A jogszabály mai napon ( 2021.01.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.VI.30. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. § (3) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendelem el:

1. § *  (1) E rendelet hatálya

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók),

b) azon természetes vagy jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, akiket vagy amelyeket a kijelölés jogosultjai az azonosítók használatára a közöttük fennálló számhasználati jogviszony alapján feljogosítanak (a továbbiakban: számhasználók),

c) a páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer (a továbbiakban: GSM-R rendszer) működtetésére és a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozásra,

d) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság), és

e) az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervében (a továbbiakban: ANFT) meghatározott azonosítókkal való gazdálkodásra

terjed ki.

(2) E rendeletet a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóra és hálózatokra, valamint az ilyen szolgáltató által végzett elektronikus hírközlési tevékenységre - figyelemmel az Eht. 1. § (2) bekezdésére - a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) E rendelet az azonosítók meghatározott csoportjának használatára vonatkozó számhasználati jogviszonyra speciális követelményeket állapíthat meg.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Azonosító: az elektronikus hírközlő hálózat működéséhez, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, illetőleg az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások együttműködéséhez szükséges, az információ, illetőleg a jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét egyértelműen meghatározó, betűkből, számokból, illetve jelekből álló karaktersorozat, kivéve a domain nevet, az e-mail és IP címet;

a) számozási tartomány: egy adott belföldi rendeltetési számhoz tartozó, az ANFT-ben meghatározott célra kijelölhető előfizetői számok összessége;

b) számmező: a számozási tartományból kijelölhető, leköthető legkisebb egység, amelyet a kezdőszáma és a számjegyeinek száma határoz meg;

c) egyedi azonosító: olyan azonosító, amely egyértelműen meghatározza az igénybe venni kívánt szolgáltatást vagy hálózatot, illetve annak egy elemét.

2. *  Azonosítókkal való gazdálkodás: az ANFT-ben meghatározott azonosítók lekötésével, kijelölésével, visszavonásával, átadásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása:

a) lekötés: adott számmező lefoglalásának hatóság általi engedélyezése a számmező használati jogának későbbi időpontban történő megszerzése céljából;

b) kijelölés: egyedi azonosító vagy számmező használatának hatóság általi engedélyezése;

c) visszavonás: a számmező lekötésének, illetve egyedi azonosító vagy számmező kijelölésének hatóság általi megszüntetése;

d) nyilvántartás: az azonosítógazdálkodás körében kibocsátott hatósági határozatok rendelkező részében foglalt adatokat tartalmazó, naprakész, a hatóság honlapján közzétett kimutatás;

e) számmező átadás: meghatározott számmező kijelölésének hatóság általi visszavonása az egyik szolgáltatótól és egyidejű kijelölése egy másik szolgáltatónak.

3. Azonosító állapot: az azonosító jellemzője, amely egy adott időpontban lehet:

a) szabad: az azonosító vonatkozásában sem lekötési sem kijelölési kérelem nem érkezett a hatósághoz, nem zárolt és nem pihentetett;

b) *  lekötésre kért: a lekötési kérelem hatósághoz történő beérkezésétől a lekötési engedély véglegessé válásáig;

c) *  lekötött: a véglegessé vált lekötési engedély érvényessége alatt;

d) *  kijelölésre kért: a kijelölési kérelem hatósághoz történő beérkezésétől a kijelölési engedély véglegessé válásáig;

e) *  kijelölt: a véglegessé vált kijelölési engedély érvényessége alatt;

f) *  számmező átadásra kért: a számmezőt átadó szolgáltató megnevezésével az átadás véglegessé válásától a végrehajtásra meghatározott számátadási időablak időpontjáig;

g) *  számmező átvételre kért: a számmezőt átvevő szolgáltató megnevezésével az átadás véglegessé válásától a végrehajtásra meghatározott számátadási időablak időpontjáig;

h) *  pihentetett: a kijelölési engedély érvényességének megszűnésétől 6 hónapig;

i) *  zárolt: a gazdálkodás köréből kivont azonosító, melynek kijelölhetőségét a hatóság hirdetményben teszi közzé.

4. Kijelölési engedély jogosultja: az azonosítót használó elektronikus hírközlési szolgáltató, amely számára a hatóság a számmezőt, illetve egyedi azonosítót kijelölte.

5. *  Számhasználó: az azonosítót használó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amelyet az azonosító használatára a kijelölési engedély jogosultja a közöttük fennálló számhasználati jogviszony alapján feljogosított.

6. *  Számhasználati jogviszony: A kijelölési engedély jogosultja és a számhasználó közötti számhasználati szerződés alapján, a szerződésben megjelölt azonosító használatára létrejött jogviszony, amelynek célja, hogy a számhasználó a számhasználati szerződésben meghatározott azonosítón a jelen rendelet 1. mellékletének 1.3, 1.6, 1.7, 2.4, 2.7, 2.8 vagy 2.12 pontja szerinti szolgáltatást nyújtson.

Az azonosító gazdálkodás általános szabályai

3-16. § * 

Számhasználati jogviszony * 

16/A. § *  (1) A számhasználati jogviszony a kijelölési engedély jogosultja és a számhasználó közötti számhasználati szerződéssel jön létre.

(2) A számhasználati szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a kijelölési engedély jogosultjának

aa) nevét, székhelyét vagy lakcímét,

ab) nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság vagy egyéb szerv megnevezését, valamint a nyilvántartási számot;

b) a számhasználó

ba) nevét, székhelyét vagy lakcímét,

bb) nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság vagy egyéb szerv megnevezését, valamint a nyilvántartási számot;

c) a szerződés tárgyát képező hívószámot vagy hívószámokat;

d) a számhasználó által a szerződés tárgyát képező hívószámon vagy hívószámokon nyújtani kívánt szolgáltatás meghatározását;

e) a számhasználó által a szerződés tárgyát képező hívószámon vagy hívószámokon nyújtani kívánt szolgáltatás igénybevételének módját (hanghívás, üzenetküldés);

f) *  a jelen rendelet 1. mellékletének 2.8 pontja szerinti szolgáltatások esetén a szerződés tárgyát képező hívószám vagy hívószámok hívásának díját;

g) *  amennyiben a számhasználó a szerződés tárgyát képező hívószámon, vagy hívószámokon emelt díjas szolgáltatást kíván nyújtani, a 16/B-16/E. §-aiban meghatározott kötelező tartalmi elemeket.

(3) Amennyiben a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosító használatát a jelen rendelet alapján a kijelölési engedély jogosultja felfüggeszti, és a számhasználó a felfüggesztésre okot adó körülményt 30 napon belül nem szünteti meg, a kijelölési engedély jogosultja a számhasználati szerződést rendkívüli felmondással 15 napos felmondási idővel felmondhatja.

Emelt díjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó számhasználati jogviszony speciális szabályai * 

16/B. § *  (1) *  Emelt díjas szolgáltatás nyújtása céljából számhasználati jogviszony csak külön erre a célra kötött számhasználati szerződés útján hozható létre. A szerződést írásban vagy elektronikus úton is meg lehet kötni, amennyiben a felek olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek révén biztosított a szerződést kötő felek azonosíthatósága, a szerződés tartalmának későbbi megállapíthatósága, valamint kizárható a szerződés tartalmának jogosulatlan megváltoztatása vagy hozzáférhetetlenné tétele.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek a 16/A. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül tartalmaznia kell a nyújtani kívánt emelt díjas szolgáltatással kapcsolatban minden használni kívánt azonosítóra külön-külön:

a) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését;

b) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás rövid leírását;

c) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás révén elérhető tartalom felnőtt tartalomnak minősül, ennek feltüntetését;

d) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás igénybevételének módját (hanghívás, fax, üzenetküldés);

e) annak megjelölését, hogy a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás folyamatosan elérhető-e. Nem folyamatosan elérhető szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatás:

ea) csak meghatározott időszakban érhető el, ennek az időszaknak a megjelölését,

eb) csak meghatározott eseményhez kapcsolódóan (így különösen lineáris médiaszolgáltatás útján közzétett valamely műsorszámhoz vagy műsorszámokhoz kapcsolódóan) érhető el, az esemény (műsorszám) megjelölését;

f) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás díjazása körében:

fa) a díj megfizetésének módját (indított emelt díjas hívással vagy küldött, illetve fogadott emelt díjas üzenetek útján),

fb) a díj felszámításának módját (hanghívásnál időszaki díj vagy hívásonkénti díj, üzenetküldésnél a küldött vagy a fogadott üzenetekért felszámított díj),

fc) a felszámított díj vagy díjak mértékét;

g) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás fogadott emelt díjas üzenetek útján vehető igénybe, a szolgáltatás teljesítése során az igénybevevőnek küldött üzenetek maximális számát;

h) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás visszatérően fizetendő időszaki díj ellenében vehető igénybe, meg kell jelölni az igénybevételi időszak hosszát, valamint azt, hogy annak lejárta után a szolgáltatás megrendelése automatikusan megújításra kerül-e;

i) a szolgáltatást nyújtó számhasználó megnevezését, címét, nyilvántartási számát, a nyilvántartást vezető szervezet megnevezését, honlapjának címét, valamint azon állam megjelölését, amelyben a számhasználó letelepedettnek minősül;

j) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat elérhetőségét telefonon, postai és elektronikus úton is;

k) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás lemondásának módját, amennyiben ez az adott szolgáltatás vonatkozásában értelmezhető;

l) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó magyar nyelvű általános szerződési feltételeket, valamint azt az internetcímet, amelyen ezek bárki számára elérhető módon közzétételre kerülnek.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott számhasználati szerződés e rendeletben foglaltak szerinti megfelelőségéért a kijelölési engedély jogosultja és a számhasználó egyaránt felel.

Az emelt díjas szolgáltatások nyilvántartása * 

16/C. § *  (1) A 16/B. § szerinti számhasználati jogviszony keretében használt azonosítók útján nyújtott szolgáltatásokról a kijelölési engedély jogosultja köteles nyilvántartást vezetni.

(2) A nyilvántartásnak minden egyes, a 16/B. § szerinti számhasználati jogviszony keretében használt azonosító vonatkozásában naprakészen és teljes körűen, a valóságnak megfelelően tartalmaznia kell a 16/B. § (2) bekezdése szerinti adatokat.

(3) A kijelölési engedély jogosultja köteles gondoskodni arról, hogy az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást mindenki számára könnyen elérhető és kereshető módon internetes honlapján elérhetővé tegye, valamint annak tartalmáról ügyfélszolgálatán felvilágosítást adjon.

(4) A (3) bekezdés szerinti felvilágosítás adása, illetve az azonosítónak az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban mindenki által elérhető és kereshető módon való közzététele nem tagadható meg arra hivatkozással, hogy a számhasználó az adott azonosító titkos számként kezelését kérte.

(5) A nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat a kijelölési engedély jogosultja a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül köteles átvezetni.

(6) A kijelölési engedély jogosultja köteles a nyilvántartás adatait, az azokban bekövetkezett változásokat, valamint a bejelentésük vagy a kijelölési engedély jogosultjának tudomására jutásuk és a nyilvántartásban átvezetésük időpontját a nyilvántartásba vétel, illetve az átvezetés megtörténtétől számított 5 évig megőrizni és a (3) bekezdés szerint hozzáférhetővé tenni.

(7) Amennyiben a kijelölési engedély jogosultja az (1)-(4) bekezdés szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget,vagy a neki bejelentett változásokat az (5) bekezdés szerinti határidőn belül nem vezeti át, a mulasztás bekövetkezésétől az érintett azonosítóra indított emelt díjas hívásokért, illetve az oda küldött vagy onnan fogadott üzenetekért mindaddig nem számíthat fel díjat, amíg a jelen § szerinti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget nem tesz.

A kijelölés jogosultjának kötelezettségei az emelt díjas szolgáltatásokkal kapcsolatban * 

16/D. § *  (1) A kijelölési engedély jogosultja csak azzal a számhasználóval köthet a 16/B. § (1) bekezdése szerinti számhasználati szerződést, aki vállalja a következő kötelezettségek teljesítését:

a) a 16/B. § (2) bekezdésben szereplő adatokat teljes körűen és a valóságnak megfelelően a kijelölési engedély jogosultjának rendelkezésére bocsátja, és az adatokban a szerződés aláírását követően bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül bejelenti a kijelölési engedély jogosultjának;

b) *  a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosító vagy azonosítók használatát semmilyen módon vagy formában nem engedi át más, harmadik személynek, és minden, ezek útján elérhető emelt díjas szolgáltatást a saját szolgáltatásaként, saját felelősségének elismerésével nyújt akkor is, ha a szolgáltatás nyújtásához alvállalkozó vesz igénybe;

c) *  biztosítja, hogy fogadott emelt díjas szolgáltatásokra megrendelést csak olyan eljárással fogadjon el, amelynek révén az igénybevevő előfizető azonosítása megfelelően biztosítható. A szolgáltatást nyújtani kívánó számhasználónak vállalnia kell azt is, hogy a megrendelést követően, de még a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt a megrendelőt a részére küldött ingyenes üzenetben közérthető módon tájékoztatja a megrendelt szolgáltatásról, annak díjazásáról és a lemondás módjáról. A számhasználónak a szerződésben el kell fogadnia, hogy a tájékoztatás megtörténtét neki kell bizonyítania;

d) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítóra irányuló emelt díjas hanghívás sikeres végződtetését követően a hívó számára ne adjon olyan hangjelzést, amely a hívót a hívás sikeres végződtetése tekintetében megtévesztené (különösen: hamis csengetési visszhang, hamis foglaltsági jelzés);

e) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítóra irányuló emelt díjas hanghívás végződtetését követően a hívó fél a hívás fogadásáról egyértelmű visszajelzést kapjon;

f) biztosítja, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat telefonon magyarországi, nem emelt díjas hívószámon, postai úton pedig magyarországi postacímen elérhető legyen;

g) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítót csak jogszerű módon, jogszabályba nem ütköző szolgáltatás céljára használja fel;

h) tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevevője a számára előfizetői elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál a számhasználó által nyújtott szolgáltatás igénybevehetőségére, elérhetőségére, illetve kiszámlázott díjára vonatkozóan reklamációt terjesztett be, az érintett hírközlési szolgáltató a reklamációt a jogszabályoknak megfelelően - szükség esetén a számhasználó közreműködésével - kivizsgálja és ennek megtörténtéig a számhasználónak járó díjat visszatarthatja;

i) vállalja, hogy a h) pont szerinti elektronikus hírközlési szolgáltató megkeresése alapján a reklamáció kivizsgálásáról intézkedik és annak eredményéről a megkereső szolgáltatót haladéktalanul értesíti;

j) vállalja, hogy a jelen rendelet szerinti kötelezettségeinek megszegésével a kijelölési engedély jogosultjának, illetve a h) pont szerinti hírközlési szolgáltatónak okozott kárt megtéríti.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek megsértése esetén a kijelölés jogosultja a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosító használatára vonatkozó számhasználói jogosultságot mindaddig felfüggeszti, amíg a számhasználó a kötelezettségeknek nem tesz teljes körűen eleget. A felfüggesztés tényét a kijelölés jogosultja a 16/C. § szerinti nyilvántartásban feltünteti. A felfüggesztés időtartama alatt az azonosítón hívás nem végződtethető, oda, illetve onnan üzenet nem továbbítható. Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek megsértése tárgyában hatósági eljárás indul, a hatóság kiemelt fogyasztóvédelmi okokból - az eljárás végleges döntéssel történő lezárásáig - ideiglenes intézkedésként kötelezheti a kijelölési engedély jogosultját az eljárás tárgyát képező számhasználói jogosultság felfüggesztésére.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek valamelyikét a számhasználó ismételten megsérti, a kijelölési engedély jogosultja a (2) bekezdésben írtak alkalmazása mellett a 16/B. § (1) bekezdés szerinti számhasználati szerződést felmondja és ezzel a számhasználati jogviszonyt megszünteti.

16/E. § *  A kijelölési engedély jogosultja a számhasználóval együttműködve köteles továbbá biztosítani a következőket:

a) a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosítóra irányuló hívásokért, illetve az oda küldött üzenetekért díj csak akkor számítható fel, ha a hívás, illetve az üzenetküldés időpontjában az adott azonosítón a 16/C. § szerinti nyilvántartásban szereplő szolgáltatás ténylegesen elérhető volt; az ezen kívüli időszakokban díj nem számítható fel;

b) hanghívás esetén csak akkor kerülhet sor díj felszámítására, ha a hívás a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosítón ténylegesen végződtetésre került;

c) nem kerülhet sor díj felszámítására, ha a csak hívás útján elérhető emelt díjas szolgáltatás hívószámára a szolgáltatást igénybe venni kívánó üzenetet küld, vagy ha a csak üzenetküldés útján elérhető ilyen szolgáltatás hívószámára hívást kezdeményez, utóbbi esetben a hívás kezdeményezőjét ingyenes hangbemondással kell tájékoztatni.

Záró rendelkezések

17. § * 

1-4. melléklet a 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére