A jogszabály mai napon ( 2020.07.13. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.IX.6. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról

A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 206. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban az Mttv. 134. § (5) bekezdésében foglaltakkal a következőket rendelem el:

1. § (1) *  E rendelet hatálya kiterjed:

a) a rádiótávközlési tevékenységet vagy rádiótávközlési szolgáltatást végzőkre (a továbbiakban együtt: jogosítottak)

és

b) a frekvenciadíjra.

(2) *  Az adott földrajzi helyen vagy körzetben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) által engedélyezett rádiótávközlő hálózatok, rádióállomások és -berendezések (a továbbiakban: hálózatok, állomások és berendezések) frekvencialekötéséért és frekvenciahasználatáért az e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

(3) *  Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló rendeletben felsorolt, nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekre és

b) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló rendeletben meghatározott NATO felhasználók katonai tevékenységgel kapcsolatos frekvenciahasználatára.

(4)-(5) * 

1/A. § *  (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állomás: valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából üzemeltetett egy darab adó- vagy vevőberendezés, vagy egy darab adó- és vevőberendezés a tartozékokkal (antenna) együtt;

2. átlagos effektív antennamagasság (átlagos heff): a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett effektív antennamagasságok számtani átlaga;

3. átlagos effektív kisugárzott teljesítmény: a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett, vízszintes síkban megadott effektív kisugárzott teljesítmények számtani átlaga;

4. Budapest környezete: EOVX=239542, EOVY=652626 koordinátájú pont köré húzott kör által határolt terület, amelynek sugara

a) F < 400 MHz esetén 28 km,

b) 400 MHz < F < 960 MHz esetén 23 km,

c) 960 MHz < F esetén 18 km,

ahol F a frekvencia;

5. csatornatávolság: állomások és hálózatok átviteli frekvenciaszükségletének (sávszélességének) a hatóság által meghatározott értéke;

6. csillagponti állomás: pont-többpont rendszerek olyan állomása, amely több más állomással tart közvetlen rádiós kapcsolatot;

7. egységdíj: egységnyi engedélyezett sávszélességre vonatkoztatott díj;

8. frekvencia: a rádiótávközlési átvitelt (csatornát) jellemző, Hz-ben megadott érték, amelyet a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben a hatóság meghatároz;

9. frekvenciablokk: csatornák összefüggő tartománya vagy egy adott frekvenciasávon belül elkülönített részsáv;

10. frekvenciadíj: az e rendelet szerint megállapított frekvencialekötési díj, frekvenciahasználati díj és sávdíj;

11. frekvenciahasználat: rádióengedéllyel biztosított frekvencia vagy frekvenciablokk igénybevétele hálózatok vagy állomások üzemben tartása céljából;

12. frekvenciahasználati díj: frekvencia vagy frekvenciablokk használatáért megállapított díj;

13. frekvencialekötés: frekvenciakijelöléssel frekvencia vagy frekvenciablokk biztosítása hálózatok vagy állomások létesítése céljából;

14. frekvencialekötési díj: a frekvencialekötésért megállapított díj;

15. HUB űrtávközlési állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő földi állomás, amely a VSAT állomásokból kiépült űrtávközlő hálózat információvezérlő állomásaként működik;

16. kontroll állomás: műholdas szolgálatokban a műhold vezérlésére szolgáló földi állomás;

17. maximális adóteljesítmény (Pa): annak a teljesítménynek a legnagyobb értéke, amelyet az adóberendezés moduláció nélkül egy rádiófrekvenciás periódus alatt az antenna tápvonalára juttat;

18. maximális effektív kisugárzott teljesítmény: a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett effektív kisugárzott teljesítmények közül a legnagyobb;

19. melegtartalék: azonnal üzembe helyezhető tartalékberendezés;

20. passzív átjátszó: optikai rálátás nélküli összeköttetések esetén az optikai akadály kiküszöbölésére alkalmazott, aktív berendezés nélküli jeltovábbításra használt eszköz, amelynek típusai:

a) passzív tükör: rádiótechnikai szempontból reflektáló felületre érkező rádióhullámok terjedési irányának megváltoztatására használt eszköz;

b) back-to-back: rádiójelek vételére és eltérő irányú továbbsugárzására szolgáló, két antennából álló passzív eszköz;

21. sávdíj: blokkgazdálkodás körébe tartozó frekvenciasávok után megállapított díj;

22. sugárzási jellemzők: a frekvenciát, az effektív kisugárzott teljesítményt és az effektív antennamagasságot magában foglaló műszaki jellemzők csoportja;

23. szabadcsatorna-keresős rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amelyben a berendezések automatikus frekvenciakiválasztási eljárást alkalmaznak;

24. telephelyre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölés, amely rögzíti egy állomás vagy hálózat frekvenciáit, valamint pontos telepítési és sugárzási jellemzőit;

25. telepítési jellemzők: a földrajzi koordináta, a telephely tengerszint feletti magassága és az antenna súlypontjának földfelszín feletti magassága;

26. területre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölés, amely telepítési jellemzők nélkül meghatározza egy állomás vagy hálózat frekvenciáit vagy frekvenciablokkját, rögzítve a frekvenciafelhasználás feltételeit egy adott földrajzi területre;

27. *  új generációs mobilrádiótelefon-hálózat: olyan mobilrádiótelefon-hálózat, amely többféle felhasználói eset rugalmas kezelésére alkalmas, a rendelkezésre álló sávszélességtől, az alkalmazott hálózati architektúrától és a paraméterek megválasztásától függően lehetővé teheti - többek között - 20 Gbit/s letöltési és 10 Gbit/s feltöltési irányú adatsebesség elérését, 1 ms késleltetésű, nagy megbízhatóságú összeköttetések megvalósítását vagy gépek közötti kommunikáción alapuló alkalmazások esetén négyzetkilométerenként 1 millió eszköz egyidejű csatlakozását.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló törvény, a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet és a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) szerint kell értelmezni.

1/B. § *  (1) A frekvencialekötési díj egy alkalommal fizetendő díj, amelyet a hatóság a frekvenciakijelölésben állapít meg.

(2) A frekvenciahasználati díj a rádióengedély érvényességi ideje alatt rendszeresen fizetendő díj, amelyet a hatóság a rádióengedélyben állapít meg.

