A jogszabály mai napon ( 2020.08.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2011. (IX. 26.) HM rendelet

a szolgálati célú belépésről és tartózkodásról szóló értesítés egyes eljárási szabályairól és iratmintájáról

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 17. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni, ha a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfetv.) 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak és a küldő állam illetékes hatósága a külföldi fegyveres erő állománya vonatkozásában a Küfetv. szerinti kedvezményeket érvényesíteni kívánja.

(2) * 

(3) A Küfetv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értesítést a küldő állam illetékes hatósága az 1. melléklet szerint kitöltött értesítés (a továbbiakban: értesítés) megküldésével teljesíti.

(4) *  A belépés tervezett időpontjáról, a tartózkodás tervezett időtartamáról, valamint a külföldi fegyveres erő állományának tagja elérhetőségeiről szóló értesítést a küldő állam illetékes hatósága katonadiplomáciai úton a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztály (a továbbiakban: HM NEF) részére postai úton - valamint egyúttal a HM NEF által megjelölt faxszámra és elektronikus levélcímre - küldi meg. A Küfetv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 3 napos értesítési határidő kezdőnapja a postai értesítés HM NEF részére történő kézbesítésének napja.

2. § *  A HM NEF a beérkező értesítést egy munkanapon belül tájékoztatás céljából továbbítja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve irányába.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2011. (IX. 26.) HM rendelethez

Notification
About the entry of a member of Foreign Armed Force to the territory of the Hungary for the performance of official or service duties
 * 

Értesítés
A külföldi fegyveres erő állománya tagjának Magyarország területére hivatalos vagy szolgálati feladatai ellátása érdekében történő belépéséről
 * 

□ One-time / Egyszeri látogatás

□ Recurring / Ismétlődő látogatás

1. Administrative data / Intézményi
adatok
Requestor / Igénylő
Date / Dátum
2. Requesting government agency or industrial facility
/ Látogatást kezdeményező állami szervezet vagy gazdasági társaság
Name / Név
Postal Address / Postai cím
Telefax / Fax szám Telephone / Telefon
3. Government agency or industrial facility to be visited / Látogatni tervezett állami szervezet vagy gazdasági társaság
Name / Név
Postal Address / Postai cím
Telefax / Fax szám Telephone / Telefon
Point of contact / Kapcsolattartó
4. Data of visit / A látogatás időtartama To / -ig
From / -tól
5. *  Official purpose of the entry into the territory of Hungary, official duties to be fulfilled in the territory of Hungary/A Magyarországra történő belépés célja, a Magyarországon végrehajtandó hivatalos vagy szolgálati feladatok:
6. Particulars of visitors / A látogatók személyes adatai
Name, First name, Rank/Title / Vezetéknév, keresztnév, rendfokozat/tisztség megjelölése
Date of birth (YYYY-MM-DD) / Születési Place of birth / Születési hely
dátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
Security Clearance / Biztonsági engedély ID/PP number / Személyi azonosító/Útlevélszám Nationality / Állampolgárság
Position / Beosztás
Industrial facility / Agency / Gazdasági társaság/Hivatal
Name, First name, Rank/Title / Vezetéknév, keresztnév, rendfokozat/tisztség megjelölése
Date of birth (YYYY-MM-DD) / Születési Place of birth / Születési hely
dátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
Security Clearance / Biztonsági engedély ID/PP number / Személyi Nationality / Állampolgárság
azonosító/Útlevélszám
Position / Beosztás
Industrial facility / Agency / Gazdasági társaság/Hivatal
7. The security officer of the requesting government agency or industrial facility / A küldő állami szervezet vagy gazdasági társaság biztonsági kapcsolattartója
8. *  Send to / Címzett:
Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztály
Balaton utca 7-11.
BUDAPEST
H-1055
Fax: +36-1-474-14-97
E-mail: nefeh@hm.gov.hu

  Vissza az oldal tetejére