A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet

az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (5) bekezdés d) pontjában,

a 6. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8. § (6) bekezdés b) pontjában,

a 7. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 8. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (5) bekezdés a) és c) pontjában,

a 9. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Magyarországon az EU Kék Kártyával foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő harmadik országbeli állampolgárra, valamint a vele foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő foglalkoztatóra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. EU Kék Kártya: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 2. § r) pontjában meghatározott engedély;

2. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka;

3. harmadik országbeli állampolgár: a Harmtv. 2. § a) pontjában meghatározott személy;

4. munkadíj: a Munka Törvénykönyve szerinti munkabér, vagy a harmadik országbeli állampolgár által végzett munkának - a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létrehozó szerződésben meghatározott - ellenértéke.

3. § (1) A Magyarországon, EU Kék Kártyával foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére járó havi munkadíj - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második év - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének másfélszerese. * 

(2) A rendelet 1. mellékletében meghatározott munkakörökben az (1) bekezdésben meghatározott munkadíj mértéke nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második év - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett -nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének 1,2-szerese. * 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott, a tárgyévre megállapított munkadíj-mértéket a tárgyévben fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra kell alkalmazni.

(4) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott legkisebb munkadíj mértékére vonatkozó adatot a tárgyévet megelőző október 31-éig az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2011. évben a 3. § (1) bekezdésben meghatározott legkisebb munkadíj mértékére vonatkozó adat 299 700 forint, a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adat 239 760 forint. 2012. évben a 3. § (1) bekezdésben meghatározott legkisebb munkadíj mértékére vonatkozó adat 303 900 forint, a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adat 243 120 forint.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár által, magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkoznak.

5. § E rendelet 1-4. §-a, valamint 8. §-a a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

6-8. § * 

9. § (1) * 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem érinti a 2011. július 27-ét megelőzően indult képzéseket.

1. melléklet a 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelethez * 

A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott munkadíj mértéket a következő FEOR számú munkakörök esetén kell alkalmazni:

2211 Általános orvos

2214 Gyógyszerész, szakgyógyszerész

2222 Optometrista

2223 Dietetikus és táplálkozási tanácsadó

2224 Gyógytornász

2225 Védőnő

2226 Mentőtiszt

2231 Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

2232 Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)


  Vissza az oldal tetejére