(3) A sávdíj a frekvenciahasználati jogosultság vagy jog érvényességi ideje alatt rendszeresen fizetendő díj, amelyet a hatóság

a) versenyeztetési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság esetében a versenyeztetési eljárást lezáró határozatban vagy a hatósági szerződésben,

b) versenyeztetési eljárás nélkül kijelölt frekvenciasáv esetében a frekvenciakijelölésben és a frekvenciakijelölés alapján kiadott rádióengedélyben

állapít meg.

1/C. § *  Versenyeztetési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság esetében, a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló NMHH rendelet és a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja alapján megkötött hatósági szerződésben a felek a sávdíj mértékére és megfizetésére vonatkozó, e rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérhetnek.

2. § (1) *  A jogosítottnak nem kell frekvenciadíjat fizetnie,

a) ha diplomáciai mentességet élvező külképviseletként vagy kormányzati szervként az 1961. április 18-án diplomáciai kapcsolatokról, Bécsben aláírt nemzetközi szerződés 27. Cikkelyében foglaltaknak megfelelően nemzetközi célból, saját, az akkreditáló országgal való kapcsolattartást biztosító hírközlési igényeinek kielégítése érdekében működtetett állomásaihoz használ frekvenciát,

b) ha a hatóság használ frekvenciát,

c) azon frekvencia után, amelyen a műsorszóró kizárólag a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató vagy közműsorszolgáltató műsorait sugározza,

d) az amatőrszolgálat, a műholdas amatőrszolgálat, a meteorológiát segítő szolgálat, a műholdas meteorológiai szolgálat, a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, a műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, a rádiócsillagászati szolgálat, az űrbeli üzemeltetési szolgálat, az űrkutatási szolgálat, a műholdak közötti szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat állomásai, továbbá a műholdas légi mozgószolgálat légijármű földi állomásai, valamint a műholdas műsorszóró szolgálat és a műholdas rádiómeghatározó szolgálat vételéhez szükséges felhasználói állomások által használt frekvenciák után,

e) a kísérleti céllal vagy bemutatás céljára engedélyezett és egy hónapnál rövidebb ideig üzemeltetett berendezések frekvenciái után,

f) a Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti segélykérő frekvenciák után,

g) azon rádióállomások és hálózatok frekvenciahasználata után, amelyek az NFFF alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek,

h) különleges jogrend esetén, valamint az azt kiváltó körülmények okozta következmények elhárítása érdekében az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által átmenetileg korlátozott vagy szüneteltetett rádiótávközlési szolgálatok frekvenciái után, a korlátozás vagy szüneteltetés mértékéhez igazodóan,

i) az űr-Föld irányú sugárzásra és vételre engedélyezett frekvenciák után,

j) a külön frekvenciát nem használó, azonos rendszerű melegtartalékok után,

k) ha törvényben vagy nemzetközi szerződésben meghatározott díjmentesség illeti meg,

l) a kizárólag hullámterjedési jelenség vizsgálata és bemutatása céljából használt frekvenciák után,

m) az NFFF alapján harmadlagos jelleggel használt frekvenciák után, vagy

n) földfelszín alatt kisugárzott olyan rádiófrekvenciás jel után, amelyet ugyanabban az időben, ugyanabban a térségben, a föld felszínén, nyitott térben felületi besugárzásra használnak.

(2) Az állomások és berendezések rádióengedélyben rögzített szüneteltetésének időtartama alatt a jogosítottnak a frekvenciahasználati díj 50%-át kell megfizetnie.

(3) *  Az e rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 25%-át kell megfizetniük - kizárólag e tevékenységükkel összefüggésben kijelölt és engedélyezett frekvenciáért - az élet mentésével, megóvásával vagy baleset megelőzésével vagy elhárításával közvetlenül kapcsolatos tevékenységet végző, alábbi szervezeteknek:

a) Országos Mentőszolgálat, valamint jogszabályban meghatározott működési engedély alapján mentési tevékenység végzésére feljogosított szervezet,

b) háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi szolgálat,

c) közérdekű önkéntes tevékenységet végző közhasznú szervezetek,

d) kórházak, klinikák, gyógy- és rendelőintézetek,

e) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,

f) bányamentő szolgálatok,

g) a katasztrófavédelemről szóló törvény hatálya alá tartozó katasztrófaelhárítási feladatot ellátó szervezet,

h) meteorológiai szolgálatok, belvízi viharjelző rendszert működtető és üzemeltető szervezet,

i) olyan önkéntes és létesítményi tűzoltóság, valamint polgári védelmi készenléti szervezet, amely polgári vagy polgári és nem polgári célra együttesen használt frekvenciasávot használ,

j) a belvízi hajózás forgalom- és közlekedésirányítását támogató, harmonizált folyami információs szolgáltatást működtető, üzemeltető szervezet és

k) polgárőr szervezet.

(3a) *  A (3) bekezdés szerinti kedvezményre az élet mentésével, megóvásával vagy baleset megelőzésével vagy elhárításával közvetlenül kapcsolatos tevékenységet végző szervezettel kötött megállapodás alapján berendezéseket üzemeltető szervezet is jogosult. A kedvezmény érvényesítéséhez a kérelmezőnek csatolnia kell a jogosultság alapjául szolgáló megállapodást.

(4) *  A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 25%-át kell megfizetni a közoktatási és felsőoktatási intézményekben az oktatással közvetlen összefüggésben használt frekvenciák után, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdés l) pontja alá.

(5) *  A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 50%-át kell megfizetni azon sávok után, amelyekben elsődlegesen kormányzati célú szolgáltatás megvalósítását támogató rádiótávközlő rendszer - amely igazoltan legalább az alapszintű kiépítettséget elérte, azaz a központi vezérlő rendszer elemei és legalább egy hozzáférési eszköz a szükséges átviteli összeköttetésekkel üzembe helyezésre került - üzemel.

(6) *  A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 10%-át kell megfizetni GSM-R rendszer frekvenciahasználatáért.

(7) *  Az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárásban engedélyezett állomások frekvenciahasználati díjára díjkedvezmény nem állapítható meg.

