A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés v) pontjában,

a 39. § (1) bekezdése és a 40. § (1) bekezdése tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 39. § (2), (4) és (7) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 39. § (3) bekezdése tekintetében a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény 11. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában,

a 39. § (8) és (9) bekezdése, a 40. § (4) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 63. § (3) bekezdésében,

a 39. § (11) és (12) bekezdése és a 40. § (6) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) és k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében,

a 39. § (13) bekezdése és a 40. § (8) bekezdése tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)–c) és i) pontjában,

a 39. § (14) és (15) bekezdése, valamint a 40. § (9) és (10) bekezdése tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában,

a 39. § (18) bekezdése és a 40. § (14) bekezdése tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében,

a 39. § (19) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 39. § (20) és (21) bekezdése és a 40. § (17) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 39. § (22) és (26) bekezdése és a 40. § (18) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 57. § (7) bekezdés b) pontjában,

a 39. § (27) és (32) bekezdése és a 40. § (19) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 40. § (2) és (21) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 40. § (11) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés y) pontjában,

a 40. § (16) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 40. § (20) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 41. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  E rendelet hatálya a támogatást nyújtókra, az általuk nyújtott állami támogatásokra, a támogatást folyósítókra, a támogatások kedvezményezettjeire, a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikk h) pontja szerinti érdekelt felekre és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) állami támogatásokkal kapcsolatos eljárására terjed ki.

(2) * 

(3) *  A miniszter az e rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján látja el.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. *  állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás vagy csekély összegű támogatásként

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.06.28., 45. o.) (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikke,

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke,

e) az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikke vagy

f) az (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet 3. cikke

[az a)–f) alpont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás,

1a. *  államháztartási szerv: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti jogalany,

1b. *  állami hitelintézet: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti olyan hitelintézet, amely felett valamely államháztartási szerv meghatározó befolyással rendelkezik,

2. *  ad hoc támogatás: támogatási programon kívül nyújtott támogatás,

2a. *  csoportmentességi rendeletek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet és az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet,

3. diszkont kamatláb: a különböző években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított projektek felmerült költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlő a referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével,

4. *  egyedi támogatás: a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikk e) pontja szerinti intézkedés,

5. egyéni referencia kamatláb: különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes hitelek, továbbá a változó kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól függően eltérő összehasonlító kamatláb,

5a. *  egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése, az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése és az (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet szerinti vállalkozás,

5b. *  elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

5c. *  elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás: az a vállalkozás, amely

a) az EUMSz 106. cikk (1) bekezdése alapján az állam által nyújtott különleges vagy kizárólagos jogot élvez, vagy

b) az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújt, és ezen tevékenységéért bármilyen formában állami támogatást vagy ellentételezést kap, feltéve, hogy más tevékenységet is végez,

6. elszámolható költségek: az egyes támogatási kategóriákra az uniós állami támogatási szabályokban e címen meghatározott költségek köre,

6a. *  erdészeti támogatás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekhez nyújtott állami támogatás,

6b. *  értékelési terv: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés a) pontja, a 702/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) pontja, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdés a) pontja, az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 1. cikk (7) bekezdés a) pontja vagy az Európai Bizottság támogatási intézkedést jóváhagyó állami támogatási tárgyú határozata alapján, az Európai Bizottság által közzétett vonatkozó módszertannak megfelelően elkészített dokumentum,

6c. *  halászati állami támogatás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.) (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre nyújtott állami támogatás,

6d. *  halászati és akvakultúra-termékek: az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek,

6e. *  feldolgozóiparhoz tartozó közvállalkozás: olyan közvállalkozás, amely éves árbevételének legalább 50%-a a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 10–33. ágazata szerinti tevékenységekből származik,

7. *  hivatalos bejelentés: a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 2. cikke szerinti bejelentés,

8. kedvezményezett: az a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás, amely az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti előnyben részesül vagy részesült,

9. *  kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás,

9a. *  kötelező adatszolgáltatás: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) honlapján (tvi.kormany.hu) elérhető dokumentumminta vagy elektronikus formanyomtatvány útján a miniszter részére történő adatszolgáltatás,

9b. * 

9c. *  közzétételi kötelezettség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja, a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdés c) pontja, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja, az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata vagy más uniós állami támogatási szabály szerinti közzétételi kötelezettség,

9d. *  közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás: a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó ad hoc támogatás vagy támogatási program keretében egyedi kedvezményezetteknek odaítélt támogatás,

9e. *  kizárólagos jog: jogszabály vagy államháztartási szerv döntése alapján egy vállalkozásnak nyújtott olyan jog, amelynek értelmében meghatározott földrajzi területen a vállalkozás kizárólagosan jogosult valamely szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység végzésére,

9f. *  közvállalkozás: olyan vállalkozás, amelyre államháztartási szerv meghatározó befolyást gyakorol,

9g. *  különleges jog: jogszabály vagy államháztartási szerv döntése alapján előre meghatározott objektív, arányos és diszkriminációmentes feltételek érvényesülése nélküli eljárás során meghatározott földrajzi területen, korlátozott számú vállalkozásnak nyújtott

a) olyan jog, amely alapján kettő vagy több vállalkozás jogosult valamely szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység végzésére,

b) olyan jog, amely felhatalmaz több egymással versenyző vállalkozást szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység végzésére, vagy

c) olyan előny, amely befolyásolja bármely más vállalkozás képességét az adott földrajzi területen azonos feltételek mellett ugyanannak a szolgáltatásnak nyújtására vagy ugyanannak a tevékenységnek végzésére,

10. *  létező támogatás: a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikk b) pontja szerinti támogatás,

10a. *  mezőgazdasági állami támogatás: az EUMSz I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges előállítására, a mezőgazdasági termékek feldolgozására vagy a mezőgazdasági termékek forgalmazására irányuló tevékenységekre nyújtott állami támogatás,

10b. *  kifizető ügynökség: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 7. cikke és a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 9–10. cikke alapján kijelölt Magyar Államkincstár,

10c. *  mezőgazdasági termék: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével,

10d. *  mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát: az egy termékágazat részére bármely három pénzügyi évet felölelő időszakban egyedi támogatásként vagy támogatási programból nyújtott támogatási intézkedések teljes halmozott összege, amely nem haladhatja meg az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében Magyarország számára meghatározott összeg 50%-át,

10e. *  mezőgazdasági termékek feldolgozása: a mezőgazdasági termékeken végzett minden olyan művelet, amelynél a művelet eredményeként létrejött termékek szintén mezőgazdasági termékeknek minősülnek, kivéve a gazdaságon belüli olyan tevékenységeket, amelyekkel az állati vagy növényi mezőgazdasági termékeket az első alkalommal való értékesítésre készítik elő,

10f. *  mezőgazdasági termékek forgalmazása: a mezőgazdasági termékekre irányuló értékesítés, értékesítésre való felkínálás, leszállítás vagy bármely más módon történő forgalmazás céljából való birtoklás vagy bemutatás, kivéve az elsődleges mezőgazdasági termelő által a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak való első értékesítést és bármely olyan tevékenységet, amely a mezőgazdasági termékeket ilyen első értékesítésre előkészíti; az elsődleges mezőgazdasági termelő által a végső fogyasztónak való értékesítés akkor minősül mezőgazdasági termékek forgalmazásának, ha ez a tevékenység külön erre a célra fenntartott helyiségben történik,

10g. *  meghatározó befolyás: olyan kapcsolat, amely révén a jogalany közvetve vagy közvetlenül

a) a vállalkozás jegyzett tőkéjében többségi részesedéssel rendelkezik,

b) a vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetve a szavazati jogok több mint ötven százalékával rendelkezik, vagy

c) egyébként jogosult a vállalkozás vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagjai többségének kijelölésére, megválasztására vagy visszahívására,

11. pályázat: a támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett pályázati felhívás, pályázati útmutató vagy pályázati kiírás a támogatási programban való részvételre,

12. *  prenotifikáció: a támogatási tervezet hivatalos bejelentését megelőző kapcsolatfelvétel az Európai Bizottsággal, a formanyomtatványok, a 794/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikkében előírt szükséges kiegészítő adatlapok és a vonatkozó bizottsági határozatokra való hivatkozás benyújtása a SANI rendszeren keresztül,

13. referencia alapkamatláb: az Európai Bizottság által az egyéves bankközi kínálati kamatláb alapján meghatározott mérték, amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont kamatláb és a visszafizettetési kamatláb számításának alapja,

14. *  SANI rendszer: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján közzétett honlapon, a miniszter által biztosított bejelentkezési névvel és jelszóval elérhető, a támogatást nyújtó által kitöltendő, az Európai Bizottság felé benyújtandó elektronikus, webalapú formanyomtatványokból álló rendszerek a támogatási tervezetekről, támogatási intézkedésekről,

15. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,

16. *  támogatási program: a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikk d) pontja szerinti intézkedés,

17. támogatást folyósító: az állami támogatásnak a támogatás kedvezményezettjéhez történő eljuttatásának pénzügyi lebonyolításában részt vevő szerv,

18. támogatást nyújtó: az egyedi támogatás odaítéléséről döntő vagy a támogatási program, illetve a pályázat elkészítéséért felelős szerv vagy személy,

19. támogatástartalom: a kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak a 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke,

19a. *  vadgazdálkodási állami támogatás: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekre nyújtott állami támogatás,

19b. *  vidékfejlesztési állami támogatás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i, 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) és a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet] vonatkozó cikkei szerinti állami támogatás,

20. *  visszafizettetési kamatláb: a 794/2004/EK bizottsági rendelet 9–11. cikkében foglaltak szerint megállapított kamatláb,

21. *  termékágazat: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 20-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés a)–w) pontjában szereplő ágazat,

22. *  uniós joggal összhangban levő támogatási intézkedés: a létező támogatás, továbbá a csoportmentességi rendeletek, a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek, valamint a 19. § szerinti jogi aktusokra figyelemmel a miniszter által jóváhagyott támogatási program vagy ad hoc támogatás,

23. *  uniós joggal összhangban levő támogatási program: a létező támogatásnak minősülő, továbbá a csoportmentességi rendeletek, a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek, valamint a 19. § szerinti jogi aktusokra figyelemmel a miniszter által jóváhagyott támogatási program.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ÁTLÁTHATÓVÁ TÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖVETELMÉNYEK

3. § (1) *  A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó, az uniós joggal összhangban levő támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza

a) a támogatást nyújtó megnevezését,

b) az állami támogatás célját, azon belül az 1. melléklet szerinti támogatási kategóriánként

ba) az állami támogatás formáját,

bb) az állami támogatás maximális mértékét a támogatási intenzitás vagy a támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében kifejezve,

bc) az állami támogatás maximális mértékét a támogatási intenzitás vagy a támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében kifejezve több forrásból igényelt állami támogatások esetében,

bd) a kedvezményezettek körét,

be) a saját forrás mértékét,

bf) az elszámolható költségek körét,

bg) az egyedi támogatás, illetve a támogatási program hatályát,

bh) a támogatási program esetében az abból történő támogatásnyújtást kizáró feltételeket,

bi) az egyedi támogatás, a támogatási program, vagy az az alapján megkötött támogatási szerződés megsértésének szankcióit,

bj) *  az adott támogatási kategóriára vonatkozó uniós állami támogatási szabályokat és a szabályok által előírt egyéb információkat,

bk) *  mely ágazatokra (TEAOR) terjed ki,

c) *  tartalmaz-e a tervezet működési támogatást,

d) *  a kijelölt kapcsolattartó szervezeti egység megnevezését és a kapcsolattartó személy elérhetőségeit (postacím, telefonszám és elektronikus levélcím)

da) a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentés,

db) *  a 18/A–18/D. § szerinti tájékoztatási, jelentéstételi és közzétételi kötelezettség

dc) * 

dd) * 

teljesítése vonatkozásában,

e) *  az egyedi támogatás vagy a támogatási program

ea) tervezett átlagos éves költségvetését és

eb) teljes költségvetését.

(2) A támogatási tervezetben az állami támogatás formája különösen vissza nem térítendő és visszatérítendő pénzeszközök nyújtásaként, kamatmentes hitelként, kedvezményes kamatozású hitelként, kamattámogatásként, kedvezményes feltételű kezességvállalásként, állami tőkejuttatásként, adókedvezményként, adóalap-kedvezményként, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatásként, ingatlanjuttatásként, követelésről való lemondásként, tartozásátvállalásként, kedvezményes bérletként vagy kedvezményes lízingként határozható meg.

(3) *  Ha uniós jogi aktus másként nem rendelkezik, nem fizethető ki támogatás azon szervezet részére, amely a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozata alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének.

(4) *  Ha a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adatok bármelyike megváltozik, erről a támogatást nyújtó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás időpontját követő tizenöt napon belül tájékoztatni a minisztert.

4. § *  (1) *  A támogatást nyújtó az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról és a támogatás odaítélésének az időpontjáról.

(2) Ha a támogatási program, egyedi támogatás, pályázati felhívás, közjogi szervezetszabályozó eszköz olyan több jogcímen nyújtható állami támogatást tartalmaz, amelyet több támogatást nyújtó szerv ítél oda, úgy a támogatási program vagy az egyedi támogatás összesített támogatástartalmáról az állami támogatást elsőként odaítélő szerv vezet nyilvántartást a vonatkozó támogatási összegekről és támogatási intenzitási mértékekről szóló uniós jogi aktusokban foglaltak betartása érdekében.

5. § (1) *  Az azonos elszámolható költségekhez igénybe vett összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott mértéket.

(2) * 

6. § (1) *  Ha uniós állami támogatási szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem részesülhet állami támogatásban.

(1a)–(3) * 

(4) * 

(4a) *  Ha uniós állami támogatási tárgyú szabály másként nem rendelkezik, a vállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha legalább az alábbi kategóriák egyikébe beletartozik: * 

a) *  olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,

b) *  olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,

c) *  olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható, * 

d) olyan vállalkozás, amely * 

da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy

db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,

e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.

(4b) *  A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a (4a) bekezdés a) és b) pontját nem kell alkalmazni * 

a) a kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozások esetében és

b) *  a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság szempontjából a 651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelő olyan kis- és középvállalkozások esetében, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő hivatalos átvilágítása alapján kockázatfinanszírozási befektetésre jogosult.

(5)–(8) * 

III. FEJEZET

ÁLLAMI TÁMOGATÁST TARTALMAZÓ TERVEZETEK BEJELENTÉSÉNEK ÉS A MINISZTER EZZEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAI * 

3. A bejelentésre vonatkozó közös rendelkezések

7. § (1) *  A támogatást nyújtónak a támogatási tervezetet – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – be kell jelentenie a miniszter részére.

(2) *  Az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét csak a miniszter 11. § (1) bekezdése szerinti állásfoglalása kiadását, vagy – az Európai Bizottság felé történő bejelentési kötelezettség esetén – az Európai Bizottság által elektronikus úton küldött, a bejelentés megtörténtéről szóló visszaigazolás támogatást nyújtó általi kézhezvételét követően lehet közigazgatási egyeztetésre bocsátani vagy helyi önkormányzat képviselő-testületének benyújtani.

(2a) *  Ha a támogatást nyújtó a miniszter jóváhagyásának megszerzését követően a támogatási tervezet, vagy a hatályba lépett támogatási intézkedés 3. § (1) bekezdésében szereplő bármely elemét módosítja, a módosítás tervezetét köteles az (1) bekezdés szerint ismételten bejelenteni.

(3) Az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezet

a) *  a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 4. cikk (2) vagy (3) bekezdése, vagy 9. cikk (3) bekezdése szerinti bizottsági határozat meghozataláig,

b) *  a 16. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter 16. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásának kézhezvételéig, illetve

c) *  ha az Európai Bizottság a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 9. cikk (4) bekezdése alapján feltételeket határoz meg, e feltételek teljesüléséig

nem léphet hatályba.

(4) *  Nem kell bejelenteni – a 18. § alá tartozó támogatások és a pályázatok kivételével – az uniós joggal összhangban levő támogatási programból nyújtott támogatást.

(5) *  A támogatási tervezet uniós állami támogatási szabályoknak való megfelelőségének biztosítása a támogatást nyújtó felelőssége.

8. § (1) *  A bejelentési kötelezettség teljesítéséért az a támogatást nyújtó felelős, aki a támogatási programot, egyedi támogatást tartalmazó dokumentum, különösen jogszabály, okirat vagy határozat elkészítéséért felel.

(2) A bejelentés

a) *  a csoportmentességi rendeletek, illetve csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek hatálya alá tartozó támogatási tervezetek esetében a támogatási tervezet egy példányának,

b) az Európai Bizottság részére történő bejelentést igénylő támogatások esetében a támogatási tervezet egy példányának, valamint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványok

benyújtásából, és azok elektronikus formátumának a tvi@me.gov.hu címre történő megküldéséből áll. * 

9. § (1) *  Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, e tényről a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül értesíti a támogatást nyújtót.

(2) *  Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a miniszter (1) bekezdés szerinti megállapításával, a minisztertől írásban kérheti, hogy a támogatási tervezetet a miniszter az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére jelentse be, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.

(3) *  Ha a bejelentett támogatási tervezetből egyértelműen nem állapítható meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a támogatási tervezetet a miniszter az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére a támogatást nyújtó egyetértésével bejelenti, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.

10. § (1) *  A miniszter eljárása során – ésszerű határidő megjelölésével – kiegészítő információt kérhet a támogatást nyújtótól és a lehetséges kedvezményezettektől. Ebben az esetben a 9. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdésében és a 17. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidő a kiegészítő információ kézhezvételétől kezdődik.

(2) *  A miniszter a bejelentés során előzetes véleményt vagy állásfoglalást ad ki, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint értesíti a támogatást nyújtót. A 8. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 9. § (2) és (3) bekezdése szerinti, az Európai Bizottság felé történő bejelentés esetén a bejelentés megtörténtét az Európai Bizottság által elektronikus úton küldött visszaigazolás igazolja a támogatást nyújtó felé.

(3) * 

4. A tagállami hatáskörben nyújtható támogatási tervezetekkel kapcsolatos eljárás * 

11. § (1) *  Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek, a csoportmentességi rendeletek, az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozik és a feltételeinek megfelel, állásfoglalást ad ki, amelyet a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül megküld a támogatást nyújtónak.

(2) *  Ha a támogatási tervezet csekély összegű támogatásnak minősül, a miniszter állásfoglalásában felhívja a támogatást nyújtót, hogy – a 4. §-ban foglaltakon túl – a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek szerinti, a kedvezményezettet terhelő speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről is tájékoztassa a kedvezményezettet.

(3) *  A csekély összegű támogatásokkal, valamint a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a támogatást nyújtó gondoskodik.

(4) A csekély összegű támogatások esetében a támogatást nyújtó gondoskodik az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatáshalmozódási szabályok betartásáról.

(5) *  A Bizottság kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, a 717/2014/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási (a továbbiakban együtt: agrár) és vidékfejlesztési állami támogatások esetében – a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletekben meghatározott, a Magyar Államkincstár mint Nemzeti Kifizető Ügynökség (a továbbiakban: kifizető ügynökség) által működtetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 26. § (1) bekezdés f) pontja, és a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2022. évi LXV. törvény) 13. § (1) bekezdés d) pontja szerint vezetett nyilvántartási rendszer alapján – az általa összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.

(6) *  Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások kedvezményezettjei vonatkozásában a (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése céljából * 

a) *  a kifizető ügynökség évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár és vidékfejlesztési állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) és a minisztert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,

b) *  a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a kifizető ügynökség a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatásban részesülő – kedvezményezettekről a kifizető ügynökség részére.

(7) *  Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére megküldendő támogatási kategóriáról és támogatástartalomról szóló értesítés adatait elektronikus formában köteles az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, a 717/2014/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás esetében a kifizető ügynökség részére is, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.

(8) *  Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (6) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, a 717/2014/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján – az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában – a kifizető ügynökség mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy csekély összegű támogatások nyújtásánál bármely hároméves időszakot tekintve

a) a kedvezményezett és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások vonatkozásában

aa) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdésében, a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2a) bekezdésében, és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek külön-külön ne kerüljenek túllépésre,

ab) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2a) bekezdésében rögzített felső határig halmozható,

ac) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatások együttes összege ne haladja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeget, és

ad) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, a 717/2014/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatások együttes összege ne haladja meg az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeget, továbbá

b) a mezőgazdasági, valamint a halászati csekély összegű támogatások halmozott összegei ne haladják meg a tárgyévben és az azt megelőző két naptári év tekintetében az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében, illetve a 717/2014/EU bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.

(9) *  Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, a 717/2014/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetében a támogatást nyújtó a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése előtt elektronikus úton megkeresi a kifizető ügynökséget, amely az (5) bekezdés szerinti nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára elektronikus úton adatot szolgáltat.

(10) *  Ha a támogatást nyújtó szerv a kifizető ügynökség által rendelkezésre bocsátott, (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer szerinti adatok alapján észleli, hogy az adott kedvezményezett vonatkozásában a (8) bekezdésben meghatározott feltételek a nyújtani tervezett agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások vonatkozásában nem teljesülnek, úgy a támogatást nyújtó szerv megtagadja a tervezett támogatás nyújtását.

11/A. § *  (1) Csekély összegű támogatásként nyújtott agrár és vidékfejlesztési állami támogatások esetében az alábbi, (2)–(12) bekezdések szerinti feltételeknek kell megfelelni.

(2) *  Ha a kedvezményezett más kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, a 11. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartási rendszerének hatálya alá tartozó támogatások esetében az általános, halászati és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a kifizető ügynökség részére elektronikus úton nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal – egy vagy több másik vállalkozáson keresztül – tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot elektronikus úton a kifizető ügynökség által kiadott közleményben meghatározott módon kell megtenni.

(3a) *  A kedvezményezett a támogatást nyújtó szervnek köteles nyilatkozni arról, hogy a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettségét teljesítette.

(4) *  Ha az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás változik vagy megszűnik, arról az érintett vállalkozások bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal történő csekély összegű támogatás igénylésekor a kifizető ügynökségnek elektronikus úton nyilatkozni.

(5) *  A kifizető ügynökség a 11. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartási rendszerben az egy és ugyanazon vállalkozásnak tekintendő kedvezményezetteket nyilvántartásba veszi és vonatkozásukban a 11. § (8) bekezdés a) pontja szerinti összegeket összevontan kezeli.

(6) *  A Polgári Törvénykönyv szerinti átalakulást, egyesülést, szétválást követően a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett köteles a kifizető ügynökség részére az átalakulás, egyesülés, szétválás tényéről elektronikus úton nyilatkozni.

(7) *  A kedvezményezett (6) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján a kifizető ügynökség a 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben * 

a) az egyesülő vállalkozások részére az egyesülés időpontjának évében, valamint az azt megelőző kettő üzleti évben megítélt valamennyi csekély összegű támogatását figyelembe veszi;

b) a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást a támogatott tevékenységet átvállaló vállalkozás tekintetében veszi figyelembe azzal, hogy ha nem állapítható meg, hogy mely vállalkozás veszi át a korábban csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet, a csekély összegű támogatást szétválással érintett új vállalkozások között a saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani.

(8) *  Ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 11. §-a szerinti kivételek alapján a kedvezményezett a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz vagy új üzleti évre tér át, arról a támogatás első alkalommal történő vagy az áttérést követően bármely csekély összegű támogatás igénylésekor a kifizető ügynökség részére elektronikus úton nyilatkozni köteles.

(9) *  A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, valamint a (6) és (8) bekezdésben foglalt nyilatkozattételi kötelezettség bármelyikének elmulasztása a 2007. évi XVII. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontja és a 2022. évi LXV. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valótlan tényközlésnek minősül.

(10) *  Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, a 717/2014/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás igénylésekor a kedvezményezett nyilatkozik a támogatást nyújtó szerv részére az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a támogatás igénylését megelőző három évben igénybe vett, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás mértékéről.

(11) * 

(11a) *  A kifizető ügynökség a kedvezményezett kérelmére a 2007. évi XVII. törvény 55/C. §-a és a 2022. évi LXV. törvény 24. §-a alapján hatósági bizonyítványt állít ki a 11. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő adatokról. A hatósági bizonyítvány kiállításához kapcsolódó eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Az elektronikus kapcsolattartásra tekintettel az eljárás során kiállított hatósági bizonyítvány közlése elektronikus úton történik.

(12) A kedvezményezett, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatás mértékéről szóló nyilatkozatnak a 11. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok minősülnek.

12. § (1) *  Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet – megfelelő módosítással – a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősülhet, a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak a támogatási tervezet módosítására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet a támogatást nyújtó megküldi a miniszternek. Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás * 

a) *  a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó és feltételeinek megfelelő támogatásnak minősül, a miniszter a 11. § alapján,

b) *  nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, de megfelel valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 14. § (1) bekezdése alapján,

c) *  nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, és nem felel meg valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján

jár el.

13. § (1) *  A támogatást nyújtó a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatás esetében a támogatási tervezet bejelentésével egyidejűleg kitölti a SANI rendszerben a csoportmentességi rendeletekhez tartozó formanyomtatványokat.

(2) *  A miniszter a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásról rendelkező támogatási tervezet, különösen jogszabály, illetve támogatási szerződés hatálybalépéséről

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdésének,

b) * 

c) *  az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdésének,

d) * 

e) *  a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdésének és az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdésének

megfelelően a támogatást nyújtó által kitöltött elektronikus, webalapú formanyomtatvány SANI rendszeren keresztül történő továbbításával értesíti az Európai Bizottságot.

4/A. *  Adókedvezmény, adómentesség formájában igénybe vett csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályok

13/A. § *  (1) Adókedvezmény, adómentesség formájában igénybe vett csekély összegű támogatás esetén az állami adó- és vámhatóság a támogatást nyújtó nevében a bevalláson biztosítja a 11/A. § (3a) bekezdése szerinti nyilatkozat kedvezményezett általi megtételét, továbbá a 11. § (9) bekezdésében foglalt feladat ellátása során – a bevallás feldolgozását megelőzően – megkeresi a kifizető ügynökséget, valamint a 11. § (10) bekezdése szerinti esetben – a bevallás kijavítás szabályait alkalmazva – eljár, és a kijavítás eredményeként a keretösszeg figyelembevételével megállapított adatokat tartalmazó bevallást feldolgozza.

(2) A kifizető ügynökség az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatása alapján az érvényesíteni kívánt támogatásnak megfelelő összeget a támogatási keretből a bevallás feldolgozásáról szóló értesítésig zárolja a 11. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartási rendszerben. Az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 133. § szerinti adatszolgáltatás keretében a kifizető ügynökség részére megküldi a feldolgozott bevallás szerinti támogatás adatait, amely alapján a kifizető ügynökség legfeljebb a zárolt összeg erejéig a végleges lekötést elvégzi, és a támogatás odaítéléséről szóló, a 4. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást az adatszolgáltatás beérkezésétől számított harminc napon belül elektronikus úton megküldi a kedvezményezett hivatalos elektronikus elérhetőségére.

(3) A bevallásban feltüntetett adókedvezmény önellenőrzéssel történő csökkentése esetén az állami adó- és vámhatóság az önellenőrzésről szóló bevallást feldolgozza, és a kifizető ügynökséget a (2) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja.

(4) A bevallásban feltüntetett adókedvezmény önellenőrzéssel történő növekedése esetén az állami adó-vámhatóság az (1) bekezdésben foglaltak szerinti megkeresésre kapott válasz beérkezését követően dolgozza fel az önellenőrzésről szóló bevallást.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt esetekben az állami adó- és vámhatóság az önellenőrzéssel érintett időszakról is tájékoztatja a kifizető ügynökséget, amely alapján a kifizető ügynökség az önellenőrzéssel érintett időszakra vonatkozó támogatási keretet veszi figyelembe.

(6) Adókedvezmény, adómentesség formájában igénybe vett, csekély összegű támogatásnak minősülő agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás esetén a támogatás odaítélésének időpontja a bevallás feldolgozásának időpontja, támogatástartalomnak a feldolgozott bevallásban szereplő támogatási összeg, támogatási kategóriának pedig a feldolgozott bevallásban megadott jogcím tekintendő.

(7) E § alkalmazásában a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításakor a bevallás, önellenőrzés esetén az eredeti bevallás benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam az irányadó.

5. A miniszter eljárása az Európai Bizottság részére történő bejelentést igénylő támogatási tervezetek esetén * 

14. § *  (1) *  A bejelentett támogatási tervezetet a miniszter a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Európai Bizottság részére történő prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre való alkalmasság szempontjából megvizsgálja.

(2) *  Ha

a) a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, vagy

b) a támogatást nyújtó a prenotifikációra alkalmas támogatási tervezet hivatalos bejelentését kéri, vagy

c) az uniós állami támogatási szabályok értelmében prenotifikáció nem szükséges, és a támogatási tervezet hivatalos bejelentésre alkalmas,

a miniszter a támogatási tervezetet és annak a támogatást nyújtó által – a miniszter kérésére angol nyelven – készített összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi az Európai Bizottságnak. * 

(3) *  Ha a prenotifikáció keretében az Európai Bizottság nem emel kifogást a támogatási tervezettel kapcsolatban, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz.

(4) *  Ha a prenotifikáció vagy hivatalos bejelentés keretében az Európai Bizottság a támogatási tervezettel kapcsolatban további adatot, információt, nyilatkozatot vagy egyéb kiegészítést (a továbbiakban együtt: kiegészítés) kér, a miniszter – ésszerű határidő megjelölésével – felhívja a támogatást nyújtót, hogy a támogatási tervezetet egészítse ki.

(5) *  A miniszter a támogatást nyújtótól kapott kiegészítés alapján az Európai Bizottság által is bejelentésre alkalmasnak minősített támogatási tervezetről – a kiegészítés kézhezvételétől számított harminc napon belül – a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz az Európai Bizottságnak.

15. § (1) *  Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a hozzá bejelentett támogatási tervezet nem egyeztethető össze az uniós állami támogatási szabályokkal vagy kiegészítésre szorul, és ezért az Európai Bizottság felé sem prenotifikáció megtételére, sem hivatalos bejelentésre nem alkalmas, előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak az uniós állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőség megteremtésére. A támogatást nyújtó az előzetes vélemény kézhezvételétől számított nyolc napon belül a miniszterrel a támogatási tervezetről egyeztetést kezdeményezhet.

(2) *  A támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet megküldi a miniszternek, valamint módosítja a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványt.

(3) Ha a miniszter a támogatási tervezetről megállapítja, hogy * 

a) prenotifikáció megtételére alkalmas, akkora 14. § (2) bekezdése szerint, ha hivatalos bejelentésre alkalmas, akkor a 14. § (5) bekezdése szerint a hozzá tett bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül jár el,

b) prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre továbbra is alkalmatlan, e tényről és arról, hogy a támogatási tervezetet az Európai Bizottságnak nem továbbítja, a hozzá tett bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíti a támogatást nyújtót.

(4) Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a miniszter (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapításával * 

a) *  prenotifikáció esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban kérheti a minisztert a prenotifikáció megtételére,

b) *  hivatalos bejelentés és hatályos, létező támogatási programnak nem minősülő támogatás esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat.

(5) *  A támogatást nyújtó (4) bekezdés a) pontja szerinti kérelme alapján a miniszter a támogatást nyújtó egyidejű értesítése mellett prenotifikáció keretében köteles a támogatási tervezetet az Európai Bizottságnak, a támogatást nyújtó által szolgáltatott adattartalommal és formában megküldeni.

(6) A támogatási tervezet Európai Bizottság részére történő hivatalos bejelentéséről a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Kormány egyedi ügyben hozott, nem nyilvános határozatban dönt.

16. § (1) *  Az Európai Bizottság támogatási tervezettel kapcsolatos határozatáról vagy arról a tényről, hogy az Európai Bizottság a prenotifikáció keretében vagy a 9. § (3) bekezdése szerinti esetben megállapította, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a miniszter értesíti a támogatást nyújtót.

(2) *  Ha az Európai Bizottság az állami támogatás engedélyezése tekintetében nem hoz határozatot a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott határidőn belül, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 4. cikk (6) bekezdése alapján értesíti az Európai Bizottságot.

(3) *  Ha az Európai Bizottság a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem hoz a támogatási tervezettel kapcsolatos döntést, a miniszter tájékoztatja a támogatást nyújtót, hogy az állami támogatás végrehajtható.

5/A. *  Az értékelési tervvel kapcsolatos eljárás

16/A. § *  (1) *  A támogatást nyújtó köteles értékelési tervet készíteni, és azt megküldeni a miniszternek, ha az 1. melléklet

a) 17.1.4., 17.5.1., 17.5.2., 17.5.4., 17.5.9., 17.5.10. és 17.6.1. pontjában, valamint – a 702/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti támogatás nyújtása esetén – a 17.5.3. pontjában, továbbá a 19.1., 19.2. (a 19.2.6. és 19.2.7. pont szerinti támogatási kategória kivételével), 19.4., 19.5., 19.8. (a 19.8.11. pont szerinti támogatási kategória kivételével), és 19.10. pontjában meghatározott támogatási kategóriák alkalmazása esetén

aa) a 7. § (1) és (2a) bekezdése szerinti bejelentés alapján a támogatási programnak az ezen támogatási kategóriákra vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy

ab) a támogatási program hatálybalépésétől eltelt időt figyelembe véve a támogatási programnak ezen támogatási kategóriái alapján odaítélt támogatás éves átlaga meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) 19.16. pontjában meghatározott támogatási kategóriák alkalmazása esetén

ba) a 7. § (1) és (2a) bekezdése szerinti bejelentés alapján a támogatási programnak az ezen, támogatási kategóriákra vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 200 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy

bb) a támogatási program hatálybalépésétől eltelt időt figyelembe véve a támogatási programnak ezen támogatási kategóriái alapján odaítélt támogatás éves átlaga meghaladja a 200 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(1a) *  Az 1. melléklet 19.15. pontja szerinti pénzügyi termékek mint támogatási programok esetén az (1) bekezdés szerinti értékhatár vizsgálatakor csak azt az InvestEU program létrehozásáról és az (EU) 2015/1017 rendelet módosításáról szóló, 2021. március 24-i 2021/523/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott európai uniós garancia tagállami részalapjához nyújtott hozzájárulást kell figyelembe venni, amelyet az adott pénzügyi termékre különítenek el.

(1b) *  Az értékelési terv készítési kötelezettségre, és az azzal kapcsolatos eljárásra az 1. melléklet

a) 14.3. pontja szerinti támogatási kategóriák alkalmazása esetén az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 12. cikkében – figyelemmel az 1. cikk (7) bekezdésében foglaltakra –,

b) 16.3.1.1., 16.3.1.4., 16.3.6.1–16.3.6.4., 16.3.6.6., 16.3.6.9. és 16.3.6.10. pontja szerinti támogatási kategóriák alkalmazása esetén az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdésében és 12. cikkében

meghatározott szabályok szerint kerül sor.

(2) A miniszter a véglegesített értékelési tervet a SANI rendszeren keresztül hivatalos bejelentés útján haladéktalanul továbbítja az Európai Bizottságnak.

16/B. § *  (1) Ha az Európai Bizottság a 16/A. § (2) bekezdése alapján megküldött értékelési tervet

a) *  – a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentés esetén – az új támogatási program hatálybalépésétől számított,

b) *  – a 7. § (2a) bekezdése szerinti bejelentés esetén – az értékelési tervnek az Európai Bizottság részére történt hivatalos bejelentéstől számított,

c) *  – a 16/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont bb) alpontja szerinti esetben – az átlagos éves odaítélt támogatás összegének a 150 millió eurós határérték meghaladásának időpontjától számított

hat hónapon belül nem hagyja jóvá, az értékelési terv alapjául szolgáló támogatási programból történő támogatás-odaítélést a támogatást nyújtó köteles az Európai Bizottság határozatának meghozataláig felfüggeszteni.

(2) A támogatást nyújtó abban az esetben is köteles az értékelési tervet megküldeni a miniszternek, ha az értékelési terv készítésének kötelezettségét az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata írja elő.

6. A miniszter pályázatok tervezetével kapcsolatos eljárása * 

17. § (1) *  A pályázat tervezetét a támogatást nyújtó a pályázat kiírása előtt legalább harminc nappal megküldi a miniszternek.

