A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) *  értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1) *  A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások – keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás – ellenértékeként

a) *  értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3) *  Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(3a) *  Ha az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen a táblázat B oszlopa szerinti értékesítő

a) helyébe azonos hőtermelési technológiát alkalmazó új értékesítő lép, akkor az új értékesítő a korábban megállapított értékesítői díjakat alkalmazza,

b) cégneve – a működési engedélye engedélyesi tevékenységet érintő tartalmának módosulása nélkül –

megváltozik, akkor a névváltozással érintett értékesítőnek a megállapított értékesítői díjak megmaradnak.

(3b) *  Ha az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen olyan értékesítő kezdi meg jogszerűen az értékesítői díjra jogosító tevékenységét, amely nem tartozik a (3a) bekezdés hatálya alá, akkor az új értékesítő legfeljebb az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti energiahordozón alapuló hőtermelésre vonatkozó B oszlop szerinti értékesítői hődíjat alkalmazhatja. Ha az értékesítő az adott hónapban nem csak egyfajta energiahordozót használ, akkor legfeljebb az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban szereplő díjaknak a felhasznált energiahordozók mennyiségével súlyozott átlaga szerinti hődíjat alkalmazhatja.

(4) *  Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5) *  Az 1. és 4. mellékletben szereplő díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. § *  (1) *  A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért a településen működő távhőszolgáltató az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató vagy cégnevét a távhőszolgáltatói működési engedélyének az engedélyesi tevékenységet érintő tartalmának módosulása nélkül megváltoztató távhőszolgáltató részére a 4. melléklet szerinti – legmagasabb hatósági árnak minősülő fogyasztás alapú – önköltségi hődíjat fizeti. Az e bekezdés alapján fizetett önköltségi hődíj nem érinti a külön kezelt intézmény és a távhőszolgáltató szerződése alapján a nem fogyasztás alapján fizetett díjakat.

(2) *  A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. § *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. § *  (1) *  Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. § *  (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) *  A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5) *  Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. § *  E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. §-ával megállapított

a) 1. melléklete szerinti táblázat E:7, E:53 és E:54 mezőjében, továbbá

b) 4. melléklete szerinti táblázat C:6, C:7 és C:53 mezőjében

foglaltakat a 2023/2024. gázév mint elszámolási időszak tekintetében kell alkalmazni.

8. § *  E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 1. §-ával megállapított 2. § (3a) és (3b) bekezdésében foglaltakat a 2023/2024. gázév tekintetében kell alkalmazni.