3. § A rádió és televízió műsorszóró adóállomások után az 1. és 2. számú melléklet alapján megállapított frekvenciadíj 50%-át kell megfizetnie annak a műsorterjesztőnek, aki közszolgálati műsor, illetve aki a médiahatósággal megkötött műsorszolgáltatási szerződés alapján készített műsor szórásához használ frekvenciát. A jogosítottat a mérsékelt frekvenciadíj-fizetés kedvezménye televíziós műsorszórás esetében legfeljebb tizenöt évig, rádiós műsorszórás esetében legfeljebb tizenkét évig illeti meg.

4. § (1) A rádiómeghatározó szolgálat keretében működő rádiónavigációs és rádiólokációs állomások után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználat díja minden állomásért 1000 Ft/hó.

(2) *  Az egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett állomások után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználat díjának mértéke - a rádió és televízió műsorszóró állomásokat, valamint a 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli rendszerek állomásait kivéve - az adott szolgálatra vonatkozó díj egy havi összege.

5. § A külföldiek részére egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett műholdas szolgálat esetében minden földi állomás után frekvenciánként 25 000 Ft, a mozgó- és az állandóhelyű szolgálatokhoz tartozó minden állomás után 4000 Ft egyszeri frekvenciahasználati díjat kell fizetni.

A műsorszóró állomások frekvenciadíja

6. § (1) *  A jogosított a földfelszíni rádió és televízió műsorszóró állomásokhoz vagy a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásaihoz lekötött, illetőleg használt frekvenciákért állomásonként köteles díjat fizetni.

(2) *  A rádió és televízió műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai egyszeri frekvencialekötési díját az 1. számú mellékletben meghatározottak alapján kell megállapítani.

(3) *  A rádió és televízió műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai frekvenciahasználati díját a 2. számú melléklet alapján kell megállapítani.

(4) Ha a felhasználó megosztott használatú frekvenciát kapott, a frekvenciahasználati díj mértéke a (3) bekezdésben említett melléklet alapján megállapított díj 50%-a.

(5) *  A jogosítottnak - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - nem kell egyszeri frekvencialekötési díjat fizetnie azon rádió és televízió műsorszóró állomásokhoz vagy a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásaihoz lekötött frekvenciák után, amelyeknél a frekvenciakijelölésre a hatóság által kezdeményezett frekvenciacsere alapján kerül sor.

7. § Az egy hónapnál rövidebb érvényességi időre kiadott rádióengedély alapján működő műsorszóró állomás után egyszeri frekvenciahasználati díjat kell a jogosítottnak megfizetnie. Az egyszeri díj összege:

a) televízió műsorszóró állomás esetében 15 000 Ft/állomás,

b) rádió műsorszóró állomás esetében 8000 Ft/állomás.

A mozgószolgálatok frekvenciadíja

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok, illetőleg állomások frekvenciadíja

8. § (1) A területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok egyszeri frekvencialekötési díját - a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatokat kivéve - a 3. számú melléklet 1. táblázata alapján kell megállapítani.

(2) A helyhez kötött állomást tartalmazó hálózatok számára engedélyezett frekvenciák vagy frekvenciablokk frekvenciahasználati díját a 4. számú melléklet 1. táblázata alapján kell megállapítani.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - a 4. számú melléklet 3. táblázata szerint kell a frekvenciahasználati díjat megállapítani.

(4) A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 1. és 3. táblázata alapján megállapított frekvenciahasználati díjak összegét köteles megfizetni.

(5) A kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó, illetőleg a helyhez kötött állomások ellátási területén kívül is működő mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok után kizárólagos frekvenciahasználat esetében a frekvencialekötési díj a 3. számú melléklet 1. táblázata szerint megállapított díj 50%-a, a frekvenciahasználati díj mobil állomásonként 20 000 Ft/hó. Közös frekvenciahasználat esetében frekvencialekötési díjat nem kell fizetni, a frekvenciahasználat díja állomásonként 1000 Ft/hó. A tartalék állomások után frekvenciahasználati díjat nem kell fizetni.

(6) Ha az eljáró hatóság engedélye olyan területre vonatkozik, amely 4000 km2-nél kisebb, és részben vagy egészben Budapest környezetében van, - a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok kivételével - a frekvencialekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 1. táblázata, illetőleg a 4. számú melléklet 1-3. táblázatai alapján megállapított díj kétszerese.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok, illetőleg állomások frekvenciadíja

9. § (1) Az átjátszó vagy központi feladatot ellátó, helyhez kötött állomásokért a jogosítottnak egyszeri frekvencialekötési díjat kell fizetnie a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyhez kötött állomások frekvenciahasználati díját a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai alapján - állomásonként - kell megállapítani.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - a 4. számú melléklet 3. táblázata szerinti frekvenciahasználati díjat kell megállapítani.

(4) A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 3. táblázata, továbbá a 4-10. táblázatai alapján megállapított díjak összegét köteles megfizetni.

(5) A helyhez kötött állomások frekvenciahasználati díja - a (2) bekezdésben említett melléklet alapján - megosztott használatú frekvenciánál a díj 50%-a, közös használatú frekvenciánál a meghatározott díj 25%-a.

(6) Ha az eljáró hatóság engedélye olyan körzetre vonatkozik, amely részben vagy egészben Budapest környezetében van, - a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok és a mozgó állomások kivételével - a frekvencialekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 2. táblázata, illetőleg 4. számú melléklet 3-10. táblázatai alapján megállapított díj kétszerese.

A tengeri, valamint a különcélú belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati állomások frekvenciadíja

10. § A jogosítottnak a tengeri mozgószolgálat, illetőleg annak frekvenciáin engedélyezett belvízi mozgószolgálat fedélzeti távközlő állomásai, parti állomásai és hajóállomásai után, továbbá a légiforgalmi mozgószolgálat légiforgalmi és légijármű állomásai után frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie. A frekvenciahasználat díja 1000 Ft/állomás/hó.

ÁLLANDÓHELYŰ SZOLGÁLATOK

30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok frekvenciadíja

11. § *  A mozgószolgálat keretében működő és 30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű és változó telephelyű állomások után frekvencialekötési díjat nem kell fizetni. A frekvenciahasználati díj mértéke: 1000 Ft/állomás/hó.

12. § * 

13. § * 

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, illetőleg állomásainak frekvenciadíja * 

14. § (1) A jogosítottnak minden kijelölt frekvencia, illetőleg frekvenciablokk után a 3. számú melléklet 1. táblázata szerint egyszeri frekvencialekötési díjat kell fizetnie.