(2) *  Ha a miniszter megállapítja, hogy a pályázat tervezete nem felel meg az alapjául szolgáló támogatási program feltételeinek, a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított húsz napon belül az összeegyeztethetőség megteremtése érdekében tett javaslatait tartalmazó levelében felhívja a támogatást nyújtót annak módosítására.

(3) *  Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett pályázat tervezete megfelel az alapjául szolgáló támogatási program feltételeinek, a jóváhagyásról szóló levelét a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a támogatást nyújtónak. Ezt megelőzően a pályázat nem tehető közzé.

7. *  Az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó, uniós joggal összhangban levő támogatási programból nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás * 

18. § *  (1) *  Az uniós joggal összhangban levő támogatási programból előzetesen be kell jelenteni a miniszter részére a (2) és (3) bekezdés szerinti állami támogatásokat. A (2) bekezdésben meghatározott állami támogatások esetében a miniszter eljárására az 5. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A miniszter – jóváhagyás céljából – az Európai Bizottság részére bejelenti

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,

b) *  az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,

c) *  a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése és az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,

d) azt a bármely más állami támogatást, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettséget ír elő.

(3) A miniszter az uniós állami támogatási szabályok alapján tájékoztatja az Európai Bizottságot

a) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat szerint,

b) * 

c) bármely más állami támogatásról, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.

(4) Az uniós állami támogatási szabályok megkerülése érdekében a támogatási programok és a projektek nem darabolhatók fel.

7/A. *  Az Európai Bizottság részére történő speciális tájékoztatási és közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás

18/A. § *  (1) A támogatást nyújtó a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti a 651/2014/EU bizottsági rendelet

a) 11. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettségét,

b) 11. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét minden év április 30-áig,

c) 9. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét.

(2) A támogatást nyújtó a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti a 702/2014/EU bizottsági rendelet

a) 9. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségét,

b) 12. cikk (1) bekezdése szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét minden év április 30-áig,

c) 9. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét.

(3) A támogatást nyújtó az (EU) 2022/2472 rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti az (EU) 2022/2472 rendelet

a) 11. cikk (1) bekezdése szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettségét,

b) 11. cikk (2) bekezdése szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét minden év április 30-áig,

c) 9. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét.

(4) A támogatást nyújtó az (EU) 2022/2473 rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti az (EU) 2022/2473 rendelet

a) 11. cikk (2) bekezdése szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettségét,

b) 11. cikk (1) bekezdése szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét minden év április 30-áig,

c) 9. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét.

(5) A támogatást nyújtó az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét a 21. § (3) bekezdésében meghatározott módon.

(6) A támogatást nyújtó a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén a 20. § (5) bekezdésében meghatározott módon kötelező adatszolgáltatással teljesíti a 2012/21/EU bizottsági határozat 9. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettségét.

(7) A támogatást nyújtó az Európai Bizottság által Magyarországnak címzett határozata hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti

a) a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 26. cikke szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét minden év április 30-áig,

b) a bizottsági határozatban foglalt közzétételi kötelezettségét.

(8) A támogatást nyújtó az (1)–(4) és (7) bekezdésben említett jelentéstételi kötelezettséget a miniszter által meghatározott elektronikus formában és adattartalommal teljesíti.

(9) Ha uniós állami támogatási szabály – az (1)–(7) bekezdésben meghatározott jelentéstételi kötelezettségen túl – az Európai Bizottság részére történő éves beszámolási kötelezettséget ír elő, a támogatást nyújtó a beszámolót az uniós állami támogatási szabályban meghatározott adattartalommal, elektronikus formában minden év április 30-áig, egyedi bizottsági határozat esetében a bizottsági határozatban megjelölt határidő előtt harminc nappal megküldi a miniszter részére.

(10) A támogatást nyújtó az (1) bekezdés b) pontja szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdés b) pont második mondatában meghatározott módon is teljesítheti, amennyiben erről a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében tájékoztatja a minisztert és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti garancia megállapodásnak megfelelő éves jelentést az Európai Bizottság felé történő benyújtással egyidejűleg megküldi a miniszternek.

18/B. § *  (1) A 18/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettség keretében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,

b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegéhez vezető weboldal elérhetőségét az intézkedés hatálybalépését követő tíz munkanapon belül

annak érdekében, hogy a miniszter a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja.

(2) A 18/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettség keretében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/A. melléklet szerinti adatlapot,

b) a támogatási intézkedés teljes szövegét a támogatási program hatálybalépését vagy az ad hoc támogatás odaítélését húsz munkanappal megelőzően

annak érdekében, hogy a miniszter a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja.

(3) A 18/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettség keretében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/C. melléklet szerinti adatlapot,

b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegéhez vezető weboldal elérhetőségét az intézkedés hatálybalépését követő tíz munkanapon belül

annak érdekében, hogy a miniszter az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja.

(4) A 18/A. § (4) bekezdés a) pontja szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettség keretében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/B. melléklet szerinti adatlapot,

b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegéhez vezető weboldal elérhetőségét az intézkedés hatálybalépését követő tíz munkanapon belül

annak érdekében, hogy a miniszter az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 11. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja.

(5) A támogatást nyújtó

a) biztosítja, hogy a támogatási intézkedés (1)–(4) bekezdésben említett teljes szövege – az ahhoz vezető weboldalon – a támogatás nyújtásától számított 10 évig elérhető,

b) közzéteszi az 1370/2007/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (3) bekezdésében foglalt információkat a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

18/C. § *  (1) A támogatást nyújtó a 18/A. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés c) pontja, (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében köteles

a) megküldeni a miniszter részére a 18/D. § (1) bekezdése szerinti adatokat minden év

aa) február 1-jéig a tárgyévet megelőző év szeptember, október, november és december hónapjaiban,

ab) június 1-jéig a tárgyév január, február, március és április hónapjában,

ac) október 1-jéig a tárgyév május, június, július és augusztus hónapjaiban

nyújtott, a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatások vonatkozásában, vagy

b) nyilatkozni arról, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett időszakban nem nyújtott a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatást.

(2) A támogatást nyújtó a 18/A. § (7) bekezdés b) pontja szerinti közzétételi kötelezettséget kötelező adatszolgáltatással, a bizottsági határozatban foglalt tartalommal teljesíti. A közzététellel érintett adatokat a támogatást nyújtó a bizottsági határozatban foglalt határidőt megelőző két hónappal küldi meg a miniszter részére.

(3) Ha a támogatást nyújtó észleli, hogy az (1) vagy (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra korábban hiányosan vagy tévesen került sor, erről haladéktalanul értesíti a minisztert, és egyidejűleg megküldi a miniszter részére a hiányzó, illetve helyesbített adatokat.

(4) A támogatást nyújtó a 18/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (3a) bekezdés második mondatában meghatározott módon is teljesítheti, amennyiben erről a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében tájékoztatja a minisztert és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (3a) pontja szerinti garancia megállapodásnak megfelelő, közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó információkat az Európai Bizottság felé történő benyújtással egyidejűleg megküldi a miniszternek.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat a 651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikke szerinti támogatás esetén akkor kell alkalmazni, ha

a) az európai területi együttműködési projektben részt vevő tagállamok megállapodása szerint a közzétételi kötelezettséget az együttműködésben részes tagállamok mindegyike az általa hozott támogatási döntések tekintetében teljesíti, vagy

b) az európai területi együttműködési projekt tekintetében az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke vagy az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke (attól függően, hogy melyik az alkalmazandó) alapján kijelölt irányító hatóság Magyarországon működik, és az együttműködésben részes tagállamok nem állapodnak meg az a) pontban foglaltakról.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a támogatást nyújtó a közzétételi kötelezettséget az együttműködésben részes tagállamok által hozott valamennyi támogatási döntés tekintetében teljesíti.

(7) Ha a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ad hoc támogatás vagy támogatási program keretében egyes kedvezményezetteknek odaítélt támogatás

a) az 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá is tartozik,

b) az EMVA-ból társfinanszírozott, vagy azt az ilyen társfinanszírozott intézkedéshez kiegészítő nemzeti finanszírozásként nyújtják, és

c) kedvezményezettje adatainak közzététele az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 111–113. cikke szerint már megtörtént,

a támogatást nyújtó az adott támogatás vonatkozásában fennálló, 18/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettséget úgy is teljesítheti, hogy az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatáskor e bekezdés c) pontja szerinti közzététel helye szerinti weboldalt jelöli meg.

(8) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet és az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, adózó által érvényesített kedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok tekintetében az állami adó- és vámhatóság a 18/A. § (1)–(4) bekezdésében említett közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében az adózás rendjéről szóló törvény 132. §-a szerinti tartalommal és határidőben szolgáltat adatot a miniszternek.

18/D. § *  (1) A miniszter a TVI honlapján közzéteszi

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatait, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma

aa) halászati állami támogatás és elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2a. szakaszában foglalt európai területi együttműködésre irányuló támogatások kivételével – meghaladja a tízezer eurónak,

ab) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16. szakasza alapján az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatás esetén meghaladja az ötszázezer eurónak,

ac) egyéb esetben pedig meghaladja a százezer eurónak

megfelelő forintösszeget,

b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat a közösségi adószám, továbbá az adószám vagy az adóazonosító jel kivételével, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja

ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurónak,

bb) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén a 702/2014/EU bizottság rendelet esetében az ötszázezer eurónak

megfelelő forintösszeget,

c) az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat a közösségi adószám, továbbá az adószám vagy az adóazonosító jel kivételével, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja

ca) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a tízezer eurónak,

cb) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén a százezer eurónak

megfelelő forintösszeget,

d) az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja a tízezer eurónak megfelelő forintösszeget,

e) az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata szerinti adatokat,

f) azokat az adatokat, amelyre a közzétételi kötelezettség hatálya kiterjed.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti esetben a 6. melléklet 5. pontja vonatkozásában a miniszter azt teszi közzé a TVI honlapján, hogy

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt, a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16., 21a. és 22. cikke szerinti támogatást tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve

aa) az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti halászati állami támogatás és elsődleges mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a tízezer eurót elérő, de a százezer eurót meg nem haladó,

ab) a százezer eurót elérő, de az ötszázezer eurót meg nem haladó,

ac) az ötszázezer eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó,

ad) az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó,

ae) a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó,

af) az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó,

ag) a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó vagy

ah) a harmincmillió eurót meghaladó,

b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve

ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurót elérő, de ötszázezer eurót meg nem haladó,

bb) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az a) pont ac)–ah) alpontjában meghatározott,

c) az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve

ca) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a tízezer eurót elérő, de százezer eurót meg nem haladó,

cb) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén a százezer eurót elérő, de ötszázezer eurót meg nem haladó és az a) pont ac)–ah) alpontjában meghatározott,

d) az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve

da) a tízezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó,

db) a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem haladó,

dc) a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó,

dd) a hatszázezer eurót meghaladó, de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó vagy

de) a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem haladó

összegű kategóriába esik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat a miniszter

a) a támogatás nyújtásának napjától számított hat hónapon belül, illetve adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén az adóbevallás esedékességének időpontjától számított egy éven belül, és

b) a támogatás nyújtásának, illetve adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén az adóbevallás esedékességének napjától számított tíz évig

teszi közzé.

(4) A miniszter az éves jelentést – a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kétévente készített jelenést – az állami támogatási tárgyú szabályban, vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott határidőn belül továbbítja az Európai Bizottságnak.

8. Közszolgáltatásért járó kompenzációra vonatkozó szabályok

19. § *  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat), továbbá a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) (a továbbiakban: 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetek bejelentésére és a miniszter ezzel kapcsolatos eljárására a 7–13. § rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.

20. § (1) *  A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetnek – a 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia a 2012/21/EU bizottsági határozatra, és tartalmaznia kell a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikkében meghatározott tartalmi elemeket is.

(2) *  Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó állami támogatás a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a támogatást nyújtó köteles a kedvezményezettet tájékoztatni, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (9) bekezdése szerinti speciális elszámolás-vezetési kötelezettség és a 2012/21/EU bizottsági határozat 7. és 8. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség is terheli a kedvezményezettet.

(3) *  A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás esetén a támogatást nyújtó gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés ne haladja meg a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkében meghatározott mértéket.

(4) *  A 2012/21/EU bizottsági határozat 7. és 8. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a támogatást nyújtó gondoskodik.

(5) *  A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal jelentést készít a miniszter számára az általa a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról.

20/A. § * 

21. § (1) *  Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetnek – a 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint annak I. mellékletében foglaltakra, és tartalmaznia kell az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott tartalmi elemeket is.

(2) *  Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás esetén a támogatást nyújtó gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés ne haladja meg az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete alapján meghatározott mértéket.

(3) *  A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal jelentést készít a miniszter számára az általa a megelőző évben az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról.

IV. FEJEZET

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSOK

9. Általános együttműködési kötelezettség

22. § (1) *  Az Európai Bizottság megkeresésére, és uniós állami támogatási szabályban vagy az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozatában előírt kötelezettség teljesítése érdekében a miniszter felhívja a támogatást nyújtót adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre. A támogatást nyújtó köteles a megkeresésnek a miniszter által meghatározott határidőn belül eleget tenni.

(2) *  Az állami támogatás kedvezményezettje, illetve az érdekelt fél köteles együttműködni a támogatást nyújtóval, a miniszterrel, valamint az Európai Bizottsággal, ennek keretében adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre is kötelezhető.

(3) *  A 2015/1589/EU tanácsi rendeletben meghatározott tagállami feladatok végrehajtása érdekében a miniszter írásbeli megkeresésére a támogatást nyújtó köteles a szükséges adatokat a miniszter rendelkezésére bocsátani.

10. A létező támogatásnak minősülő támogatási programmal kapcsolatos eljárás * 

23. § (1) *  Ha az Európai Bizottság a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatásnak minősülő támogatási programot kifogásol vagy a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti megfelelő intézkedéseket javasol, a miniszter az Európai Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos álláspontját a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megküldi a támogatást nyújtónak azzal a felhívással, hogy az Európai Bizottság kifogásaira és a miniszter álláspontjára a felhívás kézhezvételétől számított öt napon belül érdemben nyilatkozzon.

(2) *  Ha a támogatást nyújtó a miniszter álláspontjával egyetért, a miniszter az álláspontot az Európai Bizottság által megadott határidőn belül megküldi az Európai Bizottságnak.

(3) *  Ha a támogatást nyújtó a miniszter álláspontjával nem ért egyet, a miniszter álláspontjának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat. Ebben az esetben a miniszter a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 21. cikk (2) bekezdésének megfelelően kéri az Európai Bizottságtól az eljárási határidő meghosszabbítását.

(4) *  A miniszter a Kormánynak a (3) bekezdés szerinti döntését a döntés meghozatalától számított öt napon belül megküldi az Európai Bizottságnak.

11. Az állami támogatás felfüggesztése, visszafizettetése

24. § (1) *  Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás felfüggesztését, az elrendelésről szóló dokumentum kézhezvételétől számított 10 napon belül a miniszter felhívja a támogatást nyújtót a felfüggesztéshez szükséges intézkedés megtételére.

(2) *  Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a miniszter felhívja a támogatást nyújtót a visszafizetés kamattal növelt mértékben történő elrendelésére.

(2a) *  Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a támogatást nyújtó a miniszter (2) bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételétől számított öt munkanapon belül értesíti a minisztert azoknak a jogalanyoknak a nevéről, címéről és adószámáról (adóazonosító jeléről), amelyek az értesítés elküldésének időpontjában még nem vagy nem teljes mértékben teljesítették a (2) bekezdés szerinti európai bizottsági határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségüket.

(2b) *  Ha bármely kedvezményezett teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, a támogatást nyújtó köteles a visszafizetés napjától számított öt munkanapon belül értesíteni a minisztert a visszafizetésről és annak napjáról.

(2c) *  A miniszter a (2a) és (2b) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számítva öt munkanapon belül továbbítja az értesítés szerinti adatokat a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése szerinti elektronikus alkalmazás üzemeltetőjének az elektronikus alkalmazásban való rögzítés céljából.

(3) *  Ha a támogatást nyújtó saját hatáskörében eljárva, a miniszter vagy egyéb szerv tájékoztatása alapján támogatással való visszaélést észlel, köteles intézkedéseket hozni a jogellenes magatartás megszüntetése, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizettetési kamatlábbal megnövelt összegben történő visszafizettetése, vagy az egyéb szükséges intézkedések megtétele céljából. A megtett intézkedésekről a támogatást nyújtó köteles a miniszter részére írásban tájékoztatást nyújtani.

V. FEJEZET

REGIONÁLIS TÁMOGATÁSI TÉRKÉP

25. § (1) *  Az SA.63934 (2021/N) számú ügyben hozott C(2021)6653 számú, 2021. szeptember 16-i bizottsági határozat és az SA.107119 (2023/N) számú ügyben hozott C(2023)3069 számú, 2023. május 12-i bizottsági határozat szerinti regionális támogatási térkép alapján nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:

a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl – Baranya vármegye kivételével –, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye kivételével – és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,

b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%,

c) Baranya vármegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és Heves vármegyében 60%.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások – a nagyberuházások kivételével – a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

(3) Nagyberuházások esetében az alkalmazható maximális támogatási intenzitás

a) *  ötvenötmillió euró elszámolható költségrészig az (1) bekezdésben meghatározott mérték száz százaléka,

b) *  az ötvenötmillió euró és a száztízmillió euró közötti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott mérték ötven százaléka és

c) *  a száztízmillió euró feletti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott mérték harmincnégy százaléka.

26. § (1) *  Regionális beruházási támogatás esetében nagyberuházásnak az olyan induló beruházás minősül, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) *  Több támogatott beruházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha azokat csoportszinten azonos kedvezményezett hároméves időszakon belül azonos NUTS 3 régióban kezdi meg és azok ugyanazon vagy hasonló tevékenységhez kapcsolódnak.

(3) *  Ha az (1) bekezdés szerinti jelenérték kiszámítása során az elszámolható költség meghatározásakor az egyetlen beruházási projekt nagyberuházásnak minősül, a teljes támogatás nem haladhatja meg a nagyberuházásra megállapított maximális támogatási intenzitást.

(4) *  Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházási projekt elszámolható költsége eléri-e az ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás bekerülési értékébe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek kétévi személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

V/A. FEJEZET * 

12. * 

27. § * 

V/B. FEJEZET * 

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZERVEK ÉS A KÖZVÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRA, VALAMINT EGYES VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYEINEK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK * 

12/A. *  A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó kötelezettségek hatálya

27/A. § *  (1) A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e fejezet szerinti kötelezettségek hatálya a közvállalkozásokra, valamint az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozásokra terjed ki.

(2) A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e fejezet szerinti kötelezettségek hatálya nem terjed ki az államháztartási szerv és

a) a közvállalkozás közötti pénzügyi kapcsolatokra olyan szolgáltatás tekintetében, amely szolgáltatás nyújtása nem érinti az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet,

b) a Magyar Nemzeti Bank közötti pénzügyi kapcsolatokra,

c) az állami hitelintézetek közötti pénzügyi kapcsolatokra az olyan állami pénzeszközök tekintetében, amelyeket az államháztartási szerv szokásos kereskedelmi feltételek mellett helyezett el, és

d) az olyan közvállalkozás közötti pénzügyi kapcsolatokra, amelyeknek éves nettó árbevétele a 27/B. § (1) bekezdése szerinti pénzeszközök rendelkezésre bocsátását vagy felhasználását megelőző két pénzügyi évben nem érte el a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, állami hitelintézet esetén pedig az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege ugyanebben az időszakban nem érte el a 800 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e fejezet szerinti kötelezettségek hatálya nem terjed ki az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozásra, ha

a) az általa nyújtott szolgáltatás nem érinti az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet,

b) az éves nettó árbevételük a különleges jog vagy kizárólagos jog biztosítását vagy az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízást megelőző két pénzügyi évben nem érte el a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, az állami hitelintézet esetén pedig az éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg ugyanebben az időszakban nem érte el a 800 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy

c) az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerint általános gazdasági érdekű szolgáltatásra vonatkozó, határozott idejű megbízása ellentételezésének összegét nyílt, átlátható és diszkriminációmentes eljárás eredményeként határozták meg.

12/B. *  A közvállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek

27/B. § *  (1) A közvállalkozás belső számviteli nyilvántartásában elkülöníti mindazon támogatásokat, amelyeket az államháztartási szervek közvetlenül vagy közvetve – más közvállalkozáson vagy pénzügyi intézményen keresztül– juttattak a számára, így különösen

a) a működési veszteségek pótlását,

b) a tőkejuttatást,

c) a vissza nem térítendő támogatásokat és a kedvezményes feltételek mellett nyújtott kölcsönöket,

d) az államháztartási szervek által kiszabott pénzügyi terhek megtérítését.

(2) A közvállalkozás külön nyilvántartást vezet

a) az osztalékról vagy az esedékes tartozásról való teljes vagy részleges lemondás révén nyújtott pénzügyi előnyökről,

b) a felhasznált állami pénzeszközök elvárható megtérüléséről való lemondásról.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatásokat a közvállalkozás a belső számviteli vagy külön nyilvántartásban oly módon tartja nyilván, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy mely könyvelési tételek állnak azokkal kapcsolatban, illetve, hogy a pénzeszközöket ténylegesen mire használták fel.

12/C. *  A feldolgozóiparhoz tartozó egyes közvállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek

27/C. § *  (1) Ha a feldolgozóiparhoz tartozó közvállalkozás éves nettó árbevétele a megelőző pénzügyi évben meghaladta a 250 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a pénzügyi év utolsó napját követő hat hónapon belül megküldi a miniszternek

a) a közvállalkozás számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet,

b) az üzleti jelentést,

c) a számviteli politikát, a vezető tisztségviselőknek az éves beszámolóra vonatkozó nyilatkozatait, valamint a közvállalkozás legfőbb szervének határozatait tartalmazó kiegészítő magyarázatot.

(2) Ha az alább felsorolt, állami forrásból megvalósított vagy azt érintő intézkedéseket az (1) bekezdés szerinti iratok nem tartalmazzák, a közvállalkozás köteles megküldeni a miniszternek a következőkkel kapcsolatos adatokat is, az (1) bekezdés szerinti határidőig:

a) a vállalkozás részvényének, üzletrészének, kötvényének jegyzése, vásárlása, valamint egyéb hasonló forrásjuttatás esetén az ügylet feltételei,

b) a vissza nem térítendő támogatások, illetve a meghatározott feltételek mellett visszatérítendő támogatások adatai,

c) a vállalkozásnak nyújtott kölcsönök és hitelkeretek adatai, beleértve a tőkeinjekciókra nyújtott előlegeket, a kölcsön feltételeit, valamint annak a biztosítéknak az adatait, amelyet a kölcsönt felvevő vállalkozás adott a kölcsönadónak,

d) a vállalkozásnak nyújtott kezesség adatai, részletezve a kezesség feltételeit és az azokért fizetett bármilyen díjat,

e) a tulajdonosnak kifizetett osztalék és a visszatartott nyereség összege,

f) az állami forrásjuttatás bármilyen egyéb formája, így különösen a közvállalkozás esedékes adósságának vagy a közterhek megfizetésének elengedésével kapcsolatos alapvető információk.

12/D. *  Elkülönített elszámolások vezetésének kötelezettsége

27/D. § *  (1) Az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás elkülöníti a belső számviteli nyilvántartásában a különleges jog vagy kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatáshoz vagy végzett tevékenységhez, illetve az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízás alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti minden eszközt és forrást, bevételt és ráfordítást a számviteli politikában rögzített, egységes és következetes számviteli elszámolás alapján kell nyilvántartani olyan módon, hogy az egyes tételeknek a különleges jog vagy kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatáshoz vagy végzett tevékenységhez, továbbá az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízás alapján végzett tevékenységhez való hozzárendelésének módszere egyértelműen megállapítható legyen.

12/E. *  A nyilvántartások megőrzésének kötelezettsége, valamint az azokból származó adatoknak az Európai Bizottság részére történő rendelkezésére bocsátása

27/E. § *  (1) A közvállalkozás a 27/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást, valamint a 27/B. § (2) bekezdése szerinti külön nyilvántartást a pénzeszközök rendelkezésre bocsátásától számított öt évig, vagy ha a pénzeszközök tényleges felhasználására egy későbbi pénzügyi évben kerül sor, akkor ezen pénzügyi év végétől számított öt évig megőrzi, és azt az Európai Bizottság felhívására – a miniszter útján – annak rendelkezésére bocsátja.

(2) Az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás a 27/D. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást öt évig megőrzi, és azt az Európai Bizottság felhívására – a miniszter útján – annak rendelkezésére bocsátja.

(3) A 27/C. § (1) bekezdése szerinti közvállalkozások nevét és bevételi adatait tartalmazó jegyzéket a miniszter a közvállalkozások 27/C. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján minden év március 31-éig megküldi az Európai Bizottságnak.

(4) A 27/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat és dokumentumokat a miniszter minden év szeptember 30-áig az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja.

VI. FEJEZET * 

13–16. * 

28–32. § * 

VII. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

33. § (1) *  Ha a miniszter észleli, hogy a támogatást nyújtó e rendeletben meghatározott bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási vagy közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ésszerű határidő megjelölésével felhívja a támogatást nyújtót a mulasztás pótlására.

(2) *  Ha a támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti felhívás alapján kötelezettségét nem teljesíti, a miniszter a támogatást folyósítónál kezdeményezi az olyan támogatási program vagy egyedi támogatás felfüggesztését, valamint az annak keretében nyújtott állami támogatás visszafizettetését, amelyre a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség vonatkozik, de a támogatást nyújtó e kötelezettségének nem tett eleget, és a támogatási program hatályba lépett, vagy az egyedi támogatásról döntés született.

34. § * 

35. § *  (1) *  Ha az uniós joggal összhangban levő támogatási intézkedés másként nem rendelkezik, az európai uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélése napjának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(2) A közzétételi kötelezettség teljesítése során az (1) bekezdés szerint megállapított támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélésének napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett hivatalos árfolyamot kell alkalmazni.

(3) *  Az V/B. fejezetben euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az érintett pénzügyi év utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

35/A. § *  (1) *  Ha az uniós joggal összhangban lévő támogatási intézkedés másként nem rendelkezik, az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetén az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatást nyújtónak a támogatási intézkedés jellegéhez igazodó választása szerint a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján, a benyújtási időszak első napján, a támogatási kérelem benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó napján vagy a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni. A választott átszámítási módról a támogatást nyújtó tájékoztatja a kifizető ügynökséget a 11. § (7) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás során.

(2) A kifizető ügynökség által a 11. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartási rendszerben a támogatástartalom rögzítése euró értékben történik.

36. § (1) *  A referencia alapkamatlábról, a diszkont kamatlábról és a visszafizettetési kamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a miniszter közleményt ad ki, és azt a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján közzéteszi.

(2) *  A 2. melléklet B) pontjában meghatározott támogatási formák támogatástartalmának számítására vonatkozóan a miniszter közleményt ad ki, és azt a minisztérium honlapján közzéteszi.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Hatályba léptető rendelkezés

37. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 42. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

18. Az Európai Unió jogának való megfelelés * 

38. § *  Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i 2015/1589/EU tanácsi rendelet (HL L 248., 2015.9.24.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30.),

c) *  a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.),

d) *  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.),

e) * 

f) *  a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i 2021/1237/EU bizottsági rendelet (HL L 270/39., 2021.7.29, 39. o.),

g) *  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet (HL L 327., 2022.12.21., 1. o.),

h) *  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet (HL L 327., 2022.12.21., 82. o.),

i) *  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.),

j) *  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.)

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

38/A. § *  Ez a rendelet a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról szóló, 2006. november 16-i 2006/111/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

19. * 

39–40. § * 

20. * 

41. § * 

42. § * 

1. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez * 

Az egyes támogatási kategóriák

1. Horizontális célok

1.1. Kutatás-fejlesztés és innováció

1.1.1. K+F projektekhez nyújtott támogatás

1.1.2. A K+F projektekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás

1.1.3. A kutatási infrastruktúra megépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

1.1.4. Innovációs tevékenységekhez nyújtott támogatás

1.1.5. Az innovációs klaszterek támogatása

1.2. Környezetvédelem

1.3. Kockázati tőkebefektetés

1.4. Megmentés és szerkezetátalakítás

1.5. Kultúra

1.6. Filmgyártás

1.7. Exporthitel-biztosítás és exporthitel-garancia

1.8. Közszolgálati műsorszolgáltatás

2. Regionális támogatás

2.1. Beruházás

2.1.1. Regionális beruházási támogatás

2.1.2. Foglalkoztatási támogatás

2.2. Regionális hátrány csökkentése érdekében nyújtott, időben korlátozott, mértékében csökkenő működési támogatás

2.3. Kis- és középvállalkozások beruházással kapcsolatos előkészítő tanulmányának és beruházással kapcsolatban igénybe vett tanácsadásának támogatása

2.4. Újonnan létrehozott kisvállalkozások számára nyújtott támogatás

3. Ágazati támogatás

3.1. Gépjárműipar

3.2. Szénbányászat

3.3. Acélipar

3.4. Szintetikusszál-ipar

3.5. Hajóépítő-ipar

3.6. Szállítás

3.6.1. Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és szállítás

3.6.2. Légi közlekedés és szállítás

3.6.3. Tengeri közlekedés és szállítás

3.6.4. Kombinált szállítási támogatás

4. Csekély összegű (de minimis) támogatás

4.1. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás (1407/2013/EU bizottsági rendelet)

4.1.1. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás nem közúti árufuvarozó részére

4.1.2. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás közúti árufuvarozó részére

4.2. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (1408/2013/EU bizottsági rendelet)

4.3. Halászati csekély összegű (de minimis) támogatás (717/2014/EU bizottsági rendelet)

4.4. *  Általános csekély összegű (de minimis) támogatás [(EU) 2023/2831 bizottsági rendelet]

5. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdése alapján nyújtott támogatás

5.1. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján magánszemély fogyasztónak nyújtott szociális jellegű támogatás

5.2. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján természeti csapás és egyéb rendkívüli események kompenzálása

6. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás

7. *  Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdése alapján nyújtott támogatás

7.1. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás

7.2. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

7.3. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján mentesített támogatás

8. Az EUMSz 108. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdése alapján történő rendkívüli mentesítés

9. Közszolgáltatásért nyújtott állami támogatás

9.1. A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás

9.2. Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás

9.3. Egyéb, a 2012/21/EU bizottsági határozat vagy az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó állami támogatás

9.4. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás

9.5. *  Az (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás

10. A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás

10.1. Regionális támogatás

10.1.1. Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikk)

10.1.2. Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 14. cikk)

10.2. Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás

10.2.1. Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 15. cikk)

10.3. Női vállalkozóknak nyújtott támogatás

10.3.1. Női vállalkozók által újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 16. cikk)

10.4. Környezetvédelmi támogatások

10.4.1. A vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk)

10.4.2. A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 19. cikk)

10.4.3. A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 20. cikk)

10.4.4. Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 21. cikk)

10.4.5. A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 22. cikk)

10.4.6. A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 23. cikk)

10.4.7. Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 24. cikk)

10.4.8. Környezeti adók csökkentése formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 25. cikk)

10.5. Kkv-k részére tanácsadáshoz és a kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatások

10.5.1. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 26. cikk)

10.5.2. A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 27. cikk)

10.6. Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás

10.6.1. Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 29. cikk)

10.7. Kutatási és fejlesztési és innovációs támogatások

10.7.1. Kutatási és fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk)

10.7.1.1. Alapkutatás [800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk (2) bekezdés a) pont]

10.7.1.2. Ipari kutatás [800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk (2) bekezdés b) pont]

10.7.1.3. Kísérleti fejlesztés [800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk (2) bekezdés c) pont]

10.7.2. A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 32. cikk)

10.7.3. A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 33. cikk)

10.7.4. A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 34. cikk)

10.7.5. Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 35. cikk)

10.7.6. Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 36. cikk)

10.7.7. A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 37. cikk)

10.8. Képzési támogatások

10.8.1. Képzési támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk)

10.8.1.1. Szakképzés

10.8.1.2. Általános képzés

10.9. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatások

10.9.1. A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 40. cikk)

10.9.2. A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 41. cikk)

10.9.3. A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 42. cikk)

11. Egyéb

12. A Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján beruházáshoz nyújtott támogatás

13. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak a szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról szóló közösségi iránymutatás alapján nyújtott támogatás

14. Halászat

14.1. A halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások vizsgálatáról szóló iránymutatás alapján nyújtott támogatás

14.2. Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás

14.2.1. A halászat fenntartható fejlesztése

14.2.1.1. Az innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikk)

14.2.1.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)

14.2.1.3. A tudósok és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikk)

14.2.1.4. Az emberi erőforrás fejlesztéséhez, munkahelyteremtéshez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk)

14.2.1.5. A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)

14.2.1.6. A fiatal halászok számára nyújtott vállalkozásindítási támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk)

14.2.1.7. Az egészség védelmét és a biztonság fokozását célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk)

14.2.1.8. A kedvezőtlen éghajlati jelenségek és környezeti események okozta károk enyhítését szolgáló kölcsönös alapok számára nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)

14.2.1.9. A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)

14.2.1.10. A védelmi intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához és a regionális együttműködéshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)

14.2.1.11. A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk)

14.2.1.12. A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)

14.2.1.13. A fenntartható halászati tevékenységek keretében a tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint az ellentételezési rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk)

14.2.1.14. Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk)

14.2.1.15. A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)

14.2.1.16. A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk)

14.2.1.17. A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)

14.2.2. Az akvakultúra fenntartható fejlesztése

14.2.2.1. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 30. cikk)

14.2.2.2. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló termelő beruházásokhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)

14.2.2.3. Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk)

14.2.2.4. Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk)

14.2.2.5. Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk)

14.2.2.6. Az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodóknak a fenntartható akvakultúra-gyakorlatok alkalmazására való ösztönzéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)

14.2.2.7. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk)

14.2.2.8. A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk)

14.2.2.9. A közegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk)

14.2.2.10. Az állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)

14.2.2.11. Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikk)

14.2.3. A forgalmazással és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések

14.2.3.1. A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk)

14.2.3.2. A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk)

14.2.4. Egyéb támogatási kategóriák

14.2.4.1. Az adatgyűjtéshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk)

14.2.4.2. A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk)

14.2.4.3. Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban (1388/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)

14.3. *  Az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás

14.3.1. A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének előmozdítása

14.3.1.1. A halászati innovációhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 15. cikk)

14.3.1.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 16. cikk)

14.3.1.3. A tudományos szakemberek és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 17. cikk)

14.3.1.4. Az emberi erőforrás fejlesztéséhez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 18. cikk)

14.3.1.5. A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 19. cikk)

14.3.1.6. Halászhajó első beszerzéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 20. cikk)

14.3.1.7. A halászok egészségének, biztonságának és munkakörülményeinek javítására irányuló támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 21. cikk)

14.3.1.8. Biztosítási díjak fizetéséhez és kölcsönös kockázatkezelési alapoknak fizetendő pénzügyi hozzájárulásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 22. cikk)

14.3.1.9. A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 23. cikk)

14.3.1.10. A halászat környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 24. cikk)

14.3.1.11. A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 25. cikk)

14.3.1.12. A tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint a fenntartható halászati tevékenységek keretébe tartozó rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 26. cikk)

14.3.1.13. Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 27. cikk)

14.3.1.14. A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 28. cikk)

14.3.1.15. A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott támogatások ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 29. cikk)

14.3.1.16. A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 30. cikk)

14.3.2. A fenntartható akvakultúra-tevékenységek előmozdítása

14.3.2.1. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 32. cikk)

14.3.2.2. Az akvakultúra-ágazaton belüli termelékenységet növelő vagy a környezetre pozitív hatást gyakorló beruházásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 33. cikk)

14.3.2.3. Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 34. cikk)

14.3.2.4. Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 35. cikk)

14.3.2.5. Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 36. cikk)

14.3.2.6. A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új vállalkozók ösztönzéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 37. cikk)

14.3.2.7. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 38. cikk)

14.3.2.8. A környezetvédelmi szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 39. cikk)

14.3.2.9. A népegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 40. cikk)

14.3.2.10. Az állategészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 41. cikk)

14.3.2.11. Az állatbetegségek megelőzéséhez, megfékezéséhez és felszámolásához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 42. cikk)

14.3.2.12. Az állatbetegségek által okozott károk megelőzését és enyhítését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 43. cikk)

14.3.2.13. Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 44. cikk)

14.3.3. A forgalmazással és feldolgozással kapcsolatos intézkedések

14.3.3.1. A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 45. cikk)

14.3.3.2. A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 46. cikk)

14.3.4. Egyéb támogatási kategóriák

14.3.4.1. A halászati ágazatban az adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez, felhasználásához és feldolgozásához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 47. cikk)

14.3.4.2. A természeti katasztrófák által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 48. cikk)

14.3.4.3. A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 49. cikk)

14.3.4.4. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 50. cikk)

14.3.4.5. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 51. cikk)

14.3.4.6. A védett állatok által okozott által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 52. cikk)

14.3.4.7. A védett állatok által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 53. cikk)

14.3.4.8. A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 54. cikk)

14.3.4.9. A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott, korlátozott összegű támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 55. cikk)

14.3.4.10. Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 56. cikk)

15. *  A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján 2023. december 31-ig nyújtott támogatás

15.1. Regionális támogatás

15.1.1. Regionális beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)

15.1.2. Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk)

15.2. Kkv-knak nyújtott támogatás

15.2.1. Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)

15.2.2. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk)

15.2.3. A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk)

15.2.4. Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)

15.2.5. A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiben részt vevő kkv-knál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19a. cikk)

15.2.6. A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekből vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiből részesülő kkv-knak nyújtott korlátozott összegű támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19b. cikk)

15.2.7. Vállalkozásoknak az európai területi együttműködési projektekben való részvételéhez nyújtott korlátozott összegű támogatások (651/2014/EU bizottsági rendelet 20a. cikk)

15.3. A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás

15.3.1. Kockázatfinanszírozási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)

15.3.2. Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)

15.3.3. Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk)

15.3.4. Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)

15.4. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás

15.4.1. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk)

15.4.1.1. Alapkutatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés a) pont]

15.4.1.2. Alkalmazott kutatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés b) pont]

15.4.1.3. Kísérleti fejlesztés [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés c) pont]

15.4.1.4. Megvalósíthatósági tanulmány [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés d) pont]

15.4.2. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk)

15.4.3. Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)

15.4.4. Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk)

15.4.5. Eljárási és szervezési innováció támogatása (651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)

15.4.6. A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 30. cikk)

15.4.7. A „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült projektekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25a. cikk)

15.4.8. A Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25b. cikk)

15.4.9. A társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekben foglalt támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25c. cikk)

15.4.10. Partnerségalakításra irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25d. cikk)

15.5. Képzési támogatás

15.5.1. Képzési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)

15.6. Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás

15.6.1. A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk)

15.6.2. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk)

15.6.3. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk)

15.6.4. Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)

15.7. Környezetvédelmi támogatás

15.7.1. A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk)

15.7.2. A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk)

15.7.3. Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk)

15.7.4. Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)

15.7.5. Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikk)

15.7.6. Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk)

15.7.7. Megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk)

15.7.8. Kisméretű létesítmények megújulóenergia-termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk)

15.7.9. A 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk)

15.7.10. Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)

15.7.11. Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikk)

15.7.12. Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikk)

15.7.13. Energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikk)

15.7.14. Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikk)

15.7.15. Kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36a. cikk)

15.8. Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás

15.8.1. A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok (651/2014/EU bizottsági rendelet 50. cikk)

15.9. Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás

15.9.1. Vezetékes széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikk)

15.9.2. 4G és 5G mobilhálózatokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52a. cikk)

15.9.3. Transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű projektekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52b. cikk)

15.9.4. Konnektivitási utalványok formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52c. cikk)

15.10. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk)

15.10.2. Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok (651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikk)

15.11. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás

15.11.1. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk)

15.12. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

15.12.1. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikk)

15.13. Regionális repülőterekre irányuló támogatás

15.13.1. Regionális repülőterekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikk)

15.14. Kikötőkre irányuló támogatás

15.14.1. Tengeri kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56b. cikk)

15.14.2. Belvízi kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56c. cikk)

15.15. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás

15.15.1. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk)

15.15.1.1. Az (EU) 2021/1153 rendelet keretében finanszírozott, vagy az említett rendelet szerinti „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült, a transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű projekthez nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (2) bekezdés]

15.15.1.2. A kizárólag egyes támogatható társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatását szolgáló vezetékes széles sávú hálózatokba történő beruházásokhoz nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (3) bekezdés]

15.15.1.3. Energiatermelésre és energetikai infrastruktúrára irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (4) bekezdés]

15.15.1.4. A szociális, oktatási, kulturális és természetiörökség-infrastruktúrára és tevékenységekre irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (5) bekezdés]

15.15.1.5. A közlekedésre és a közlekedési infrastruktúrára irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (6) bekezdés]

15.15.1.6. Egyéb infrastruktúrákra irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (7) bekezdés]

15.15.1.7. A környezetvédelemre – beleértve az éghajlatvédelmet – irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (8) bekezdés]

15.15.1.8. A kutatásra-fejlesztésre, innovációra és digitalizációra irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (9) bekezdés]

15.15.1.9. Az InvestEU Alapból támogatott finanszírozás formájában kkv-knak vagy kis méretű közepes tőkeértékű vállalatoknak nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (10) bekezdés]

15.15.2. Az InvestEU Alap által támogatott, üzleti alapon kínált közvetített pénzügyi termékekben foglalt támogatás (651/2014/EU 56d. és 56f. cikk)

16. Mezőgazdasági, vidékfejlesztési és erdészeti támogatás

16.1. Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014–2020

16.1.1. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások részére nyújtott támogatások (1. fejezet)

16.1.1.1. Vidékfejlesztési intézkedések (1.1. pont)

16.1.1.1.1. Beruházáshoz nyújtott támogatás (1.1.1. pont)

16.1.1.1.1.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.1. pont)

16.1.1.1.1.2. A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.2. pont)

16.1.1.1.1.3. A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.3. pont)

16.1.1.1.1.4. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.4. pont)

16.1.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (1.1.2. pont)

16.1.1.1.3. A mezőgazdasági üzemek átruházásához nyújtott támogatás (1.1.3. pont)

16.1.1.1.4. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (1.1.4. pont)

16.1.1.1.5. Az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos, valamint az állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatások (1.1.5. pont)

16.1.1.1.5.1. Az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás (1.1.5.1. pont)

16.1.1.1.5.2. Állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás (1.1.5.2. pont)

16.1.1.1.6. A Natura 2000 területekkel és a víz-keretirányelvvel kapcsolatos hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (1.1.6. pont)

16.1.1.1.7. A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára biztosított támogatás (1.1.7. pont)

16.1.1.1.8. Ökológiai gazdálkodáshoz nyújtott támogatás (1.1.8. pont)

16.1.1.1.9. A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás (1.1.9. pont)

16.1.1.1.10. A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás (1.1.10. pont)

16.1.1.1.10.1. A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (1.1.10.1. pont)

16.1.1.1.10.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1.1.10.2. pont)

16.1.1.1.10.3. A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1.1.10.3. pont)

16.1.1.1.11. A mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (1.1.11. pont)

16.1.1.2. Kockázat- és válságkezelés (1.2. pont)

16.1.1.2.1. A mezőgazdasági termelésben vagy a mezőgazdasági termelés eszközeiben okozott kár ellentételezésére, valamint a károk megelőzésére irányuló támogatások (1.2.1. pont)

16.1.1.2.1.1. A természeti katasztrófák vagy rendkívüli események által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (1.2.1.1. pont)

16.1.1.2.1.2. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (1.2.1.2. pont)

16.1.1.2.1.3. Az állatbetegségek és növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzése, megfékezése és felszámolása költségeihez nyújtott támogatás és az állatbetegségek és növénykárosítók által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (1.2.1.3. pont)

16.1.1.2.1.4. Elhullott állatok kapcsán nyújtott támogatás (1.2.1.4. pont)

16.1.1.2.1.5. A védett állatok által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (1.2.1.5. pont)

16.1.1.2.1.6. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (1.2.1.6. pont)

16.1.1.2.1.7. A kölcsönös kockázatkezelési alapok számára nyújtott pénzügyi hozzájárulásokhoz nyújtott támogatás (1.2.1.7. pont)

16.1.1.2.2. A termelési kapacitás megszüntetéséhez nyújtott támogatások (1.2.2. pont)

16.1.1.2.2.1. A kapacitásnak az állatok, növények vagy emberek egészségével kapcsolatos, higiéniai, etikai vagy környezeti okokból történő megszüntetése (1.2.2.1. pont)

16.1.1.2.2.2. A kapacitás egyéb okokból történő megszüntetése (1.2.2.2. pont)

16.1.1.3. A támogatás egyéb típusai a mezőgazdasági ágazatban (1.3. pont)

16.1.1.3.1. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás (1.3.1. pont)

16.1.1.3.2. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (1.3.2. pont)

16.1.1.3.3. A legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek részére nyújtott támogatás (1.3.3. pont)

16.1.1.3.4. A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (1.3.4. pont)

16.1.1.3.5. A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott támogatás (1.3.5. pont)

16.1.1.3.6. A mezőgazdasági ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (1.3.6. pont)

16.1.2. Az EMVA-ból társfinanszírozott, ilyen társfinanszírozott intézkedéshez kiegészítő nemzeti finanszírozásként, illetve tisztán állami támogatásként az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások (2. fejezet)

16.1.2.1. Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások (2.1. pont)

16.1.2.1.1. Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (2.1.1. pont)

16.1.2.1.2. Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás (2.1.2. pont)

16.1.2.1.3. Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növénykárosítók és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás (2.1.3. pont)

16.1.2.1.4. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.4. pont)

16.1.2.1.5. Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.5. pont)

16.1.2.1.6. Az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.6. pont)

16.1.2.2. A Natura 2000 erdőterületekkel kapcsolatos hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (2.2. pont)

16.1.2.3. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és az erdővédelemhez nyújtott támogatás (2.3. pont)

16.1.2.4. Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (2.4. pont)

16.1.2.5. Az erdészeti ágazatban nyújtott tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (2.5. pont)

16.1.2.6. Az erdészeti ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (2.6. pont)

16.1.2.7. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (2.7. pont)

16.1.2.8. Az erdészeti ágazatban nyújtott egyéb, ökológiai, védelmi és rekreációs célt szolgáló támogatás (2.8. pont)

16.1.2.8.1. Az olyan egyedi erdészeti intézkedésekhez és beavatkozásokhoz nyújtott támogatás, amelyek elsődleges célja az erdei ökoszisztéma és a biológiai sokféleség vagy a hagyományos táj fenntartása vagy helyreállítása (2.8.1. pont)

16.1.2.8.2. A talaj minőségének fenntartásához és javításához, valamint a fák kiegyensúlyozott és egészséges növekedésének biztosításához nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (2.8.2. pont)

16.1.2.8.3. A természetes ösvények, tájképi elemek és jellemzők, valamint az állatok természetes élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása az erdészeti ágazatban (2.8.3. pont)

16.1.2.8.4. Az utak fenntartásához nyújtott támogatás az erdőtüzek megelőzése érdekében (2.8.4. pont)

16.1.2.8.5. A jogszabályban meghatározott állatok által az erdőkben okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (2.8.5. pont)

16.1.2.8.6. Az erdőgazdálkodási tervek kidolgozásához nyújtott támogatás (2.8.6. pont)

16.1.2.9. Az erdészeti ágazatban nyújtott, mezőgazdasági támogatási intézkedésekkel párhuzamos támogatás (2.9. pont)

16.1.2.9.1. Az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (2.9.1. pont)

16.1.2.9.2. Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (2.9.2. pont)

16.1.3. Az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az ilyen társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő nemzeti finanszírozásként a vidéki térségekben nyújtott támogatások (3. fejezet)

16.1.3.1. A mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával, a gyapottermeléssel vagy a nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (3.1. pont)

16.1.3.2. Alapvető szolgáltatásokhoz és a falvak megújításához a vidéki térségekben nyújtott támogatás (3.2. pont)

16.1.3.3. A vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (3.3. pont)

16.1.3.4. A vidéki térségekben, nem a mezőgazdasági ágazatban működő egyéb földkezelőknek és vállalkozásoknak agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás (3.4. pont)

16.1.3.5. Az egyéb földkezelők részére a Natura 2000 területekkel kapcsolatos hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (3.5. pont)

16.1.3.6. A vidéki térségekben megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (3.6. pont)

16.1.3.7. A vidéki térségekben nyújtott tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (3.7. pont)

16.1.3.8. Aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás (3.8. pont)

16.1.3.9. A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás (3.9. pont)

16.1.3.10. A vidéki térségekben folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (3.10. pont)

16.1.3.11. Kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásához nyújtott támogatás (3.11. pont)

16.2. *  A mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2023

16.2.1. Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások részére nyújtott támogatások (1. fejezet)

16.2.1.1. Vidékfejlesztési jellegű intézkedések (1.1. pont)

16.2.1.1.1. Beruházáshoz nyújtott támogatás (1.1.1. pont)

16.2.1.1.1.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.1. pont)

16.2.1.1.1.2. A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.2. pont)

16.2.1.1.1.3. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.3. pont)

16.2.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás (1.1.2. pont)

16.2.1.1.3. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (1.1.3. pont)

16.2.1.1.4. Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás (1.1.4. pont)

16.2.1.1.5. Állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás (1.1.5. pont)

16.2.1.1.6. Bizonyos kötelező követelményekből eredő területspecifikus hátrányokkal kapcsolatban nyújtott támogatás (1.1.6. pont)

16.2.1.1.7. A hátrányos természeti adottságokkal és egyéb területspecifikus hátrányokkal rendelkező területeknek nyújtott támogatás (1.1.7. pont)

16.2.1.1.8. Ökológiai gazdálkodáshoz nyújtott támogatás (1.1.8. pont)

16.2.1.1.9. A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás (1.1.9. pont)

16.2.1.1.10. A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás (1.1.10. pont)

16.2.1.1.10.1. A tudáscseréhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (1.1.10.1. pont)

16.2.1.1.10.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1.1.10.2. pont)

16.2.1.1.10.3. A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1.1.10.3. pont)

16.2.1.1.11. A mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás

16.2.1.2. Kockázat- és válságkezelés (1.2. pont)

16.2.1.2.1. A mezőgazdasági termelésben vagy a mezőgazdasági termelés eszközeiben okozott kár ellentételezésére, valamint a károk megelőzésére irányuló támogatások (1.2.1. pont)

16.2.1.2.1.1. A természeti katasztrófa vagy rendkívüli esemény okozta károk helyreállításához nyújtott támogatás (1.2.1.1. pont)

16.2.1.2.1.2. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (1.2.1.2. pont)

16.2.1.2.1.3. Az állatbetegségek, a növénykárosítók és az idegenhonos inváziós fajjal való fertőzöttség megelőzésének, megfékezésének és felszámolásának költségeihez, továbbá az ilyen állatbetegségek, növénykárosítók és idegenhonos inváziós fajok okozta károk helyreállításához nyújtott támogatás (1.2.1.3. pont)

16.2.1.2.1.4. Elhullott állatok kapcsán nyújtott támogatás (1.2.1.4. pont)

16.2.1.2.1.5. A védett állatok által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (1.2.1.5. pont)

16.2.1.2.1.6. A biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (1.2.1.6. pont)

16.2.1.2.1.7. A kölcsönös kockázatkezelési alapok számára nyújtott pénzügyi hozzájárulásokhoz nyújtott támogatás (1.2.1.7. pont)

16.2.1.3. A támogatás egyéb típusai a mezőgazdasági ágazatban (1.3. pont)

16.2.1.3.1. A termelési kapacitás megszüntetéséhez nyújtott támogatások (1.3.1. pont)

16.2.1.3.1.1. A kapacitásnak az állatok, növények vagy emberek egészségével kapcsolatos, higiéniai, etikai, környezeti vagy éghajlati okokból történő megszüntetése (1.3.1.1. pont)

16.2.1.3.1.2. A kapacitás egyéb okokból történő megszüntetése (1.3.1.2. pont)

16.2.1.3.2. A mezőgazdasági tevékenységek áthelyezéséhez nyújtott támogatás (1.3.2. pont)

16.2.1.3.3. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás (1.3.3. pont)

16.2.1.3.4. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (1.3.4. pont)

16.2.1.3.5. A legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek részére nyújtott támogatások (1.3.5. pont)

16.2.1.3.6 . A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (1.3.6. pont)

16.2.1.3.7. A mezőgazdasági ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (1.3.7. pont)

16.2.2. Az erdészeti ágazat részére nyújtott támogatások (2. fejezet)

16.2.2.1. Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások (2.1. pont)

16.2.2.1.1. Erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (2.1.1. pont)

16.2.2.1.2. Agrárerdészeti rendszerek létrehozásához, helyreállításához vagy megújításához nyújtott támogatás (2.1.2. pont)

16.2.2.1.3. Az erdőkárok megelőzéséhez és helyreállításához nyújtott támogatás (2.1.3. pont)

16.2.2.1.4. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.4. pont)

16.2.2.1.5. Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.5. pont)

16.2.2.1.6. Az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.6. pont)

16.2.2.1.7. Az erdőkben található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.7. pont)

16.2.2.1.8. A kölcsönös kockázatkezelési alapok számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások támogatása az erdészeti ágazatban (2.1.8. pont)

16.2.2.2. Az erdőterületeken bizonyos kötelező követelményekből eredő területspecifikus hátrányokkal kapcsolatban nyújtott támogatás (2.2. pont)

16.2.2.3. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és az erdővédelemhez nyújtott támogatás (2.3. pont)

16.2.2.4. Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudáscseréhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (2.4. pont)

16.2.2.5. Az erdészeti ágazatban megvalósuló tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (2.5. pont)

16.2.2.6. Az erdészeti ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (2.6. pont)

16.2.2.7. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (2.7. pont)

16.2.2.8. Az erdészeti ágazatban nyújtott egyéb, ökológiai, védelmi és rekreációs célt szolgáló támogatás (2.8. pont)

16.2.2.8.1. Az olyan egyedi erdészeti intézkedésekhez és beavatkozásokhoz nyújtott támogatás, amelyek elsődleges célja az erdei ökoszisztéma és a biológiai sokféleség vagy a hagyományos táj fenntartása vagy helyreállítása (2.8.1. pont)

16.2.2.8.2. A talaj minőségének fenntartásához és javításához, valamint a fák kiegyensúlyozott és egészséges növekedésének biztosításához nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (2.8.2. pont)

16.2.2.8.3. A természetes ösvények, tájképi elemek és jellemzők, valamint az állatok természetes élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása az erdészeti ágazatban (2.8.3. pont)

16.2.2.8.4. Utak fenntartásához nyújtott támogatás az erdőtüzek megelőzése érdekében (2.8.4. pont)

16.2.2.8.5. A védett állatok által az erdőkben okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (2.8.5. pont)

16.2.2.9. Az erdészeti ágazatban nyújtott, mezőgazdasági támogatási intézkedésekkel párhuzamos támogatás (2.9. pont)

16.2.2.9.1. Az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (2.9.1. pont)

16.2.2.9.2. Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (2.9.2. pont)

16.2.3. Az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az ilyen társfinanszírozott beavatkozásokhoz kiegészítő nemzeti finanszírozásként a vidéki térségekben nyújtott támogatások (3. fejezet)

16.2.3.1. a vidéki térségekben nyújtott alapvető szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (634. pont a) alpont)

16.2.3.2. vidéki térségekben folytatandó nem mezőgazdasági tevékenységek megkezdéséhez nyújtott támogatás (634. pont b) alpont)

16.2.3.3. a vidéki térségekben a mezőgazdasági termelőktől eltérő kedvezményezetteknek agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokhoz nyújtott támogatás (634. pont c) alpont)

16.2.3.4. a mezőgazdasági termelőktől eltérő kedvezményezetteknek bizonyos kötelező követelményekből eredő területspecifikus hátrányokkal kapcsolatban nyújtott támogatás (634. pont d) alpont)

16.2.3.5. a gyapotra vagy élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és azok mezőgazdasági termelők általi használatának előmozdítására és támogatására nyújtott támogatás (634. pont e) alpont)

16.2.3.6. a vidéki térségekben folytatott együttműködéshez, ezen belül a közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiben való részvételhez nyújtott támogatás

16.2.3.7. kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásához nyújtott támogatás (634. pont g) alpont)

16.3. *  Az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás

16.3.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó kkv-k részére nyújtott támogatások

16.3.1.1. A mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, elsődleges mezőgazdasági termelésre irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 14. cikk)

16.3.1.2. A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 15. cikk)

16.3.1.3. A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 16. cikk)

16.3.1.4. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 17. cikk)

16.3.1.5. A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 18. cikk)

16.3.1.6. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 19. cikk)

16.3.1.7. A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 20. cikk)

16.3.1.8. A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 21. cikk)

16.3.1.9. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 22. cikk)

16.3.1.10. A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 23. cikk)

16.3.1.11. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 24. cikk)

16.3.1.12. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 25. cikk)

16.3.1.13. Az állatbetegségek vagy a növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzésével, megfékezésével és felszámolásával kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtott támogatás, valamint az állatbetegségek és a növénykárosítók által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 26. cikk)

16.3.1.14. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás és az elhullott állatokkal kapcsolatos támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 27. cikk)

16.3.1.14.1. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 27. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont)

16.3.1.14.2. Az elhullott állatok elszállításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472/EU bizottsági rendelet 27. cikk (1) bekezdés c), d), e) vagy f) pont)

16.3.1.15. A biztosítási díjak fizetéséhez és a kölcsönös kockázatkezelési alapokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokhoz biztosított támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 28. cikk)

16.3.1.16. A védett állatok által okozott károk helyreállítására irányuló támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 29. cikk)

16.3.1.17. A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 30. cikk)

16.3.1.18. Állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 31. cikk)

16.3.1.19. A mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 32. cikk)

16.3.2. A mezőgazdaságban nyújtott környezetvédelmi támogatások

16.3.2.1. A Natura 2000 területekhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 33. cikk)

16.3.2.2. Agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 34. cikk)

16.3.2.3. Ökológiai gazdálkodáshoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 35. cikk)

16.3.3. Kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

16.3.3.1. A mezőgazdasági üzemek vagy erdők területén található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 36. cikk)

16.3.4. A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás

16.3.4.1. A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 37. cikk)

16.3.5. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás

16.3.5.1. A mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 38. cikk)

16.3.5.2. Az EIP operatív csoportok projektjeiben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 39. cikk)

16.3.5.3. Az EIP operatív csoportok projektjeiből részesülő vállalkozások számára nyújtott, korlátozott összegű támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 40. cikk)

16.3.6. Az erdőalapú ágazatnak nyújtott támogatások

16.3.6.1. Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 41. cikk)

16.3.6.2. Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 42. cikk)

16.3.6.3. Az erdőkárok megelőzéséhez és helyreállításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 43. cikk)

16.3.6.4. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 44. cikk)

16.3.6.5. Bizonyos kötelező követelményekből eredő területspecifikus hátrányokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 45. cikk)

16.3.6.6. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 46. cikk)

16.3.6.7. Az erdőalapú ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 47. cikk)

16.3.6.8. Az erdőalapú ágazatban nyújtott tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 48. cikk)

16.3.6.9. Az erdőalapú ágazat fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 49. cikk)

16.3.6.10. Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 50. cikk)

16.3.6.11. Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzése ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 51. cikk)

16.3.6.12. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás az erdőalapú ágazatban ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 52. cikk)

16.3.6.13. Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 53. cikk)

16.3.6.14. Az erdőalapú ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 54. cikk)

16.3.7. A vidéki térségekben működő kkv-k részére nyújtott támogatás

16.3.7.1. Az alapvető szolgáltatásokhoz és infrastruktúrához a vidéki térségekben nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 55. cikk)

16.3.7.2. Vállalkozás beindításhoz nyújtott támogatás vidéki térségekben folytatandó nem mezőgazdasági tevékenységhez ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 56. cikk)

16.3.7.3. A mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 57. cikk)

16.3.7.4. A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 58. cikk)

16.3.7.5. A vidéki térségekben folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 59. cikk)

16.3.7.6. A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 60. cikk)

16.3.7.7. Korlátozott összegű támogatás a közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez ((EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 61. cikk)

17. A 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás

17.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó kkv-k részére nyújtott támogatások

17.1.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)

17.1.2. A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikk)

17.1.3. A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk)

17.1.4. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)

17.1.5. A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk)

17.1.6. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (702/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk)

17.1.7. A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)

17.1.8. A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)

17.1.9. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)

17.1.10. A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk)

17.1.11. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)

17.1.12. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk)

17.1.13. Az állatbetegségek és a növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzésével, megfékezésével és felszámolásával kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtott támogatás, valamint az állatbetegségek és a növénykárosítók által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk)

17.1.14. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás és az elhullott állatokkal kapcsolatos támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)

17.1.14.1. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás [702/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont]

17.1.14.2. Az elhullott állatok elszállításához nyújtott támogatás [702/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk (1) bekezdés c), d) vagy e) pont]

17.1.15. A biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk)

17.2. A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

17.2.1. A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)

17.3. A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás

17.3.1. A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 30. cikk)

17.4. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás

17.4.1. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)

17.5. Az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások

17.5.1. Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk)

17.5.2. Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk)

17.5.3. Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növénykárosítók és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk)

17.5.4. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)

17.5.5. A Natura 2000 erdőterületekhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk)

17.5.6. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk)

17.5.7. Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk)

17.5.8. Tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (702/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)

17.5.9. Az erdészeti ágazat fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikk)

17.5.10. Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk)

17.5.11. Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzése (702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk)

17.5.12. Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk)

17.6. A vidéki térségekben működő kkv-k számára nyújtott, az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az ilyen társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő nemzeti finanszírozásként biztosított támogatások

17.6.1. A mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk)

17.6.2. Az induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)

17.6.3. A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikk)

17.6.4. A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikk)

17.6.5. Az aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikk)

17.6.6. A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikk)

18. Nem állami támogatás

19. *  A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján 2024. január 1. után nyújtott támogatás

19.1. Regionális támogatás

19.1.1. Regionális beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)

19.1.2. Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk)

19.2. Kis- és középvállalkozásnak nyújtott támogatás

19.2.1. Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)

19.2.2. Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk)

19.2.3. Kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk)

19.2.4. A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben részt vevő kkv-knál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19a. cikk)

19.2.5. A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekből részesülő kkv-knak nyújtott korlátozott összegű támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19b. cikk)

19.2.6. Mikrovállalkozások részére a villamosenergia-, gáz- vagy hőszolgáltatással kapcsolatos állami beavatkozások formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19c. cikk)

19.2.7. Kkv-k részére az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja nyomán bekövetkező áremelkedések hatásainak enyhítése érdekében a villamos energia, a gáz, vagy a földgázból vagy villamos energiából előállított hő szolgáltatásával kapcsolatos ideiglenes állami beavatkozások formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19d. cikk)

19.3. Európai területi együttműködésre irányuló támogatás

19.3.1. Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)

19.3.2. Vállalkozásoknak az európai területi együttműködési projektekben való részvételéhez nyújtott korlátozott összegű támogatások (651/2014/EU bizottsági rendelet 20a. cikk)

19.4. A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás

19.4.1. Kockázatfinanszírozási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)

19.4.2. Természetes személynek minősülő magánbefektetőknek biztosított adóösztönzők formáját öltő kockázatfinanszírozási támogatás kkv-k részére (651/2014/EU bizottsági rendelet 21a. cikk)

19.4.3. Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)

19.4.4. Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk)

19.4.5. Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)

19.5. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás

19.5.1. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk)

19.5.1.1. Alapkutatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés a) pont]

19.5.1.2. Alkalmazott kutatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés b) pont]

19.5.1.3. Kísérleti fejlesztés [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés c) pont]

19.5.1.4. Megvalósíthatósági tanulmány [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés d) pont]

19.5.2. A „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült projektekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25a. cikk)

19.5.3. A Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25b. cikk)

19.5.4. A társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekben foglalt támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25c. cikk)

19.5.5. Partnerségalakításra irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25d. cikk)

19.5.6. Az Európai Védelmi Alap vagy az európai védelmi ipari fejlesztési program által támogatott projektek társfinanszírozásában érintett támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25e. cikk)

19.5.7. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk)

19.5.8. Tesztelési és kísérleti infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 26a. cikk)

19.5.9. Innovációs klaszterhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)

19.5.10. Kis és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk)

19.5.11. Eljárási és szervezési innováció támogatása (651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)

19.5.12. A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 30. cikk)

19.6. Képzési támogatás

19.6.1. Képzési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)

19.7. Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás

19.7.1. Hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk)

19.7.2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk)

19.7.3. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk)

19.7.4. Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)

19.8. Környezetvédelmi támogatás

19.8.1. Dekarbonizációt is magában foglaló környezetvédelmi beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk)

19.8.2. Elektromos- vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36a. cikk)

19.8.3. Tiszta üzemű vagy kibocsátásmentes járművek beszerzésére és járművek utólagos átalakítására nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36b. cikk)

19.8.4. Épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk)

19.8.5. Épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 38a. cikk)

19.8.6. Energiahatékonyság-alapú szerződések megkötését elősegítő támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 38b. cikk)

19.8.7. Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)

19.8.8. Megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk)

19.8.9. Megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk)

19.8.10. Kis projektek megújulóenergia- és megújulóhidrogén-termelésének, valamint a megújulóenergia-közösségeknek az ösztönzésére irányuló működési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk)

19.8.11. A 2003/96/EK irányelv szerinti adókedvezmény formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk)

19.8.12. Környezetvédelmi adókedvezmény vagy adójellegű díjkedvezmény formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 44a. cikk)

19.8.13. A környezeti károk felszámolására, a természetes élőhelyek és ökoszisztémák rehabilitációjára, a biológiai sokféleség védelmére és visszaállítására, illetve az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése érdekében hozott természetalapú megoldások végrehajtására nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)

19.8.14. Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikk)

19.8.15. Erőforrás-hatékonyságra és a körforgásos gazdaságra való átállás támogatására irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikk)

19.8.16. Energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikk)

19.8.17. Környezetvédelmi és energetikai tanulmányhoz és tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikk)

19.9. Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás

19.9.1. A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok (651/2014/EU bizottsági rendelet 50. cikk)

19.10. Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás

19.10.1. Helyhez kötött széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikk)

19.10.2. 4G és 5G mobilhálózatokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52a. cikk)

19.10.3. A transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű projektekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52b. cikk)

19.10.4. Konnektivitási utalványok formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52c. cikk)

19.10.5. Felhordó hálózatokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52d. cikk)

19.11. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

19.11.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk)

19.11.2. Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok (651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikk)

19.12. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás

19.12.1. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk)

19.13. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

19.13.1. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikk)

19.14. Regionális repülőterekre irányuló támogatás

19.14.1. Regionális repülőterekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikk)

19.15. Kikötőkre irányuló támogatás

19.15.1. Tengeri kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56b. cikk)

19.15.2. Belvízi kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56c. cikk)

19.16. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás

19.16.1. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk)

19.16.1.1. Az (EU) 2021/1153 rendelet keretében finanszírozott, vagy az említett rendelet szerinti „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült, a transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű projekthez nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (2) bekezdés]

19.16.1.2. A kizárólag egyes támogatható társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatását szolgáló vezetékes széles sávú hálózatokba történő beruházásokhoz nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (3) bekezdés]

19.16.1.3. Energiatermelésre és energetikai infrastruktúrára irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (4) bekezdés]

19.16.1.4. A szociális, oktatási, kulturális és természetiörökség-infrastruktúrára és tevékenységekre irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (5) bekezdés]

19.16.1.5. A közlekedésre és a közlekedési infrastruktúrára irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (6) bekezdés]

19.16.1.6. Egyéb infrastruktúrákra irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (7) bekezdés]

19.16.1.7. A környezetvédelemre – beleértve az éghajlatvédelmet – irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (8) bekezdés]

19.16.1.8. A kutatásra-fejlesztésre, innovációra és digitalizációra irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (9) bekezdés]

19.16.1.9. Az InvestEU Alapból támogatott finanszírozás formájában kkv-knak vagy kis méretű közepes tőkeértékű vállalatoknak nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (10) bekezdés]

19.16.2. Az InvestEU Alap által támogatott, üzleti alapon kínált közvetített pénzügyi termékekben foglalt támogatás (651/2014/EU 56d. és 56f. cikk)

2. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez * 

A támogatástartalom számításának módja

Az alábbi támogatástartalom-számítási képletektől eltérő számítási módszertanok alkalmazása akkor elfogadható, ha azt

a) az Európai Bizottság közzétette,

b) a miniszter az Európai Bizottsággal egyezteti, és azt az Európai Bizottság jóváhagyja vagy

c) a támogatást nyújtó a miniszterrel egyezteti, és azt az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban a miniszter jóváhagyja.

A) Vissza nem térítendő támogatás

Fogalom: a kedvezményezett olyan közvetlen pénzjuttatásban részesül, amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség.

Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke.

ahol:

Q1 = a több részletben folyósított állami támogatás első évi részösszege (az 1. év a támogatás odaítélésének éve),

Q2 = a több részletben folyósított állami támogatás második évi részösszege,

Q3 = a több részletben folyósított állami támogatás harmadik évi részösszege,

(...)

Qn = a több részletben folyósított állami támogatás n. évi részösszege,

i = a támogatás odaítélésekor érvényes diszkont kamatláb.

B) A kedvezményes kamatú vagy kamatmentes hitel vagy kölcsön, változó kamatlábon alapuló kamattámogatás

Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezőbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.

Támogatástartalom: a piaci kamatlábbal számított elvi kamatelemek jelenértékeinek összegéből levonva a kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendő kamatelemek jelenértékeinek összege.

E számítási mód olyan hitel esetén alkalmazandó,

a) ahol a törlesztő részletek nem fix összegűek, hanem a tőketartozás csökkenő mértékének megfelelően csökkenő törlesztéseket tartalmaznak, vagy

b) amely szabálytalan ütemezésű.

Az egyes kamatfizetések esetén ki kell számítani 1) a valós kamatfizetést és 2) a számított egyéni referencia kamatláb (elvi piaci kamatláb) alapján adódó elvi kamatfizetést. A különbségük [2)–1)] – ha az pozitív szám – az adott periódusra meg nem fizetett kamat, vagyis a támogatási elem.

Mivel ezek a támogatási elemek különböző időpontokban merülnek fel, ezeknek az egy időpontra vonatkozó jelenértékeit kell összegezni. A jelenérték-számítás a diszkont kamatláb segítségével történik. Ennek eredménye jelenti a támogatástartalmat.

ahol:

i = diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján

Q1 = a támogatás odaítélésének évében történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),

Qn = az „n” >1 év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),

rref = egyéni referencia kamatláb a támogatás odaítélésének napján,

rk = kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén az értéke nulla),

tn = az „n” év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is).

A támogatási döntés naptári évében felmerülő támogatási elemekre nem szükséges jelenértéket számolni.

C) Kezességvállalás

Fogalom: a kezességvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a kezesség jogosultja részére a kezességvállalás mértékének megfelelően helyt áll, ha a kezesség kedvezményezettje a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

Támogatástartalom: A kedvezményezett a kezességvállalásért a piacinál alacsonyabb díjat fizet, illetve a kezességvállalás eredményeképpen a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett jut hitelhez.

A piacinál alacsonyabban megállapított kezességvállalási díj alkalmazása esetén a támogatástartalom a kezességvállalásért feltételesen fizetendő piaci (számított) díj és a ténylegesen fizetendő díj különbsége jelenértékének összege, az alábbi képlettel számítva:

ahol:

i = diszkont kamatláb az állami támogatás odaítélésének napján,

PR1 = a kezességvállalásért az első évben fizetendő piaci (számított) díj,

PR1’ = a kezességvállalásért az első évben ténylegesen fizetendő díj,

PR2 = a kezességvállalásért a második évben fizetendő piaci (számított) díj,

PR2’ = a kezességvállalásért a második évben ténylegesen fizetendő díj,

PRn = a kezességvállalásért az n. évben fizetendő piaci (számított) díj,

PRn’ = a kezességvállalásért az n. évben ténylegesen fizetendő díj.

