A jogszabály mai napon ( 2023.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi XXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hivatalos magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÖTT LÉGIMARSALLOK ALKALMAZÁSÁRÓL

A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok („Felek”)

a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, 1944. december 7-én kelt Egyezmény („Chicagói Egyezmény”) Szerződő Államaiként;

azzal a szándékkal, hogy a Chicagói Egyezmény 17. függelékében, különösen, annak 4.7.4, 4.7.5 és 4.7.7 pontjaiban foglalt rendelkezéseknek megfeleljenek,

a légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló, Tokióban, 1963. szeptember 14-én aláírt Egyezmény („Tokiói Egyezmény”) Szerződő Államaiként,

megállapodnak abban, hogy engedélyezik a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok légimarsalljainak alkalmazását a kombinált légi szolgáltatást végző, az egyik Fél által lajstromozott, a Felek területére, területéről vagy területei között közlekedő légi járműveken.

1. cikk

Cél és fogalommeghatározások

1. Jelen Megállapodás célja, hogy növelje a Felek területére, területéről vagy területei között működő kombinált légi szolgáltatás biztonságának hatékonyságát azáltal, hogy megteremti a légimarsallok meghatározott járatokon történő alkalmazásának kereteit. Mindkét Fél fenntartja annak eldöntésével kapcsolatos hatáskört, hogy az általa lajstromozott légi járműveken alkalmaz-e légimarsallt.

2. Jelen Megállapodás alkalmazásában:

a) „Légimarsall” a Küldő Állam Kormánya által alkalmazott, kiképzett és akkreditált személy, aki annak érdekében utazik a légi járművön, hogy gondoskodjon a légi jármű, az utasok és a személyzet biztonságáról.

b) „Küldő Állam” azon állam, amely, mint a jelen Megállapodásban részes Fél, az általa lajstromozott légi járművön légimarsallt alkalmaz.

c) „Fogadó Állam” a jelen Megállapodásban részes másik Fél.

d) „Kombinált légi szolgáltatás” olyan kereskedelmi, menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti (charter) légi szállítási szolgáltatás, amely kombinálja a személy- és teherszállítást.

e) „Harmadik Állam” olyan állam, amely a jelen Megállapodásban nem részes Fél.

2. cikk

A Megállapodás hatálya

1. Jelen Megállapodás alkalmazása kiterjed a kombinált légi szolgáltatást végző, az egyik Fél által lajstromozott, a Felek területei között közlekedő légi járművekre.

2. Jelen Megállapodás alkalmazása kiterjed az egyik Fél által lajstromozott, az egyik Fél és egy Harmadik Állam területei között közlekedő, de a másik Fél területére elirányított légi járművekre is.

3. Jelen Megállapodás alkalmazása kiterjed az egyik Fél által lajstromozott, a másik Fél és egy Harmadik Állam területei között kombinált légi szolgáltatást végző légi járművekre is. Ilyen esetekben az alkalmazás a Fogadó Állam és a Harmadik Állam közötti megállapodástól függően valósulhat meg.

3. cikk

A Küldő Állam általános kötelezettségei

1. Azon járatok vonatkozásában, amelyek a Küldő Állam és a Fogadó Állam területei között közlekednek, a Küldő Állam köteles

a) a légimarsalljait szállító járat indulását megelőzően biztosítani, hogy valamennyi légimarsall rendelkezik a megfelelő úti okmánnyal;

b) a légimarsalljait szállító járat indulását megelőzően utasítani a légimarsallokat, hogy a Fogadó Állam területére történő belépés előtt valamennyi fegyverüket és felszerelésüket jelentsék be és adják át az illetékes hatóságoknak, továbbá, hogy tartsák be a Fogadó Állam vámelőírásait és más vonatkozó jogszabályait;

c) a légimarsalljait szállító járat indulását megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatni a Fogadó Államot a légi jármű fedélzetén lévő légimarsallok személyazonosságáról, valamint az általuk viselni kívánt fegyverek és felszerelések típusáról és számáról;

d) amennyiben közvetlen veszély vagy sürgős szükség indokolja a légimarsallok alkalmazását, a lehető legkorábbi időpontban, de minden esetben a Fogadó Államba tartó járat menetrend szerinti indulását megelőzően, a Fogadó Állam 30 napnál rövidebb határidőn belüli írásbeli értesítésével tájékoztatni a Fogadó Államot a légi jármű fedélzetén lévő légimarsallok személyazonosságáról, valamint az általuk viselni kívánt fegyverek és felszerelések típusáról és számáról;

e) amennyiben a légi jármű fedélzetén incidens történik, amint a Küldő Állam erről tudomást szerez, azonnal tájékoztatni a Fogadó Államot az incidens összes körülményéről; továbbá,

f) amennyiben a légi jármű fedélzetén incidens történik és a feltételezett elkövetőket elfogták vagy őrizetbe vették, de nem szállították vissza a Küldő Államba, a légimarsallokat utasítani arra, hogy a leszállást követően adják át az elkövetőket a Fogadó Államnak, a Tokiói Egyezmény rendelkezéseivel összhangban.