(2) Az állandóhelyű állomásokat tartalmazó hálózatok után a 4. számú melléklet 1. táblázata szerinti frekvenciahasználati díjat kell fizetni.

(3) *  A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján kell frekvenciahasználati díjat fizetni.

(4) *  A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján, illetőleg 5. számú mellékletének 1. pontjában foglalt táblázat alapján megállapított díjak összegét köteles megfizetni.

(5) Ha a pont-többpont, illetőleg a pont-pont rendszerű hálózat esetében az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest körzetében van, a frekvencialekötési és -használati díj az (1)-(4) bekezdésekben említett mellékletek alapján megállapított díj kétszerese. Pont-pont közötti összeköttetés esetében az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra is kétszeres díjat kell megállapítani.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, illetőleg állomásainak frekvenciadíja * 

15. § (1) *  A pont-többpont rendszerű hálózatok esetében a jogosított egyszeri frekvencialekötési díj megfizetésére köteles minden csillagponti állomás után, a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján.

(2) A pont-pont rendszerű hálózatok esetében a jogosítottnak egyszeri frekvencialekötési díjként a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján megállapított díj 50%-át kell állomásonként megfizetnie.

(3) *  A pont-többpont rendszerű hálózatok frekvenciahasználati díját csillagponti állomásonként és frekvenciánként a 4. számú melléklet 4-10. táblázata szerint kell fizetni.

(4) *  A jogosított a hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti frekvenciahasználati díjat köteles megfizetni.

(5) *  A jogosítottnak frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai és az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján megállapított díjak összegét kell megfizetnie.

(6) A pont-pont rendszerű hálózat esetében az állandóhelyű állomások frekvenciahasználati díja állomásonként a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai alapján megállapított díj 50%-a.

(7) *  Pont-többpont rendszer esetében minden Budapest környezetébe eső

a) csillagponti állomás után az (1), (3) és (4) bekezdés, és

b) nem csillagponti állomás után a (4) bekezdés

szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(7a) *  Pont-pont rendszer esetében - ha az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest környezetében van - az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra a (2), (4) és (6) bekezdés szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(8) Pont-többpont rendszerű hálózatban megosztott frekvenciahasználat esetében a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai szerint megállapított díj 50%-át kell frekvenciahasználati díjként megfizetni.

A 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek frekvenciadíja * 

16. § *  (1) Az egyszeri frekvencialekötési díj mértéke egy havi frekvenciahasználati díjjal egyenlő.

(2) A frekvenciahasználati díjat állomásonként (berendezésenként, önálló frekvenciát lefoglaló melegtartalékonként) és frekvenciánként kell megállapítani, ide nem értve a passzív átjátszókat.

(3) *  Pont-pont rendszerek állomásainak - az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás szerint engedélyezett állomások kivételével - frekvenciahasználati díját adásirányonként kell megállapítani a 7. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján.

(4) *  Pont-pont rendszerek változó telephelyű állomásainak frekvenciahasználati díja - a közös használatú frekvenciákon működők kivételével - a (3) bekezdés alapján megállapított díj 2,5-szerese.

(5) *  Pont-többpont rendszerek esetében - az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás szerint engedélyezett állomások kivételével - a frekvenciahasználati díjat csillagponti állomásonként és frekvenciánként kell fizetni a 7. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerint.

(6) *  Az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárásban engedélyezett állomások után fizetendő frekvenciahasználati díj 600 Ft/állomás/hó.

17. § *  (1) Pont-többpont rendszer esetében a 16. § (1), (2) és (5) bekezdése szerinti díj kétszeresét kell fizetni a Budapest környezetébe eső minden csillagponti állomás után. Pont-pont rendszer esetében - ha az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest környezetében van - az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra a 16. § (1)-(4) bekezdése szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(2) Közös használatú frekvencián működő állomás esetén

a) frekvencialekötési díjat nem kell fizetni, és

b) a 16. § (2), (3) és (5) bekezdése szerint megállapított díj 25%-át kell megfizetni.

(3) Szabadcsatorna-keresős rendszernél a 16. § szerinti díj megállapítása során egy forgalmi csatorna sávszélességét kell figyelembe venni.

(4) Az egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli rendszerek állomásai után a frekvenciahasználati díj mértéke állomásonként 4000 Ft.

Műholdas szolgálatok földi állomásainak frekvenciadíja * 

18. § *  A műholdas szolgálatok központi földi állomásai, a HUB űrtávközlési állomások, a parti földi állomások, a kontrollállomások, a légi CGC állomások és a műsorfeladó állomások után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználati díjat pedig a 8. számú melléklet szerint kell megfizetnie.

Műholdas szolgálatok végberendezéseinek frekvenciahasználati díja

19. § (1) A műholdas állandóhelyű szolgálatok Föld-űr irányú adásra is engedélyezett földi állomásainak (végberendezéseinek) frekvenciahasználati díja:

a) VSAT végberendezés után: 1000 Ft/db/hó;

b) SNG végberendezés után: 10 000 Ft/db/hó.

(2) A műholdas földi és tengeri mozgószolgálati végberendezések után a frekvenciahasználati díj 250 Ft/db/hó.

Szolgáltatás célú, blokkgazdálkodás körébe tartozó és pályázaton vagy árverésen értékesített sávok után fizetendő díjak

20. § (1) *  A szolgáltatás célú, blokkgazdálkodás körébe tartozó és pályázaton vagy árverésen elnyert, vagy azt követően továbbértékesített frekvenciasávok után a frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt a jogosítottnak, továbbá jogszabállyal blokkgazdálkodás körébe vont, versenyeztetési eljárás nélkül kijelölt frekvenciasávban frekvenciahasználati jogot szerzőnek havonta kizárólag sávdíjat kell fizetnie a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) *  Amennyiben 2014. január 1. napját megelőzően meghozott hatósági határozat vagy megkötött hatósági szerződés másként nem rendelkezik, akkor a sávdíjat az egységdíj, az értékesített frekvenciasávok szélessége és az arra vonatkozó sávszorzó szorzataként kell megállapítani a 9. számú melléklet alapján.

