A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2011. (XII. 21.) NGM rendelet

a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § i) pontjában, valamint az 5. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosítók kötelesek a gépjármű-felelősségbiztosítási termékük eredményelszámolását az 1. melléklet szerint elkészíteni és a tárgyévet követő évben a Magyar Nemzeti Bank elnökének a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének a részletes szabályait megállapító rendeletében meghatározott adatszolgáltatás keretében a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) részére megküldeni.

(2) Az eredményelszámolást a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete „D) Szokásos vállalkozási eredmény” szintjéig kell elkészíteni.

2. § A biztosítók kötelesek számviteli politikájukban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékükre vonatkozó bevételük és ráfordításuk felosztásának elvét a szokásos vállalkozási eredmény szintjéig rögzíteni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

4. § Az e rendelet szerinti eredményelszámolást első alkalommal a 2011. évre a 2012-ben esedékes, a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendeletben meghatározott adatszolgáltatás keretében kell elkészíteni és a Felügyeletnek megküldeni.

5. § * 

1. melléklet a 45/2011. (XII. 21.) NGM rendelethez

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás eredményelszámolásának előírt tagolása

....................................................... Biztosító

A) Nem életbiztosítási ágnál

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

a) bruttó díj

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±)

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (±)

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően)

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

04. Károk ráfordításai

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

aa) kárkifizetések

1. bruttó összeg

2. viszontbiztosító részesedése (-)

ab) kárrendezési költségek

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)

b) függőkárok tartalékainak változása (±) (tételes, IBNR)

ba) bruttó összeg

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

05. Matematikai tartalékok változása (±)

a) bruttó összeg

b) viszontbiztosító részesedése (-)

06. Eredménytől függő és független díj-visszatérítési tartalék változása (±)

a) bruttó összeg

b) viszontbiztosító részesedése (-)

07. Káringadozási tartalék változása (±)

08. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)

a) bruttó összeg

b) viszontbiztosító részesedése (-)

09. Nettó működési költségek

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

b) elhatárolt szerzési költségek változása (±)

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY

(01+02+03-04±05±06±07±08-09-10)

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

01. Kapott osztalék és részesedés

ebből: kapcsolt vállalkozástól

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

ebből: kapcsolt vállalkozástól

03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel [B/02/d) sorral egyezően]

06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezően)

07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (±)

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

10. Egyéb bevételek

11. Egyéb ráfordítások

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

(±A+01+02+03+04+05-06-07±08-09+10-11)


  Vissza az oldal tetejére