A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2011. (X. 20.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. § 14. és 15. pontja, a 20. § és a 23. § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédségre, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, fenntartói irányítása, közvetlen irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet), a Magyar Honvédség személyi állományára, valamint a honvédelmi szervezetnél szervezett munkavégzés keretében munkát végző személyekre (a továbbiakban együtt: munkavállaló).

(2) E rendelet szerint kell bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartani

a) a munkavállalót ért minden balesetet, továbbá

b) a szervezett munkavégzés során észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet.

(3) Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában e rendelet szabályait kell alkalmazni

a) a külföldi szolgálatot ellátó honvédelmi szervezeteknél történő szervezett munkavégzésre, és

b) a honvédelmi szervezetnél kiképzés vagy egyéb szolgálati tevékenység ellátása céljából tartózkodó más állam katonáját ért baleset esetén.

(4) A rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. § (3) bekezdése alapján az Mvt.-től eltérő szabályokat állapítja meg.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. baleseti veszélyt jelentő rendellenesség: olyan munkaszervezési hiányosság, cselekvési vagy műszaki hiba, amelynek folytán fennáll a honvédelmi baleset veszélye, de a körülmények szerencsés kimenetele, vagy az időben történő beavatkozás miatt a honvédelmi baleset nem következett be,

2. egyéni védőeszköz: az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti egyéni védőeszköz,

3. hadfelszerelési anyag: a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti hadfelszerelési anyag,

4. használói logisztikai szakfelelős: a honvédelmi szervezet intézményi gazdálkodás keretébe tartozó erőforrásokkal történő ellátása tervezéséért, megszervezéséért, végrehajtásáért és ellenőrzéséért felelős személy, vagy szerv,

5. honvédelmi baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül, továbbá tényleges állományú katona esetében az a baleset is, amely a katonát a szolgálatra való felkészülés során, vagy azzal összefüggésben a szolgálatteljesítés helyén éri,

6. honvédelmi úti baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról, szállásáról a szolgálati helyére vagy munkahelyére, onnan a lakására, szállására menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművének igénybevétele során történt,

7. katonai védőeszköz: az R. szerinti katonai védőeszköz,

8. parancsnok: a szervezett munkavégzést közvetlenül irányító elöljáró, vezető,

9. rendeltetésszerű használat: a szervezett munkavégzés tárgyára (pl. technológia, munkahely, munkaeszköz, egyéni védőeszköz) vonatkozó használati, kezelési, útmutatóban vagy ismertetőben feltűntetett, a gyártó vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője által tervezett célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használat,

10. rendszeresítésért felelős: az R. szerinti, a rendszeresítésért felelős szervezet vezetője,

11. súlyos honvédelmi baleset: az a honvédelemi baleset, amely megfelel az Mvt.-ben szabályozott súlyos munkabaleset feltételeinek,

12. szolgálatképesség csökkenés: a katonai szolgálat ellátását kizáró, vagy hátrányosan befolyásoló egészségi állapot, amelynek alapján az állományilletékes parancsnok a beteg, sérült katona részére a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet mellékletének 236.3. pontja szerinti szolgálatmentességet, egészségügyi szabadságot, gyógyüdülést, vagy egyes szolgálati kötelezettségek alóli részleges felmentést engedélyez,

13. szolgálati kötelmekkel összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset vagy honvédelmi úti baleset, amely a katonai szolgálat teljesítése, vagy a szolgálati jog gyakorlása során keletkezett, valamint ha a szolgálati helyre vagy onnan a lakásra, szállásra menet közben következett be,

14. szolgálati kötelmekkel nem összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset vagy honvédelmi úti baleset,

a) amelyet a sérült munkavállaló szándékosan vagy a tiltó rendelkezések súlyos megszegésével idézett elő,

b) amelyet kizárólag a sérült munkavállaló önhibájából eredő ittassága vagy bódult állapota okozott,

c) amely a lakásról, szállásról a szolgálati helyre, vagy a szolgálati helyről a lakásra, szállásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.

15. Társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során elszenvedett baleset: a sérültnek a társadalombiztosítási ellátásának igénybevétele, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesete (sérülése), melyek közül az számít üzeminek, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

16. vizsgálati dokumentáció: a honvédelmi baleset, továbbá a baleseti veszélyt jelentő rendellenesség állományilletékes parancsnok által történő kivizsgálása során keletkezett iratok, dokumentumok, egyéb adathordozók összessége.

3. § (1) A honvédelmi ágazatban foglalkoztatott munkavállalók minden balesetét, továbbá a szervezett munkavégzéssel összefüggésben észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni. A kivizsgálás során az okokat teljes körűen fel kell tárni. Az állományilletékes parancsnok, a rendszeresítésért felelős, az elöljáró parancsnok a hasonló balesetek és a baleseti veszélyt jelentő rendellenességek elkerülése érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket.

(2) A kivizsgálás eredményét a rövid és középtávú tervezés, a kockázatok értékelése és kezelése, valamint az általános megelőzési stratégia készítése, pontosítása során fel kell használni.

2. A baleseti veszélyt jelentő rendellenesség és a baleset bejelentése

4. § (1) A munkavállaló a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet, valamint az elszenvedett balesetét bejelenti a parancsnoknak. A bejelentéssel egyidejűleg tájékoztatást kell adni a munkavégzés - bejelentés idején még fennálló - veszélyeztetéséről. A parancsnok a baleset bejelentésről haladéktalanul tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot.

(2) A bejelentési kötelezettség a balesetet észlelő más munkavállalóra is kiterjed.

(3) A bejelentési kötelezettséget

a) baleseti veszélyt jelentő rendellenesség esetén azonnal,

b) baleset esetén azonnal, de legkésőbb a baleset bekövetkezését követő 24 órán belül

kell teljesíteni.

5. § (1) A parancsnok baleset esetén a tudomására jutást követően azonnal intézkedik

a) a sérült személy elsősegélyben részesítésére, mentésére és - szükség szerint - orvosi ellátására,

b) a bejelentés idején még fennálló veszélyeztetés megszüntetésére,

c) súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleseti helyszín biztosítására.

(2) A parancsnok - az (1) bekezdés szerinti intézkedések meghozatalát követően - a baleseti naplóban foglalt adatok közlésével haladéktalanul értesíti a bejelentett balesetről a baleset helyszíne szerint illetékes állományilletékes parancsnok által kijelölt ügyeleti szolgálatot (a továbbiakban: ügyeleti szolgálat). Az ügyeleti szolgálat a bejelentett balesetet a parancsnok értesítése alapján bejegyzi a honvédelmi szervezet baleseti naplójába. A baleseti napló mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A több telephellyel rendelkező honvédelmi szervezet esetén a baleseti naplót a honvédelmi szervezet székhelyén összevontan és telephelyenként külön-külön is vezetni kell. A telephelyeken történt balesetre vonatkozó bejelentés esetén a telephelyen lévő ügyeleti szolgálat a bejelentést haladéktalanul továbbítja a honvédelmi szervezet székhelyén lévő ügyeleti szolgálat részére.

(4) Az ügyeleti szolgálat a bejegyzett balesetről tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot. Az ügyeleti szolgálat súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén a tájékoztatást haladéktalanul teljesíti.