A kezességvállalás meglétéből fakadó, piacinál alacsonyabb kamat esetén a támogatástartalom a kezességvállalással fedezett hitel törlesztő részletei, valamint egy ugyanilyen, de fedezetlen hitelnek az egyéni referencia kamatlábbal számított törlesztő részletei közötti különbség, jelenértékre számítva, az alábbi képlet szerint:

ahol:

i = diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján,

Q1 = a támogatás odaítélésének évében történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),

Qn = az „n” >1 év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),

rref = fedezetlen hitel kamatlába, a támogatás odaítélésének napján,

rk = fedezett hitel kamatlába a támogatás odaítélésének napján,

tn = az „n” év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is).

A támogatási döntés naptári évében felmerülő támogatási elemekre nem szükséges jelenértéket számolni.

A töredékéveket a garantált töredékidőszak hosszának a teljes évhez viszonyított arányában kell figyelembe venni. Ha a kezességvállalási díj nem minősül piacinak és a hitel kamatlába a kezességvállalásból adódó fedezettség miatt egy ugyanilyen nem fedezett hitel kamatlábánál alacsonyabb, akkor a támogatástartalom egyenlő a fedezetlen hitel és a fedezett hitel összes pénzügyi költségének a különbségével, azaz a fedezett hitel kamatai jelenértékének és a kezességvállalási díjak jelenértékének összege kivonva a fedezetlen hitel kamatai jelenértékének összegéből.

D) Kamattámogatás

Fogalom: a kedvezményezett által fizetendő kamat egészének vagy egy részének átvállalása.

Támogatástartalom: az átvállalt kamatösszeg jelenértéke. Ha a kamattámogatás időszakonkénti elemeinek nagysága előzetesen ismert, a támogatástartalom számítása a vissza nem térítendő támogatás analógiájára a következő képlettel történik:

ahol:

Q1 = az első évben nyújtott kamattámogatás,

Q2 = a második évben nyújtott kamattámogatás,

Q3 = a harmadik évben nyújtott kamattámogatás,

(...)

Qn = az n. évben nyújtott kamattámogatás,

i = diszkont kamatláb.

E) Adókedvezmény

Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általánosan érvényes adónál kevesebb adót kell fizetnie az adó alapjának, illetve az adó mértékének csökkentése vagy részbeni vagy teljes elengedése miatt.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, adókedvezmény esetén is az A) pont szerinti vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó képlet alkalmazandó, azzal, hogy a „folyósított állami támogatás” helyett „érvényesített adókedvezmény” értendő, és a több évre odaítélt adókedvezménynél az odaítéléskor érvényes diszkont kamatlábat kell alkalmazni a támogatástartalom megállapításához. Automatikus adókedvezményeknél (ha az intézkedés objektív kritériumoknak megfelelően és hatósági mérlegelési jogkör gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének jogát, és az igénybevételhez nem szükséges külön támogatási kérelem és odaítélés) az odaítélés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az adózó a kedvezményt (rendszerint a bevallásában) érvényesíti (több évre szóló automatikus adókedvezménynél az odaítélés időpontja az első érvényesítés időpontja).

F) Tőkejuttatás

Fogalom: a kedvezményezett vállalkozásnak tőkejuttatást biztosít az államháztartás alrendszeréhez tartozó szerv.

Támogatástartalom: a tőkejuttatás csak akkor minősül átlátható támogatásnak a 2. § 1. pont a)–d) alpontjai szerinti csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek alkalmazásában, ha a támogatástartalom nem haladja meg a csekély összegű támogatás felső határát, továbbá a rendeletek alkalmazása során a tőkejuttatás támogatástartalma megfelel a tőkejuttatás teljes összegének.

G) Egyéb, nem pénzbeli juttatás

Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron, illetve kedvezőbb feltételekkel jut valamely ingó vagy ingatlan vagyontárgyhoz, illetve szolgáltatáshoz.

Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelenértéke.

3. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez * 

A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról készítendő jelentés kötelező adattartalma * 

1. Egyedi támogatás esetében:

1.1. Kedvezményezett neve/megnevezése, székhelye/címe

1.2. Egyedi támogatásról kiadott előzetes vélemény vagy állásfoglalás száma

1.3. Támogatást nyújtó elnevezése

1.4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére)

1.5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a „megjegyzések” rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]

1.6. A kedvezményezett tevékenység mely ágazathoz tartozik

1.7. Az ellentételezés összege

1.8. A közszolgáltatás működtetéséből származó költségek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (3) bekezdése szerint

1.9. Bevételek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint

1.10. Ésszerű nyereség a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (5)–(8) bekezdése szerint

1.11. A túlkompenzáció ellenőrzésének eredményei, figyelemmel a 2012/21/EU bizottsági határozat 6. cikkére. A visszafizetett túlkompenzáció összege.

1.12. A 2012/21/EU bizottsági határozat egyéb feltételeinek (10 éves iratmegőrzés, értékhatár, megbízási időtartam) betartása a támogatási program vonatkozásában

1.13. Megjegyzések

2. Támogatási program esetében:

2.1. A támogatási program elnevezése

2.2. A támogatási programról kiadott előzetes vélemény vagy állásfoglalás száma

2.3. Támogatást nyújtó elnevezése

2.4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a támogatási program alapján az állami támogatást nyújtották (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére a program vonatkozásában)

2.5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a „megjegyzések” rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]

2.6. Az ágazatonként és a 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdése szerinti kategóriánként a kedvezményezettek száma

2.7. Ellentételezés összege ágazatonként és a 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdése szerinti kategóriánként

2.8. A túlkompenzáció ellenőrzésének eredményei, figyelemmel a 2012/21/EU bizottsági határozat 6. cikkére. A visszafizetett túlkompenzáció összege ágazatonként és a 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdése szerinti kategóriánként

2.9. A 2012/21/EU bizottsági határozat egyéb feltételeinek (10 éves iratmegőrzés, értékhatár, megbízási időtartam) betartása a támogatási program vonatkozásában

2.10. Megjegyzések

4. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról készítendő jelentés kötelező adattartalma * 

1. Kedvezményezett neve

2. Az állami támogatás alapjául szolgáló támogatási program elnevezése

3. A támogatási programról kiadott előzetes vélemény, illetve állásfoglalás száma

4. Támogatási program hiányában az állami támogatás alapjául szolgáló egyedi támogatás elnevezése

5. Egyedi támogatásról kiadott előzetes vélemény, illetve állásfoglalás száma

6. Támogatást nyújtó elnevezése

7. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra)

8. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a „megjegyzések” rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]

9. A kedvezményezett tevékenység mely közlekedési ágazathoz tartozik

10. Ellentételezés összege

11. *  A közszolgáltatás működtetéséből származó költségek az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint

12. *  Bevételek az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint

13. *  Ésszerű nyereség az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint

14. *  A túlkompenzáció összege az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint

15. Megjegyzések

5. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez * 

I. RÉSZ
A 651/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk
A támogatás száma (a miniszter tölti ki) ............
Régió A régió neve ............ Regionális támogatási státusz a 25. § (1) bekezdése alapján ......
A támogatást nyújtó hatóság Név ............
Postacím ............
Internetcím ............
A támogatási intézkedés megnevezése ............
Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben megjelent támogatás elérhetősége) ............
A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége ............
Az intézkedés típusa □ Program
□ Ad hoc támogatás A kedvezményezett és annak a csoportnak a neve, amelyhez tartozik .............
Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása A támogatás bizottsági hivatkozási száma
□ Meghosszabbítás ............
□ Módosítás ............
Időtartam program esetén [év][hónap][nap] [év][hónap][nap]
A támogatás nyújtásának napja ad hoc támogatás esetén [év][hónap][nap]
Érintett gazdasági ágazat □ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra
□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg TEÁOR csoport szintjén): .....................
A kedvezményezett típusa □ Kkv
□ Nagyvállalkozás
Költségvetés A program tervezett éves teljes költségvetése ... Ft
A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege ... Ft
Kezességvállalás összege (hitelösszeg) ... Ft
Támogatási eszköz □ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás
□ Hitel/visszafizetendő előleg
□ Kezességvállalás Ha releváns, a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozat száma ............
□ Adókedvezmény vagy adómentesség
□ Kockázati tőke nyújtása
□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban): □ Vissza nem térítendő támogatás □ Kölcsön □ Kezességvállalás □ Adókedvezmény □ Kockázati tőke nyújtása
Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetén Az uniós alap(ok) neve ............ ............ Az uniós társfinanszírozás összege (uniós alaponként) ... Ft ... Ft Teljes összeg ... Ft
II. RÉSZ
Kérjük, adja meg, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg a támogatási intézkedés.
Elsődleges (általános) célkitűzés Célkitűzés Legmagasabb támogatási intenzitás vagy legmagasabb támogatási összeg Kkv-k bónuszai
Regionális támogatás Regionális beruházási támogatás (14. cikk) Program ...% ...%
Ad hoc támogatás ...% ...%
Regionális városfejlesztési támogatás (16. cikk) ... Ft ...%
Kkv-knak nyújtott támogatás Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk) ...% ...%
Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (18. cikk) ...% ...%
Kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (19. cikk) ...% ...%
A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben részt vevő kkv-knál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (19a. cikk) ...% ...%
A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekből részesülő kkv-knak nyújtott korlátozott összegű támogatás (19b. cikk) ... Ft ...%
Mikrovállalkozások részére a villamosenergia-, gáz- vagy hőszolgáltatással kapcsolatos állami beavatkozások formájában nyújtott támogatás (19c. cikk) ... Ft ...%
Kkv-k részére az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja nyomán bekövetkező áremelkedések hatásainak enyhítése érdekében a villamos energia, a gáz, vagy a földgázból vagy villamos energiából előállított hő szolgáltatásával kapcsolatos ideiglenes állami beavatkozások formájában nyújtott támogatás (19d. cikk) ... Ft ...%
Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (20. cikk) ...% ...%
Vállalkozásoknak az európai területi együttműködési projektekben való részvételéhez nyújtott korlátozott összegű támogatások (20a. cikk) ... Ft ...%
A kkv-k finanszírozási eszközökhöz
való hozzáférését elősegítő támogatás
Kockázatfinanszírozási támogatás (21. cikk) ... Ft ...%
Természetes személynek minősülő magánbefektetőknek biztosított adóösztönzők formáját öltő kockázatfinanszírozási támogatás kkv-k részére (21a. cikk) ...% ...%
Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (22. cikk) ... Ft ...%
Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás (23. cikk) ...% induló vállalkozások részére nyújtott támogatás esetén: ... Ft ...%
Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (24. cikk) ...% ...%
Kutatás fejlesztési és innovációs támogatás Kutatás fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (25. cikk) Alapkutatás [25. cikk (2) bekezdés a) pontja] ...% ...%
Alkalmazott kutatás [25. cikk (2) bekezdés b) pontja] ...% ...%
Kísérleti fejlesztés [25. cikk (2) bekezdés c) pontja] ...% ...%
Megvalósíthatósági tanulmány [25. cikk (2) bekezdés d) pontja] ...% ...%
A „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült projektekre irányuló támogatás (25a. cikk) ... Ft ...%
A Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által támogatott ötlet életképességi cselekvésekre irányuló támogatás (25b. cikk) ... Ft ...%
A társfinanszírozott kutatás fejlesztési projektekben foglalt támogatás (25c. cikk) ...% ...%
Partnerségalakításra irányuló támogatás (25d. cikk) ...% ...%
Az Európai Védelmi Alap vagy az európai védelmi ipari fejlesztési program által támogatott projektek társfinanszírozásában érintett támogatás (25e. cikk) ...% ...%
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (26. cikk) ...% ...%
Tesztelési és kísérleti infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (26a. cikk) ...% ...%
Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (27. cikk) ...% ...%
Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (28. cikk) ...% ...%
Eljárási és szervezési innováció támogatása (29. cikk) ...% ...%
A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás fejlesztési támogatás (30. cikk) ...% ...%
Képzési támogatás Képzési támogatás (31. cikk) ...% ...%
Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás Hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (32. cikk) ...% ...%
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (33. cikk) ...% ...%
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás (34. cikk) ...% ...%
Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás (35. cikk) ...% ...%
Környezetvédelmi támogatás Dekarbonizációt is magában foglaló környezetvédelmi beruházási támogatás (36. cikk) ...% ...%
Elektromos- vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (36a. cikk) ...% ...%
Tiszta üzemű vagy kibocsátásmentes járművek beszerzésére és járművek utólagos átalakítására nyújtott beruházási támogatás (36b. cikk) ...% ...%
Épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (38. cikk) ...% ...%
Épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (38a. cikk) ...% ...%
Energiahatékonyság-alapú szerződések megkötését elősegítő támogatás (38b. cikk) ... Ft ...%
Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatás (39. cikk) ... Ft ...%
Megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás (41. cikk) ...% ...%
Megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (42. cikk) ...% ...%
Kis projektek megújulóenergia- és megújulóhidrogén-termelésének, valamint a megújulóenergia-közösségeknek az ösztönzésére irányuló működési támogatás (43. cikk) ...% ...%
A 2003/96/EK irányelv szerinti adókedvezmény formájában nyújtott támogatás (44. cikk) ...% ...%
Környezetvédelmi adókedvezmény vagy adójellegű díjkedvezmény formájában nyújtott támogatás (44a. cikk) ...% ...%
A környezeti károk felszámolására, a természetes élőhelyek és ökoszisztémák rehabilitációjára, a biológiai sokféleség védelmére és visszaállítására, illetve az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése érdekében hozott természetalapú megoldások végrehajtására nyújtott beruházási támogatás (45. cikk) ...% ...%
Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (46. cikk) ...% ...%
Erőforrás-hatékonyságra és a körforgásos gazdaságra való átállás támogatására irányuló beruházási támogatás (47. cikk) ...% ...%
Energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (48. cikk) ...% ...%
Környezetvédelmi és energetikai tanulmányhoz és tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (49. cikk) ...% ...%
Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok (50. cikk) A természeti katasztrófa típusa □ földrengés □ lavina □ földcsuszamlás □ árvíz □ tornádó □ hurrikán □ vulkánkitörés □ erdőtűz A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma [év][hónap][nap] [év][hónap][nap] ...% ...%
Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás Helyhez kötött széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott támogatás (52. cikk) ... Ft ...%
4G és 5G mobilhálózatokhoz nyújtott támogatás (52a. cikk) ... Ft ...%
A transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű projektekhez nyújtott támogatás (52b. cikk) ...% ...%
Konnektivitási utalványok formájában nyújtott támogatás (52c. cikk) ... Ft ...%
Felhordó hálózatokhoz nyújtott támogatás (52d. cikk) ...% ...%
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (53. cikk) ...% ...%
Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok (54. cikk) ...% ...%
Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás (55. cikk) ...% ...%
Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (56. cikk) ...% ...%
Regionális repülőterekre irányuló támogatás Regionális repülőterekre irányuló támogatás (56a. cikk) ...% ...%
Kikötőkre irányuló támogatás Tengeri kikötőkre irányuló támogatás (56b. cikk) ...% ...%
Belvízi kikötőkre irányuló támogatás (56c. cikk) ...% ...%
Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás (56d., 56f. cikk) 56e. cikk Az (EU) 2021/1153 rendelet keretében finanszírozott, vagy az említett rendelet szerinti „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült, a transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű projekthez nyújtott támogatás [56e. cikk (2) bekezdés] ... Ft ...%
A kizárólag egyes támogatható társadalmi gazdasági fókuszpontok csatlakoztatását szolgáló vezetékes széles sávú hálózatokba történő beruházásokhoz nyújtott támogatás [56e. cikk (3) bekezdés] ... Ft ...%
Energiatermelésre és energetikai infrastruktúrára irányuló támogatás [56e. cikk (4) bekezdés] ... Ft ...%
A szociális, oktatási, kulturális és természeti örökség infrastruktúrára és tevékenységekre irányuló támogatás [56e. cikk (5) bekezdés] ... Ft ...%
A közlekedésre és a közlekedési infrastruktúrára irányuló támogatás [56e. cikk (6) bekezdés] ... Ft ...%
Egyéb infrastruktúrákra irányuló támogatás [56e. cikk (7) bekezdés] ... Ft ...%
A környezet védelemre beleértve az éghajlatvédelmet irányuló támogatás [56e. cikk (8) bekezdés] ... Ft ...%
A kutatásra fejlesztésre, innovációra és digitalizációra irányuló támogatás [56e. cikk (9) bekezdés] ... Ft ...%
Az InvestEU Alapból támogatott finanszírozás formájában kkv knak vagy kis méretű közepes tőkeértékű vállalatoknak nyújtott támogatás [56e. cikk (10) bekezdés] ... Ft ...%
Az InvestEU Alap által támogatott, üzleti alapon kínált közvetített pénzügyi termékekben foglalt támogatás (56f. cikk) ... Ft ...%