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

1. Az értékesítői díjak * 

A B C D E
1. Település Értékesítő megnevezése Vásárló
szolgáltató neve
Értékesítői
alapdíj
Értékesítői
hődíj
2. Ft/hó Ft/GJ
3. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. BAKONY–TÁVHŐ Kft. 116 158 000 4 330
4. Almásfüzitő Energiabörze Power Kft. ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 0 11 847
5. Baja Greenergy-Power Kft. Baja Energetika Kft. 0 6 850
6. Bonyhád Greenergy-Power Kft. “FŰTŐMŰ” Kft. 0 12 172
7. *  Budapest Alpiq Csepel Kft. –
kombinált ciklusú erőmű
BKM Nonprofit Zrt. 99 140 000 4 807
8. Budapest Alpiq Csepel Kft. – kazán BKM Nonprofit Zrt. 0 12 703
9. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52. BKM Nonprofit Zrt. 380 465 000 12 871
10. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű –
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.
BKM Nonprofit Zrt. 233 326 000 12 580
11. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű –
1045 Budapest, Tó utca 7.
BKM Nonprofit Zrt. 292 194 000 12 608
12. Budapest Készenléti Rendőrség BKM Nonprofit Zrt. 0 10 920
13. Budapest CHP–Erőmű Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 14 113
14. Budapest Greenergy-Power Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 12 011
15. Budapest MVM Balance Zrt. kapcsoltan és villamos kazánnal termelt hő BKM Nonprofit Zrt. 134 982 000 13 278
16. Budapest MVM Balance Zrt. póttüzeléssel termelt hő BKM Nonprofit Zrt. 0 11 888
17. Budapest MVM Balance Zrt.
önálló tüzeléssel termelt hő
BKM Nonprofit Zrt. 0 13 472
18. Budapest ALTEO–Therm Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 13 996
19. Budaörs Veolia Energia
Magyarország Zrt.
BUDAÖRSHŐ Kft. 0 11 408
20. Csongrád Csoterm Kft. Csongrádi Közmű
Szolgáltató Kft.
0 3 738
21. Csorna Greenergy-Power Kft. Csornahő Kft. 0 10 899
22. Debrecen Debreceni Vízmű Zrt. Debreceni
Hőszolgáltató Zrt.
0 12 677
23. Debrecen Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Debreceni
Hőszolgáltató Zrt.
261 485 000 12 677
24. Dombóvár Veolia Energia
Magyarország Zrt.
DOMBÓVÁRHŐ Kft. 0 11 279
25. Dorog Veolia Energia
Magyarország Zrt.
PROMTÁVHŐ Kft. 27 010 000 13 261
26. Dunakeszi CHP–Erőmű Kft. Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft.
0 10 270
27. Dunaújváros Perkons DHŐ Kft. DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.
0 11 072
28. Dunaújváros ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.
0 1 401
29. Dunaújváros Greenergy Távhő Kft. DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.
98 149 000 10 584
30. Eger CHP–Erőmű Kft. EVAT Zrt. 0 11 311
31. Érd Veolia Energia Magyarország Zrt. ÉRD–TÁVHŐ Kft. 0 10 842
32. Esztergom Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 44 673 000 13 261
33. Gödöllő Veolia Energia Magyarország Zrt. Gödöllői
Távhőszolgáltató Kft.
0 11 093
34. Gyöngyös Veolia Energia Magyarország Zrt. Városgondozási Zrt. 0 11 385
35. Győr Arrabona Koncessziós Kft. GYŐR–SZOL Zrt. 0 4 494
36. Győr ALTEO–Therm Kft. GYŐR–SZOL Zrt. 287 000 11 228
37. Hajdúnánás OMNI Energy Kft. NÁNÁSHŐ Kft. 0 12 315
38. Hajdúszoboszló Veolia Energia Magyarország Zrt. Hajdúszoboszlói
Nonprofit Zrt.
0 11 548
39. Kaposvár E.ON Energiatermelő Kft. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 0 11 659
40. Kaposvár OMNI Energy Kft. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 0 11 659
41. Kazincbarcika ALTEO–Therm Kft. Barcika Szolg Kft. 70 423 000 12 697
42. Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 32 824 000 12 337
43. Kiskunfélegyháza Greenergy-Power Kft. Félegyházi Fejlesztési
Nonprofit Kft.
0 12 651
44. Körmend Greenergy-Power Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 9 853
45. Makó Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 0 5 348
46. Mátészalka Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Mátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.