6. § (1) A munkavállaló a szervezett munkavégzésen kívül bekövetkezett baleseti eredetű sérülését, egészségkárosodását a honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálata részére - legkésőbb az orvosi ellátás igénybevételét követő munkanapon - bejelenti. A munkavállaló a bejelentéssel egyidejűleg bemutatja az orvosi vizsgálati lapot, és a kórházi zárójelentést.

(2) A honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálata a tudomására jutott balesetekről - havonta, a tárgyhónap utolsó munkanapján - írásos jelentést tesz az állományilletékes parancsnok részére. A jelentés tartalmazza a sérült személy nevét, katona esetén rendfokozatát, a baleset és a jelentés idejét, a sérülés magyar nyelvű megnevezését és a betegségek nemzetközi osztályozási rendszere szerinti kódját, a munkaképtelenség, szolgálatképesség csökkenés tényleges, vagy várható időtartamát.

7. § (1) Ha a munkavállaló a bejelentési kötelezettségének balesete, vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály miatt nem tud eleget tenni, a bejelentést az akadályoztatás megszűnését követő munkanapon teszi meg.

(2) A parancsnok a bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztó munkavállalóval szemben fegyelmi eljárást kezdeményez. A fegyelmi eljárást legkorábban a bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásáról történő tudomásszerzést követő első munkanapon lehet kezdeményezni. A baleset bejelentésének elmulasztása esetén a munkavállaló köteles bizonyítani, hogy a sérülés, vagy más egészségkárosodás honvédelmi baleset következménye.

8. § (1) A lövés vagy robbanás okozta, a kettőnél több személy sérülésével járó, továbbá a súlyos honvédelmi baleset gyanúját az állományilletékes parancsnok a 2. melléklet szerinti bejelentő lapon szereplő adatok közlésével - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - az arról való tudomásszerzéssel egyidejűleg bejelenti (a továbbiakban: munkáltatói bejelentés) a munkabiztonsági hatóságnak. A munkáltatói bejelentést a 2. melléklet szerinti bejelentő lapon, írásban meg kell ismételni, ha a munkáltatói bejelentés személyesen, vagy telefonon történt.

(2) Súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén az állományilletékes parancsnok a munkabiztonsági hatóság megérkezéséig a baleseti helyszín balesetkori állapotban történő megőrzéséről gondoskodik. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő, vagy jelentős anyagi kárral járna, a veszélyhelyzet, vagy a jelentős anyagi kár bekövetkezését valószínűsítő állapot megszüntetésével egyidejűleg a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt, vagy egyéb, a baleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.

3. A baleseti veszélyt jelentő rendellenesség kivizsgálása

9. § (1) A baleseti veszélyt jelentő rendellenességet a 4. § (1) bekezdés szerinti parancsnok vizsgálja ki. A kivizsgálást az arról való tudomásszerzés napján meg kell kezdeni és 15 napon belül be kell fejezni. Az állományilletékes parancsnok a határidőt egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

(2) A kivizsgálási eljárásba - szükség szerint - be kell vonni az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott használói logisztikai szakfelelőst és a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyeket.

(3) A technológia alkalmazása, a munkahely, a hadfelszerelési anyag, a munkaeszköz, az egyéni és a katonai védőeszköz rendeltetésszerű használata során bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenesség körülményeinek kivizsgálása esetén azok megfelelőségét soron kívül ellenőrizni kell. A megfelelőség ellenőrzését - az állományilletékes parancsnok által létrehozott - a parancsnok, a használói logisztikai szakfelelős és a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyekből álló bizottság hajtja végre. A megfelelőség ellenőrzés végrehajtása idejére az üzemeltetést, használatot szüneteltetni kell.

(4) A kivizsgálási eljárásról és a kivizsgálás megállapításairól jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezését követően a honvédelmi szervezetnél öt évig meg kell őrizni. A (3) bekezdés szerint ellenőrzés végrehajtása esetén a jegyzőkönyv egy eredeti példányát az üzemeltetésért felelős részére meg kell küldeni.

4. A baleset kivizsgálása

10. § (1) Az állományilletékes parancsnok a tudomására jutott balesetet munkáltatói jogkörben kivizsgálja.

(2) Más honvédelmi szervezethez kiküldött, kirendelt munkavállaló által a kiküldés, kirendelés helyén elszenvedett balesetet a kiküldés, kirendelés helye szerint illetékes állományilletékes parancsnok vizsgálja ki.

(3) Más honvédelmi szervezethez, vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (2) bekezdése szerinti más szervhez vezényelt katona által a vezénylés helyén elszenvedett balesetet a vezénylés helye szerinti állományilletékes parancsnok, munkáltató vizsgálja ki.

(4) A (2) bekezdés szerinti baleset kivizsgálása során a kivizsgálásba - szükség esetén - be kell vonni a kiküldő, vagy kirendelő honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyeket is.

(5) A honvédelmi szervezetnél működő munkavédelmi képviselő esetén a baleset kivizsgálásába a munkavédelmi képviselőt is be kell vonni.

(6) Egy katonai objektumban elhelyezett több honvédelmi szervezet esetén az összehangolási kötelezettség keretébe tartozó tevékenység végrehajtásakor bekövetkezett baleset kivizsgálása során biztosítani kell az összehangolási tevékenységben érintett összes honvédelmi szervezet képviselőjének a részvételét.

11. § (1) Az állományilletékes parancsnok a balesetről történő tudomásszerzés napján intézkedik annak kivizsgálására.

(2) Az állományilletékes parancsnok bizottságot hoz létre a technológia, a munkahely, a hadfelszerelési anyag, a munkaeszköz, az egyéni és a katonai védőeszköz rendeltetésszerű használata során bekövetkezett, 8 napot meghaladó szolgálatképesség csökkenést vagy munkaképtelenséget, továbbá a súlyos, vagy a kettőnél több személy egyidejű sérülését okozó honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleset kivizsgálása céljából.

(3) A bizottság vezetője az állományilletékes parancsnok, vagy az általa kijelölt parancsnokhelyettes. A bizottság tagjának ki kell jelölni az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott

a) használói logisztikai szakfelelőst,

b) munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt,

c) munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyt, és

d) jogász végzettségű, legalább egy éves szakirányú gyakorlattal rendelkező személyt.

12. § Az állományilletékes parancsnok nem köteles azt a balesetet kivizsgálni, nyilvántartásba venni és a munkabiztonsági hatóságnak bejelenteni, amelynek bekövetkezésétől számítva 3 év eltelt.

13. § (1) Honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleset kivizsgálása során fel kell tárni azokat a veszélyes körülményeket, tényezőket és veszélyes cselekményeket, amelyeknek szerepe lehetett a balesetet eredményező mozzanat, vagy folyamat beindulásában. A baleset helyszínét rajzon, fényképen vagy videofelvételen rögzíteni kell, továbbá meg kell hallgatni azokat a személyeket, akiknek a honvédelmi balesetről tudomása lehet. A helyszíni ellenőrzésről, a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A kivizsgálás során ellenőrizni kell

a) a létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz, hadfelszerelési anyag, a munka tárgya, anyaga állapotát, különösen az üzembe helyezésre, időszakos felülvizsgálatra, kezelésre, karbantartásra, tárolásra vonatkozó előírások meglétét, megfelelőségét, érvényesülését, előre nem látható esemény fellépését,

b) az egyéni, és a katonai védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések, jelző- és biztonsági berendezések meglétét, állapotát, alkalmazásukra és használatukra vonatkozó előírások érvényesülését,

c) a környezeti tényezők, veszélyforrások és kóroki tényezők szerepét, jelenlétét, mértékét, hatását,

d) a munkaszervezés, a munkairányítás - beleértve a munkavédelem belső ellenőrzése - rendszerét, a munkavégzés ütemét, a munkatér nagyságát, a baleset bekövetkezésével való összefüggés vélelme esetén ezek szerepét,

e) a biztonsági és egészségvédelmi jelzések, feliratok meglétét, állapotát, a figyelemelterelő jelenségek, tevékenységek jelenlétét,

f) a szervezett munkavégzés, a munkahelyi rend és tisztaság, az anyagtárolás, anyagmozgatás, szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését, valamint a katonai szolgálat teljesítésének körülményeit,

g) a balesetet szenvedett munkavállaló, a balesetet okozó személy, valamint a munkatársak baleset bekövetkezése előtti feladatait és cselekményeit,

h) az érintett technológiára, hadfelszerelési anyagra, munkaeszközre, munkafolyamatra, továbbá a balesetet szenvedett munkavállaló, balesetet okozó személy és munkatársak cselekményére vonatkozó előírások érvényesülését, az előírásoktól való eltérést és annak mértékét,

i) a balesetet kiváltó okot az a)-h) pontban foglalt tényezők hatásának tételes vizsgálatával, a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapításával,

j) a baleseti okként meghatározott tényező, a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésnek a beosztásra, munkakörre, a technológiára, a munkahelyre, a munkaeszközre, a hadfelszerelési anyagra vonatkozó kockázatértékelésben való szerepeltetését,

k) a kockázatértékelésben szereplő kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtását,

l) a munkavállalók j)-k) pontban írtakról való tájékoztatásának végrehajtását.

(3) A kivizsgálás megállapításait a vizsgálati dokumentációban olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az alkalmas legyen a baleset okainak, lefolyásának, következményeinek felderítésére, a tényállás tisztázására, megállapítására.

5. A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv

14. § (1) Az állományilletékes parancsnok a tudomására jutott balesetről a kivizsgálás megkezdésétől számított 30 napon belül megállapítja, hogy azt honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek tekinti-e. E döntéséről az állományilletékes parancsnok értesíti a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót.

(2) Súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén az állományilletékes parancsnok a kivizsgálási határidőt - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, erről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesíti.

(3) Az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti döntését a baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén honvédelmi baleseti jegyzőkönyvbe foglalja. A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv mintáját és kitöltési útmutatóját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Ha a baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerésének feltételei nem állnak fenn, az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti döntését a 4. melléklet szerinti baleset elbírálásáról szóló értesítéssel hozza meg.

(5) A baleset elbírálásáról szóló értesítés ellen a sérült, halálos baleset esetén a hozzátartozó annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a munkabiztonsági hatósághoz címzett, az állományilletékes parancsnoknál előterjesztett panaszt nyújthat be. A panaszjog gyakorlásának lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót a baleset elbírálásáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.

15. § (1) Ha a honvédelmi balesetnek több sérültje van, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet minden sérült vonatkozásában külön-külön el kell készíteni.

(2) *  A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv egy eredeti példányát az állományilletékes parancsnok a bejelentett baleset kivizsgálásának befejezésével egyidejűleg megküldi

a) a sérültnek, a sérült halála esetén hozzátartozójának,

b) a munkavédelmi hatóságnak,

c) a halálos kimenetelű vagy az egy napot meghaladó munkaképtelenséget okozó baleset esetén az elöljáró parancsnoknak,

d) közszolgálati tisztviselő, közalkalmazott, közfoglalkoztatott és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló balesete esetén a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervének,

e) kirendelés és vezénylés esetén a kirendelő és vezénylő honvédelmi szervezetnek, valamint

f) az irattárnak.

(3) Súlyos honvédelmi baleset esetén az állományilletékes parancsnok a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvnek a munkabiztonsági hatósághoz történő megküldésével egyidejűleg másolatban csatolja a honvédelmi szervezetnél végrehajtott balesetvizsgálat dokumentációját is, így különösen:

a) a meghallgatási jegyzőkönyveket,

b) a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot,

c) a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot,

d) az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot,

e) az üzembe helyezést dokumentáló iratot,

f) az időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot,

g) a kockázatértékelést dokumentáló iratot,

h) fényképfelvételeket, videofelvételeket,

i) a belső rendelkezések vonatkozó részeit.

(4) Ha az állományilletékes parancsnok a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvhöz a (3) bekezdés a)-i) pontja szerinti iratokat, dokumentumokat, felvételeket nem csatolja, a munkabiztonsági hatóság határidő tűzésével felszólítja azok pótlására.

(5) Ha a honvédelmi szervezet a (3) bekezdés b)-g) pontja szerinti dokumentumokkal, iratokkal vagy azok valamelyikével nem rendelkezik, a munkabiztonsági hatóság az állományilletékes parancsnoknál fegyelmi eljárást kezdeményez.

(6) *  A sérültet, a sérült halála esetén hozzátartozóját a honvédelmi baleseti jegyzőkönyv egy eredeti példányának megküldésével egyidejűleg tájékoztatni kell arról, hogy ha a honvédelmi balesettel összefüggésben kára keletkezett, a balesettel kapcsolatos kárigényét az állományilletékes parancsnoknál terjesztheti elő. A tájékoztatást az 5. melléklet szerinti, a „Tájékoztató kárigény előterjesztésének lehetőségéről” című nyomtatvány megküldésével kell teljesíteni.

(7) A honvédelmi baleseti jegyzőkönyvről történő másolat készítésére és annak kiadására a munkabiztonsági hatóság jogosult.

6. Hatósági felügyelet

16. § (1) A munkabiztonsági hatóság ellenőrzi a honvédelmi balesetek bejelentésével, kivizsgálásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok végrehajtását.

(2) A munkabiztonsági hatóság hivatalból indít hatósági eljárást

a) a munkáltatói bejelentés, valamint

b) a baleset elbírálásáról szóló értesítés elleni panasz benyújtása

esetén.

(3) A hatósági eljárást a munkáltatói bejelentés, vagy a baleset elbírálásáról szóló értesítés munkabiztonsági hatósághoz érkezésének napján kell megindítani.

(4) A munkabiztonsági hatóság a baleset elbírálásáról szóló értesítés elleni panasz benyújtása esetén a balesetet honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek minősíti, ha az állományilletékes parancsnok a bejelentett balesetet jogszabálysértő módon nem tekintette honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek.

(5) *  A munkáltatói bejelentés miatt indított hatósági eljárást a honvédelemért felelős miniszter a munkavédelmi felügyelője útján folytatja le.

(6) Külföldi szolgálatot ellátó honvédelmi szervezetnél a munkáltatói bejelentés miatt indított hatósági eljárás során helyszínen történő eljárási cselekmények végrehajtására csak akkor kerül sor, ha a másodfokon eljáró munkabiztonsági hatóság helyszínen történő eljárást rendel el.

