A jogszabály mai napon ( 2020.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. § (3) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendelem el:

1. § *  (1) E rendelet hatálya

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók),

b) azon természetes vagy jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, akiket vagy amelyeket a kijelölés jogosultjai az azonosítók használatára a közöttük fennálló számhasználati jogviszony alapján feljogosítanak (a továbbiakban: számhasználók),

c) a páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer (a továbbiakban: GSM-R rendszer) működtetésére és a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozásra,

d) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság), és

e) az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervében (a továbbiakban: ANFT) meghatározott azonosítókkal való gazdálkodásra

terjed ki.

(2) E rendeletet a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóra és hálózatokra, valamint az ilyen szolgáltató által végzett elektronikus hírközlési tevékenységre - figyelemmel az Eht. 1. § (2) bekezdésére - a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) E rendelet az azonosítók meghatározott csoportjának használatára vonatkozó számhasználati jogviszonyra speciális követelményeket állapíthat meg.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Azonosító: az elektronikus hírközlő hálózat működéséhez, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, illetőleg az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások együttműködéséhez szükséges, az információ, illetőleg a jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét egyértelműen meghatározó, betűkből, számokból, illetve jelekből álló karaktersorozat, kivéve a domain nevet, az e-mail és IP címet;

a) számozási tartomány: egy adott belföldi rendeltetési számhoz tartozó, az ANFT-ben meghatározott célra kijelölhető előfizetői számok összessége;

b) számmező: a számozási tartományból kijelölhető, leköthető legkisebb egység, amelyet a kezdőszáma és a számjegyeinek száma határoz meg;

c) egyedi azonosító: olyan azonosító, amely egyértelműen meghatározza az igénybe venni kívánt szolgáltatást vagy hálózatot, illetve annak egy elemét.

2. *  Azonosítókkal való gazdálkodás: az ANFT-ben meghatározott azonosítók lekötésével, kijelölésével, visszavonásával, átadásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása:

a) lekötés: adott számmező lefoglalásának hatóság általi engedélyezése a számmező használati jogának későbbi időpontban történő megszerzése céljából;

b) kijelölés: egyedi azonosító vagy számmező használatának hatóság általi engedélyezése;

c) visszavonás: a számmező lekötésének, illetve egyedi azonosító vagy számmező kijelölésének hatóság általi megszüntetése;

d) nyilvántartás: az azonosítógazdálkodás körében kibocsátott hatósági határozatok rendelkező részében foglalt adatokat tartalmazó, naprakész, a hatóság honlapján közzétett kimutatás;

e) számmező átadás: meghatározott számmező kijelölésének hatóság általi visszavonása az egyik szolgáltatótól és egyidejű kijelölése egy másik szolgáltatónak.

3. Azonosító állapot: az azonosító jellemzője, amely egy adott időpontban lehet:

a) szabad: az azonosító vonatkozásában sem lekötési sem kijelölési kérelem nem érkezett a hatósághoz, nem zárolt és nem pihentetett;

b) *  lekötésre kért: a lekötési kérelem hatósághoz történő beérkezésétől a lekötési engedély véglegessé válásáig;

c) *  lekötött: a véglegessé vált lekötési engedély érvényessége alatt;

d) *  kijelölésre kért: a kijelölési kérelem hatósághoz történő beérkezésétől a kijelölési engedély véglegessé válásáig;

e) *  kijelölt: a véglegessé vált kijelölési engedély érvényessége alatt;

f) *  számmező átadásra kért: a számmezőt átadó szolgáltató megnevezésével az átadás véglegessé válásától a végrehajtásra meghatározott számátadási időablak időpontjáig;

g) *  számmező átvételre kért: a számmezőt átvevő szolgáltató megnevezésével az átadás véglegessé válásától a végrehajtásra meghatározott számátadási időablak időpontjáig;

h) *  pihentetett: a kijelölési engedély érvényességének megszűnésétől 6 hónapig;

i) *  zárolt: a gazdálkodás köréből kivont azonosító, melynek kijelölhetőségét a hatóság hirdetményben teszi közzé.

4. Kijelölési engedély jogosultja: az azonosítót használó elektronikus hírközlési szolgáltató, amely számára a hatóság a számmezőt, illetve egyedi azonosítót kijelölte.

5. *  Számhasználó: az azonosítót használó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amelyet az azonosító használatára a kijelölési engedély jogosultja a közöttük fennálló számhasználati jogviszony alapján feljogosított.

6. *  Számhasználati jogviszony: A kijelölési engedély jogosultja és a számhasználó közötti számhasználati szerződés alapján, a szerződésben megjelölt azonosító használatára létrejött jogviszony, amelynek célja, hogy a számhasználó a számhasználati szerződésben meghatározott azonosítón a jelen rendelet 1. mellékletének 1.3, 1.6, 1.7, 2.4, 2.7, 2.8 vagy 2.12 pontja szerinti szolgáltatást nyújtson.

Az azonosító gazdálkodás általános szabályai

3. § (1) *  Az azonosítókkal való gazdálkodás feladatait - az Eht. 10. § (1) bekezdés 12. pontjában és 55/A. §-ában foglaltakra tekintettel - a hatóság látja el.

(2) A hatóság ellátja az azonosító gazdálkodáshoz kapcsolódó nemzetközi kötelezettségekből származó feladatokat, így különösen:

a) értesíti az érintett nemzetközi szervezeteket az azonosítókkal kapcsolatos jogszabályok módosításáról, amennyiben a változás a nemzetközi kötelezettséget érinti;

b) együttműködik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államokkal az azonosító felosztási terveknek az európai harmonizált közérdekű szolgáltatások bevezetéséhez szükséges harmonizációja tekintetében, a hazai használók körében irányítja az Európai Bizottság által e tárgyban előírt műszaki felkészülési feladatok végrehajtását és ellátja az európai harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számainak bevezetésével kapcsolatban az Európai Bizottság vonatkozó határozatai által a tagállamoknak, vagy a nemzeti szabályozó hatóságnak címzett nemzeti azonosító gazdálkodási feladatokat;

c) együttműködik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államokkal az azonosítókra vonatkozó nemzetközi előírások ügyében döntéshozó nemzetközi szervezetekben és más fórumokon képviselni kívánt egyeztetett álláspont kialakításában.