0 10 958
47. Mátészalka Geotherm FIRE Kft. Mátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.
0 6 072
48. Miskolc Miskolci Geotermia Kft. MIHŐ Kft. 0 3 703
49. Miskolc Kuala Kft. MIHŐ Kft. 0 3 703
50. Miskolc MVM MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8 MIHŐ Kft. 104 693 000 13 077
51. Miskolc MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17. MIHŐ Kft. 0 11 764
52. Miskolc MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21. MIHŐ Kft. 0 11 764
53. *  Mohács Veolia Energia
Magyarország Zrt.
MOHÁCS–HŐ Kft. 0 11 074
54. *  Mohács BIOENERGY–Duna
Befektető és Szolgáltató Kft.
MOHÁCS–HŐ Kft. 0 7329
55. Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltető és
Fenntartó Kft.
24 449 000 12 788
56. Nagykőrös Greenergy-Power Kft. KÖVA–KOM Nonprofit Zrt. 0 9 359
57. Nyíregyháza Veolia Energia Magyarország Zrt. NYÍRTÁVHŐ Kft. 128 529 000 12 822
58. Ózd ALTEO–Therm Kft. Ózdi Távhő Kft. 0 11 395
59. Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4 895 000 929
60. Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Kft. 187 253 000 4 841
61. Pétfürdő EQUANS Magyarország Kft. “PÉTKOMM” Kft. 6 625 000 10 581
62. Püspökladány Greenergy-Power Kft. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 0 12 071
63. Salgótarján CHP–Erőmű Kft. – kapcsolt Salgó Vagyon Kft. 0 11 259
64. Salgótarján CHP–Erőmű Kft. – kazán Salgó Vagyon Kft. 0 5 014
65. Sárbogárd Perkons DHŐ Kft. EQUANS Sárbogárdi Kft. 0 11 647
66. Sárvár Greenergy-Power Kft. Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 0 11 872
67. Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza EQUANS Magyarország Kft. 0 11 759
68. Siklós MÖViT Zrt. SIKLÓS–HŐ Kft. 0 11 062
69. Siófok EQUANS Magyarország Kft. Termofok-Sió Kft. 11 848 000 10 722
70. Sopron Veolia Energia Magyarország Zrt. SOPRON Holding Zrt. 19 544 000 10 818
71. Sopron ALTEO–Therm Kft. SOPRON Holding Zrt. 19 874 000 13 296
72. Százhalombatta Veolia Energia Magyarország Zrt. “SZÁKOM” Nonprofit Kft. 29 678 000 12 323
73. Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Kft. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 0 4 737
74. Szeged Geo Hőterm Kft. Szegedi Távfűtő Kft. 0 6 819
75. Szeged OMNI Energy Kft. Szegedi Távfűtő Kft. 0 11 624
76. Szeged Veolia Energia Magyarország Zrt. Szegedi Távfűtő Kft. 0 11 624
77. Szigetszentmiklós Greenergy-Power Kft. „Aries” Nonprofit Kft. 0 11 082
78. Szigetvár Szigetvári Gyógyfürdő Kft. Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 0 727
79. Szolnok ALFA–NOVA Bioenergia
Termelő és Szolgáltató Kft.
MVM OTSZ Zrt. 0 11 496
80. Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.
0 10 897
81. Szombathely OMNI Energy Kft. Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.
0 10 897
82. Tapolca Energiabörze Power Kft. Városgazdálkodási Kft. 0 11 388
83. Tatabánya Energiabörze Power Kft. T–Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
0 4 803
84. Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft. T–Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
320 171 000 4 803
85. Tiszaújváros ALTEO–Therm Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 51 601 000 12 884
86. Vác Veolia Energia Magyarország Zrt. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 11 255
87. Vác Greenergy-Power Kft. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 11 255
88. Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 1 673
89. Várpalota Várpalotai Kiserőmű Kft. Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0 11 314
90. Veszprém Greenergy-Power Kft. “VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 0 11 453
91. *  Sárospatak Greenergy-Power Kft. Patakhő Energiaszolgáltató
Nonprofit Kft.
0 12 402
92. *  Debrecen Aquaticum Debrecen Kft. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 8 874
93. *  Mosonmagyaróvár Geotherm Hungary Kft. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 0 8 414

2. *  A 2. § (3b) bekezdése alá tartozó értékesítők értékesítői díjai

A B
1. Értékesítő által felhasznált energiahordozó Értékesítői hődíj
2. Ft/GJ
3. Földgáz 8 000
4. Biomassza 4 000
5. Geotermikus 6 000
6. Települési szilárd hulladék 1 133
7. Egyéb 3 000

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. *  Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások – különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre – csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés – az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül – a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló – a 2.3. pont szerint számított – megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év) Hődíj (Ft/GJ)
0 2000

4. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

A Külön Kezelt Intézményeknek értékesített távhő hődíja

A B C

1.

Település

Távhőszolgáltató
A településen a külön kezelt intézmények által fizetendő hődíj (Ft/GJ)
2. Ajka BAKONY–TÁVHŐ Kft. 4 970
3. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. 4 330
4. Algyő Veolia Energia Magyarország Zrt. 12 474
5. Almásfüzitő ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 13 839
6. *  Baj T–Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 11 754
7. *  Baja Baja Energetika Kft. 11 644
8. Balatonfüred Füredhő Távhőszolgáltatási Kft. 10 780
9. Berettyóújfalu HERPÁLY Vagyonkezelő Kft. 11 382
10. Bokod MVM OTSZ Zrt. 13 428
11. Bonyhád “FŰTŐMŰ” Kft. 12 119
12. Budaörs BUDAÖRSHŐ Kft. 12 067
13. Budapest Csepeli Erőmű Kft. 0
14. Budapest Veolia Energia Magyarország Zrt. 12 383
15. Budapest BKM Nonprofit Zrt. 12 354
16. Budapest GM Kőérberek 30 Kft. 11 452
17. Cegléd Veolia Energia Magyarország Zrt. 12 599
18. Celldömölk Cellhő Kft. 13 481
19. Cserkeszőlő Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2 622
20. Csongrád Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 4 284
21. Csorna Csornahő Kft. 14 745
22. Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 14 201
23. Dombóvár DOMBÓVÁRHŐ Kft. 12 510
24. Dorog PROMTÁVHŐ Kft. 15 656
25. Dunakeszi Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 11 891
26. Dunaújváros DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 11 951
27. Eger EVAT Zrt. 13 507
28. Érd ÉRD–TÁVHŐ Kft. 11 191
29. Esztergom PROMTÁVHŐ Kft. 17 649
30. Gödöllő Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 12 449
31. Gyöngyös Városgondozási Zrt. 11 989
32. Győr GYŐR–SZOL Zrt. 9 179
33. Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 13 997
34. Hajdúnánás NÁNÁSHŐ Kft. 12 855
35. Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 13 565
36. Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 4 102
37. Inota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 13 732
38. Kaposvár Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 10 471
39. Kapuvár Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 12 894
40. Kazincbarcika Barcika Szolg Kft. 14 334
41. Kecskemét Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 14 031
42. Keszthely VÜZ Nonprofit Kft. 11 827
43. Kiskunfélegyháza Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. 12 519
44. Kiskunhalas Halasi Városgazda Zrt. 14 409
45. Kisvárda KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. 13 334
46. Komárom Komáromi Távhő Kft. 12 722
47. Komló Komlói Fűtőerőmű Zrt. 7 755
48. Körmend RÉGIÓHŐ Kft. 10 629
49. Kőszeg EQUANS Magyarország Kft. 12 441
50. Makó Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 8 942
51. Mátészalka Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 12 753
52. Miskolc MIHŐ Kft. 9 400
53. *  Mohács MOHÁCS–HŐ Kft. 9 991
54. Mór MÓRHŐ Kft. 13 773
55. Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 13 995
56. Nagyatád EQUANS Magyarország Kft. 8 738
57. Nagykőrös KÖVA–KOM Nonprofit Zrt. 11 251
58. Nyergesújfalu DISTHERM Kft. 12 555
59. Nyírbátor Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 11 672
60. Nyíregyháza NYÍRTÁVHŐ Kft. 15 051
61. Nyíregyháza Energocoop Kft. 13 802
62. Oroszlány MVM OTSZ Zrt. 13 615
63. Ózd Ózdi Távhő Kft. 14 458
64. Paks Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 070
65. Pécs PÉTÁV Kft. 5 741
66. Pétfürdő “PÉTKOMM” Kft. 11 861
67. Pornóapáti Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. 3 882
68. Putnok Putnoki Városgondnokság 12 307
69. Püspökladány Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 12 708
70. Salgótarján Salgó Vagyon Kft. 12 893
71. Sárbogárd EQUANS Sárbogárdi Kft. 13 619
72. Sárospatak Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 11 852
73. Sárvár Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 14 196
74. Sátoraljaújhely EQUANS Magyarország Kft. 12 841
75. Siklós SIKLÓS–HŐ Kft. 11 978
76. Siófok Termofok-Sió Kft. 15 384
77. Sopron SOPRON Holding Zrt. 14 068
78. Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2 979
79. Százhalombatta “SZÁKOM” Nonprofit Kft. 13 864
80. Szeged Szegedi Távfűtő Kft. 10 740
81. Székesfehérvár SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 12 922
82. Szekszárd Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 13 024
83. Szentendre Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 12 178
84. Szentes Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2 543
85. Szentgotthárd RÉGIÓHŐ Kft. 11 665
86. Szentlőrinc Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 5 257
87. Szigetszentmiklós “Aries” Nonprofit Kft. 13 544
88. Szigetvár Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 11 048
89. Szolnok MVM OTSZ Zrt. 13 981
90. Szombathely Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 12 859
91. Tapolca Városgazdálkodási Kft. 12 540
92. Tata TATA ENERGIA Kft. 7 505
93. Tatabánya T–Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 5 618
94. Tiszaújváros TiszaSzolg 2004 Kft. 14 309
95. Vác Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 11 682
96. Várpalota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 15 903
97. Vasvár RÉGIÓHŐ Kft. 4 024
98. Veszprém “VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 12 906
99. Záhony Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft. 12 527
100. Zirc Veolia Energia Magyarország Zrt. 14 725