A jogszabály mai napon ( 2021.07.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

A Kormány az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 15. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § (1) *  Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése az országos telefonos ügyfélszolgálaton, a 185-ös hívószámon intézhető.

(2) A bejelentés megkezdésekor az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 2. § j) pontja szerinti, a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) a bejelentőt nyilatkoztatja arról, hogy korábban tett-e már bejelentést.

(3) Ha a bejelentő a (2) bekezdés alapján tett nyilatkozata szerint még nem tett bejelentést, a bejelentőt tájékoztatni kell

a) a bejelentésről készített hangfelvétel megőrzésének tényéről és a törlés időpontjáról,

b) arról, hogy a hangfelvételt a közigazgatási hatósági vagy a bírósági eljárás szabályai alapján bizonyítékként lehet felhasználni, valamint

c) a 2. § (3) bekezdésében meghatározott körülményről.

2. § (1) A bejelentőnek az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) 11. § (7) bekezdésben meghatározott adatának felvételét követően a bejelentőt nyilatkoztatni kell arról, hogy

a) új bejelentést kíván tenni, vagy korábbi bejelentést kíván módosítani,

b) a munkáltató által foglalkoztatni kívánt alkalmi munkavállalók létszáma a bejelentés időpontjában és a bejelenteni kívánt munkavállalók létszámát figyelembe véve meghaladja-e az Efo.tv. 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott létszámot,

c) a munkáltató a tárgyhónapban felhalmozott-e az Efo.tv. 11. § (6) bekezdésében meghatározott kiegyenlítetlen adótartozást.

(2) Azonos munkáltató tekintetében a korábbi regisztrációs szám alapján is lehet a korábbi bejelentést módosítani.

(3) A bejelentő (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata alapján a korábbi bejelentés módosítását - ha a módosítani kívánt bejelentést is telefonon tették - az ügyfélszolgálat csak akkor fogadja el, ha arra az Efo.tv. 11. § (8) bekezdésében meghatározott időpont bekövetkezése előtt kerül sor. A bejelentés elutasításának tényét és időpontját az ügyfélszolgálat elektronikusan rögzíti. Az ügyfélszolgálat tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy a bejelentést a határidőt követően tette, a munkáltató a foglalkoztatás utáni közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

3. § (1) Az ügyfélszolgálat

a) az állami adóhatóság által rendelkezésére bocsátott elektronikus űrlapon rögzíti az Efo.tv. 11. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint a bejelentő 2. § (1) bekezdés alapján tett nyilatkozatait,

b) tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés regisztrációs számáról, majd

c) a telefonbeszélgetés lezárását követően - ha erre a bejelentő oldalán lehetőség van - rövid szöveges üzenetben is megküldi a regisztrációs számot.

(2) Korábbi bejelentés módosítása esetén, ha annak regisztrációs számát a bejelentő a módosításkor az ügyfélszolgálattal közölte, az ügyfélszolgálat az (1) bekezdés alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon csak a megadott regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentésben közölt adatoktól eltérő adatokat rögzíti. A bejelentő által meg nem adott adatokat az ügyfélszolgálat azzal a bejelentéssel azonos tartalommal rögzíti, amely alapján a regisztrációs számot előállították.

4. § Az ügyfélszolgálat hivatali kapun keresztül haladéktalanul továbbítja az elkészített elektronikus dokumentumot az állami adóhatóság részére. Az állami adóhatóság az elektronikus dokumentum hozzá történő megérkezéséről visszaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára.

5. § (1) *  Az országos telefonos ügyfélszolgálat a nála létrejövő adatállományokat - beleértve a hangfelvételt is - titkosítva menti, és kizárólag védett környezetben tárolja.

(2) *  Az országos telefonos ügyfélszolgálat a rögzítéstől számított 5 év elteltével helyreállíthatatlanul törli a hangfelvételt és a hangfelvétel alapján rögzített adatokat.

(3) Az adatok törlése azok különleges mintákkal történő felülírásával történik.

(4) Az (1) és (3) bekezdés alkalmazásában:

a) titkosított fájlrendszer: a tárolt adatállomány meghatározott algoritmussal történő felülírása illetéktelen személy számára való hozzáférhetetlenné tétele érdekében,

b) védett környezetben tárolás: az adatállomány más szerverektől, alkalmazásoktól elkülönített szerveren, alkalmazások felhasználásával történő tárolása, amelyhez csak külön jogosultsággal rendelkező felhasználói kör férhet hozzá,

c) különleges mintákkal történő felülírás: a tárolt adatok speciális jelsorozatok alkalmazásával felismerhetetlenné, helyreállíthatatlanná tételére szolgáló technikai eljárás.

6. § Az Efo.tv. 11. § (4) bekezdése szerinti esetben a munkáltató bejelentésében közli a társadalombiztosítási azonosító jel kivételével az Efo.tv. 11. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat, valamint azt, hogy a munkavállalója igazolta részére a másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban fennálló biztosítását.

7. § Ez a rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.

8. § * 

9. § * 


  Vissza az oldal tetejére