(3) *  A hatóság honlapján közzéteszi:

a) *  az egyes konkrét, 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai - jogszabályon és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusán alapuló - használatának és kijelölésének feltételeit,

b) *  az egyes 137 kezdőszámú lelki segítő és támogató számokat és a számhoz tartozó szervezet nevét, legfontosabb adatait és honlapjának elérhetőségét,

c) *  az egyes, 135 és 136 kezdőszámú adománygyűjtő számokat és a hozzá tartozó adománygyűjtő szervezet illetve adománygyűjtést közvetítő szervezet nevét, legfontosabb adatait és honlapjának elérhetőségét,

d) a 18 kezdőszámú közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számait, a számokon nyújtott szolgáltatásokat és használatuk jogszabályon alapuló feltételeit,

e) *  a 135 illetve 136 kezdőszámú számtartományokban az elektronikus hírközlési szolgáltatók által elszámolható legmagasabb hívásköltséget,

f) *  a 116, valamint a 137 kezdőszámú számtartományban az elektronikus hírközlési szolgáltatók által elszámolható legmagasabb hívásköltséget,

g) *  az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás igénybevétele esetén a hívó fél által fizetendő legmagasabb díjat,

h) *  az egyes földrajzi számozási területekhez tartozó települések felsorolását.

(4) *  A (3) bekezdés a)-d) pontja szerint közzétett kijelölhető számokra az elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölési kérelmet nyújthatnak be.

(5) A hatóság az ANFT-ben meghatározott számozási tartományokban a kezdő számjeggyel meghatározott egyes résztartományokat - a hatékony azonosító gazdálkodás érdekében - zárolhatja. Amennyiben a szabad állapotú számmezők aránya egy résztartomány 25%-a alá csökken, a hatóság megnyit egy zárolt résztartományt.

(6) *  A hatóság jogosult arra, hogy tesztelés céljára - az érdekeltekkel történő egyeztetést követően - ideiglenesen, legfeljebb 6 hónap időtartamra az ANFT-ben foglaltaktól eltérő azonosítókat jelöljön ki.

4. § (1) *  Az azonosító lekötés, azonosító kijelölés, azonosító visszavonás, számmező átadás és szolgáltatás átadás iránti eljárás (a továbbiakban együtt: azonosító engedélyezési eljárás) kérelemre vagy hivatalból indul.

(2) *  Az elektronikus hírközlési szolgáltató kérelmére induló azonosító engedélyezési eljárásokat a hatóság a kérelmek beérkezésének sorrendjében folytatja le.

(3) A hatóság lekötési, illetve kijelölési határozata tartalmazza:

a) a lekötött, illetve kijelölt azonosítót;

b) a szolgáltatás meghatározását, amely számára az azonosítót lekötötték, illetve kijelölték, megjelölve a használat jogszabályban előírt feltételeit, valamint a harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai esetében az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusában előírt sajátos feltételeit;

c) a lekötési, illetve kijelölési engedély érvényességének időtartamát;

d) a lekötött, illetőleg kijelölt azonosító után fizetendő díj összegét.

5. § (1) *  Az azonosítók elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak megfelelő használatát a hatóság piacfelügyeleti vagy általános hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi.

(2) *  A hatóság az azonosítók kijelölési engedély nélküli vagy engedélytől eltérő használata esetén határidő tűzésével felhívja a szolgáltatót a jogellenes használat megszüntetésére. A határidő eredménytelen elteltét követően a hatóság az azonosítók használatának megtiltása tárgyában hatósági eljárást indít.

(3) *  Az Eht. 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott egységes azonosító használat megvalósítása érdekében a szolgáltató a saját hálózatából köteles biztosítani az e rendelet 1. mellékletében meghatározott, hatóság által kijelölt azonosítók elérhetőségét 30 napon belül, illetve a hatóság által visszavont azonosítók elérhetőségének megszüntetését 60 napon belül, a határozat véglegessé válásától, illetve az érvényesség napjától számítva, ha az későbbi időpont. A számmező átadás miatt a hálózatban szükségessé váló módosításokat a szolgáltató a számmező átadásra meghatározott számátadási időablakban köteles végrehajtani.

(4) *  A hatóság elutasítja azon szolgáltató lekötési vagy kijelölési kérelmét, amely azonosítót kijelölési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használ, vagy az azonosító használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti az Eht.-ban meghatározott határidőn belül vagy a (3) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségének az ott foglalt határidőre nem tesz eleget.

(5) *  Amennyiben a hatóság a 16/B-16/D. § rendelkezéseinek megsértését állapítja meg, a kijelölési engedély jogosultjának határozatban megtiltja, hogy az emelt díjas szolgáltatás nyújtására szolgáló hívószámon hívást végződtessen, illetve oda, vagy onnan üzeneteket továbbítson. E tiltást a kijelölési engedély jogosultja az általa a 16/C. § alapján vezetett nyilvántartásban is köteles feltüntetni, és az oda irányuló hívásokért, illetve üzenetekért díjat nem számíthat fel.

5/A. § *  Azonosító engedélyezési eljárásokban - ide nem értve az egyeztetést igénylő és a több szolgáltatót vagy nemzetközi azonosítót érintő ügyeket - az ügyintézési határidő 21 nap.

Lekötés

6. § (1) Lekötési kérelem az e rendelet 1. mellékletében meghatározott számozási tartományokban a szabad és pihentetett állapotú számmezőre nyújtható be a számmező későbbi időpontban történő használatbavétele céljából.

(2) A lekötés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét (cégnevét), címét (székhelyét);

b) a lekötésre kért azonosító megjelölését, használatának célját, a használat földrajzi kiterjedését és a tervezett használatbavétel időbeni megvalósítását, ütemezését.

(3) *  A lekötési engedély egy évig érvényes,.

7. § (1) A hatóság a lekötési engedélyt visszavonja, ha

a) jogszabály rendelkezése ezt szükségessé teszi,

b) * 

c) az érintett szolgáltató kéri,

d) a szolgáltató a lekötési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének az esedékességet követően küldött írásbeli felszólításban meghatározott határidőig sem tett eleget,

e) a lekötési engedélyt a szolgáltató a kérelmében közölt valótlan vagy megtévesztő adatok alapján kapta meg,

f) a lekötés jogcíméül szolgáló elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy tevékenység végzése megszűnik,

g) *  a jogutód a bejelentési kötelezettségének a 8. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidőben nem tett eleget,

h) időközben vállalt nemzetközi kötelezettségek miatt a lekötött azonosító a későbbiekben használatra már nem jelölhető ki.

(2) A jogosult szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a lekötési engedély visszavonás nélkül érvényét veszti.

(3) Amennyiben jogszabály-módosítás a lekötési engedély visszavonását teszi szükségessé, a visszavonással egyidejűleg az engedélyes részére az ANFT-ben szereplő elegendő számú, a használati célnak megfelelő azonosítót kell lekötni.

(4) *  A számmező lekötését visszavonó határozat véglegessé válásának időpontjától a számmező szabad állapotúnak, illetőleg pihentetett számmezőre vonatkozó lekötés visszavonása esetén a pihentetési határidőig pihentetett állapotúnak minősül.

8. § (1) *  A lekötési engedély más szolgáltatónak át nem engedhető.

(2) *  A lekötési engedély jogosultjának jogutóddal történő megszűnése esetében a lekötési engedély jogosultja helyébe, annak - a jogutódlástól számított 30 napon belül - bejelentett jogutódja lép. A bejelentésnek a jogutód vonatkozásában tartalmaznia kell a 6. § (2) bekezdésében megjelölt adatokat.