2. Azon járatok vonatkozásában, amelyek a Fogadó Állam és egy Harmadik Állam területei között közlekednek, a Küldő Állam köteles:

a) a légimarsalljait szállító járat indulását megelőzően biztosítani, hogy valamennyi légimarsall rendelkezik a megfelelő úti okmánnyal;

b) a légimarsalljait szállító járat indulását megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatni a Fogadó Államot a légi jármű fedélzetén lévő légimarsallok személyazonosságáról, valamint az általuk viselni kívánt fegyverek és felszerelések típusáról és számáról;

c) amennyiben közvetlen veszély vagy sürgős szükség indokolja a légimarsallok alkalmazását, a lehető legkorábbi időpontban, de minden esetben a járat menetrend szerinti indulását megelőzően, 30 napnál rövidebb határidőn belüli írásbeli értesítéssel tájékoztatni a Fogadó Államot a légi jármű fedélzetén lévő légimarsallok személyazonosságáról, valamint az általuk viselni kívánt fegyverek és felszerelések típusáról és számáról;

d) amennyiben a légi jármű fedélzetén incidens történik, amint a Küldő Állam erről tudomást szerez, azonnal tájékoztatni a Fogadó Államot; továbbá,

e) amennyiben a légi jármű fedélzetén incidens történik, a feltételezett elkövetőket elfogták vagy őrizetbe vették, és a légi jármű a Fogadó Államban landol, a légimarsallokat utasítani arra, hogy a leszállást követően adják át az elkövetőket a Fogadó Államnak, a Tokiói Egyezmény rendelkezéseivel összhangban.

3. Azon járatok vonatkozásában, amelyek a Küldő Állam és egy Harmadik Állam területei között közlekednek, és amelyeket a másik Fél területére elirányítottak, a Küldő Állam köteles:

a) amint az elirányításról tudomást szerez, azonnal tájékoztatni a Fogadó Államot a közelgő elirányításról, valamint, hogy fegyveres légimarsallok tartózkodnak a légi jármű fedélzetén, azok személyazonosságáról, illetve az általuk viselt fegyverek és felszerelések típusáról és számáról;

b) utasítani a légimarsallokat arra, hogy haladéktalanul keressék meg a Fogadó Állam illetékes hatóságának képviselőjét, ne szálljanak ki a légi járműből, amíg nem találkoznak a Fogadó Állam tisztviselőivel, valamint arra, hogy a Fogadó Állam területére történő belépés előtt jelentsék be és adják át valamennyi fegyverüket és felszerelésüket az illetékes hatóságnak; továbbá

c) amennyiben a légi jármű fedélzetén incidens történik és a feltételezett elkövetőket elfogták vagy őrizetbe vették, de nem szállították vissza a Küldő Államba, a légimarsallokat utasítani arra, hogy a leszállást követően adják át az elkövetőket a Fogadó Államnak, a Tokiói Egyezmény rendelkezéseivel összhangban.

4. cikk

A Fogadó Állam általános kötelezettségei

A Fogadó Állam illetékes hatóságai kötelesek, államuk belső jogszabályaival összhangban:

a) lehetővé tenni a Küldő Állam légimarsalljai számára az államterületükre történő be- és kilépést;

b) átvenni a Küldő Állam légimarsalljainak valamennyi fegyverét és felszerelését a Fogadó Állam területére történő belépés előtt, biztonságban tárolni a fegyvereket és felszereléseket, és kilépéskor visszaadni azokat a Küldő Állam légimarsalljainak; valamint,

c) a Fogadó Államba történő megérkezéskor átvenni a repülőút során elfogott vagy őrizetbe vett, a Küldő Állam légimarsalljainak őrizetében lévő személyt vagy személyeket, a Tokiói Egyezmény rendelkezéseivel összhangban.

5. cikk

Műveleti Szabályzat

1. Jelen Megállapodást a Felek illetékes hatóságai által írásban meghatározott és kölcsönösen elfogadott műveleti szabályzattal kell kiegészíteni.