17. § (1) A hatósági eljárásba be kell vonni

a) a baleset munkáltatói hatáskörben történő kivizsgálásáért felelős állományilletékes parancsnokot, vagy képviselőjét,

b) az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél

ba) foglalkoztatott munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt,

bb) szükség esetén a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyt, és

bc) működő munkavédelmi képviselőt.

(2) A hatósági eljárás során a baleset okainak feltárása érdekében más hatóság, szakértő, vagy intézmény is megkereshető.

7. Balesetek nyilvántartása

18. § (1) A munkavállaló által bejelentett balesetet a 7. melléklet szerinti baleseti nyilvántartásban kell rögzíteni.

(2) A baleseti nyilvántartást a honvédelmi szervezet székhelyén összesítve, valamint a honvédelmi szervezet más helyőrségben települt, ott kikülönített alegységeket közvetlenül vezető, munkáltatói jogkörrel rendelkező elöljárónál külön is vezetni kell.

(3) A honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személy a baleseti nyilvántartást és az annak alapjául szolgáló okmányokat havonta egyezteti, eltérés esetén a nyilvántartás pontosítását kezdeményezi az állományilletékes parancsnoknál.

19. § (1) A honvédelmi szervezet 5 évig köteles megőrizni a vizsgálati dokumentációt, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet, és a baleset elbírálásáról szóló értesítést.

(2) A munkabiztonsági hatóság a részére megküldött honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket 5 évig megőrzi. E határidő lejártát követően a honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket átadja az iratok központi tárolását végző honvédelmi szervezet részére. Az átadott honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket további 30 évig kell őrizni.

8. A honvédelmi balesetek minősítése

20. § (1) A tényleges katonai állományba tartozó személyt érintő baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén a munkabiztonsági hatóság eljárása során dönt a honvédelmi baleset szolgálati kötelmekkel való összefüggésének a minősítéséről is, továbbá tájékoztatja a sérültet, annak halála esetén hozzátartozóját a társadalombiztosítási ellátás érvényesítésének lehetőségéről, ezek igénybevételének feltételeiről.

(2) A munkabiztonsági hatóság a döntéséről tájékoztatja

a) a honvédelmi balesetet szenvedett katona állományilletékes parancsnokát, és

b) a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervét.

21. § A kormánytisztviselők, közalkalmazottak és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók bejelentett balesetét a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve indokolt határozatban üzemi balesetnek, vagy nem üzemi balesetnek minősíti.

9. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

23-24. § * 

1. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

Baleseti Napló

Sorszám Baleset ideje Sérült (név, rendfokozat, beosztás) Baleset helyszíne Baleset idején végzett tevékenység Sérülés megnevezése Munkaképtelen-ség/ szolgálatképes-
ség-csökkenés várható (igen/nem)
Bejelentő/Be-
jegyző (név, rendfokozat, aláírás)
Bejegyzés ideje Állomány-
illetékes parancsnok (dátum, aláírás)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

FEJRÉSZ ...................... példány
Nyt. szám:

BEJELENTŐ LAP
a lövés vagy robbanás okozta, a kettőnél több személy sérülésével járó, továbbá a súlyos honvédelmi balesetek bejelentésére

Bejelentő honvédelmi szervezet megnevezése, székhelye:
Bejelentést tevő neve, rendfokozata, elérhetősége:
Bejelentő ügyeleti szolgálat megnevezése:
Baleset időpontja, pontos helyszíne (megközelíthetősége):
Sérült(ek) neve(i), a sérülés(ek) megnevezése/súlyossága:
Baleset jellemzői: Robbanás: □ Lövés: □ Egyéb: □
Mi okozta: Igen □ Nem □
Több személy sérült: Igen □ Nem □
Van súlyos sérült:
Baleset eszköze:
Baleset leírása:
Van- e további balesetveszélyre utaló körülmény:
Megtett intézkedések:
A bejelentés módjai:

3. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez * 

Nyt. szám: sorszám

HONVÉDELMI BALESETI JEGYZŐKÖNYV

. sz. példány
(A) A honvédelmi szervezet adatai
Megnevezése: ...........................................................................................................................................................
1. Székhelye: ...................................................................................... Szervezet kódja: □□□□□□
Összlétszám kategória: □ Adatszolgáltatás jellege: □ Helyi egység létszám kategória: □
.................................................................... Telefon: ............................. HM: ..................
2. Címe: .................................................................... Fax: ................................... HM: ...................
.................................................................... E-mail: ..........................................................
(B) A sérült (munkavállaló) adatai
Neve, rendfokozata, állomány kategóriája: ................................................................................................................ □□
Születési neve: ........................................................... Anyja neve: ....................................................................
Beosztása (munkaköre): .....................................................................................................................................................
3. Taj szám: □□□□□□□□□
Születési helye, ideje: ............................................................................................................. □□□□□□□□
Lakcím: .................................................................................................................................. Irsz: □□□□
Levelezési cím: ...................................................................................................................... Irsz: □□□□
Elektronikus elérhetőség: ...........................................................
4. A balesetkor végzett tevékenység/feladat ellátásához előírt szakképzettség, illetve ennek megléte, gyakorlati ideje: A baleset körülményeinek meghatározása □
....................................................................
............................................................................................ □ □
(C) A baleset időpontja és részletes leírása
5. A baleset időpontja (év, hónap, nap, óra, perc, hét napja): □□□□□□□□ □□□□ □□
(a baleset leírása, fénykép, helyszínrajz, tanúmeghallgatási jegyzőkönyv külön lapon is csatolható) Baleset jellege: □
6.
(D) A baleset adatai
7. A baleset helye: ............................................................................................................................................. □□
A sérülés megnevezése (magyarul), BNO kódja: .......................................................................................... □□□□
A sérült testrész: ..........................................................................................
8. A baleset súlyossága: ................................................................................... □□
Munkaképtelenség időtartama (nap): □□□ Szolgálatképesség-csökkenés időtartama (nap): □□
(E) A balesettel kapcsolatos egyéb információk
9. A baleset fajtája: .............................................................................................................................. □□
10. A sérült tevékenysége a baleset idején: ........................................................................................... □□
11. A baleset fő, illetve elsődleges oka: ................................................................................................ □□
12. A baleset további okai: .................................................................................................................... □□
13. A baleset anyaga, eszköze: ................... ................ □□ A baleset természete: .................................. □□
14. A biztonsági- és jelzőberendezések, védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága: Védőburkolat: □
Védőberendezés: □ Jelzőberendezés: □ Egyéni védőeszk. □ Katonai védőeszk. □ Egyéb: □
Munkavédelmi képviselő: □* * (1) Egyetért / (2) Nem ért egyet / (3) Nem vett részt / (4) Nincs
15. Név, rendfokozat: ......................................................................................
Dátum: □□□□□□□□ Aláírás: .................................................
Egészségügyi szolgálat orvosa: □* Pecsétszám: ...................
16. Név, rendfokozat: ......................................................................................
Dátum: □□□□□□□□ Aláírás: .................................................
A balesetvizsgálatot végezte: MV. képesítő irat száma: .................................................
17. Név, rendfokozat: ............................................................. Dátum: □□□□□□□□
Aláírás: ............................................................................
Az állományilletékes parancsnok döntése és intézkedései:
Bélyegző
18. Név, rendfokozat: ............................................................. helye
Dátum: □□□□□□□□
Aláírás: .................................................
Készült: példányban Felügyelői észrevételek, intézkedés:
Egy példány: lap
Ügyintéző (tel.): ......................................................................
Kapják: 1. számú példány: ........................................
2. számú példány: ........................................
3. számú példány: ........................................ Dátum: Dátum:
4. számú példány: ........................................
........................................
ellenőrizte, rögzítette
........................................
látta

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A HONVÉDELMI BALESETI JEGYZŐKÖNYVHÖZ

A nyomtatvány valamennyi szöveges rovatát számítógéppel vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni.

A honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet gyűjtőívben kell nyilvántartani, és nyilvántartási számmal kell ellátni.

A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv jobb felső sarkában a példányszámot fel kell tüntetni.

(A)

A honvédelmi szervezet adatai

1. Megnevezése, székhelye: a honvédelmi szervezet alapító okiratában, a gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésében szereplő adatok alkalmazásával kell kitölteni.

Adatszolgáltatás jellege: a rovatba alapértelmezésben az 1-es szám kerül.

Ha a balesettel kapcsolatban új adat, tény merül fel, illetve a meglévő adatokban bármilyen változás áll be, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet kiegészíteni, módosítani kell. Ebben az esetben az adatszolgáltatás jellege rovatba a 2-es szám kerül. A módosított honvédelmi baleseti jegyzőkönyvön az 1-3. pontot és a módosítással érintett pontot kell kitölteni. A módosított honvédelmi baleseti jegyzőkönyvön a baleset részletes leírása rovatban kell jelölni, hogy mely rovatok változtak és milyen okból. A módosítást a 18. pontban az állományilletékes parancsnok az aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.

Szervezet kódja: a munkavédelmi hatóság által kiadott, a honvédelmi szervezetekre vonatkozó 6 számjegyű kódot kell feltüntetni.

Összlétszám kategória: Helyi egység létszám kategória:
1-100 főig 1 1-100 főig 1
101-500 főig 2 101-500 főig 2
501-1000 főig 3 501-1000 főig 3
1001-2000 főig 4 1001-2000 főig 4
2001-3000 főig 5 2001-3000 főig 5
3000 főtől 6 3000 főtől 6

Összlétszám kategória: a honvédelmi szervezet állománytáblája alapján rendszeresített létszám szerinti besorolás. Helyi egység létszám kategória: a sérült vonatkozásában a legkisebb helyi egység létszáma szerinti besorolás.

2. Címe, Telefon, Fax, E-mail: a honvédelmi szervezet alapító okiratában, a gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésében szereplő adatok felhasználásával kell kitölteni.

(B)

A sérült (munkavállaló) adatai

3. - Neve, rendfokozata, állománykategóriája

rendfokozat:

Kód Megnevezés
1 rendfokozat nélkül
11 közkatona
12 őrvezető
13 tizedes
14 szakaszvezető
21 pályakezdő altiszt
22 őrmester
23 törzsőrmester
24 főtörzsőrmester
25 zászlós
26 törzszászlós
27 főtörzszászlós
31 pályakezdő tiszt
32 hadnagy
33 főhadnagy
34 százados
35 őrnagy
36 alezredes
37 ezredes
41 dandártábornok
42 vezérőrnagy
43 altábornagy
44 vezérezredes
51 kormánytisztviselő
52 kormányzati ügykezelő
53 közalkalmazott
61 közfoglalkoztatott
62 munkavállaló
63 egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő
71 miniszter
72 államtitkár
73 helyettes államtitkár

állománykategória:

Kód Megnevezés
1 altisztjelölt
2 tisztjelölt
3 legénységi állomány
4 szerződéses altiszt
5 hivatásos altiszt
6 szerződéses tiszt
7 hivatásos tiszt
8 tábornok
9 önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos
10 önkéntes műveleti tartalékos
11 kiképzett tartalékos
12 közszolgálati tisztviselő, közalkalmazott
13 egyéb szervezett munkavégzés
14 állami vezető

A rubrikában ezt kell feltüntetni!

- Születési neve: személyazonosításra szolgáló okmány alapján

- Anyja neve: személyazonosításra szolgáló okmány alapján

- Beosztása (munkaköre): munkaköri leírás szerint

- TAJ szám: hivatalos okmány alapján

- Születési helye, ideje: személyazonosításra szolgáló okmány alapján

- Lakcím: személyazonosításra szolgáló okmány alapján

- Levelezési cím: a munkavállaló adatszolgáltatása alapján

- Elektronikus elérhetőség: a munkavállaló adatszolgáltatása alapján

4. A balesetkor végzett tevékenység/feladat ellátásához előírt szakképzettség, illetve ennek megléte (az első négyzetben):

igen 1
nem 2
nem szükséges 3

Szakképzettség szükségessége esetén a végzett tevékenységben szerzett gyakorlat ideje (a második négyzetben):

0-3 hónap 1
3-6 hónap 2
6 hónapon túl 3

A baleset körülményeinek meghatározása:

Szervezett munkavégzés során (pl. beosztással kapcsolatos feladatok, kiképzések, honvédek esetében szolgálati időben történő, fizikai állapot fenntartása érdekében végzett, elrendelt sporttevékenység) 01
Szervezett munkavégzéssel összefüggésben (pl. anyag-, szerszámvételezés, tisztálkodás, étkezés, honvédek esetében a szolgálati időben történő, nem elrendelt, szolgálati helyen végzett sporttevékenység) 02
Szolgálatra való felkészülés során [pl. honvédek esetében a szolgálati időn túl történő, fizikai állapot fenntartása érdekében végzett sporttevékenység (futás) a szolgálati helyen] 03
Szolgálatra való felkészüléssel összefüggésben folytatott tevékenység során [pl. honvédek esetében a szabadidős sporttevékenység (foci) szolgálati helyen] 04
A szállás, lakás és a munkahely közötti közlekedés közben (kivéve a munkáltató saját vagy általa bérelt, a munkavállaló saját, engedéllyel használt járművével) 05

(C)

A baleset időpontja és részletes leírása

5. A baleset időpontja (év, hónap, nap, óra, perc, hét napja):

év, hónap (01-től 12-ig), nap (01-től 31-ig)

óra, perc (24 órás időszámítás szerint kell kódolni 01-től 24 óráig)

hétfő - H

kedd - K

szerda - SZ

csütörtök - CS

péntek - P

szombat - SO

vasárnap - V

6. A baleset részletes leírása részt a baleseti kivizsgálás megállapításai alapján - a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 13. § (2) bekezdésére is figyelemmel - kell kitölteni.

Itt kell a baleset tényleges lefolyását leírni (hogyan történt maga a baleset), tömören és egyértelműen rögzíteni a balesettel kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt, cselekvést, így különösen:

- a baleset helyszínét (pl. szakipari műhelyek; közlekedés, szállítás, tárolás területei; munkahelyek pályához kötött járműveken; gyakorlóterek, sportkombinátok részei; lakóterület mint munkahely),

- a sérült tevékenységét a baleset idején (pl. fűrészelés, öntözés, takarítás, úttisztítás, kézi anyagmozgatás, lövészet, közelharc kiképzés, repülési feladat, vezetési gyakorlat),

- valamint azt, hogy volt-e - ha igen, akkor milyen mértékben - szerepe a baleset bekövetkezésében

= munkaeszköznek (pl. gép, biztonsági berendezés, fegyver, harcjármű, kéziszerszám),

= anyagnak (pl. fa, műanyag, textília, lőszer, robbanóanyag),

= környezeti tényezőnek [összefüggött-e a munkavégzéssel, vagy attól független volt, miben nyilvánult meg (pl. hibás lépcső, robbanás, világítás, zaj hatása, elektromos áram, kőomlás, oxigénhiány)] vagy

= személyi tényezőnek (szakképzetlenség, kioktatás hiánya, gyakorlatlanság, egészségi alkalmatlanság, alkoholos befolyásoltság, gyógyszer, kábítószer hatása, egyéb abnormális élettani hatás, figyelmetlenség, fegyelmezetlenség, szabályszegő magatartás).

A baleset jellegét jelölő kódnégyzetbe, ha

honvédelmi baleset 1
munkába, lakásra (szállásra) menet (honvédelmi úti) 8
az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátás igénybevétele során 9

kódszám kerül.

Honvédelmi úti baleset esetén a baleset részletes leírása rovatban fel kell tüntetni az állományilletékes parancsnok által igazolt munkaidő kezdetét és végét. Tartalmaznia kell az útvonalat a lakástól a munkahelyig, megnevezve azt a pontos helyet, ahol a baleset bekövetkezett. Ki kell térni arra, hogy a közlekedés során indokoltan megszakította-e a sérült az utazást.

Az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátás igénybevétele során bekövetkezettnek kell tekinteni azt a balesetet, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetve a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

A baleset leírása külön lapon folytatható!

(D)

A baleset adatai

7. A baleset helye:

Kód Hely megnevezése
1 iroda jellegű épületben
2 szállás jellegű épületben
3 műhely/karbantartó, javító jellegű épületben
4 raktár jellegű épületben
5 konyha/éttermi jellegű épületben
6 sportobjektum (tornaterem, -csarnok, uszoda stb.) épületében
7 lőtér (pincelőtér)
8 egészségügyi létesítményben
9 egyéb épületben
21 kiképzési létesítményben épületen kívül (akadálypálya stb.)
22 közlekedési útvonalon
23 felvezetési, járőrözési útvonalon
24 alakuló téren
25 sportpályán
30 kiképző bázison
40 gyakorló-, lőtéren
50 terepen, földúton
60 közúton
70 közterületen épületen belül
80 közterületen épületen kívül
90 egyéb helyen (vasúton, vízen)

8. A 8. pont adatait a honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálat jelentése alapján kell kitölteni!

A sérülés megnevezése (magyarul): a végtagok esetében a bal/jobb, illetve ujjsérülésnél a sérült ujj konkrét megnevezése szükséges pl. bal kéz III. ujj.

- A sérülés BNO kódja: a jegyzék alapján.

- A sérült testrész:

Kód Megnevezés
00 A sérült testrész nem határozható meg
11 Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények
12 Arc
13 Szem(ek)
14 Fül(ek)
15 Fog(ak)
18 Többszörös fejsérülés
19 Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése (pl. homlok, orr, állkapocs, halánték, tarkó, fej izmai)
21 Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt
29 A nyak fent nem említett egyéb részei (pl. nyakszirt, a nyak izmai)
31 Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt
39 A hát fent nem említett egyéb részei
41 Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt
42 Mellkasi terület a belső szervekkel
43 Medence és has a belső szervekkel
48 Törzs több helyen sérült
49 A törzs fent nem említett részei
51 Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont)
52 Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is)
53 Kéz (benne tenyér, kézfej)
54 Ujj(ak)
55 Csukló
58 Felső végtagok több helyen sérültek
59 A felső végtagok fent nem említett egyéb részei
61 Csípő és csípőízület
62 Láb a térdekkel (benne comb és alsó lábszár)
63 Boka
64 Lábfej (talp is)
65 Lábujj(ak)
68 Alsó végtagok több helyen sérültek
69 Az alsó végtagok fent nem említett egyéb részei (pl. farizom, az alsó végtag izmai, Achilles-ín)
71 Egész test (általános szervezeti hatások)
(A test jelentős része sérülést szenvedett pl. égési, fagyás sérülés)
78 A test több része sérült
99 A test fent nem említett egyéb részei

- A baleset súlyossága:

Kód Megnevezés
1 Nem súlyos szolgálatképesség csökkenést okozó baleset, a munkaképtelenség időtartama 0 nap
2 Nem súlyos baleset, a munkaképtelenség időtartama 1-3 nap
3 Nem súlyos baleset, a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 napot
4 Nem súlyos csonkulással járó baleset
10 Súlyos csonkulásos baleset
11 Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás
12 Valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztésével, illetve jelentős mértékű károsodásával járó baleset
13 Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó baleset
14 A beszélőképesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral járó baleset
15 Halálos baleset

- Munkaképtelenség időtartama (nap): a kiesett napok számát az ambuláns napló, illetve a táppénzes papír adatai alapján kell beírni, alapvetően az egészségügyi szabadságon töltött napok számát jelenti. Ha a munkaképtelenség időtartama a honvédelmi baleseti jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg, a harmadik kódnégyzetbe „A” betűjelzést kell beírni. A munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően haladéktanul gondoskodni kell a munkaképtelen napok számát közlő módosító honvédelmi baleseti jegyzőkönyv megküldéséről.

- Szolgálatképesség csökkenés időtartama (nap): A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 2. § 14. pontja alapján kizárólag a felmentésre vonatkozó napok számát kell rögzíteni, az egészségügyi szabadság napjainak számát nem kell itt megjeleníteni.

(E)

A balesettel kapcsolatos egyéb információk

9. A baleset fajtája:

általános katonai kiképzés 1
szakkiképzés 2
munka/szolgálati tevékenység 3
közlekedés 4
sport 5
egyéb 6
úti 7

Szövegesen is kitöltendő!

10. A sérült tevékenysége a baleset idején:

Kód Megnevezés
11 alaki kiképzés
12 általános harcászati kiképzés
13 általános lőkiképzés
14 egyéb általános kiképzés
21 harc- és gépjárművezetési kiképzés
22 lőkiképzés
23 szakharcászat
24 fegyvernemi szakkiképzés
25 ejtőernyő, repülő szakkiképzés
26 komplex összfegyvernemi gyakorlat
27 egyéb szakkiképzés
31 24 órás szolgálat
32 fegyverkarbantartás
33 mentés, műszaki mentés, katasztrófa- és kárelhárítás
34 bemutató foglalkozás
35 munkaeszköz telepítése, felállítása, bontása
36 hadfelszerelés telepítése, felállítása, bontása
37 munkaeszköz használata
38 hadfelszerelés használata
39 munkaeszköz karbantartása, technikai javítása
40 hadfelszerelés karbantartása, technikai javítása
41 munkaeszköz technikai kiszolgálása
42 hadfelszerelés technikai kiszolgálása
43 kézi megmunkálás
44 javítás
45 nyomdai szakmunka
46 vegyészeti szakmunka
47 építőipari szakmunka
48 irodai munkák
49 gyógyító munka
50 konyhai munka
51 egyéb munka
52 kézi anyagmozgatás
53 gépi anyagmozgatás
54 őrzés-védelem
55 takarítás (külső, belső körlet)
56 parkápolás
57 beosztással járó feladatok
58 munkával kapcsolatos gyalogos helyváltoztatás
71 harcjármű közlekedés
72 szolgálati gépjármű közlekedés
73 egyéb jármű közlekedés
74 közösségi közlekedés
75 polgári jármű közlekedés
76 gyalogos közlekedés
77 egyéb (vasúti, vízi, légi) közlekedés
81 előírt sportfoglalkozás
82 kiképzési sport
83 tömegsport
84 igazolt versenysport (edzés)
85 honvédségi szervezésű sportversenyek
86 szabadidős sport (egyéni edzés)
91 objektumon belüli helyváltoztatás
92 létfenntartó tevékenység (étkezés, tisztálkodás stb.)
93 egészségügyi ellátásban való részvétel
94 pihenés, egyéni szórakozás
95 egyéb tevékenység
96 társadalombiztosítási ellátás igénybevétele
101 gyalogos közlekedés
102 polgári személyi jármű közlekedés
103 közösségi közlekedés
104 magán gépjármű közlekedés

Szövegesen is kitöltendő!

11. A baleset fő, illetve elsődleges oka:

Megnevezés Kód
előírás, szabály (technológia) megsértése 1
alkoholos befolyásoltság 2
kábult, bódult állapot 3
egyéb abnormális élettani hatás 4
sietség, kapkodás 5
gyorshajtás 6
elsőbbségadás elmulasztása 7
egyéb járművezetői hiba 8
más személy közrehatása 9
személyi alkalmatlanság 10
munkavédelmi oktatás hiánya 11
munkavédelmi vizsgáztatás hiánya 12
szakképzetlenség 13
gyakorlatlanság 14
fegyelmezetlenség 15
helytelen testtartás 16
hibás vezetői döntés 17
hibás munkavállalói döntés/figyelmetlenség 18
emberi mulasztás, felelőtlenség 19
egyéb személyi hiba 20
anyag hiba 31
nem megfelelő munkaeszköz, hadfelszerelés használata 32
szigeteletlen munkaeszköz használata 33
alkalmatlan munkaeszköz használata 34
egyenetlen járófelület 35
csúszós járófelület 36
nedves járófelület 37
havas, síkos járófelület 38
egyéni vagy katonai védőeszköz mellőzése 39
egyéni vagy katonai védőeszköz alkalmatlansága 40
jelzőberendezés hiánya 41
jelzőberendezés működésképtelensége 42
vészjelző/-leállító berendezés hiánya 43
vészkikapcsoló berendezés működésképtelensége 44
biztonsági berendezés hiánya 45
biztonsági berendezés működésképtelensége 46
(vész)kijárat lezárása, eltorlaszolása 47
közlekedési útvonal szűkítése 48
közlekedési útvonal eltorlaszolása 49
zaj, rezgés 50
nem megfelelő megvilágítottság 51
munkahely, munkaeszköz instabilitása 52
nem megfelelő munkahely-kialakítás 53
környezeti hiba 54
tisztálkodási feltételek hiánya 55
nem megfelelő tisztálkodási feltételek 56
elsősegélynyújtás tárgyi feltételeinek hiánya 57
étkezési feltételek hiánya 58
étkezési feltételek nem megfelelősége 59
egyéb tárgyi hiba 60
munkafeladat pontatlan meghatározása 71
túlzott rutin, monotónia 72
egyenetlen terhelés 73
túlterhelés 74
alulterhelés 75
megerőltetés 76
fáradtság 77
időkényszer 78
munkahelyi rend hiánya 79
takarítás hiánya 80
hulladékelszállítás hiánya 81
csoportos tevékenység szervezetlensége 82
egyéb szervezési hiba 83
időjárási körülmények 91
terepviszonyok 92

Szövegesen is kitöltendő!

12. A baleset további okai: A 11-es rovat kódszámainak felhasználásával. Szövegesen is kitöltendő!

A baleset további oka nem lehet azonos az 11-es rovatban megjelölt, a baleset fő, illetve elsődleges okával.

13. - A baleset anyaga, eszköze:

Megnevezés Kód
fegyver 1
lőszer, robbanó anyag 2
harcjármű 3
haditechnikai eszköz 4
repülő, ejtőernyő 5
szolgálati gépjármű 6
egyéb jármű 7
hadfelszerelés 8
gép 9
készülék 10
szerszám 11
berendezés 12
részegység, alkatrész, fődarab 13
nyílászáró szerkezet 14
bútor, épület berendezés, felszerelés 15
sporteszköz 16
lépcső, járófelület 17
terep 18
súlyos tárgy 19
éles, hegyes tárgy 20
gőz, forró víz, jég 21
alacsony vagy magas hőmérsékletű tárgy 22
veszélyes anyagok és keverékek 31
mikroorganizmus 41
rovarcsípés 42
állat harapása, támadása 43
növény általi szúrás, vágás, horzsolás 44
eszköz nélkül 51

Szövegesen is kitöltendő!

- A baleset természete:

Megnevezés Kód
lövés 01
robbanás 02
járművek ütközése 03
járműfelborulás 04
gázolás 05
kivetés/kifröcskölés 06
zúzódás 07
vágás vagy levágás 08
behúzás vagy befogás 09
összenyomás, becsípődés 10
súrlódás vagy dörzsölés 11
ütés/lökés 12
injektálás 13
nyírás 14
szúrás vagy átszúrás 15
fojtás/fulladás 16
gyűrű- (ékszer-) beakadás 17
áramütés 18
megolvadt részecskék kidobása/kilövése 19
kiesés, leesés 20
csúszás, (el)esés 21
botlás 22
égés 23
fagyás 24
hideg vagy meleg hatás 25
hőforrások sugárzása miatti sérülések 26
leforrázás 27
maró anyag hatása (marás) 28
mérgezés 29
halláscsökkenés 30
fülzúgás 31
légzési nehézségek, fulladás 32
tűz 33
érzékenységnövekedés 34
kiszáradás, tudatvesztés 35
egyensúlyvesztés 36
sokk 37
megerőltetés 38
csípés, harapás 39
egyéb esemény 40

Szövegesen is kitöltendő!

14. A biztonsági- és jelzőberendezések, egyéni és katonai védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága:

Megnevezés Kód
Alkalmas, rendeltetésszerűen használták 01
Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták 02
Alkalmas, nem használták 03
Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták 04
Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen használták 05
Alkalmatlan, nem használták 06
Szükséges, nem volt 07
Nem szükséges 08
Nem szükséges, volt 09

15-17. Értelemszerűen kitöltendő.

18. Az állományilletékes parancsnok döntése és intézkedései szövegesen kerül kitöltésre. Állományilletékes parancsnok döntése minden esetben tartalmazza, hogy a balesetet honvédelmi/honvédelmi úti balesetnek tekinti. A baleset leírása, a baleseti ok, okok megállapításai alapján - a későbbi balesetek megelőzése érdekében - a tett intézkedést, intézkedéseket kell beírni, megkülönböztetve a személyi, szervezési és tárgyi intézkedéseket. A meghatározott intézkedések mellé a konkrét feladat egyértelmű megnevezése, a végrehajtásért felelős és a határidő feltüntetése szükséges.

A név, rendfokozat rovatot - az azonosíthatóság miatt - olvashatóan kell kitölteni.

A záradékot értelemszerűen, az ügyviteli szabályok és honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell kitölteni.