(3) *  Ha a lekötési engedély jogosultja a szolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit megállapodás alapján egy harmadik félre ruházza át, és a szolgáltatási tevékenységének átadását 30 napon belül a hatóság részére bejelenti, a bejelentésben felsorolt - átruházott tevékenységhez kapcsolódó - azonosítókra vonatkozó lekötési engedélyeket a hatóság a szolgáltatási tevékenységet átvevő szolgáltató kérelme alapján indított eljárásban e szolgáltató részére átruházza.

Kijelölés

9. § (1) Kijelölési kérelmet a kérelmező a hatóság által közzétett szabad, illetve pihentetett állapotú, valamint a részére lekötött azonosítóra vonatkozóan nyújthat be.

(2) A kijelölési kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét (cégnevét), címét (székhelyét);

b) a kijelölni kért azonosítók megjelölését, használatának földrajzi kiterjedését, a nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését, rövid leírását, a használatbavétel időbeni ütemezését, a harmonizált közérdekű szolgáltatás esetén a számhasználót; valamint

c) határozott időtartamra szóló kijelölési kérelem esetén az azonosító használat megszűnésének időpontját.

(3) *  Pihentetett állapotú azonosítókra vonatkozó kijelölési kérelem esetén a hatóság az engedélyt abban az esetben adja meg, amennyiben a kérelmező írásban nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy az azonosító korábbi használatából eredően a számhasználatban zavarok merülhetnek fel. Pihentetettnek kell tekinteni a kérelmező számára lekötött pihentetett állapotú számmezőt is a pihentetési határidőig.

10. § (1) *  A használati jogosultság határozatlan vagy határozott időtartamra szól. A határozatlan időre szóló jogosultság visszavonásig érvényes. A határozott időtartamra szóló jogosultság - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kijelölési engedélyben megjelölt időpontban visszavonás nélkül megszűnik.

(2) A hatóság a kijelölési engedélyt visszavonja, ha

a) jogszabály előírja;

b) * 

c) a jogosult szolgáltató kéri;

d) a szolgáltató az azonosító használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének az esedékességet követően küldött írásbeli felszólításban meghatározott határidőig sem tett eleget;

e) *  a hatóság megállapítja, hogy a szolgáltató a kijelölési engedély véglegessé válását követő 90 napon belül az azonosító tényleges használatát nem kezdte meg, vagy ha az azonosító használata 6 hónapon túl szünetel;

f) a kijelölési engedélyt a szolgáltató a kérelmében közölt valótlan vagy megtévesztő adatok alapján kapta meg;

g) *  a hatóság az azonosító engedélytől eltérő használatát megállapította;

h) nemzetközi kötelezettségek miatt a továbbiakban az azonosító a kijelölt célra már nem használható;

i) a kijelölés jogcíméül szolgáló elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy tevékenység végzése megszűnik;

j) *  a jogutód a bejelentési kötelezettségének a 11. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidőben nem tett eleget.

(3) A jogosult szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a kijelölési engedély visszavonás nélkül érvényét veszti.

(4) * 

(5) *  Amennyiben az ANFT módosítása a kijelölési engedély visszavonását teszi szükségessé, az engedélyes részére az ANFT-ben szereplő, elegendő számú, a használati célnak megfelelő azonosítót kell kijelölni. A hatóság az azonosítócsere végrehajtására legalább 6 hónapot, legfeljebb 1 évet állapíthat meg.

(6) *  A hatóság által kezdeményezett azonosító visszavonási eljárásban a hatóság egyeztetést kezdeményezhet annak érdekében, hogy a kijelölési engedély visszavonását követően a visszavonással érintett előfizetők részére más szolgáltató nyújtsa a szolgáltatást.

11. § (1) *  A kijelölési engedély más szolgáltatónak át nem engedhető. A kijelölési engedély jogosultja a számára kijelölt azonosító használatára - az elhordozott számok kivételével - az 1. mellékletben foglaltak szerint előfizetőt előfizetői jogviszony keretében, vagy számhasználót számhasználati jogviszony keretében jogosíthat fel.

(2) *  A kijelölési engedély jogosultjának jogutóddal történő megszűnése esetében - az e rendelet 1. mellékletében foglalt kivételekkel - a kijelölési engedély jogosultja helyébe, annak a jogutódlástól számított 30 napon belül bejelentett jogutódja lép. A bejelentésnek a jogutód vonatkozásában tartalmaznia kell a 9. § (2) bekezdésében megjelölt adatokat.

(3) *  Ha a kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit megállapodás alapján egy harmadik félre ruházza át, és a szolgáltatási tevékenység átadását 30 napon belül a hatóság részére bejelenti, az átadásban érintett azonosítók átruházhatók. A szolgáltatási tevékenységet átvevő szolgáltató kérelme alapján az átruházott tevékenységhez kapcsolódó azonosítókra vonatkozó kijelölési engedélyeket a hatóság - az érintett szolgáltatókkal egyeztetett átadási időpontban - e szolgáltató részére átruházza. Az átruházás a szolgáltatási tevékenység átadásában nem érintett szolgáltatóhoz hordozott számokat nem érinti.

Számmező átadás

12. § (1) *  A számmező átadás hivatalból vagy kérelemre induló hatósági eljárás.

(2) *  Az eljárás hivatalból indul a 10. § (2) bekezdés szerinti esetekben - a c) pont kivételével - az olyan számmező tekintetében, amelyben lévő egyes hordozott számokon valamely más szolgáltató előfizetői szerződés keretében szolgáltatást nyújt.

(3) *  A hatóság a visszavont számmezőt - eltérő megállapodás hiányában - annak a szolgáltatónak jelöli ki, akinél az adott számmezőből a legtöbb hordozott szám van.

(4) * 

13. § *  (1) A kijelölési engedély jogosultja kérelmezheti a számmező átadását olyan - hordozott számokat tartalmazó - számmező esetén, amelyben lévő számok egyikén sem nyújt előfizetői szolgáltatást. A hatóság a számmezőt - eltérő megállapodás hiányában - annak a szolgáltatónak jelöli ki, amely a számmezőben a legtöbb hordozott számmal rendelkezik.

(2) A számmező átadás két szolgáltató megállapodása esetén is kérelmezhető. Az átvevő szolgáltató, amely a számmezőt át kívánja venni, a kijelölési engedély jogosultjának, az átadó szolgáltatónak a hozzájárulásával kérelmezheti a számmező átadást.

14. § *  A számmező átadásra vonatkozó határozatában a hatóság meghatározza a kijelölés egyik szolgáltatótól való visszavonásának és a számmező másik szolgáltató számára való kijelölésének időpontját. Az időpont megegyezik a számátadásban közvetlenül érintett szolgáltatókkal előre egyeztetett számátadási időablakkal, amely időablakban a számmezőben lévő számok irányítási adatai a külön jogszabályban foglaltak alapján módosulnak vagy törlődnek. A hatóság a számmező átadást engedélyező határozatát legalább két héttel a határozatban meghatározott időpontot megelőzően valamennyi érintett szolgáltatónak megküldi és a számmező átadás adatait a honlapján közzéteszi.

Nyilvántartás

15. § (1) A hatóság a lekötési, kijelölési és ideiglenes kijelölési engedélyekről, valamint az engedélyek visszavonásáról naprakész, nyilvános hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) az azonosítókat az állapot megjelölésével;

b) a kérelmező, illetve jogosult szolgáltató nevét (cégnevét);

c) az engedélyek iktatószámát és az érvényességükre vonatkozó adatokat.

(3) A hatósági nyilvántartást a hatóság a honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

(4) *  A szolgáltatók együttműködésük során a hatóság honlapján hozzáférhető nyilvántartásban szereplő adatokat - ellenkező bizonyításig - kötelesek elfogadni.

16. § (1) A beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival való gazdálkodás rendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A nemzetközi mobil előfizetői azonosítókkal való gazdálkodás rendjét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az adathálózatok azonosítóival való gazdálkodás rendjét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A jelzéspont kódokkal való gazdálkodás rendjét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Számhasználati jogviszony * 

16/A. § *  (1) A számhasználati jogviszony a kijelölési engedély jogosultja és a számhasználó közötti számhasználati szerződéssel jön létre.

(2) A számhasználati szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a kijelölési engedély jogosultjának

aa) nevét, székhelyét vagy lakcímét,

ab) nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság vagy egyéb szerv megnevezését, valamint a nyilvántartási számot;

b) a számhasználó

ba) nevét, székhelyét vagy lakcímét,

bb) nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság vagy egyéb szerv megnevezését, valamint a nyilvántartási számot;

c) a szerződés tárgyát képező hívószámot vagy hívószámokat;

d) a számhasználó által a szerződés tárgyát képező hívószámon vagy hívószámokon nyújtani kívánt szolgáltatás meghatározását;

e) a számhasználó által a szerződés tárgyát képező hívószámon vagy hívószámokon nyújtani kívánt szolgáltatás igénybevételének módját (hanghívás, üzenetküldés);

f) *  a jelen rendelet 1. mellékletének 2.8 pontja szerinti szolgáltatások esetén a szerződés tárgyát képező hívószám vagy hívószámok hívásának díját;

g) *  amennyiben a számhasználó a szerződés tárgyát képező hívószámon, vagy hívószámokon emelt díjas szolgáltatást kíván nyújtani, a 16/B-16/E. §-aiban meghatározott kötelező tartalmi elemeket.

(3) Amennyiben a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosító használatát a jelen rendelet alapján a kijelölési engedély jogosultja felfüggeszti, és a számhasználó a felfüggesztésre okot adó körülményt 30 napon belül nem szünteti meg, a kijelölési engedély jogosultja a számhasználati szerződést rendkívüli felmondással 15 napos felmondási idővel felmondhatja.

Emelt díjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó számhasználati jogviszony speciális szabályai * 

16/B. § *  (1) *  Emelt díjas szolgáltatás nyújtása céljából számhasználati jogviszony csak külön erre a célra kötött számhasználati szerződés útján hozható létre. A szerződést írásban vagy elektronikus úton is meg lehet kötni, amennyiben a felek olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek révén biztosított a szerződést kötő felek azonosíthatósága, a szerződés tartalmának későbbi megállapíthatósága, valamint kizárható a szerződés tartalmának jogosulatlan megváltoztatása vagy hozzáférhetetlenné tétele.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek a 16/A. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül tartalmaznia kell a nyújtani kívánt emelt díjas szolgáltatással kapcsolatban minden használni kívánt azonosítóra külön-külön:

a) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését;

b) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás rövid leírását;

c) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás révén elérhető tartalom felnőtt tartalomnak minősül, ennek feltüntetését;

d) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás igénybevételének módját (hanghívás, fax, üzenetküldés);

e) annak megjelölését, hogy a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás folyamatosan elérhető-e. Nem folyamatosan elérhető szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatás:

ea) csak meghatározott időszakban érhető el, ennek az időszaknak a megjelölését,

eb) csak meghatározott eseményhez kapcsolódóan (így különösen lineáris médiaszolgáltatás útján közzétett valamely műsorszámhoz vagy műsorszámokhoz kapcsolódóan) érhető el, az esemény (műsorszám) megjelölését;

f) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás díjazása körében:

fa) a díj megfizetésének módját (indított emelt díjas hívással vagy küldött, illetve fogadott emelt díjas üzenetek útján),

fb) a díj felszámításának módját (hanghívásnál időszaki díj vagy hívásonkénti díj, üzenetküldésnél a küldött vagy a fogadott üzenetekért felszámított díj),

fc) a felszámított díj vagy díjak mértékét;

g) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás fogadott emelt díjas üzenetek útján vehető igénybe, a szolgáltatás teljesítése során az igénybevevőnek küldött üzenetek maximális számát;

h) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás visszatérően fizetendő időszaki díj ellenében vehető igénybe, meg kell jelölni az igénybevételi időszak hosszát, valamint azt, hogy annak lejárta után a szolgáltatás megrendelése automatikusan megújításra kerül-e;

i) a szolgáltatást nyújtó számhasználó megnevezését, címét, nyilvántartási számát, a nyilvántartást vezető szervezet megnevezését, honlapjának címét, valamint azon állam megjelölését, amelyben a számhasználó letelepedettnek minősül;

j) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat elérhetőségét telefonon, postai és elektronikus úton is;

k) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás lemondásának módját, amennyiben ez az adott szolgáltatás vonatkozásában értelmezhető;

l) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó magyar nyelvű általános szerződési feltételeket, valamint azt az internetcímet, amelyen ezek bárki számára elérhető módon közzétételre kerülnek.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott számhasználati szerződés e rendeletben foglaltak szerinti megfelelőségéért a kijelölési engedély jogosultja és a számhasználó egyaránt felel.

Az emelt díjas szolgáltatások nyilvántartása * 

16/C. § *  (1) A 16/B. § szerinti számhasználati jogviszony keretében használt azonosítók útján nyújtott szolgáltatásokról a kijelölési engedély jogosultja köteles nyilvántartást vezetni.

(2) A nyilvántartásnak minden egyes, a 16/B. § szerinti számhasználati jogviszony keretében használt azonosító vonatkozásában naprakészen és teljes körűen, a valóságnak megfelelően tartalmaznia kell a 16/B. § (2) bekezdése szerinti adatokat.

(3) A kijelölési engedély jogosultja köteles gondoskodni arról, hogy az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást mindenki számára könnyen elérhető és kereshető módon internetes honlapján elérhetővé tegye, valamint annak tartalmáról ügyfélszolgálatán felvilágosítást adjon.

(4) A (3) bekezdés szerinti felvilágosítás adása, illetve az azonosítónak az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban mindenki által elérhető és kereshető módon való közzététele nem tagadható meg arra hivatkozással, hogy a számhasználó az adott azonosító titkos számként kezelését kérte.

(5) A nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat a kijelölési engedély jogosultja a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül köteles átvezetni.

(6) A kijelölési engedély jogosultja köteles a nyilvántartás adatait, az azokban bekövetkezett változásokat, valamint a bejelentésük vagy a kijelölési engedély jogosultjának tudomására jutásuk és a nyilvántartásban átvezetésük időpontját a nyilvántartásba vétel, illetve az átvezetés megtörténtétől számított 5 évig megőrizni és a (3) bekezdés szerint hozzáférhetővé tenni.

(7) Amennyiben a kijelölési engedély jogosultja az (1)-(4) bekezdés szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget,vagy a neki bejelentett változásokat az (5) bekezdés szerinti határidőn belül nem vezeti át, a mulasztás bekövetkezésétől az érintett azonosítóra indított emelt díjas hívásokért, illetve az oda küldött vagy onnan fogadott üzenetekért mindaddig nem számíthat fel díjat, amíg a jelen § szerinti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget nem tesz.

A kijelölés jogosultjának kötelezettségei az emelt díjas szolgáltatásokkal kapcsolatban * 

16/D. § *  (1) A kijelölési engedély jogosultja csak azzal a számhasználóval köthet a 16/B. § (1) bekezdése szerinti számhasználati szerződést, aki vállalja a következő kötelezettségek teljesítését:

a) a 16/B. § (2) bekezdésben szereplő adatokat teljes körűen és a valóságnak megfelelően a kijelölési engedély jogosultjának rendelkezésére bocsátja, és az adatokban a szerződés aláírását követően bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül bejelenti a kijelölési engedély jogosultjának;

b) *  a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosító vagy azonosítók használatát semmilyen módon vagy formában nem engedi át más, harmadik személynek, és minden, ezek útján elérhető emelt díjas szolgáltatást a saját szolgáltatásaként, saját felelősségének elismerésével nyújt akkor is, ha a szolgáltatás nyújtásához alvállalkozó vesz igénybe;

c) *  biztosítja, hogy fogadott emelt díjas szolgáltatásokra megrendelést csak olyan eljárással fogadjon el, amelynek révén az igénybevevő előfizető azonosítása megfelelően biztosítható. A szolgáltatást nyújtani kívánó számhasználónak vállalnia kell azt is, hogy a megrendelést követően, de még a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt a megrendelőt a részére küldött ingyenes üzenetben közérthető módon tájékoztatja a megrendelt szolgáltatásról, annak díjazásáról és a lemondás módjáról. A számhasználónak a szerződésben el kell fogadnia, hogy a tájékoztatás megtörténtét neki kell bizonyítania;

d) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítóra irányuló emelt díjas hanghívás sikeres végződtetését követően a hívó számára ne adjon olyan hangjelzést, amely a hívót a hívás sikeres végződtetése tekintetében megtévesztené (különösen: hamis csengetési visszhang, hamis foglaltsági jelzés);

e) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítóra irányuló emelt díjas hanghívás végződtetését követően a hívó fél a hívás fogadásáról egyértelmű visszajelzést kapjon;

f) biztosítja, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat telefonon magyarországi, nem emelt díjas hívószámon, postai úton pedig magyarországi postacímen elérhető legyen;

g) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítót csak jogszerű módon, jogszabályba nem ütköző szolgáltatás céljára használja fel;

h) tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevevője a számára előfizetői elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál a számhasználó által nyújtott szolgáltatás igénybevehetőségére, elérhetőségére, illetve kiszámlázott díjára vonatkozóan reklamációt terjesztett be, az érintett hírközlési szolgáltató a reklamációt a jogszabályoknak megfelelően - szükség esetén a számhasználó közreműködésével - kivizsgálja és ennek megtörténtéig a számhasználónak járó díjat visszatarthatja;

i) vállalja, hogy a h) pont szerinti elektronikus hírközlési szolgáltató megkeresése alapján a reklamáció kivizsgálásáról intézkedik és annak eredményéről a megkereső szolgáltatót haladéktalanul értesíti;

j) vállalja, hogy a jelen rendelet szerinti kötelezettségeinek megszegésével a kijelölési engedély jogosultjának, illetve a h) pont szerinti hírközlési szolgáltatónak okozott kárt megtéríti.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek megsértése esetén a kijelölés jogosultja a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosító használatára vonatkozó számhasználói jogosultságot mindaddig felfüggeszti, amíg a számhasználó a kötelezettségeknek nem tesz teljes körűen eleget. A felfüggesztés tényét a kijelölés jogosultja a 16/C. § szerinti nyilvántartásban feltünteti. A felfüggesztés időtartama alatt az azonosítón hívás nem végződtethető, oda, illetve onnan üzenet nem továbbítható. Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek megsértése tárgyában hatósági eljárás indul, a hatóság kiemelt fogyasztóvédelmi okokból - az eljárás végleges döntéssel történő lezárásáig - ideiglenes intézkedésként kötelezheti a kijelölési engedély jogosultját az eljárás tárgyát képező számhasználói jogosultság felfüggesztésére.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek valamelyikét a számhasználó ismételten megsérti, a kijelölési engedély jogosultja a (2) bekezdésben írtak alkalmazása mellett a 16/B. § (1) bekezdés szerinti számhasználati szerződést felmondja és ezzel a számhasználati jogviszonyt megszünteti.

16/E. § *  A kijelölési engedély jogosultja a számhasználóval együttműködve köteles továbbá biztosítani a következőket:

a) a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosítóra irányuló hívásokért, illetve az oda küldött üzenetekért díj csak akkor számítható fel, ha a hívás, illetve az üzenetküldés időpontjában az adott azonosítón a 16/C. § szerinti nyilvántartásban szereplő szolgáltatás ténylegesen elérhető volt; az ezen kívüli időszakokban díj nem számítható fel;

b) hanghívás esetén csak akkor kerülhet sor díj felszámítására, ha a hívás a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosítón ténylegesen végződtetésre került;

c) nem kerülhet sor díj felszámítására, ha a csak hívás útján elérhető emelt díjas szolgáltatás hívószámára a szolgáltatást igénybe venni kívánó üzenetet küld, vagy ha a csak üzenetküldés útján elérhető ilyen szolgáltatás hívószámára hívást kezdeményez, utóbbi esetben a hívás kezdeményezőjét ingyenes hangbemondással kell tájékoztatni.

Záró rendelkezések

17. § *  (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) E rendelet 16/A. § (2) bekezdés g) pontja, valamint a 16/B-16/E. §-ok 2012. július 1-jén lépnek hatályba.

(3) *  A hatóság az e rendelet hatálybalépését megelőzően a telefon tudakozó céljára kijelölt 198 rövid szám használati engedélyét 2014. szeptember 30-ig, a 197 és 199 rövid számok használati engedélyét 2014. december 31-ig visszavonja.

(4) *  A 198 tudakozó számra irányuló hívásokat a hívást kezdeményező előfizető szolgáltatója - amennyiben a tudakozó szolgáltatás igénybevételét a szolgáltató 2014. augusztus 1. napján hatályos általános szerződési feltételei lehetővé teszik - köteles 2014. október 1-jétől 2015. december 31-ig a hívó részére díjmentesen a következő hangbemondáson végződtetni:

„Tájékoztatjuk, hogy a 198-as hívószám 2014. szeptember 30-án megszűnt, az egyetemes országos belföldi tudakozó szolgáltatás 2014. október 1-jétől a 11800-as hívószámon érhető el.”

(5) *  A kötelezett szolgáltató a hangbemondást saját hálózatából nyújtja vagy az egyetemes tudakozó szolgáltató hálózatából díjmentesen veszi igénybe.

(6) *  Az egyetemes tudakozó szolgáltató a hívást kezdeményező előfizető szolgáltatójának erre irányuló igénye alapján - külön hálózati szerződés megkötése vagy a szolgáltatóval fennálló hatályos hálózati szerződésének módosítása nélkül - köteles a hívást kezdeményező előfizető szolgáltatója által a 198 tudakozó számról az egyetemes tudakozó szolgáltató felé irányított hívásokat a (4) bekezdés szerinti hangbemondáson végződtetni.

(6a) *  Amennyiben a szolgáltató saját tudakozó szolgáltatást nyújt más 118de formátumú országosan elérhető telefon tudakozó számon, akkor a (4) bekezdés szerinti hangbemondást kizárólag saját előfizetői által kezdeményezett hívások esetén az erről szóló tájékoztatással kiegészítheti.

(7) E rendelet

a) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

c) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d) a 116-os nemzeti számsík harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai részére történő fenntartásáról szóló 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozatának

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelethez

A beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival való gazdálkodás rendje

1. *  BELFÖLDI SZÁMOK

A belföldi számok e pontban meghatározott egyes típusai esetén a számmezők egy későbbi időpontban történő használat céljára leköthetők.

A belföldi számok használatát a szolgáltatók részére a hatóság a számmezők kijelölésével engedélyezi.

A szolgáltató a kijelölést a szabad, a pihentetett állapotú vagy a részére lekötött számmezőkre kérheti.

1.1. Földrajzi számok

1.1.1. A gazdálkodás rendje

A földrajzi számokat a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.

1.1.2. *  Számmező használat

Földrajzi számmező azon szolgáltató számára jelölhető ki és köthető le, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

Az előfizetői szolgáltatást tartalmazó számmezők használati jogát a hatóság a 12. § (2) bekezdésben foglalt esetben számmező átadás hatósági eljárás keretében hivatalból átadja, vagy kérelemre induló eljárásban átadhatja.

A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezőből - a hordozott számok kivételével - előfizetői számot meghatározni, és a szám használatára - az adott földrajzi területen előfizetői hozzáférési ponttal ténylegesen rendelkező előfizetőt az előfizetői szerződés keretében feljogosítani.

1.2. *  Mobil számok (SHS = 20, 30, 31, 50, 70)

1.2.1. A gazdálkodás rendje

A mobil számokat a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.

1.2.2. A mobil számozási tartományok felosztása

Az SHS = 20, 30 és 70 számozási tartomány, valamint az SHS = 50 számozási tartomány 1. táblázatban meghatározott résztartományai hatósági szerződés keretében a táblázatban szereplő mobil rádiótelefon szolgáltatókhoz vannak rendelve.

Az SHS = 31 számozási tartomány nincsen mobil rádiótelefon szolgáltatóhoz rendelve.

1. táblázat
A B
1 SZÁMOZÁSI TARTOMÁNY VAGY RÉSZTARTOMÁNY SZOLGÁLTATÓ
2 20 abc defg Telenor Magyarország Zrt.
3 30 abc defg Magyar Telekom Nyrt.
4 50 1bc defg és 50 2bc defg DIGI Kft.
5 50 9bc defg és 50 8bc defg MVM NET Zrt.
6 70 abc defg Vodafone Magyarország Zrt.

1.2.3. *  Számmező használat

Mobil számmező köthető le és jelölhető ki azon szolgáltató számára, amelyet mobil rádiótelefon szolgáltatás vagy mobil internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

A hatóság az 1.2.2. pontban felsorolt valamely mobil rádiótelefon szolgáltató részére az adott szolgáltatóhoz hozzárendelt számozási tartományhoz vagy résztartományhoz tartozó számmezőket köti le és jelöli ki, továbbá a 11. § (2) és (3) bekezdésben, valamint a 12. § (2) bekezdésben foglalt esetekben az 1.2.2. pontban felsorolt valamely mobil rádiótelefon szolgáltató az SHS = 31 számozási tartományból is számmező kijelölési engedély jogosultjává válhat. Amennyiben az SHS = 20, 30 és 70 számozási tartományban nincs kijelölhető számmező, a szolgáltató részére az SHS = 31 számozási tartományból jelölhető ki számmező.

Az 1.2.2. pontban fel nem sorolt mobil szolgáltatónak számmező abban az esetben köthető le és jelölhető ki, ha a kérelmező benyújtja legalább egy, az 1.2.2. pontban felsorolt és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről. Az SHS = 20, 30, 50 és 70 számozási tartományhoz tartozó számmező lekötéshez és kijelöléshez a tartományhoz vagy résztartományhoz hozzárendelt, és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a számok használatára vonatkozó hozzájárulása is szükséges. Az SHS = 31 számozási tartományban a számok használatához hozzájárulás nem szükséges.

Kijelölt számmezőre a hatóságtól számmező átadás a 13. §-ban foglalt esetekben akkor kérhető, ha a fenti feltételek a számmező átadás után is teljesülnek.

A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezőből - a hordozott számok kivételével - az előfizetői számot meghatározni és a szám használatára az előfizetőt az előfizetői szerződés keretében feljogosítani.

1.3. *  Díjmentes és emelt díjas szolgáltatások számai (SHS = 80, 90, 91)

1.3.1. A gazdálkodás rendje

A díjmentes szolgáltatás és az emelt díjas szolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.

1.3.2. *  Számmező használat

Díjmentes szolgáltatás és emelt díjas szolgáltatás számmező azon szolgáltató számára köthető le és jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezőből - a hordozott számok kivételével - előfizetői számot meghatározni és a szám használatára a számhasználót számhasználati jogviszony keretében feljogosítani.

