A jogszabály mai napon ( 2020.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2011. (III. 9.) NGM rendelet

a váminformációs rendszerrel kapcsolatos részletszabályokról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hatáskörébe utalt vám- és mezőgazdasági ügyekre vonatkozó jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében, a NAV-nak a tagállami vámhatóságokkal és az Európai Bizottsággal való együttműködésére az egyes tagállamok, továbbá a tagállamok és a Bizottság közötti hivatalos segítségre a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK rendelet, a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 766/2008/EK rendeletében, továbbá az az információs technológia vámügyi alkalmazásáról szóló 2009/917/IB tanácsi határozatban foglaltak az irányadók.

(2) A váminformációs rendszerrel (a továbbiakban: CIS rendszer) kapcsolatos részletszabályokat az Európai Unió Csaláselleni Hivatal által 2002. október 29-én kiadott Váminformációs Rendszer Műveleti Eljárások Kézikönyve (a továbbiakban: Kézikönyv) tartalmazza.

2. § (1) *  A Kézikönyvben meghatározott regisztrált felhasználókat, kiemelt felhasználók személyét, továbbá a CIS rendszer üzemelését biztosító terminálok fizikai elhelyezését az állami adó- és vámhatóság vezetője jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben említett kiemelt felhasználók az alábbi munkaköri feladatokat ellátó személyek közül jelölhetők ki:

a) Váminformációs Rendszer összekötő tiszt,

b) engedélyező,

c) informatikai menedzser,

d) Váminformációs Rendszer koordinátor.

(3) A CIS rendszer alkalmazása során felmerülő problémák - beleértve a szoftver, hardver és az adatátviteli problémákat is - első szintű megoldási helye a NAV CIS „Szakmai, technikai segítségnyújtás”-a (Help Desk-je).

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2011. május 27-én lép hatályba.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére