A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el.

1. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 19/A. §-ában meghatározott, az atomenergia alkalmazási körében eljáró független műszaki szakértői (a továbbiakban: szakértő) tevékenységre jogosító engedély iránti kérelemért az elsőfokú eljárásban ötvenegyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy kérelmében egy vagy több szakterületet jelölt meg.

(2) A szakértő tevékenysége új szakterületekkel, részszakterületekkel való bővítésének engedélyezése iránti kérelemért az elsőfokú eljárásban ötvenegyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2a) *  Az Atv. 19/B. § (2a) bekezdésében meghatározott, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő szervezetek (a továbbiakban: szakértő szervezetek) tevékenységre jogosító engedélye iránti kérelméért az elsőfokú eljárásban szakértőnként húszezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy a kérelemben szereplő szakértők összesen hány szakterületet jelölnek meg.

(2b) *  Ha a szakértő szervezetek nyilvántartásba vételét követően újabb szakértőkkel bővül a szakértő szervezet, vagy a szervezet szakértő tagjának tevékenysége bővül új - egy vagy több - szakterülettel szakértőnként, húszezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott díjat az illetékes területi mérnöki kamara pénzforgalmi számlájára átutalással vagy pénztárba történő készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. A díj összege az illetékes területi mérnöki kamarát és a névjegyzéket vezető Magyar Mérnöki Kamarát (a továbbiakban: MMK) illeti meg.

2. § (1) A szakértői tevékenységre jogosító engedély iránti kérelemért folyó eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésért ötvenegyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(1a) *  A szakértő szervezetek tevékenységre jogosító engedély iránti eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésért az elsőfokú eljárás díjával azonos összegű díjat kell megfizetni.

(2) A szakértő tevékenysége új szakterülettel, részszakterülettel való bővítésének engedélyezése iránti kérelemért folyó eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésért ötvenegyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2a) *  A szakértő szervezetek tevékenysége új szakterülettel, részszakterülettel való bővítésének engedélyezése iránti eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésért az elsőfokú eljárás díjával azonos összegű díjat kell megfizetni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott díjat az MMK 10102086-68905702-00000007 számú pénzforgalmi számlájára átutalással vagy az MMK pénztárába történő készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. A díj összege az MMK-t illeti meg.

3. § (1) *  Az e rendeletben meghatározott engedélyek kiadására irányuló eljárás díja magában foglalja a tevékenység végzésére jogosult nyilvántartásba vételével kapcsolatos díjat is.

(2) *  A díj megfizetését a kérelem vagy fellebbezés előterjesztésekor igazolni kell.

4. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében:

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, továbbá a (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

c) a díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó hiánypótlás tekintetében az Itv. 73/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat,

d) *  a díj visszatérítésére az Itv. 79. § (2) bekezdésében és 80. § (1) bekezdés f), g) és k) pontjában foglaltakat

kell alkalmazni, azzal, hogy illeték helyett díjat, az ügyfél lakóhelye, székhelye, vagy a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóság helyett az elsőfokú eljárást lefolytató engedélyező szervet, hatóság és közigazgatási hatóság helyett engedélyező szervet, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

5. § *  A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 7. cikk (1) bekezdésének, (2) bekezdés b) pontjának és (4) bekezdésének, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére