A jogszabály mai napon ( 2023.06.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

A Kormány a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében, valamint - a 2. § tekintetében - 30. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások (a továbbiakban: nyilvántartás) adatfeldolgozóinak körét, az adatfeldolgozó igénybevételének kötelező vagy az adatkezelő döntésétől függő jellegét a melléklet határozza meg.

(2) A melléklet állapítja meg, hogy a meghatározott adatfeldolgozó tevékenysége valamennyi adatfeldolgozásra, az elektronikus adatfeldolgozásra vagy a nem elektronikus adatfeldolgozásra terjed ki.

2. § (1) A nyilvántartás adatkezelője (a továbbiakban: adatkezelő) e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul felülvizsgálja az általa kezelt nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenység körülményeit annak érdekében, hogy meghatározza azon intézkedéseket, amelyek az adatfeldolgozási tevékenység a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvénnyel (a továbbiakban: Adatvagyontv.) megállapított rendelkezéseknek megfelelő végzéséhez szükségesek.

(2) Az (1) bekezdés alapján elvégzett felülvizsgálat eredménye alapján az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 2011. március 31-ig

a) kezdeményezi az Adatvagyontv.-nek nem megfelelő, a nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozó hatályos magánjogi szerződések megszüntetését vagy módosítását, akként, hogy a szerződés megszüntetéséből vagy módosításából az adatkezelőre vagy más állami szervre háruló fizetési kötelezettség mértéke a lehető legalacsonyabb legyen,

b) megkezdi a mellékletben meghatározott adatfeldolgozó megbízásához vagy - ha az a melléklet alapján lehetséges - az adatfeldolgozás önálló végzéséhez szükséges intézkedések előkészítését, valamint

c) megkezdi azon intézkedések előkészítését, amelyek az általa kezelt nyilvántartás 2012. január 1-jét követő rendeltetésszerű működésének biztosításához szükségesek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez * 

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozói

A B C D

1.

A nyilvántartás megnevezése

Adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozás köre Az adatfeldolgozó igénybevételének jellege
2. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási
Adatbázis
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljes adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
3. Az állami foglalkoztatási szerv feladatainak ellátásához szükséges adatbázis NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljes adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
4. *  Egységes szociális nyilvántartás Magyar Államkincstár központi szerve teljes adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
5. *  A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásokban kezelt adatokhoz kötődő adatfeldolgozói feladatok
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
elektronikus adatfeldolgozás kötelező
6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás kötelező
7. Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás kötelező
8. *  Földhasználati nyilvántartás Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal teljes adatfeldolgozás kötelező
9. *  Az államhatár adatbázisa, az állami nagyméretarányú topográfiai térképi adatbázisok, az állami távérzékelési adatbázisok, a Földrajzinév-tár adatbázis földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság teljes adatfeldolgozás kötelező
10. *  Az alapponthálózati pontok adatbázisa, az állami földmérési alaptérképi adatbázis, az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisai. földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság teljes adatfeldolgozás kötelező
11. *  Ingatlan-nyilvántartás, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal teljes adatfeldolgozás kötelező
12. Közepes és kisméretarányú állami topográfiai térképek MH Geoinformációs Szolgálat és HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. teljes adatfeldolgozás kötelező
13. Nyugdíj-biztosítási nyilvántartás kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet teljes adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
14. Egészségbiztosítási nyilvántartás kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet teljes adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
15. Központi útiokmány-nyilvántartás IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás kötelező
16. Szabálysértési nyilvántartási rendszer IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás kötelező
17. Közúti közlekedési nyilvántartás IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás kötelező
18. A Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány tulajdonosainak nyilvántartása IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás kötelező
19. Kulturális örökségvédelmi nyilvántartás államigazgatási szerv elektronikus adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
20. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezelt adóhatósági és vámhatósági adatok nyilvántartása Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Kft. teljes adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
21. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezelt, a 19. pont alá nem tartozó adatok nyilvántartása Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Kft. teljes adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
22. Cégnyilvántartás Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság teljes adatfeldolgozás kötelező
23. Központi idegenrendészeti nyilvántartás IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nemzeti Szakértői és Kutató Központ elektronikus adatfeldolgozás kötelező
24. *  A Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási feladataihoz kapcsolódó nyilvántartási rendszerek kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet teljes adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
25. N.SIS IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás kötelező
26. Kötvénynyilvántartás IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás kötelező
27. Az egyéni vállalkozók nyilvántartása IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás kötelező
28. Bűnügyi nyilvántartási rendszer IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás kötelező
29. * 
30. Természetes személyek közhiteles országos adósságrendezési nyilvántartása, az adósságrendezési eljárással összefüggő hirdetményi rendszer Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
31. Természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő nyomtatványellenőrzési és nyomtatványkitöltő informatikai rendszer NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
32. *  Fizetésképtelenségi nyilvántartás Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.
elektronikus adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
33. *  A Nemzeti Választási Iroda adatkezelésében lévő, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 76. § (3) bekezdésében meghatározott választási nyilvántartásokat kezelő informatikai rendszer IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő
34. *  A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben benyújtott névjegyzéki kérelmének regisztrációs előfeldolgozását végző informatikai rendszer KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. elektronikus adatfeldolgozás az adatkezelő döntésétől függő