosság 1 000 Ft
26 TOC 3 200 Ft
27 Nátrium, Kálium 2 800 Ft
28 Fémek AAS 6 000 Ft
29 Egyéb vizsgálatok:
30 Klorid 800 Ft
31 Lúgosság 700 Ft
32 Keménység 1 000 Ft
33 KOIps 1 000 Ft
34 Szabad és kötött klór 900 Ft
35 Klorit 2 400 Ft
36 Fémek 2 300 Ft
37 Higany 3 000 Ft
38 Benzol 10 400 Ft
39 BTEX 13 500 Ft
40 Benz(a)pirén+PAH 20 700 Ft
41 Trihalometán 10 400 Ft
42 Összes illékony benzol és a halogénezettek 26 400 Ft
43 Illékony halogénezett 16 400 Ft
44 Peszticidek 36 700 Ft
45 TPH 22 300 Ft
46 PCB 22 300 Ft
47 EPH 12 100 Ft

2. melléklet a 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Szolgálat eljáró közigazgatási szervének előirányzat-felhasználási számla száma

A B
1 A Szolgálat eljáró közigazgatási szerve Előirányzat-felhasználási számla száma
2 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 10032000-00281519-00000000
3-11 * 

  Vissza az oldal tetejére