(3) Az 1740,1-1743,1 MHz, 1835,1-1838,1 MHz, 1773,1-1784,9 MHz, 1868,1-1879,9 MHz, 1905-1910 MHz, 1910-1915 MHz és 1915-1920 MHz frekvenciasávok tekintetében az

a) e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott rádióengedély vagy keretengedély jogosítottjának a frekvenciasávok használatba vételétől, de legkésőbb 2015. január 1. napjától a (2) bekezdés alapján meghatározott teljes sávdíjat kell megfizetnie;

b) *  e rendelet hatálybalépését követően kiadott rádióengedély vagy keretengedély jogosítottjának az engedély véglegessé válásától a (2) bekezdés alapján meghatározott teljes sávdíjat kell megfizetnie.

(4) *  A beruházások támogatása érdekében a 450-457,38/460-467,38 MHz, a 790-821/832-862 MHz, a 880-915/925-960 MHz, az 1710-1785/1805-1880 MHz, az 1920-1980/2110-2170 MHz, a 2500-2690 MHz, a 3400-3600 MHz és a 3600-3800 MHz frekvenciasávban a 2013. március 1-jét követően és 2019. március 15-ét megelőzően a hatóság által indított versenyeztetési eljárás keretében frekvenciahasználati jogosultságot megszerző, továbbá a Páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer (GSM-R) részére kijelölt frekvenciasávban frekvenciahasználati jogot szerző vállalkozás a megszerzés napját követő 4 évig a (2) bekezdés alapján meghatározott sávdíjból 50% kedvezményre jogosult. A beruházások támogatására vonatkozó kedvezmény nem illeti meg azon frekvenciahasználati jogosultságot elnyerő vállalkozást abban a frekvenciasávban a felsorolt sávokon belül, amelyben a versenyeztetési eljárás kiírásának időpontjában rendelkezik frekvenciahasználati jogosultsággal.

(4a) *  Az új generációs mobilrádiótelefon-hálózatok kiépítése érdekében a 2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében a 708−733/763−788 MHz és a 3400-3800 MHz frekvenciasávban frekvenciahasználati jogosultságot szerző vállalkozást a versenyeztetési eljárást lezáró döntés véglegessé válása napját vagy a hatósági szerződés megkötésének napját követő 10 évig a (2) bekezdés alapján meghatározott sávdíjból 50% kedvezmény illeti meg, amennyiben a sávdíjkedvezmény - versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában meghatározott - feltételeinek, követelményeinek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatban kéri a sávdíjkedvezmény érvényesítését. A sávdíjkedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozat részletes szabályait, a sávdíjkedvezmény részletes feltételeit, követelményeit, valamint a sávdíjkedvezmény feltételeinek nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja határozza meg.

(4b) *  Amennyiben a 3400-3800 MHz frekvenciasávban frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező vállalkozás a (4) bekezdés alapján sávdíjkedvezményre jogosult, a (4a) bekezdés szerinti nyilatkozatában kérheti, hogy a (4) bekezdés szerinti sávdíjkedvezmény megszűnését követően a (4a) bekezdés szerinti sávdíjkedvezmény az új generációs mobilrádiótelefon-hálózatok kiépítése érdekében az ugyanazon frekvenciasávban versenyeztetési eljárás keretében megszerzett teljes frekvenciatartományra vonatkozzon, abban az esetben is, ha a 2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében a 3400-3800 MHz frekvenciasávban nem szerez frekvenciahasználati jogosultságot.

(5) *  A 2011. április 1. napját követően indult pályázati, illetve árverési eljárás során elnyert frekvenciablokkok esetén a (2) és a (4) bekezdésben megállapított díjak mértéke akkor sem változik, ha egy sávújraosztás következtében megváltozik a frekvenciablokkok elhelyezkedése egy adott sávban.

Frekvenciadíj megfizetése * 

20/A. § *  (1) *  A frekvencialekötésért és -használatért a díjfizetésre kötelezett a hatóság határozatával megállapított frekvenciadíjat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára köteles megfizetni.

(2) *  A frekvenciadíjat az azt megállapító határozat véglegessé válását vagy a hatósági szerződés hatálybalépését követően megküldött számla alapján, a számlán feltüntetett fizetési határidő leteltéig kell megfizetni.

(3) *  Rendszeres díjfizetési kötelezettség esetében - a (4) és a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel - havonta történik a számlázás.

(4) *  Ha a rádiószolgálatonként havonta fizetendő díj összege a nettó 50 000 Ft-ot nem éri el, a frekvenciadíjról számlát negyedévenként, legkésőbb a tárgynegyedév utolsó napjáig kell kiállítani. A negyedéves frekvenciadíjat az engedély érvényességi idejének első és utolsó negyedévében, valamint az engedély módosításakor, negyedévnél rövidebb számlázási időszak esetén időarányosan kell megfizetni.

(4a) * 

(5) *  Rádióengedély módosítása esetén a módosított díjfizetési kötelezettség a rádióengedély módosításában meghatározott időponttól, de legkésőbb a rádióengedély módosításának véglegessé válását követő hónap első napjától terheli a díjfizetésre kötelezettet.

(6) *  A díjfizetés szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. A díjfizetésre kötelezettnek minden olyan hónapra a teljes havi díjat meg kell fizetnie, amelyben a jogosított frekvenciahasználati jogosultsága vagy joga keletkezett, fennállt vagy megszűnt.

20/B. § *  A frekvenciadíjakról a hatóság köteles éves bontásban - más bevételeitől elkülönített - tételes nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a frekvenciadíj fizetésére kötelezettek felsorolását,

b) a jogszabály alapján megállapított frekvenciadíj mértékét,

c) a díj megfizetésének esedékességét, rendszeres fizetési kötelezettség esetében az esedékességek várható időpontját,

d) a díj beérkezésének tényét.

Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A rendelet alapján megállapított díjakon felül a jogosítottnak a mindenkori hatályos jogszabályokban megállapított mértékű általános forgalmi adót kell fizetnie.

(3) A 2011. április 1. napját megelőzően pályázaton, illetve árverésen elnyert frekvenciasávok után a jogosítottak díjfizetési kötelezettségüket e rendelet 2011. április 1. napjától kezdve e rendelet 20. §-a szerint kötelesek teljesíteni.