A felügyelői észrevételek, intézkedés rovatot a munkavédelmi hatóság tölti ki.

4. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez * 

FEJRÉSZ ...................... példány
Nyt. szám:

ÉRTESÍTÉS
a BEJELENTETT BALESET ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Név: ............................................................................ Szül. év, hó, nap: ..........................................

Anyja neve: ........................................................................................................................................

Tájékoztatom, hogy az Ön által bejelentett, ............................................................ -n bekövetkezett balesetének körülményeit a rendelkezésemre álló adatok, információk alapján kivizsgáltam, és megállapítottam, hogy az

nem honvédelmi baleset.

Az értesítés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz címzett, de hozzám benyújtott panasszal élhet.

INDOKOLÁS

A vizsgálat megállapításainak rövid leírása:

[Pl. az esemény lakásán, szállásán, munka/szolgálati időn kívül következett be a baleset.]

A tényállást bizonyító eszközök (a sérült előadása, munkatársak beszámolója, egyéb iratok stb.):

A fentiek alapján ........................................................ év, .................................. hó, ...........-n bekövetkezett balesetét nem tekintem a 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerinti honvédelmi balesetnek.

Kelt: ............................................................................

P. H.

.................................................................

állományilletékes parancsnok

Készült: 2 példányban

Egy példány: lap

Ügyintéző (tel.):

Kapják: 1. sz. pld.: Sérült

2. sz. pld.: Irattár

5. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

FEJRÉSZ

Nyt. szám:

.......................................................

(név)

................................................

(lakóhely)

Tárgy: Tájékoztató kárigény előterjesztésének lehetőségéről

Tájékoztatom, hogy a .............................................................................................-n történt balesetével összefüggésben kárigényt terjeszthet elő a bekövetkezett kárának megtérítése érdekében, különösen a dolgaiban bekövetkezett károk, a felmerült költségek és a kiadások, valamint az elmaradt jövedelem (kereset) megtérítését kérheti.

A kártérítési igénye 3 évben belül érvényesíthető. Ezen belül a jövedelem (kereset) elmaradását, kiesését legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg igényelheti.

Kérelmét parancsnokságomhoz kell írásban benyújtani a csatolt nyomtatvány felhasználásával. Az egyes követeléseit jogcímenként, tételesen és összegszerűen jelölje meg, és a kérelemhez csatolja az igény jogszerűségét alátámasztó bizonyítékokat.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Magyar Honvédség által a személyi állomány (hivatásos és szerződéses állomány, közalkalmazottak, kormánytisztviselők és fizikai alkalmazottak) részére megkötött csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés alapján a károsultnak lehetősége van biztosítási igényérvényesítésre is. A biztosítás alapján a biztosító baleseti halál, baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás, illetve természetes halál esetére nyújt kárszolgáltatást a biztosított/örökös részére.

A Magyar Honvédség által az állomány tagjának fizetendő kártérítés összegéből le kell vonni azt az összeget, amelyhez az állomány tagja a Honvédség által a javára megkötött biztosítás révén jut [a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 191. § cd) pont].

A biztosítási igény érvényesítése a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervén keresztül történik.

Kérelme összeállításához - igény esetén - a parancsnokság segítséget nyújt Önnek.

.................................., .............................................

.............................................................

állományilletékes parancsnok

Figyelmeztetés:

Ha ezt a felhívást az állományilletékes parancsnokától kapta, de az esetleges kártérítési kérelmének előterjesztése előtt leszerelték, ezt követően kérelmét már a lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítési parancsnoksághoz nyújtsa be.

Elmaradt jövedelem:

Elmaradt jövedelemként azt a kárt kell megtéríteni, amely a károsultat azáltal éri, hogy a sérelemből származó munkaképtelensége, illetve munkaképesség csökkenése miatt elesik keresetétől, illetve a sérelem előtti keresetét nem éri el. Meg kell téríteni továbbá azt az összeget is, melynek elvesztését a károsult a sérelemből eredő jelentős testi fogyatékossága ellenére rendkívüli munkateljesítménnyel hárított el.

A munkaviszony körében elmaradt jövedelemként meg kell téríteni mind a természetben, mind a pénzben megállapított elmaradt munkabért, továbbá azokat az egyéb rendszeres szolgáltatásoknak (pl. egyenruha, nem bérjellegű természetbeni juttatások) a pénzbeni értékét, amelyre a károsult a munkaviszony alapján a munkabéren kívül jogosult, ha azokat a sérelem bekövetkezését megelőzően rendszeresen igénybe is vette. Nem kell megtéríteni azoknak a szolgáltatásoknak az értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak munkavégzés esetére járnak (pl. a védőétel, védőital, munkaruha, védőruha értékét).

A munkaviszonyon kívül elmaradt jövedelemként a sérelem folytán elmaradt egyéb rendszeres keresetet kell megtéríteni. Az elmaradt kereset megállapításánál nem vehető figyelembe a költségtérítés címén kapott összeg.

Dologi kár:

A károsultnak mindazt a kárát meg kell téríteni, ami a sérelem folytán ruházatában, használati tárgyaiban vagy a nála lévő egyéb dolgaiban keletkezett.

A dolog értékét a beszerzéskori új ár alapján - az elhasználódás mértékét is figyelembe véve - kell megállapítani.

Ha a dologban okozott kár az érték csökkenése nélkül javítható, kártérítésként a javítási költséget kell megállapítani.

Költség és kiadás:

E címen a károsult költségeit és kiadásait kell megtéríteni, amelyek a sérelem következményeinek elhárításához szükségesek (feljavított élelmezési költség, otthoni ápolással járó többletköltségek, szállítási költségek, többletfűtési költség stb.). Meg kell téríteni továbbá a sérelemmel kapcsolatos egyéb indokolt költségeit és kiadásait (pl. a hozzátartozók indokolt beteglátogatási költségét).

A hozzátartozók kára:

A károsult halála esetén a hozzátartozónak meg kell téríteni a sérelem folytán felmerült indokolt költségeit és kiadásait (pl. halálhírrel kapcsolatos kiadás, koszorú, gyászruha, sírkő költsége stb.).

A hozzátartozók az elveszített tartás erejéig kártérítést igényelhetnek.

Kártérítési járadék:

Ha a jövedelemkiesés, illetőleg a költség vagy kiadás tartós jellegű, általában havi járadékot kell megállapítani. Járadékot hat hónapnál régebbi időre visszamenőleg csak akkor lehet érvényesíteni, ha a jogosultat a követelés érvényesítésében mulasztás nem terheli. Három évnél régebbi időre visszamenőleg járadékigény nem érvényesíthető.

Nem vagyoni kártérítés:

Nem vagyoni kártérítést igényelhet a károsult (hozzátartozó), ha a károkozás a társadalmi életben való részvételét vagy egyébként életét tartósan vagy súlyosan megnehezíti.

Készült: példányban

Egy példány: 2 lap

Ügyintéző (tel.):

6. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez * 

7. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

Baleseti nyilvántartó

Fsz. A jegyzőkönyv száma A baleset időpontja A sérült A sérülés A kiesett Értesítés/ha-
neve; rendfokozata születési helye, ideje;
anyja neve
súlyossága megnevezése napok száma tározat száma
1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Vissza az oldal tetejére