A jogszabály mai napon ( 2019.09.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) *  értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1) *  A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások - keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás - ellenértékeként

a) *  értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3) *  Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5) *  Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. § *  (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) *  A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. § *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. § *  (1) *  Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. § *  (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) *  A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5) *  Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. § (1) * 

(2) * 

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az értékesítői díjak

A B C D E
1. Település Értékesítő megnevezése Vásárló szolgáltató neve Értékesítői alapdíj Értékesítői
hődíj
2. Ft/hó Ft/GJ
3. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 39 472 000 2 152
4. Almásfüzitő Füzitő GM Energiatermelő Kft. ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 0 3 273
5. Baja Bajatechnik Kft. Baja Energetika Kft. 0 3 158
6. Bokod MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 1 663 000 3 037
7. Bonyhád SSB Energia Kft. „FŰTŐMŰ” Kft. 0 3 596
8. Budapest Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 66 095 000 1 178
9. Budapest Alpiq Csepel Kft. - kazán Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 112
10. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 218 149 000 2 968
11. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 152 202 000 2 948
12. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest, Tó utca 7. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 182 017 000 2 972
13. Budapest Készenléti Rendőrség Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 505
14. Budapest Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. FŐTÁV-Kiserőmű Kft. 582 000 2 062
15. Budapest CHP-Erőmű Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 505
16. Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. - 1141 Budapest, Mogyoródi út 41-43. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 505
17. Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. - 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 917
18. Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. - 1097 Budapest, Gyáli út 17-19. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 917
19. Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. - 1142 Budapest, Tatai út 95. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 899
20. Budapest Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 1 133
21. Budapest Green-R Energetika Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 505
22. Budapest IMMODUS Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 505
23. Budapest Magyar Telekom Nyrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 505
24. Budapest MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. - kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 130 423 000 3 131
25. Budapest MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. - póttüzeléssel termelt hő Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 781
26. Budapest Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 505
27. Csongrád Csoterm Kft. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 0 1 296
28. Csorna Csornai Kogenerációs Erőmű Kft. Csornahő Kft. 0 3 503
29. Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Dotenergo Zrt. 12 386 000 3 066
30. Debrecen Debreceni Vízmű Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 3 066
31. Debrecen Veolia Energia Magyarország Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 156 891 000 3 066
32. Dombóvár Veolia Energia Magyarország Zrt. DOMBÓVÁRHŐ Kft. 0 3 459
33. Dorog Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 19 560 000 3 072
34. Dunakeszi CHP Erőmű Kft. Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 0 3 111
35. Dunaújváros Perkons DHŐ Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
0 2 982
36. Dunaújváros Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 38 014 000 2 055
37. Dunaújváros HF. Formula Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 16 571 000 2 982
38. Eger CHP-Erőmű Kft. EVAT Zrt. 0 3 360
39. Érd Veolia Energia Magyarország Zrt. Érdhő Kft. 0 3 555
40. Esztergom Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 32 351 000 3 072
41. Gödöllő Veolia Energia Magyarország Zrt. Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 0 3 417
42. Gyöngyös Veolia Energia Magyarország Zrt. Városgondozási Zrt. 0 3 494
43. Győr Arrabona Geotermia Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 0 3 108
44. Győr Győri Erőmű Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 287 000 4 185
45. Hajdúszoboszló Veolia Energia Magyarország Zrt. Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 0 3 590
46. Kaposvár E.ON Energiatermelő Kft. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 0 3 538
47. Kazincbarcika Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft. Barcika Szolg Kft. 36 587 000 2 911
48. Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 0 4 907
49. Kiskunfélegyháza PERKONS SKL Energiatermelő Kft. Perkons DHŐ Kft. 0 3 315
50. Körmend SSB Energia Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 2 862
51. Makó Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 0 2 170
52. Mátészalka Veolia Energia Magyarország Zrt. Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 3 784
53. Miskolc Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft. MIHŐ Kft. 0 4 133
54. Miskolc Miskolci Geotermia Zrt. MIHŐ Kft. 0 2 515
55. Miskolc Kuala Kft. MIHŐ Kft. 0 2 515
56. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8 MIHŐ Kft. 201 591 000 2 583
57. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17. MIHŐ Kft. 0 4 200
58. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21. MIHŐ Kft. 0 4 200
59. Mohács Veolia Energia Magyarország Zrt. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 781
60. Mohács BIOENERGY - Duna Befektető és Szolgáltató Kft. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 313
61. Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 16 450 000 2 742
62. Nagykőrös Perkons DHŐ Kft. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 0 3 546
63. Nyíregyháza Veolia Energia Magyarország Zrt. NYÍRTÁVHŐ Kft. 85 440 000 3 094
64. Oroszlány MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 44 902 000 3 037
65. Ózd Ózdi Erőmű Kft. Ózdi Távhő Kft. 0 3 469
66. Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4 895 000 929
67. Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Kft. 141 877 000 2 590
68. Pétfürdő Cothec Kft. „PÉTKOMM” Kft. 4 062 000 2 763
69. Püspökladány KISERŐMŰ PLD Kft. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 0 3 267
70. Salgótarján Perkons Bio Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 3 437
71. Salgótarján Perkons Tarján Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 3 437
72. Sárbogárd Perkons DHŐ Kft. Cothec Kft. 0 3 948
73. Sárvár Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft. Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 0 3 566
74. Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Cothec Kft. 0 3 678
75. Siklós Perkons SKL Kft. SIKLÓS-HŐ Kft. 0 3 759
76. Siófok Cothec Kft. Termofok-Sió Kft. 5 732 000 2 507
77. Sopron Veolia Energia Magyarország Zrt. SOPRON Holding Zrt. 24 033 000 2 876
78. Sopron Soproni Erőmű Kft. SOPRON Holding Zrt. 14 442 000 2 892
79. Százhalombatta Veolia Energia Magyarország Zrt. „SZÁKOM” Nonprofit Kft. 18 627 000 2 930
80. Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Zrt. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 0 3 654
81. Szigetszentmiklós SZMK Energia Kft. „Aries” Nonprofit Kft. 0 3 504
82. Szigetvár Szigetvári Gyógyfürdő Kft. Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 0 628
83. Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft. ALFA-NOVA Kft. 0 2 637
84. Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 0 3 419
85. Tapolca Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. Városgazdálkodási Kft. 0 3 544
86. Tatabánya TB-ENERGO Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 0 2 337
87. Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 197 577 000 2 337
88. Tiszaújváros Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 30 930 000 3 006
89. Vác Veolia Energia Magyarország Zrt. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 3 433
90. Vác Poligen V Kft. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 3 433
91. Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 816
92. Veszprém Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt. „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 0 3 834

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. *  Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások - különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre - csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés - az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül - a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló - a 2.3. pont szerint számított - megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év) Hődíj (Ft/GJ)
0 2000

  Vissza az oldal tetejére