(4) *  A 6. § (5) bekezdését a 2013. április 15-ét követően indult eljárásokban és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai frekvencialekötési díjai * 

TV és DVB-T állomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

Maximális ERP ERP<100 W 100 W<ERP<1 kW 1 kW<ERP<10 kW 10 kW<ERP<100 kW ERP>100 kW
Frekvencialekötési díj (Ft/állomás) 65 000 150 000 260 000 400 000 650 000

1. táblázat

87,5-108 MHz frekvenciasávú URH-FM rádióállomások és PMSE alkalmazások adóállomásai frekvencialekötési díjai (Ft/állomás) * 

Maximális ERP ERP<100 W 100 W<ERP<1 kW 1 kW<ERP<10 kW 10 kW<ERP<100 kW ERP>100 kW
Frekvencialekötési díj (Ft/állomás) 27 000 66 000 108 000 168 000 270 000

2. táblázat

T-DAB rádióállomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

Maximális ERP ERP<100 W 100 W<ERP<1 kW 1 kW<ERP<10 kW 10 kW<ERP<100 kW ERP>100 kW
Frekvencialekötési díj (Ft/állomás) 45 000 110 000 180 000 280 000 450 000

3. táblázat

KH rádióállomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

Maximális adóteljesítmény
(Pa)
Pa<1 kW 1 kW<Pa<10 kW 10 kW<Pa<100 kW Pa>100 kW
Frekvencialekötési díj (Ft/állomás) 10 000 15 000 50 000 150 000

4. táblázat

RH rádióállomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

Maximális adóteljesítmény
(Pa)
Pa<1 kW 1 kW<Pa<10 kW 10 kW<Pa<100 kW Pa>100kW
Frekvencialekötési díj (Ft/állomás) 5 000 10 000 15 000 40 000

5. táblázat

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai frekvencialekötési díjának megállapítási módja * 

1. *  Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai esetében az engedélyezett maximális effektív kisugárzott teljesítménynek (maximális ERP) megfelelő frekvencialekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani az 1-3. táblázatokból.

2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádióműsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek (Pa) megfelelő frekvencialekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani a 4-5. táblázatokból.

2. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai frekvenciahasználati díjai * 

1. táblázat * 

174-230 MHz frekvenciasávú televízióadók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó) * 

Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
kisugárzott teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<3 W 500 1 500 2 600 4 400 8 750 14 900 25 400 68 300
3 W<ERP<10 W 1 000 2 300 4 400 7 900 19 300 34 100 49 000 98 000
10 W<ERP<100 W 1 800 3 900 8 800 19 300 42 000 68 300 77 900 175 000
0,1 kW<ERP<1 kW 3 500 7 000 14 000 31 500 68 300 113 800 126 000 280 000
1 kW<ERP<10 kW 8 800 14 000 22 800 49 000 107 600 175 000 199 500 448 000
10 kW<ERP<100 kW 23 600 35 000 52 500 78 800 171 500 280 000 318 500 717 500
ERP>100 kW 64 800 91 000 127 800 178 500 274 800 446 300 510 100 1 146 300

2. táblázat * 

470-862 MHz frekvenciasávú televízió, DVB-T adók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás * 

Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
kisugárzott teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<3 W 900 2 500 4 500 7 500 15 000 25 500 43 500 117 000
3 W<ERP<10 W 1 800 3 900 7 500 13 500 33 000 58 500 84 000 168 000
10 W<ERP<100 W 3 000 6 600 15 000 33 000 72 000 117 000 133 500 300 000
0,1 kW<ERP<1 kW 6 000 12 000 24 000 54 000 117 000 195 000 216 000 480 000
1 kW<ERP<10 kW 15 000 24 000 39 000 84 000 184 500 300 000 342 000 768 000
10 kW<ERP<100 kW 40 500 60 000 90 000 135 000 294 000 480 000 546 000 1 230 000
ERP>100 kW 111 000 156 000 219 000 306 000 471 000 765 000 874 500 1 965 000

3. táblázat * 

4. táblázat * 

87,5-108 MHz frekvenciasávú URH-FM rádióadók és PMSE alkalmazások adóállomásai frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó) * 

Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
kisugárzott teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<3 W 800 2 100 3 800 6 300 12 500 21 300 36 300 97 500
3 W<ERP<10 W 1 500 3 300 6 300 11 300 27 500 48 800 70 000 140 000
10 W<ERP<100 W 2 500 5 500 12 500 27 500 60 000 97 500 111 300 250 000
0,1 kW<ERP<1 kW 5 000 10 000 20 000 45 000 97 500 162 500 180 000 400 000
1 kW<ERP<10 kW 12 500 20 000 32 500 70 000 153 800 250 000 285 000 640 000
10 kW<ERP<100 kW 33 800 50 000 75 000 112 500 245 000 400 000 455 000 1 025 000
ERP>100 kW 92 500 130 000 182 500 255 000 392 500 637 500 728 800 1 637 500

5. táblázat * 

47-240 MHz frekvenciasávú T-DAB adók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
kisugárzott teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<3 W 600 1 800 3 100 5 300 10 500 17 800 30 400 81 900
3 W<ERP<10 W 1 300 2 600 5 300 9 400 23 000 40 900 58 800 117 500
10 W<ERP<100 W 2 000 4 500 10 500 23 000 50 400 81 900 93 400 210 000
0,1 kW<ERP<1 kW 4 100 8 400 16 800 37 800 81 900 136 500 151 100 336 000
1 kW<ERP<10 kW 10 500 16 800 27 300 58 800 129 100 210 000 239 400 537 500
10 kW<ERP<100 kW 28 300 42 000 63 000 94 500 205 800 336 000 382 100 861 000
ERP>100 kW 77 600 109 100 153 300 214 100 329 600 535 500 612 100 1 375 500

6. táblázat * 

7. táblázat * 

Középhullámú rádióadók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Maximális adóteljesítmény
(Pa)
Frekvenciahasználati díj
(Ft/állomás/hó)
Pa<1 kW 6 300
1 kW<Pa<10 kW 12 500
10 kW<Pa<100 kW 25 000
0,1 MW<Pa<1 MW 75 000
Pa>1 MW 187 500

8. táblázat

Rövidhullámú rádióadók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Maximális adóteljesítmény
(Pa)
Frekvenciahasználati díj
(Ft/állomás/hó)
Pa<1 kW 1 900
1 kW<Pa<10 kW 3 100
10 kW<Pa<100 kW 12 500
0,1 MW<Pa<1 MW 25 000
Pa>1 MW 62 500

9. táblázat

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai frekvenciahasználati díjának megállapítási módja * 

1. a) *  Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani az 1-7. táblázatok közül,

b) *  a kiválasztott táblázatban az engedélyezett átlagos effektív kisugárzott teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság (átlagos heff) által együttesen meghatározott frekvenciahasználati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani.

2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádióműsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek megfelelő frekvenciahasználati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani a 8-9. táblázatok közül.

3. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok frekvencialekötési díjai * 

Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok frekvencialekötési díjai (Ft)

Felhasználási körzet Mikro Helyi Kis Nagy Regionális Országos
Terület (km2) <1 <300 <2500 <20 000 <75 000 >75 000
Frekvencialekötési díj (Ft) 10 000 30 000 50 000 100 000 250 000 500 000

1. táblázat

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok frekvencialekötési díjai (Ft/frekvencia)

Frekvenciasáv (F) Maximális effektív kisugárzott teljesítmény
(MHz) ERP>250 W 250 W>ERP>25 W 25 W>ERP>1 W 1 W>ERP>0,1 W ERP<0,1 W
26<F<47 68 000 40 000 15 000 7 500 4 500
47<F<108 48 000 29 000 9 000 5 000 3 000
108<F<240 60 000 36 000 12 000 6 500 4 000
240<F<380 53 000 31 000 10 000 5 500 3 500
380<F<790 48 000 29 000 9 000 5 000 3 000
790<F<960 40 000 24 000 8 000 4 000 2 500
960<F<10 000 25 000 15 000 5 000 2 500 1 500

2. táblázat * 

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok frekvencialekötési díjának megállapítási módja * 

1. Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett felhasználási körzetnek megfelelő frekvencialekötési díjat kell kiválasztani az 1. táblázatból.

2. a) *  Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a maximális effektív kisugárzott teljesítmény (maximális ERP) által együttesen meghatározott frekvencialekötési díjat (Ft/frekvencia) kell kiválasztani a 2. táblázatból,

b) *  a helyhez kötött és az állandóhelyű állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is az állomás maximális effektív kisugárzott teljesítményét kell figyelembe venni,

c) a hálózatra engedélyezett - azonos frekvenciasávba tartozó - több frekvencia esetében az a) alatti frekvencialekötési díjat a frekvenciák darabszámával meg kell szorozni,

d) ha a hálózatra engedélyezett frekvenciák különböző frekvenciasávokba tartoznak, akkor az a) alatti eljárást minden egyes frekvenciára meg kell ismételni, és az eredményül kapott frekvencialekötési díjakat össze kell adni.

3. *  A csak vételre szolgáló csillagponti állomás ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-i közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a frekvencialekötési díj megállapításához.

4. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok frekvenciahasználati díjai * 

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű hálózatok 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

Frekvenciasáv (F) Felhasználási körzet
(MHz) Mikro
<1 km2
Helyi
<300 km2
Kis
<2500 km2
Nagy
<20 000 km2
Regionális
<75 000 km2
Országos
>75 000 km2
26<F<47 25 120 180 420 2700 4800
47<F<108 15 80 120 280 1800 3200
108<F<240 15 80 120 280 1800 3200
240<F<380 10 40 60 140 900 1600
380<F<790 5 20 30 70 450 800
790<F<960 3 15 22 50 300 450
960<F<10000 2 10 15 40 250 350

1. táblázat

2. táblázat

A mozgószolgálati hálózatok állomásainak és berendezéseinek kategória szerinti frekvenciahasználati díja

Állomás és berendezés kategória Ft/db/hó
Mozgó állomások 100
Helyhez kötött állomások 5000
Fix és változó telephelyű állomások 3000
Tartalék berendezések 100

3. táblázat

A 26-47 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
kisugárzott teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 14 42 84 168 252 518 742 1 960
0,1 W<ERP<0,5 W 28 70 140 280 420 840 1 190 3 150
0,5 W<ERP<3 W 42 119 210 350 700 1190 2 030 5 460
3 W<ERP<10 W 84 182 350 630 1540 2730 3 920 7 840
10 W<ERP<100 W 140 308 700 1540 3360 5460 6 230 14 000
ERP>100 W 280 560 1120 2520 5460 9100 10 080 22 400

4. táblázat * 

A 47-108 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
kisugárzott teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 6 18 36 72 108 222 318 840
0,1 W<ERP<0,5 W 12 30 60 120 180 360 510 1350
0,5 W<ERP<3 W 18 51 90 150 300 510 870 2340
3 W<ERP<10 W 36 78 150 270 660 1170 1680 3360
10 W<ERP<100 W 60 132 300 660 1440 2340 2670 6000
ERP>100 W 120 240 480 1080 2340 3900 4320 9600

5. táblázat * 

A 108-240 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
kisugárzott teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 10 30 60 120 180 370 530 1 400
0,1 W<ERP<0,5 W 20 50 100 200 300 600 850 2 250
0,5 W<ERP<3 W 30 85 150 250 500 850 1450 3 900
3 W<ERP<10 W 60 130 250 450 1100 1950 2800 5 600
10 W<ERP<100 W 100 220 500 1100 2400 3900 4450 10 000
ERP>100 W 200 400 800 1800 3900 6500 7200 16 000

6. táblázat * 

A 240-380 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
kisugárzott teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 8 22 43 87 130 267 382 1 008
0,1 W<ERP<0,5 W 15 36 72 144 216 432 612 1 620
0,5 W<ERP<3 W 22 61 108 180 360 612 1044 2 808
3 W<ERP<10 W 43 94 180 324 792 1404 2016 4 032
10 W<ERP<100 W 72 158 360 792 1728 2808 3204 7 200
ERP>100 W 144 288 576 1296 2808 4680 5184 11 520

7. táblázat * 

A 380-790 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
kisugárzott teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 6 17 34 67 101 207 297 784
0,1 W<ERP<0,5 W 11 28 56 112 168 336 476 1260
0,5 W<ERP<3 W 17 48 84 140 280 476 812 2184
3 W<ERP<10 W 34 73 140 252 616 1092 1568 3136
10 W<ERP<100 W 56 123 280 616 1344 2184 2492 5600
ERP>100 W 112 224 448 1008 2184 3640 4032 8960

