A jogszabály mai napon ( 2022.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) *  értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1) *  A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások - keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás - ellenértékeként

a) *  értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3) *  Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5) *  Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. § *  (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) *  A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. § *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. § *  (1) *  Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. § *  (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) *  A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5) *  Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. § (1) * 

(2) * 

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az értékesítői díjak

A B C D E
Sor-
szám
Település Értékesítő megnevezése Vásárló szolgáltató neve Értékesítői alapdíj
Ft/hó
Értékesítői hődíj
Ft/GJ
1. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. BAKONY-TÁVHŐ Kft. 47 593 000 2 287
2. Almásfüzitő Füzitő GM Energiatermelő Kft. ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 0 3394
3. Baja Greenergy-Power Kft. Baja Energetika Kft. 0 2 852
4. Bonyhád Greenergy-Power Kft. “FŰTŐMŰ” Kft. 0 3 729
5. Budapest Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű BKM Nonprofit Zrt. 87 854 000 1 732
6. Budapest Alpiq Csepel Kft. - kazán BKM Nonprofit Zrt. 0 4 577
7. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52. BKM Nonprofit Zrt. 236 793 000 4 520
8. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2. BKM Nonprofit Zrt. 141 810 000 4 468
9. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest, Tó utca 7. BKM Nonprofit Zrt. 183 224 000 4 478
10. Budapest Készenléti Rendőrség BKM Nonprofit Zrt. 0 3 781
11. Budapest CHP-Erőmű Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 5 734
12. Budapest Greenergy-Power Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 4 535
13. Budapest WINDIRECT Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 3 781
14. Budapest MVM Balance Zrt. kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő BKM Nonprofit Zrt. 130 658 000 4 676
15. Budapest MVM Balance Zrt. póttüzeléssel termelt hő BKM Nonprofit Zrt. 0 4 242
16. Budapest ALTEO-Therm Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 5 668
17. Budaörs Veolia Energia Magyarország Zrt. BUDAÖRSHŐ Kft. 0 3 784
18. Csongrád Csoterm Kft. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 0 1 930
19. Csorna Greenergy-Power Kft. Csornahő Kft. 0 3 725
20. Debrecen Debreceni Vízmű Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 4 547
21. Debrecen Veolia Energia Magyarország Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 175 030 000 4 547
22. Dombóvár Veolia Energia Magyarország Zrt. DOMBÓVÁRHŐ Kft. 0 3 797
23. Dorog Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 20 146 000 4 637
24. Dunakeszi CHP-Erőmű Kft. Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 0 3 485
25. Dunaújváros Perkons DHŐ Kft. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 0 4 267
26. Dunaújváros Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. - Verebély út 780/27 hrsz. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 29 048 000 4 267
27. Dunaújváros ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 0 1 401
28. Eger CHP-Erőmű Kft. EVAT Zrt. 0 3 744
29. Érd Veolia Energia Magyarország Zrt. Érdhő Kft. 0 3 651
30. Esztergom Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 33 321 000 4 637
31. Gödöllő Veolia Energia Magyarország Zrt. Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 0 3 807
32. Gyöngyös Veolia Energia Magyarország Zrt. Városgondozási Zrt. 0 3 815
33. Győr Arrabona Koncessziós Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 0 3 397
34. Győr ALTEO-Therm Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 287 000 4 752
35. Hajdúnánás OMNI Energy Kft. Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. 0 3 933
36. Hajdúszoboszló Veolia Energia Magyarország Zrt. Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 0 3 897
37. Kaposvár E.ON Energiatermelő Kft. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 0 3 989
38. Kazincbarcika ALTEO-Therm Kft. Barcika Szolg Kft. 46 200 000 4 434
39. Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 6 995 000 4 040
40. Kiskunfélegyháza Greenergy-Power Kft. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. 0 4 192
41. Körmend Greenergy-Power Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 3 269
42. Makó Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 0 2 349
43. Mátészalka Veolia Energia Magyarország Zrt. Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 3 666
44. Mátészalka Geotherm FIRE Kft. Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 3 666
45. Miskolc Miskolci Geotermia Kft. MIHŐ Kft. 0 2 650
46. Miskolc Kuala Kft. MIHŐ Kft. 0 2 650
47. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8 MIHŐ Kft. 89 352 000 4 664
48. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17. MIHŐ Kft. 0 4 034
49. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21. MIHŐ Kft. 0 4 034
50. Mohács Veolia Energia Magyarország Zrt. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 801
51. Mohács BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 483
52. Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 19 368 000 4 492
53. Nagykőrös Greenergy-Power Kft. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 0 3 770
54. Nyíregyháza Veolia Energia Magyarország Zrt. NYÍRTÁVHŐ Kft. 99 557 000 4 499
55. Ózd ALTEO-Therm Kft. Ózdi Távhő Kft. 0 3 826
56. Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4 895 000 929
57. Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Kft. 155 604 000 2825
58. Pétfürdő ENGIE Magyarország Kft. “PÉTKOMM” Kft. 3 924 000 3 330
59. Püspökladány Greenergy-Power Kft. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 0 4 036
60. Salgótarján CHP-Erőmű Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 3 813
61. Sárbogárd Perkons DHŐ Kft. ENGIE Sárbogárdi Kft. 0 4 117
62. Sárvár Greenergy-Power Kft. Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 0 4 031
63. Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza ENGIE Magyarország Kft. 0 4 536
64. Siklós MÖViT Zrt. SIKLÓS-HŐ Kft. 0 3 747
65. Siófok ENGIE Magyarország Kft. Termofok-Sió Kft. 7 719 000 3 367
66. Sopron Veolia Energia Magyarország Zrt. SOPRON Holding Zrt. 17 817 000 4 252
67. Sopron ALTEO-Therm Kft. SOPRON Holding Zrt. 15 175 000 4 359
68. Százhalombatta Veolia Energia Magyarország Zrt. “SZÁKOM” Nonprofit Kft. 22 061 000 4 316
69. Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Kft. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 0 3 791
70. Szeged OMNI Energy Kft. Szegedi Távfűtő Kft. 0 4 056
71. Szeged Veolia Energia Magyarország Zrt. Szegedi Távfűtő Kft. 0 4 056
72. Szigetszentmiklós SZMK Energia Kft. “Aries” Nonprofit Kft. 0 3 833
73. Szigetvár Szigetvári Gyógyfürdő Kft. Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 0 492
74. Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft. MVM OTSZ Zrt. 0 3 578
75. Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 0 3 708
76. Tapolca Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. Városgazdálkodási Kft. 0 3 750
77. Tatabánya TB-ENERGO Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 0 2 322
78. Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 211 875 000 2 322
79. Tiszaújváros ALTEO-Therm Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 34 139 000 4 390
80. Vác Veolia Energia Magyarország Zrt. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 3 883
81. Vác Greenergy-Power Kft. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 3 883
82. Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 816
83. Veszprém Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt. “VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 0 3 780

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. *  Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások - különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre - csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés - az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül - a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló - a 2.3. pont szerint számított - megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év) Hődíj (Ft/GJ)
0 2000

  Vissza az oldal tetejére