2. E műveleti szabályzatnak összhangban kell állnia a jelen Megállapodásban foglaltakkal.

3. A műveleti szabályzat tartalmát egyik Fél sem teheti hozzáférhetővé harmadik fél számára a másik Fél beleegyezése nélkül, kivéve, ha törvény ettől eltérően rendelkezik. Az a Fél, amelyik valamely információt hozzáférhetővé kíván tenni, ezen szándékáról a tervezett időpontot megelőzően legalább 10 nappal köteles értesíteni a másik Felet. Amennyiben bármely Fél tudomására jut, hogy a működési szabályzathoz előzetes értesítés nélkül, engedéllyel vagy anélkül, bizonyosan vagy feltehetően hozzáfértek, a hozzáférésről tudomást szerző Fél azonnal köteles értesíteni erről a másik Felet.

6. cikk

A Küldő Állam jogának a légimarsallok által történő alkalmazása

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás alapján eljáró légimarsallok kötelezettségeik teljesítése során a Küldő Állam jogszabályaival összhangban gyakorolják jogköreiket a Küldő Államban, valamint, a légi jármű ajtóinak a felszálláshoz történő bezárásától kezdve bármely külső ajtónak a kiszálláshoz történő kinyitásáig.

7. cikk

A légimarsallok irányítása

A Küldő Állam irányítja a légimarsalljai tevékenységét a Küldő Államban, valamint a légi jármű ajtóinak a felszálláshoz történő bezárásától kezdve bármely külső ajtónak a kiszálláshoz történő kinyitásáig.

8. cikk

Záró rendelkezések

1. Jelen Megállapodás a Felek közötti későbbi, a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi belső eljárás teljesítését igazoló, írásbeli értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba. Jelen Megállapodás mindaddig hatályban marad, amíg azt bármely Fél fel nem mondja a másik Félhez intézett, legalább kilencven (90) nappal megelőzően történő írásbeli értesítéssel.

2. A jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek egyéb nemzetközi szerződéseiben szereplő kötelezettségvállalásait.

Készült Budapesten, 2011. április 13-án, két példányban, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

„AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING THE DEPLOYMENT OF AIR MARSHALS

The Republic of Hungary and the United States of America (the „Parties”), both being Parties to the Convention on International Civil Aviation, done at Chicago on 7 December 1944 (the „Chicago Convention”); both desiring to comply with provisions of Annex 17 to the Chicago Convention, including, in particular, paragraphs 4.7.4, 4.7.5 and 4.7.7 thereof; and both being Parties to the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963 (the „Tokyo Convention”), hereby agree to allow for the deployment of Air Marshals of the Republic of Hungary and of the United States of America, respectively, on aircraft that are engaged in Combination Air Services, that are registered in one Party, and that are operated to, from, or between the territories of the Parties.

Article 1

Purpose and Definitions

1. The purpose of this Agreement is to enhance the security of Combination Air Services to, from, or between the territories of the Parties by providing a framework for the deployment of Air Marshals on certain such flights. Each Party retains the competence to decide whether to deploy Air Marshals on aircraft registered in that Party.

2. For the purposes of this Agreement:

(a) ’Air Marshal’ means a person who is employed, trained, and accredited by the Government of the Sending State to travel on an aircraft to provide security for that aircraft and its passengers and crew.

(b) ’Sending State’ means the State that as a Party to this Agreement deploys an Air Marshal on an aircraft that is registered in that State.

(c) ’Receiving State’ means the State that is the other Party to this Agreement.

(d) ’Combination Air Services’ means commercial charter and scheduled air transportation services that combine passenger and cargo operations.

(e) ’Third State’ means a State that is not a Party to this Agreement.

Article 2

Scope of the Agreement

1. This Agreement shall apply to aircraft that engage in Combination Air Services that are registered in one Party and that operate between the territories of the Parties.

2. This Agreement shall also apply to aircraft that are registered in one of the Parties and that operate between the territories of a Party and a Third State, and that are diverted to the territory of the other Party.

3. This Agreement shall also apply to aircraft that are registered in one of the Parties and that engage in Combination Air Services between the territories of the other Party and a Third State. Such application shall, however, be subject to arrangement between the Receiving State and a Third State.

Article 3

General Responsibilities of the Sending State

1. With respect to flights between the territories of the Sending State and the Receiving State, the Sending State shall:

(a) prior to the departure of a flight carrying its Air Marshals, ensure that all Air Marshals have the appropriate travel documents;

(b) prior to the departure of a flight carrying its Air Marshals, direct the Air Marshals to declare and provide all weapons and related equipment to the appropriate authorities before admission into the territory of the Receiving State and to comply with customs requirements and other applicable laws of the Receiving State;

(c) at least 30 days prior to the departure of a flight carrying its Air Marshals, inform the Receiving State in writing of the identity of its Air Marshals on board the aircraft and the type and number of weapons and related equipment that the Air Marshals will be carrying;

(d) in the event of imminent danger or exigent circumstances requiring the deployment of Air Marshals with less than 30 days’ written notice to the Receiving State, inform the Receiving State of the identity of the Air Marshals on board the aircraft and the type and number of weapons and related equipment that the Air Marshals will be carrying at the earliest time, but, in any case, prior to the scheduled departure to the Receiving State;

(e) if there is an incident on board the aircraft, inform the Receiving State about the circumstances of the incident as soon as the Sending State becomes aware of it; and

(f) if there is an incident on board the aircraft and the alleged offenders are detained or arrested and not returned to the Sending State, direct the Air Marshals to deliver the offenders to the Receiving State upon landing, in accordance with the provision of the Tokyo Convention.

2. With respect to flights between the territories of the Receiving State and a Third State, the Sending State shall:

(a) prior to the departure of a flight carrying its Air Marshals, ensure that all Air Marshals have the appropriate travel documents;

(b) at least 30 days prior to the departure of a flight carrying its Air Marshals, inform the Receiving State in writing of the identity of the Air Marshals on board the aircraft and the type and number of weapons and related equipment that the Air Marshals will be carrying;

(c) in the event of imminent danger or exigent circumstances requiring the deployment of Air Marshals with less than 30 days’ written notice, inform the Receiving State of the identity of the Air Marshals on board the aircraft and the type and number of weapons and related equipment that the Air Marshals will be carrying at the earliest time, but, in any case, prior to the scheduled departure of the flight;

(d) if there is an incident on board the aircraft, inform the Receiving State as soon as the Sending State becomes aware of the incident; and

(e) if there is an incident on board the aircraft, the alleged offenders are detained or arrested, and the aircraft lands in the Receiving State, direct the Air Marshals to deliver the offenders to the Receiving State upon landing, in accordance with the provisions of the Tokyo Convention.

3. With respect to flights between the territories of the Sending State and a Third State, and that are diverted to the territory of the other Party, the Sending State shall:

(a) notify the Receiving State of the impending diversion as soon as the Sending State becomes aware of the diversion, and that there are armed Air Marshals on board the aircraft, inform the Receiving State of the identity of the Air Marshals and the type and number of weapons and related equipment that they are carrying;

(b) direct the Air Marshals to immediately request a representative of the appropriate authorities of the Receiving State, not to disembark the aircraft until they are met by officials from the Receiving State and to declare and provide all weapons and related equipment to the appropriate authorities before admission into the territory of the Receiving State; and

(c) if there is an incident on board the aircraft and the alleged offenders are detained or arrested and not returned to the Sending State, direct the Air Marshals to deliver the offenders to the Receiving State upon landing in accordance with the provisions of the Tokyo Convention.

Article 4

General Responsibilities of the Receiving State

The appropriate authorities of the Receiving State shall, in accordance with the laws of that State:

(a) facilitate the admission into and departure from its territory of Air Marshals of the Sending State;

(b) accept all weapons and related equipment of the Air Marshals of the Sending State, before admission into the territory of the Receiving State, and secure all weapons and related equipment and return them to the Air Marshals of the Sending State at the time of departure; and

(c) take delivery of any person or persons arrested or detained during the flight and in the custody of Air Marshals of the Sending State upon arrival in the Receiving State, in accordance with the provision of the Tokyo Convention.

Article 5

Operational Procedures

1. This Agreement shall be supplemented by mutually acceptable operational procedures set forth in writing by the appropriate authorities of the Parties.

2. These operational procedures shall be in accordance with the terms of this Agreement.

3. Unless otherwise required by law, neither Party shall disclose to any third party the content of the operational procedures without the consent of the other Party. The Party intending to disclose the information shall notify the other Party of the intended disclosure at least 10 days before it is made. In the event either Party learns of a known or suspected disclosure of the operational procedures, authorized or unauthorized and not previously notified, the Party learning of the disclosure shall provide immediate notice to the other Party.

Article 6

Observance of the Laws of the Sending State by Air Marshals

The Parties agree that, in the performance of their duties while in the Sending State and from the moment all external doors of the aircraft are closed following embarkation until any such door is opened for disembarkation, Air Marshals operating under this Agreement shall exercise their powers in accordance with the laws of the Sending State.

Article 7

Direction of Air Marshals

The Sending State shall direct the activities of its Air Marshals while in the Sending State and from the moment all external doors of the aircraft are closed following embarkation until any such door is opened for disembarkation.

Article 8

Final provisions

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the receipt of the latter written notification by the Parties that they have completed all of their internal procedures required for its entry into force. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party giving the other Party at least ninety (90) days’ written notice of termination.

2. The provisions of this Agreement shall not affect the obligations undertaken by the Parties under other international agreements.

Signed at Budapest on 13th April, 2011 in duplicate, in the Hungarian and in the English languages, both texts being equally authentic.

(Signatures)”

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 8. cikkének 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.