1.4. *  Nomadikus telefonszolgáltatás számai (SHS = 21)

1.4.1. *  A gazdálkodás rendje

A nomadikus telefonszolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.

1.4.2. *  Számmező használat

Nomadikus telefonszolgáltatás számmező köthető le és jelölhető ki olyan szolgáltató számára, amelyet nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

A kijelölési engedély jogosultja a számára kijelölt számmezőből jogosult az előfizetői számot meghatározni és a szám használatára az előfizetőt előfizetői szerződés keretében feljogosítani.

1.5. Internet-hozzáférési szolgáltatás számai (SHS = 51)

1.5.1. A gazdálkodás rendje

Az internet-hozzáférési szolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezőkben jelöli ki és vonja vissza.

1.5.2. Számmező használat

Internet-hozzáférési szolgáltatás számmező jelölhető ki azon szolgáltató számára, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy országos területű internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett. Amennyiben a kijelölési engedély jogosultja telefonszolgáltató, jogosult számot meghatározni és az internet-hozzáférési szolgáltatót hálózati szerződésben a szolgáltatás nyújtásához a szám használatára feljogosítani.

1.6. *  Üzleti hálózatok számai (SHS = 38)

1.6.1. A gazdálkodás rendje

A hatóság egy adott üzleti hálózat tagjainak elérésére a számokat 1000-es számmezőkben jelöli ki és vonja vissza.

1.6.2. *  Számmező használat

Üzleti hálózat részére - a GSM-R rendszer üzleti hálózata kivételével - számmező azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

A szolgáltató kérelmében meghatározott üzleti hálózathoz a számok kijelölhetőségét a hatóság állapítja meg. A hatóság a számmező kijelölési határozatában a számhasználati feltételeket a kérelemben meghatározott hálózati alkalmazásra vonatkozóan állapítja meg.

A kijelölési engedély jogosultja az adott üzleti hálózat eléréséhez kijelölt számmezőkben szereplő számok használatára az üzleti hálózat üzemeltetőjét számhasználati jogviszony keretében jogosíthatja fel.

A GSM-R rendszer üzleti hálózata részére fenntartott résztartományban számmező azon vállalkozás számára jelölhető ki, amelyet a Kormány a GSM-R rendszer üzleti hálózata működtetésére és a szolgáltatás nyújtására kijelölt.

1.7. *  Gépek közötti kommunikáció (M2M) számai (SHS = 71)

1.7.1. A gazdálkodás rendje

A hatóság egy adott M2M alkalmazás részére a számokat 10 000-es számmezőkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.

1.7.2. Számmező használat

A szolgáltató kérelmében meghatározott alkalmazás nyújtásához az M2M számok kijelölhetőségét a hatóság állapítja meg. A hatóság a számmező kijelölési határozatában a kérelemben meghatározott alkalmazás jellegétől függő számhasználati feltételeket állapíthat meg.

A gépek közötti kommunikáció céljára számmező azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

A kijelölési engedély jogosultja az adott számmezőben szereplő számok használatára a számhasználót számhasználati jogviszony keretében jogosíthatja fel.

2. RÖVID KÓDOK

A rövid kódok használatát - az alábbi kivételekkel - a hatóság egyedi azonosító kijelöléssel engedélyezi. A rövid kódokra lekötés nem alkalmazható.

A nemzetközi előtétet (00) és belföldi előtétet (06) nem kell kijelölni.

A mentők (104), tűzoltóság (105), rendőrség (107), valamint az egységes európai segélyhívó szám (112) használata a külön jogszabályban erre kötelezett szolgáltatók részére kijelölés nélkül kötelező.

2.1. Kiegészítő szolgáltatás előtétek

A hívószámkijelzést hívásonként engedélyező (130) és hívásonként letiltó (131) előtét azon szolgáltató számára jelölhetők ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

2.2. *  Közvetítő választó előtétek

A 15cd formátumú közvetítő választó előtét azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

Egy szolgáltató több közvetítő választó előtét használatára jogosult.

Egy közvetítő választó előtét több szolgáltatónak is kijelölhető, amennyiben a kijelölési engedély eredeti jogosultja a közvetítő választó előtét kérelmező szolgáltató általi használatához hozzájárul. A közvetítő választó előtét irányítási szabályai tekintetében ebben az esetben is a kijelölési engedély eredeti jogosultja nyilatkozhat.

2.3. *  Harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai

A 116 kezdőszámú, harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számait, a számok használatának és kijelölésének feltételeit a hatóság a honlapján teszi közzé.

A közzétett rövid szám minden olyan elektronikus hírközlési szolgáltató részére kijelölhető, amely rendelkezik a harmonizált közérdekű szolgáltatás nyújtására jogosult szervezet meghatalmazásával, gondoskodik a hívások végződtetéséről, és amelyet a hatóság helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

2.4. *  Országosan elérhető telefon tudakozó számok

A 118de formátumú országosan elérhető telefon tudakozó szám azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

A kijelölési kérelemhez csatolni kell a tudakozó szolgáltatás részletes leírását, amely kiterjed a tudakozó által kezelt előfizetői adatok körére.

A kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatás nyújtásához a szám használatára számhasználót számhasználati jogviszony keretében feljogosíthat.

2.5. Elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai

A 12cd formátumú ügyfélszolgálati szám olyan szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet a hatóság elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására jegyzett be az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába.

Egy szolgáltató legfeljebb egy ügyfélszolgálati szám kijelölésére jogosult.

Ügyfélszolgálati számmal rendelkező szolgáltatók egyesülése esetén a jogutód szolgáltató - a jogelőd szolgáltatók által korábban használt 12cd formátumú ügyfélszolgálati számok közül - egy általa meghatározott ügyfélszolgálati szám használatára jogosult, a fennmaradó ügyfélszolgálati számot a hatóság visszavonja.

Az ügyfélszolgálati számot a kijelölési engedély jogosultja másnak használatra nem adhatja át.

2.6. *  Adománygyűjtő számok

A 135d és 136de formátumú számokon adománygyűjtésre, illetve az adománygyűjtés közvetítésére a hatóság honlapján közzétett, az adott adománygyűjtő számhoz rendelt szervezet jogosult.

A közzétett adománygyűjtő szám minden olyan elektronikus hírközlési szolgáltató részére kijelölhető, amely rendelkezik a számhoz tartozó szervezet írásbeli meghatalmazásával, gondoskodik a hívószámok elérhetőségéről, és amelyet a hatóság helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

2.7. *  Díjmentes szolgáltatás rövid számok

A 14cd(e) formátumú, díjmentes szolgáltatás rövid szám azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

A kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatás nyújtásához a szám használatára számhasználót számhasználati jogviszony keretében feljogosíthat.

2.8. *  Elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok

A 17c(d)(e) formátumú, elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt szám olyan szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

A kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatás nyújtásához a szám használatára számhasználót számhasználati jogviszony keretében feljogosíthat.

2.9. *  Közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számai

A 18c(d) formátumú közérdekű tájékoztató és támogató szám olyan szolgáltató számára jelölhető ki, amely a számhoz tartozó szolgáltatás elérését biztosítja, és amelyet a hatóság helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

2.10. *  Telefonos kezelői szolgáltatások számai

A 19c formátumú telefonos kezelői szolgáltatás szám olyan szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

2.11. *  Lelki segítő és támogató szolgáltatások számai

A 137de formátumú számon a számhoz hozzárendelt, a hatóság honlapján közzétett, az ANFT-ben meghatározott szervezet nyújt telefonos lelki segítő és támogató szolgáltatást. A hatóság a számot a szervezet kérésére előzetesen, vagy az első kijelölési kérelemmel egyidejűleg rendeli a szervezethez.

A közzétett szám minden olyan elektronikus hírközlési szolgáltató részére kijelölhető, amely rendelkezik a számhoz tartozó szervezet írásbeli meghatalmazásával, gondoskodik a hívások végződtetéséről, és amelyet a hatóság helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

2.12. *  Emelt díjas szolgáltatás rövid számok

A 16cde(f) formátumú emelt díjas szolgáltatás rövid szám azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

A kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatás nyújtásához a szám használatára számhasználót számhasználati jogviszony keretében feljogosíthat.

Egy emelt díjas rövid szám több szolgáltatónak is kijelölhető, ha a rövid számon emelt díjas szolgáltatást nyújtó számhasználó a kijelölési engedélyben meghatározott szolgáltatás nyújtására több elektronikus hírközlési szolgáltatóval számhasználati jogviszonyt létesít.

2. melléklet a 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelethez

A nemzetközi mobil előfizető azonosítókkal való gazdálkodás rendje

1. Mobil hálózati kód

1.1. A gazdálkodás rendje

A mobil hálózati kódot (MNC) a hatóság jelöli ki, lekötés nem alkalmazható.

A mobil hálózati kód kijelölését és a visszavonását a hatóság bejelenti a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, a továbbiakban: ITU) ITU TSB igazgatójának.

1.2. *  Azonosító használat

Mobil hálózati kód jelölhető ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett, valamint azon vállalkozás számára, amelyet a Kormány GSM-R rendszer működtetésére és a szolgáltatás nyújtására kijelölt.

Mobil hálózati kód helyhez kötött telefonhálózatot üzemeltető és azon helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató részére is kijelölhető SMS szolgáltatás céljára.

Mobil hálózati kód az 1. melléklet 1.2.2. pontjában fel nem sorolt szolgáltatónak - helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatót is beleértve - abban az esetben jelölhető ki, ha a kérelmező benyújtja legalább egy, az 1. melléklet 1.2.2. pontjában felsorolt, és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről, ilyen nyilatkozat hiányában a mobil hálózati kód nem használható.

Egy szolgáltató részére indokolt esetben több MNC kód is kijelölhető.

A kérelemben meghatározott szolgáltatás nyújtásához az MNC szükségességét és kijelölhetőségét a hatóság állapítja meg.

2. *  Tesztelési célú mobil hálózati kód

2.1. A gazdálkodás rendje

A tesztelési célú mobil hálózati kódot (a továbbiakban: teszt MNC) a hatóság határozott időtartamra szóló kijelölési engedélyben, legfeljebb 6 hónap időtartamra jelöli ki. A teszt MNC esetében lekötés nem alkalmazható.

2.2. Azonosító használat

Teszt MNC azon szolgáltató műszakilag alátámasztott, indokolt kérelme alapján jelölhető ki, amelyet a hatóság mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett, és amely szolgáltató kérelmében egyértelműen megjelölte a teszt MNC kijelölésének szükségességét megalapozó hálózati és szolgáltatási tervét, célját.

A teszt MNC használatának a kérelemben megjelölt tesztelés jellegétől, céljától és területileg is meghatározott használatától függő feltételeit a hatóság a kijelölési engedélyben határozza meg. A teszt MNC kizárólag a hatóság kijelölési engedélyében meghatározott jelleggel, feltételekkel és módon használható. Egy teszt MNC több szolgáltatónak is kijelölhető, amennyiben a kijelölési engedély eredeti jogosultja a teszt MNC kérelmező szolgáltató általi használatához hozzájárul.

A teszt MNC használatára vonatkozó jogosultság megszűnésével a teszt MNC a hatóság külön döntése nélkül szabad állapotúnak minősül, és a hatóság nem állapít meg pihentetési határidőt.

3. *  Mobil előfizetői azonosító szám

A mobil előfizetői azonosító számot (MSIN) a mobil hálózati kód használatára jogosult szolgáltató jelöli ki.

3. melléklet a 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelethez

Az adathálózatok azonosítóival való gazdálkodás rendje

1. Adathálózati azonosító kód

1.1. A gazdálkodás rendje

Az adathálózati azonosító kódot (DNIC) a hatóság jelöli ki, lekötés nem alkalmazható.

Az adathálózati azonosító kód kijelölését és a visszavonását a hatóság az ITU TSB igazgatójának bejelenti.

1.2. Azonosító használat

Adathálózati azonosító kód jelölhető ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság nyilvános adathálózati szolgáltatóként az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett.

2. Adatátviteli előfizetői szám

Az adatátviteli előfizetői számot (NTN) az adathálózati azonosító kód használatára jogosult szolgáltató jelöli ki.

4. melléklet a 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelethez

A jelzéspont kódokkal való gazdálkodás rendje

1. Nemzetközi jelzéspont kód

1.1. *  A gazdálkodás rendje

A nemzetközi jelzéspont kód (ISPC) részét képező jelzéspont azonosítót (SPI) a hatóság jelöli ki. Egy jelzéspont számára egy nemzetközi jelzéspont kód (jelzéspont azonosító) jelölhető ki. A jelzéspont azonosító kijelölését és visszavonását a hatóság az ITU TSB igazgatójának bejelenti.

1.2. Azonosító használat

Nemzetközi jelzéspont kód (jelzéspont azonosító) jelölhető ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett.

2. Nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kód

2.1. A gazdálkodás rendje

A nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kódjának (NISPC) NIAA + NIBB kijelölő kód részeit a hatóság határozza meg. Egy adott NIAA + NIBB kódhoz tartozó NICC tartomány kijelölő számait a szolgáltató kérésére a hatóság jelöli ki a szolgáltató kapu jelzéspontjai számára.

2.2. Azonosító használat

Nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kód jelölhető ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett.

3. Nemzeti jelzéshálózati jelzéspont kód

3.1. A gazdálkodás rendje

Nemzeti jelzéshálózat létesítésére a szolgáltató azzal kap felhatalmazást, ha számára a hatóság meghatározza az NISPC-hez tartozó NIAA + NIBB kódokat. Az NSPC kiosztását a szolgáltató végzi.


  Vissza az oldal tetejére