5/A. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez * 

I. RÉSZ
A 702/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő
állami támogatásokkal kapcsolatos információk
A támogatás száma
(a miniszter tölti ki)
............
Régió A régió neve
............
Regionális támogatási státusz a 25. § (1) bekezdése alapján
............
A támogatást nyújtó hatóság Név ............
Postacím ............
Internetcím ............
A támogatási intézkedés megnevezése ............
Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben
megjelent támogatás elérhetősége)
............
A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége ............
Az intézkedés típusa □ Program
□ Ad hoc támogatás A kedvezményezett és annak
a csoportnak a neve, amelyhez tartozik
............
Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása A támogatás bizottsági hivatkozási száma
□ Meghosszabbítás ............
□ Módosítás ............
Időtartam program esetén [év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]
A támogatás nyújtásának napja ad hoc támogatás esetén [év][hónap][nap]
Érintett gazdasági ágazat □ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra
□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg
TEÁOR-csoport szintjén): ............
A kedvezményezett típusa □ Kkv
□ Nagyvállalkozás
Költségvetés A program tervezett teljes költségvetése ... Ft
A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege ... Ft
Kezességvállalás összege (hitelösszeg) ... Ft
Támogatási eszköz □ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás
□ Hitel/visszafizetendő előleg
□ Kezességvállalás Ha releváns, a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozat száma
............
□ Adókedvezmény vagy adómentesség
□ Kockázati tőke nyújtása
□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban):
□ Vissza nem térítendő támogatás
□ Kölcsön
□ Kezességvállalás
□ Adókedvezmény
□ Kockázati tőke nyújtása
Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetén Az uniós alap(ok)
neve
............
............
Az uniós társfinanszírozás összege (uniós alaponként)
... Ft
... Ft
Teljes összeg
... Ft
II. RÉSZ
Kérjük, adja meg, hogy a 702/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg
a támogatási intézkedés.
Elsődleges (általános)
célkitűzés
Célkitűzés Legmagasabb támogatási intenzitás Legmagasabb támogatási összeg
Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és
a mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó kkv-k részére nyújtott támogatások
Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (14. cikk) ...% ... Ft
A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás
(15. cikk)
...% ... Ft
A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (16. cikk) ...% ... Ft
A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és
a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (17. cikk)
...% ... Ft
A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás
(18. cikk)
...% ... Ft
A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (19. cikk) ...% ... Ft
A mezőgazdasági termékek termelőinek
a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás (20. cikk)
...% ... Ft
A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (21. cikk) ...% ... Ft
A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
(22. cikk)
...% ... Ft
A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
(23. cikk)
...% ... Ft
A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (24. cikk) ...% ... Ft
A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (25. cikk) ...% ... Ft
Az állatbetegségek és a növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzésével, megfékezésével és felszámolásával kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtott támogatás, valamint az állatbetegségek és a növénykárosítók által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (26. cikk) ...% ... Ft
Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás és az elhullott állatokkal kapcsolatos támogatás Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás [27. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontja] ...% ... Ft
(27. cikk) Az elhullott állatok elszállításához nyújtott támogatás [27. cikk (1) bekezdés c), d) vagy e) pontja] ...% ... Ft
A biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (28. cikk) ...% ... Ft
A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (29. cikk) ...% ... Ft
A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (30. cikk)
A természeti katasztrófa típusa
□ földrengés
□ lavina
□ földcsuszamlás
□ árvíz
□ tornádó
□ hurrikán
□ vulkánkitörés
□ kontrollálatlan vegetációtűz
A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma
[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]
...% ... Ft
A mezőgazdasági és
az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás
A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (31. cikk) ...% ... Ft
Az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás
(32. cikk)
...% ... Ft
Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás (33. cikk) ...% ... Ft
Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növénykárosítók és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás (34. cikk) ...% ... Ft
Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (35. cikk) ...% ... Ft
A Natura 2000 erdőterületekhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (36. cikk) ...% ... Ft
Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott támogatás (37. cikk) ...% ... Ft
Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás
(38. cikk)
...% ... Ft
Tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (39. cikk) ...% ... Ft
Az erdészeti ágazat fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (40. cikk) ...% ... Ft
Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (41. cikk) ...% ... Ft
Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzése (42. cikk) ...% ... Ft
Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás
(43. cikk)
...% ... Ft
A vidéki térségekben működő kkv-k számára nyújtott, az EMVA-ból társfinanszírozott vagy A mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (44. cikk) ...% ... Ft
az ilyen társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő nemzeti finanszírozásként biztosított támogatások Az induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott támogatás (45. cikk) ...% ... Ft
A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (46. cikk) ...% ... Ft
A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (47. cikk) ...% ... Ft
Az aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és
az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás (48. cikk)
...% ... Ft
A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás (49. cikk) ...% ... Ft

5/B. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez * 

I. RÉSZ
Az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk
A támogatás száma
(a miniszter tölti ki)

..................................................................................................................................
Régió A régió neve ............................................. Regionális támogatási státusz
a 25. § (1) bekezdése alapján ...................
A támogatást nyújtó hatóság Név .................................................................
Postacím .................................................................
Internetcím .................................................................
A támogatási intézkedés megnevezése .............................................................................................................................................
Nemzeti jogalap
(a Magyar Közlönyben megjelent támogatás elérhetősége)

.............................................................................................................................................
A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége
.............................................................................................................................................
Az intézkedés típusa □ Program
□ Ad hoc támogatás A kedvezményezett és annak a csoportnak a neve, amelyhez tartozik ................................
Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása A támogatás bizottsági hivatkozási száma
□ Meghosszabbítás .................................................................
□ Módosítás .................................................................
Időtartam program esetén [év][hónap][nap] [év][hónap][nap]
A támogatás nyújtásának napja ad hoc támogatás esetén [év][hónap][nap]
Érintett gazdasági ágazat □ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra
□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg TEÁOR csoport szintjén): ...........................................................................................................................
A kedvezményezett típusa □ Kkv
□ Nagyvállalkozás
Költségvetés A program tervezett éves teljes költségvetése .............................................................. Ft
A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege .............................................................. Ft
Kezességvállalás összege (hitelösszeg) .............................................................. Ft
Támogatási eszköz □ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás
□ Hitel / visszafizetendő előleg
□ Kezességvállalás Ha releváns, a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozat száma
................................................................
□ Adókedvezmény vagy adómentesség
□ Kockázati tőke nyújtása
□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban): □ Vissza nem térítendő támogatás □ Kölcsön
□ Kezességvállalás □ Adókedvezmény □ Kockázati tőke nyújtása
Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetén Az uniós alap(ok) neve .........................
..............................................................
Az uniós társfinanszírozás összege (uniós alaponként)
................................. Ft
................................. Ft
Teljes összeg
................................. Ft
II. RÉSZ
Kérjük, jelölje a jobb oldali oszlopban, hogy az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján
valósul meg a támogatási intézkedés.
A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének előmozdítása A halászati innovációhoz nyújtott támogatás (15. cikk)
A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (16. cikk)
A tudományos szakemberek és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás (17. cikk)
Az emberi erőforrás fejlesztéséhez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott támogatás (18. cikk)
A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás (19. cikk)
Halászhajó első beszerzéséhez nyújtott támogatás (20. cikk)
A halászok egészségének, biztonságának és munkakörülményeinek javítására irányuló támogatás (21. cikk)
Biztosítási díjak fizetéséhez és kölcsönös kockázatkezelési alapoknak fizetendő pénzügyi hozzájárulásokhoz nyújtott támogatás (22. cikk)
A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás (23. cikk)
A halászat környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó támogatás (24. cikk)
A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás (25. cikk)
A tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint a fenntartható halászati tevékenységek keretébe tartozó rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás (26. cikk)
Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás (27. cikk)
A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás (28. cikk)
A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott támogatás (29. cikk)
A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás (30. cikk)
A fenntartható akvakultúra-tevékenységek előmozdítása Az akvakultúra ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás (32. cikk)
Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (34. cikk)
Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás (35. cikk)
Az akvakultúra telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás (36. cikk)
A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új vállalkozók ösztönzéséhez nyújtott támogatás (37. cikk)
A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott támogatás (38. cikk)
A környezetvédelmi szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (39. cikk)
A népegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás (40. cikk)
Az állategészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás (41. cikk)
Az állatbetegségek megelőzéséhez, megfékezéséhez és felszámolásához nyújtott támogatás (42. cikk)
Az állatbetegségek által okozott károk megelőzését és enyhítését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (43. cikk)
Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás (44. cikk)
A forgalmazással és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás (45. cikk)
A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás (46. cikk)
Egyéb támogatási kategóriák A halászati ágazatban az adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez, felhasználásához és feldolgozásához nyújtott támogatás (47. cikk)
A természeti katasztrófák által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás (48. cikk)
A természeti katasztrófa típusa: □ földrengés □ lavina
□ földcsuszamlás □ árvíz □ tornádó □ hurrikán □ vulkánkitörés
□ természeti eredetű kontrollálatlan vegetációtűz
A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma: [év][hónap][nap] [év][hónap][nap]
A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (49. cikk)
A természeti katasztrófa típusa: □ földrengés □ lavina
□ földcsuszamlás □ árvíz □ tornádó □ hurrikán
□ vulkánkitörés □ természeti eredetű kontrollálatlan vegetációtűz
A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma: [év][hónap][nap] [év][hónap][nap]
A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás (50. cikk)
Az esemény típusa: □ fagy □ vihar □ jégeső □ heves vagy tartós esőzés □ súlyos aszály □ egyéb: ..................................................
Az esemény bekövetkezésének dátuma:
[év][hónap][nap] [év][hónap][nap]
A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (51. cikk)
Az esemény típusa: □ fagy □ vihar □ jégeső □ heves vagy tartós esőzés □ súlyos aszály □ egyéb: ..................................................
Az esemény bekövetkezésének dátuma:
[év][hónap][nap] [év][hónap][nap]
A védett állatok által okozott által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás (52. cikk)
A védett állatok által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (53. cikk)
A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (54. cikk)
A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott, korlátozott összegű támogatás (55. cikk)
Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban (56. cikk)
Kérjük, jelölje és indokolja, hogy miért került sor állami támogatási program létrehozására vagy egyedi támogatás odaítélésére az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében nyújtott támogatás igénybevétele helyett. □ A nemzeti operatív program nem tartalmazza a fenti intézkedést
□ A nemzeti operatív program keretében rendelkezésre álló pénzeszközök elosztása során alkalmazott fontossági sorrend miatt
□ Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében már nem állnak rendelkezésre pénzeszközök
□ Egyéb (kérjük, nevezze meg):
..............................................................................

5/C. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez * 

I. RÉSZ
Az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő
állami támogatásokkal kapcsolatos információk
A támogatás száma
(a miniszter tölti ki)

...............................................................................................................................................
Régió A régió neve .............................................. Regionális támogatási státusz a 25. § (1) bekezdése alapján .............................
A támogatást nyújtó hatóság Név ..................................................................
Postacím ..................................................................
Internetcím ..................................................................
A támogatási intézkedés megnevezése ............................................................................................................................................
Nemzeti jogalap
(a Magyar Közlönyben megjelent támogatás elérhetősége)

.............................................................................................................................................
A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége
.............................................................................................................................................
Az intézkedés típusa □ Program
□ Ad hoc támogatás A kedvezményezett és annak a csoportnak
a neve, amelyhez tartozik ...........................
Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása A támogatás bizottsági hivatkozási száma
□ Meghosszabbítás .................................................................
□ Módosítás .................................................................
Időtartam program esetén [év][hónap][nap] [év][hónap][nap]
A támogatás nyújtásának napja ad hoc támogatás esetén [év][hónap][nap]
Érintett gazdasági ágazat □ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra
□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg TEÁOR csoport szintjén): ...............................................................................................................................................
A kedvezményezett típusa □ Kkv
□ Nagyvállalkozás
Költségvetés A program tervezett éves teljes költségvetése .......................................................... Ft
A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege .......................................................... Ft
Kezességvállalás összege (hitelösszeg) .......................................................... Ft
Támogatási eszköz □ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás
□ Hitel / visszafizetendő előleg
□ Kezességvállalás Ha releváns, a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozat száma
...............................................................
□ Adókedvezmény vagy adómentesség
□ Kockázati tőke nyújtása
□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban): □ Vissza nem térítendő támogatás □ Kölcsön
□ Kezességvállalás □ Adókedvezmény □ Kockázati tőke nyújtása
Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetén Az uniós alap(ok) neve ............................
.................................................................
Az uniós társfinanszírozás összege (uniós alaponként)
................................. Ft
................................. Ft
Teljes összeg
.................................. Ft
II. RÉSZ
Kérjük, adja meg, hogy az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján
valósul meg a támogatási intézkedés
Elsődleges (általános) célkitűzés Célkitűzés Legmagasabb támogatási intenzitás Legmagasabb támogatási összeg
Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó kkv-k részére nyújtott támogatások A mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, elsődleges mezőgazdasági termelésre irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (14. cikk) ......................% ...................... Ft
A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (15. cikk) ......................% ...................... Ft
A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (16. cikk) ......................% ...................... Ft
A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (17. cikk) ......................% ...................... Ft
Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás és mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás (18. cikk) ......................% ...................... Ft
A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (19. cikk) ......................% ...................... Ft
A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás (20. cikk) ......................% ...................... Ft
A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (21. cikk) ......................% ...................... Ft
A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (22. cikk) ......................% ...................... Ft
A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (23. cikk) ......................% ...................... Ft
A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (24. cikk) ......................% ...................... Ft
A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás (25. cikk)
Az esemény típusa: □ fagy □ vihar
□ jégeső □ heves vagy tartós esőzés
□ súlyos aszály □ egyéb: ................................
Az esemény bekövetkezésének dátuma: [év][hónap][nap] [év][hónap][nap]
......................% ...................... Ft
Az állatbetegségek és a növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzésével, megfékezésével és felszámolásával kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtott támogatás, valamint az állatbetegségek és a növénykárosítók által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás (26. cikk) ......................% ...................... Ft
Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás és az elhullott állatokkal kapcsolatos támogatás (27. cikk) Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás [27. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontja] ......................% ...................... Ft
Az elhullott állatok elszállításához nyújtott támogatás [27. cikk (1) bekezdés c), d), e) vagy f) pontja] ......................% ...................... Ft
A biztosítási díjak fizetéséhez és a kölcsönös kockázatkezelési alapokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokhoz biztosított támogatás (28. cikk) ......................% ...................... Ft
A védett állatok által okozott károk helyreállítására irányuló támogatás (29. cikk) ......................% ...................... Ft
A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzéséhez nyújtott támogatás(30. cikk) ......................% ...................... Ft
Állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás (31. cikk) ......................% ...................... Ft
A mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (32. cikk) ......................% ...................... Ft
A mezőgazdaságban nyújtott környezetvédelmi támogatások A Natura 2000 területekhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (33. cikk) ......................% ...................... Ft
Agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás (34. cikk) ......................% ...................... Ft
Ökológiai gazdálkodáshoz nyújtott támogatás (35. cikk) ......................% ...................... Ft
Kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás A mezőgazdasági üzemek vagy erdők területén található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (36. cikk) ......................% ...................... Ft
A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás (37. cikk)
A természeti katasztrófa típusa:
□ földrengés □ lavina □ földcsuszamlás
□ árvíz □ tornádó □ hurrikán □ vulkánkitörés
□ természeti eredetű kontrollálatlan vegetációtűz
A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma: [év][hónap][nap] [év][hónap][nap]
......................% ...................... Ft
Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (38. cikk) ......................% ...................... Ft
Az EIP operatív csoportok projektjeiben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (39. cikk) ......................% ...................... Ft
Az EIP operatív csoportok projektjeiből részesülő vállalkozások számára nyújtott, korlátozott összegű támogatás (40. cikk) ......................% ...................... Ft
Az erdőalapú ágazatnak nyújtott támogatások Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (41. cikk) ......................% ...................... Ft
Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás (42. cikk) ......................% ...................... Ft
Az erdőkárok megelőzéséhez és helyreállításához nyújtott támogatás (43. cikk) ......................% ...................... Ft
Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (44. cikk) ......................% ...................... Ft
Bizonyos kötelező követelményekből eredő területspecifikus hátrányokhoz nyújtott támogatás (45. cikk) ......................% ...................... Ft
Az erdő környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott támogatás (46. cikk) ......................% ...................... Ft
Az erdőalapú ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (47. cikk) ......................% ...................... Ft
Az erdőalapú ágazatban nyújtott tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (48. cikk) ......................% ...................... Ft
Az erdőalapú ágazat fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (49. cikk) ......................% ...................... Ft
Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (50. cikk) ......................% ...................... Ft
Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzése (51. cikk) ......................% ...................... Ft
A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás az erdőalapú ágazatban (52. cikk) ......................% ...................... Ft
Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (53. cikk) ......................% ...................... Ft
Az erdőalapú ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (54. cikk) ......................% ...................... Ft
A vidéki térségekben működő kkv-k részére nyújtott támogatás Az alapvető szolgáltatásokhoz és infrastruktúrához a vidéki térségekben nyújtott támogatás (55. cikk) ......................% ...................... Ft
Vállalkozás beindításhoz nyújtott támogatás vidéki térségekben folytatandó nem mezőgazdasági tevékenységhez (56. cikk) ......................% ...................... Ft
A mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás (57. cikk) ......................% ...................... Ft
A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás (58. cikk) ......................% ...................... Ft
A vidéki térségekben folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (59. cikk) ......................% ...................... Ft
A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (60. cikk) ......................% ...................... Ft
Korlátozott összegű támogatás a közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez (61. cikk) ......................% ...................... Ft

6. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez * 

1. *  A kedvezményezett neve, székhelye továbbá – ha a csoportmentességi rendeletek, a Bizottság határozata vagy a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti, megfelelő intézkedésről szóló javaslatból ez következik – közösségi adószáma és adószáma (adóazonosító jele),

2. a kedvezményezett típusa a vonatkozó csoportmentességi rendelet I. melléklete szerint,

3. *  a projekt megvalósításának helye (főváros vagy vármegye),

4. a kedvezményezett azon tevékenységének szakágazati besorolása (TEÁOR-szám, ennek hiányában ÖVTJ-kód), amely keretében a támogatást felhasználja (ha nem azonosítható ilyen tevékenység, akkor a kedvezményezett főtevékenységének szakágazati besorolása),

5. a bruttó támogatási egyenérték (támogatástartalom) euróban és forintban, kölcsön, visszafizetendő előlegek, visszatérítendő támogatás és kockázatfinanszírozás esetén a támogatás teljes összege, kezességvállalás esetén az a teljes összeg, amelyre a kezességvállalás vonatkozik,

6. a támogatás formájának megjelölése [a) vissza nem térítendő támogatás, b) kamattámogatás, c) kölcsön, d) visszafizetendő előlegek, e) visszatérítendő támogatás, f) kezességvállalás, g) adókedvezmény, h) adómentesség, i) kockázatfinanszírozás, j) egyéb támogatási forma megnevezése],

7. *  a támogatás odaítélésének napja (adókedvezmény vagy adómentesség esetén a bevallás esedékességének a napja; adókedvezmény vagy adómentesség formájában nyújtott és az 1407/2013/EU, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági célú agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás esetén a bevallás feldolgozásának napja)

8. a támogatás 1. melléklet szerinti kategóriája,

9. a támogatást nyújtó megnevezése (a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16. és 21. cikke szerinti támogatás esetén a megbízott fél és a pénzügyi közvetítő megnevezése),

10. a támogatás európai bizottsági hivatkozási száma.