8. táblázat * 

A 790-960 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
kisugárzott teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 4 12 24 48 72 148 212 560
0,1 W<ERP<0,5 W 8 20 40 80 120 240 340 900
0,5 W<ERP<3 W 12 34 60 100 200 340 580 1560
3 W<ERP<10 W 24 52 100 180 440 780 1120 2240
10 W<ERP<100 W 40 88 200 440 960 1560 1780 4000
ERP>100 W 80 160 320 720 1560 2600 2880 6400

9. táblázat * 

A 960-10 000 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
kisugárzott teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 3 10 19 38 58 118 170 448
0,1 W<ERP<0,5 W 6 16 32 64 96 192 272 720
0,5 W<ERP<3 W 10 27 48 80 160 272 464 1248
3 W<ERP<10 W 19 42 80 144 352 624 896 1792
10 W<ERP<100 W 32 70 160 352 768 1248 1424 3200
ERP>100 W 64 128 256 576 1248 2080 2304 5120

10. táblázat * 

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok frekvenciahasználati díjának megállapítási módja * 

1. a) Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a felhasználási körzet által együttesen meghatározott frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat a hálózatra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

2. * 

3. a) Telephely nélküli, illetőleg telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó szolgálati hálózatok állomásai, illetőleg berendezései esetében azok kategóriájának megfelelő frekvenciahasználati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani a 3. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati díjat több engedélyezett állomás, illetőleg berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások, illetve berendezések számával meg kell szorozni, és az eredményül kapott frekvenciahasználati díjakat össze kell adni.

4. a) *  Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgószolgálati hálózatok helyhez kötött állomásai és telephelyre szóló frekvenciakijelölésű állandóhelyű szolgálati hálózatok állandóhelyű állomásai esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani a 4-10. táblázatok közül,

b) *  a kiválasztott táblázatban az átlagos effektív kisugárzott teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság (átlagos heff) által együttesen meghatározott frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani,

c) a b) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett és egyidejűleg felhasználható frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

5. *  A helyhez kötött és az állandóhelyű állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is az állomás átlagos effektív kisugárzott teljesítményét kell figyelembe venni.

6. *  A csak vételre szolgáló csillagponti állomás ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-je közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a frekvenciadíj megállapításához.

7. A helyhez kötött és az állandóhelyű állomások átlagos effektív antenna magasságának kiszámításánál a heff legkisebb figyelembe vehető értéke az antenna földfelszín feletti magassága.

5. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásainak és berendezéseinek frekvenciahasználati díjai

1. A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásainak és berendezéseinek frekvenciahasználati díjai (Ft/db/hó)

A B C D
1 Frekvenciahasználati díj (Ft/db/hó)
2 Állomás- és berendezéskategória Frekvenciasáv (MHz)
3 30 < F ≤ 440 440 < F ≤ 450 450 < F < 960
4 Állandó és változó telephelyű állomások, kivéve a csillagponti állomásokat 5000 100 5000
5 Csillagponti állomások (beleértve a gyűjtőállomásokat is) 5000 1000 5000
6 Tartalék berendezések 100 100 100

2. A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásai és berendezései frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

2.1. Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű állandóhelyű szolgálati hálózatok állomásai és berendezései esetében azok kategóriája és az engedélyezett frekvenciát (F) tartalmazó frekvenciasáv által együttesen meghatározott frekvenciahasználati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból.

2.2. A 2.1. pont alapján meghatározott frekvenciahasználati díjat több engedélyezett állomás vagy berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások vagy berendezések számával meg kell szorozni és az eredményül kapott frekvenciahasználati díjakat össze kell adni.

6. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

7. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek frekvenciahasználati díjai

1. Pont-pont rendszerek állomásainak és pont-többpont rendszerek csillagponti állomásainak 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

A B C
1 Frekvenciasáv Díj
(Ft/kHz/hó)
2 Pont-pont rendszerek állomásai Pont-többpont rendszerek csillagponti állomásai
3 960 MHz < F ≤ 10 GHz 0,672 2,8
4 10 GHz < F ≤ 13,25 GHz 0,336 1,4
5 13,25 GHz < F ≤ 21,2 GHz 0,267 1,12
6 21,2 GHz < F ≤ 30 GHz 0,202 0,84
7 30 GHz < F ≤ 55 GHz 0,161 0,67
8 55 GHz < F 0,08 0,335

2. 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek frekvencia-használati díjának megállapítási módja

2.1. Pont-pont rendszerek állomásai, valamint pont-többpont rendszerek csillagponti állomásai esetében az engedélyezett frekvenciát (F) tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból.

2.2. A 2.1. pont alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

8. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

Műholdas szolgálatok frekvenciahasználati díjai

A 18. §-ban felsorolt földi állomások 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó) * 

Frekvenciasáv (F) Díj
(Ft/kHz/hó)
960 MHz<F<10 GHz 0,5
10 GHz<F<15,4 GHz 0,25
F>15,4 GHz 0,13

A 18. §-ban felsorolt földi állomások frekvenciahasználati díjának megállapítási módja * 

1. a) *  A 18. §-ban felsorolt földi állomások esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani a táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

9. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

1. *  Az értékesített, megszerzett frekvenciasávok esetében az egységdíj:

1.1. 2019. március 15-ét megelőzően indított versenyeztetési eljárás keretében értékesített frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságának, jogának megszerzése esetén 7500 Ft/kHz/hó,

1.2. 2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében értékesített frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságának, jogának megszerzése esetén 6500 Ft/kHz/hó.

2. Az egységdíjat meg kell szorozni az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegével és a sávszorzóval.

3. Az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegének meghatározásakor duplex sáv esetén annak mindkét részét figyelembe kell venni.

4. A jogosítottnak minden olyan hónapra a teljes havi sávdíjat kell megfizetnie, amely hónapban a frekvenciahasználati jogosultsága, joga keletkezett, fennállt, vagy megszűnt.

5. *  Országos frekvenciahasználati jogosultság esetén a sávszorzók

A B
1 Frekvenciatartomány Sávszorzó értéke
2 450-470 MHz 0,4
3 790-960 MHz 1
4 1710-2200 MHz 2014. január 1-jén használatban lévő sávok esetén 0,25
5 1710-2200 MHz 2014. január 1-jén használatban nem lévő sávok esetén 0,5
6 2500-2690 MHz 0,4
7 3400-3800 MHz 0,12
8 24,5-26,5 GHz 0,002

10. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére