A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 13. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási tevékenységre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekre,

b) *  az ország területén vagy légterében engedéllyel tevékenykedő NATO-vezetésű erőkre, valamint a NATO tagállamai és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerségben részt vevő más állam katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: NATO felhasználók),

c) azon szervezetekre, amelyek a 2. §-ban meghatározott szervezetekkel - jogszabályi kötelezettség, vagy írásos együttműködési megállapodás alapján - együttműködve közfeladatokat, különösen katasztrófavédelmi és közbiztonsági feladatokat látnak el (a továbbiakban: együttműködők).

2. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetek

2. § A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozik

a) a honvédség,

b) a nemzetbiztonsági szolgálatok,

c) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

d) a terrorizmust elhárító szerv,

e) az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv,

f) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

g) a büntetés-végrehajtási szervezet,

h) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei és nyomozóhatósági szerve,

i) *  a zártcélú rendészeti hálózat, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer és az egységes digitális rádiótávközlő rendszer vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató

j)-k) * 

(a továbbiakban együtt: felhasználók).

3. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendje

3. § *  (1) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

(2) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodásra vonatkozó adatot, tájékoztatást, nyilvántartást és letöltési lehetőséget a Hivatal az NMHH internetes honlapján teszi közzé.

4. § (1) * 

(2) *  A felhasználók - a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendeletben (a továbbiakban: Er.) meghatározott módon és esetekben - rádiótávközlési tevékenységre vonatkozó adatokat szolgáltatnak a Hivatal részére.

(3) *  A felhasználók kérelmére a Hivatal - az Er.-ben meghatározott módon és esetekben - tervezési célú adatszolgáltatást nyújt.

(4) A NATO felhasználók az ország területén való elhelyezés, átvonulás vagy átrepülés, valamint alkalmazás vagy gyakorlat során jogosultak a nem polgári célú frekvenciák használatára.

(5) *  Az együttműködők, az ellátott közfeladatban érintett felhasználó egyetértésével és útján kerülnek kapcsolatba a Hivatallal.

(6) *  A felhasználók kijelölik azt a szervezeti egységüket, amely a nevükben a nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyekben jár el, és erről tájékoztatják a Hivatalt. Az Er. 10. § (7) bekezdése alkalmazásának esetére más szervezeti egység is kijelölhető.

4. A Hivatal nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatai * 

5. § *  A Hivatal

a) lefolytatja a nem polgári célú frekvenciakijelölési és rádióengedélyezési eljárásokat,

b) * 

c) lefolytatja a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádiótávközlő rendszer működésének, frekvencia-használatának, a rádióberendezés belföldi forgalomba hozatalának és a megfelelőségét igazoló dokumentum hatósági ellenőrzési eljárásait,

d) lefolytatja a nem polgári célú rádió-zavarelhárítási eljárásokat,

e) ellátja - a NATO illetékes szerveivel együttműködve - a NATO Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatal (NARFA) feladatait, ennek keretében lefolytatja a NATO felhasználók igényeivel kapcsolatos eljárásokat,

f) *  nyilvántartja - felhasználónként, rendeltetés és műszaki jellemzők szerint - a nem polgári célú frekvenciahasználatot,

g) adatszolgáltatást végez a felhasználók, továbbá az érintett államigazgatási szervek részére.

6. § (1) *  A Hivatal a felhasználók fórumaként működteti a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás érdekegyeztető, javaslattevő és véleményező testületét.

(2) A felhasználók fóruma a nem polgári célú frekvenciahasználat felhasználók közötti összhangjának biztosítása és érdekeik érvényesítése céljából működik.

(3) *  A felhasználók fórumának elnöke a Hivatal nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységének vezetője; tagja a 2. §-ban felsorolt szervezetek illetékes vezetője által megbízott egy-egy személy.

(4) A felhasználók fóruma működésének rendjét maga állapítja meg.

(5) *  A felhasználók fórumának működési feltételeit a Hivatal biztosítja.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére