A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az EATMN-rendszerekre és rendszerelemekre, valamint a polgári célú légiközlekedés biztonságos, zavartalan végrehajtását szolgáló, az 1. mellékletben meghatározott egyéb földi berendezések (a továbbiakban: egyéb földi berendezések) telepítésére, üzemben tartására, módosítására, megszüntetésére, ellenőrzésére, valamint ezen tevékenységek hatósági engedélyezésére és felügyeletére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. EATMN-rendszer és rendszerelem: az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott fogalom;

2. próbaüzemelés: a berendezés paramétereinek és funkciójának ellenőrzése a helyi sajátosságok figyelembevételével, amely során vizsgálni kell, hogy a berendezés a tervezett funkcióját képes teljesíteni;

3. tanulmányterv: az EATMN-rendszer vagy rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés telepítéséhez készített dokumentáció, amely tartalmazza a telepítés helyére vonatkozó térképvázlatot, a tervezett EATMN-rendszer vagy rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés típusát, főbb műszaki paramétereit, leírását, amely szerint az EATMN-rendszer vagy rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés megfelel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) előírásai vagy egyéb szabványok által meghatározott követelményeknek;

4. üzemben tartás: az 552/2004/EK parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő üzembe helyezés, ha a rendszert, rendszerelemet és egyéb földi berendezést a szolgáltatás nyújtás során felhasználják;

5. WGS-84: (World Geodetic System ’84): az 1984-ben elfogadott világméretű geodéziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés.

3. Frekvencia-igénybevétel feltételei

3. § (1)-(6) * 

(7) *  A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) a nemzetközi frekvenciakoordináció eredményeit frekvenciakiosztási tervbe foglalva teszi közzé a hatóság és a felhasználók tájékoztatása, valamint a tételes frekvencia-igénybevétel lehetősége céljából.

4. S-módú lekérdezési kódok kiosztása

4. § * 

5. § * 

6. § (1)-(4) * 

(5) A 262/2009/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott rendszerek és kapcsolódó eljárások módosítása és ezen új rendszerek és eljárások bevezetését megelőzően veszélyazonosítást, kockázatértékelést és -mérsékelést magában foglaló biztonságértékelést kell végezni. A biztonságértékelés vonatkozásában a 262/2009/EK bizottsági rendelet 4-8. és 12. cikkében meghatározott követelményeket egyben minimális biztonsági követelménynek kell tekinteni.

5. Telepítési engedély

7-8. § * 

6. * 

9-11. § * 

7. * 

12. § * 

8. Az EATMN-rendszer vagy rendszerelem és az egyéb földi berendezés ellenőrzése, karbantartása

13. § (1) Az EATMN-rendszer vagy rendszerelem és az egyéb földi berendezés földi ellenőrzését a léginavigációs szolgáltatónak vagy az üzemben tartónak a 2. mellékletben meghatározott ellenőrzési periódusonként, és a gyártó által megadott karbantartási ajánlás alapján a szolgáltató vagy az üzemben tartó által kiadott karbantartási utasítás szerint kell végrehajtani. A karbantartások során olyan érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező mérőeszköz alkalmazható, amelyet képességei alkalmassá tesznek az adott mérési feladat elvégzésére.

(2) A repülésbiztonság érdekében a karbantartási utasítás az (1) bekezdésben meghatározottnál szigorúbb előírásokat tartalmazhat. A karbantartási utasítás módosításáról a hatóságot tájékoztatni kell.

(3) Az EATMN-rendszer vagy rendszerelem, és az egyéb földi berendezés működésének légi ellenőrzését a 2. mellékletben meghatározott ellenőrzési periódusonként és a nemzetközileg elfogadott eljárás szerint az erre a célra felszerelt légijárművel, továbbá meghatározott pontosságú, hitelesített mérő- és regisztráló, valamint egyéb fedélzeti és földi mérőműszerekkel és képesített személyzettel kell végrehajtani.

(4) Az ellenőrzésekről, karbantartásokról dokumentációt, a mérésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A dokumentációt és a mérési jegyzőkönyveket az EATMN-rendszer vagy rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés üzemben tartásának megszüntetését követő 1 évig kell megőrizni.

(5) Az EATMN-rendszer vagy rendszerelemek, vagy egyéb földi berendezések karbantartását, javítását és műszeres ellenőrzését az adott berendezésre vonatkozó műszaki és üzemeltetési ismeretekkel rendelkező személy végezheti. A vonatkozó műszaki és üzemeltetési ismeret megszerzésére a gyártói, vagy a gyártó által közvetlenül kiképzett személyek által végzett képzés szolgálhat.

9. Hatósági ellenőrzés

14. § * 

10. Légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedély

15. § (1) Légiforgalmi földi rádióállomás kezeléséhez a hatóság által kiadott rádióállomás kezelői engedély szükséges.

(2) *  A légiforgalmi irányító vagy repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel rendelkező személy rádióállomás kezelői engedély nélkül is jogosult légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére.

(3) A rádióállomás kezelői engedélyt az a 18. életévét betöltött, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy szerezheti meg, aki

a) elsajátította a következő elméleti ismereteket:

aa) a légiforgalmi rádióállomás kezelésére vonatkozó szabályok és előírások,

ab) rádiótávbeszélő eljárások, kifejezések magyar vagy magyar és angol nyelven,

ac) Magyarország területén belül biztosított légiforgalmi tájékoztatások és szolgálatok,

ad) a légiforgalmi állomáson lévő távközlési berendezések alapelvei, használata, működésére vonatkozó szabályok, majd ezt követően

b) *  legalább 50 óra légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére jogosult személy felügyelete alatt igazolt gyakorlati tapasztalatot szerzett, és

c) az a) pontban meghatározott elméleti ismeretekből hatósági vizsgát tett.

(4) Mentesül az a személy

a) a (3) bekezdésben meghatározottak alól, aki légiforgalmi irányító vagy repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel rendelkezett a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül,

b) *  a (3) bekezdés b) és c) pontja alól, aki hajózó személyzet szakszolgálati engedéllyel és oktatói jogosítással rendelkezik,

c) *  a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott vizsgának a (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott része alól, aki rendelkezik hajózó személyzet szakszolgálati engedéllyel és rádió-távbeszélő kezelői jogosítással.

(5) A (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott ismeretekből, magyar nyelven végrehajtott vizsga vagy magyar nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítás alapján kiadott rádióállomás kezelői engedély magyar nyelven, a magyar és angol nyelven végrehajtott vizsga vagy magyar- és angol nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítás alapján kiadott rádióállomás kezelői engedély magyar és angol nyelven jogosít légiforgalmi földi rádióállomás használatára.

16. § (1) * 

(2) *  Repülőtéren üzemeltetett légiforgalmi földi rádióállomás kezelésének megkezdése előtt az engedélyesnek el kell végeznie a repülőtér üzemben tartója által szervezett, az adott repülőtér működésére, valamint a használt berendezésre vonatkozó képzést.

(3) * 

(4) A 15. § és e § alkalmazásában a légiforgalmi földi rádióállomás a repülőtéren vagy leszállóhelyen a légijárművek földi és légi mozgásával összefüggő tájékoztatások céljára szolgáló rádió adó- és vevőberendezés a légiforgalmi légtérben légiforgalmi szolgálat ellátása során alkalmazott rádióállomás használatának kivételével.

11. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2011. április 20-a előtt kiadott üzemben tartási engedélyek alapján üzemben tartott EATMN-rendszer és rendszerelemek az 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (2a) bekezdése alapján megfelelnek az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapvető követelményeinek és mentesülnek az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 6. cikk rendelkezései alól.

(3) A hatóság a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 6. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt szervezetekről.

18. § Ez a rendelet

a) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. március 30-i 262/2009/EK bizottsági rendelet,

b) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeleteknek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2006. július 6-i 1032/2006/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. § * 

1. melléklet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

Egyéb földi berendezések

1. Fékhatásmérő.

2. Az EATMN-rendszerek erősáramú táppontjai, a tartalékenergia-ellátó gépegységek, valamint a szünetmentes berendezések.

3. Az EATMN-rendszerekhez tartozó, 10 kW-nál nagyobb névleges hűtő vagy fűtőteljesítményű berendezések, amelyek az EATMN-rendszer megfelelő termikus környezetét biztosítják.

4. Mágneses és digitális adatrögzítők.

5. Légiforgalmi szimulátor, amelyet légiforgalmi irányító előzetes munkahelyi gyakorlati képzés során (pre-OJT) alkalmaznak.

6. Repülőgép bevezető rendszer (VDGS).

2. melléklet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

Az egyes EATMN-rendszerek és a vonatkozó földi és légiellenőrzési időszakok

Ellenőrzés
Rendszer megnevezése Földi
(hónap)
Légi
(hónap)
Légtérgazdálkodási rendszerek Karbantartási utasítás szerint -
A légiforgalmi áramlás szervezésének rendszerei Karbantartási utasítás szerint -
A légiforgalmi szolgálatok rendszerei, különösen a repülési adatokat feldolgozó rendszerek, a légtérellenőrzési adatokat feldolgozó rendszerek és az ember-gép interfészrendszerek Karbantartási utasítás szerint -
Távközlési rendszerek a földi, a fedélzet és a földi irányítás közötti, Légi-földi adatkapcsolati kommunikáció VDL Mode2 Karbantartási utasítás szerint -
valamint a fedélzetek közötti kommunikációhoz Levegő-föld hang kommunikáció VHF 25 kHz 3 Új telepítési helyen történő üzembe helyezéskor
VHF 8,33 kHz 3 Új telepítési helyen történő üzembe helyezéskor
Föld-föld AMHS 1/6 -
kommunikációs alkalmazások DRS (Digital Radio System) 6 hónap -
Föld-föld AFTN 1/6 -
kommunikációs hálózatok CIDIN Karbantartási utasítás szerint -
LAN-WAN pont-pont között Karbantartási utasítás szerint -
RTDS Karbantartási utasítás szerint -
Föld-föld hang VoIP 3 -
kommunikáció ATS Voice 3 -
Navigációs rendszerek Navigációs NDB 3/6 24xx
segédeszközök QFS (Repülőtéri NDB) Karbantartási utasítás szerint 12xx
VOR 3/6 12xx
DME 3/6/ vagy
Karbantartási utasítás szerint
12xx
ILS 1/3/6/ vagy
karbantartási utasítás szerint
6x
MKR Karbantartási utasítás szerint 6x
GBAS Karbantartási utasítás szerint Üzembe helyezéskor és az ICAO által meghatározott esetben
Repülőtéri fénytechnikai berendezések PAPI, Futópályák fénytechnikai rendszerei Karbantartási utasítás szerint 12xx
Biztonsági és ellenőrzési navigáció VDF Karbantartási utasítás szerint -
Légtérellenőrző Elsődleges radar En-route 1/6/12 Üzembe helyezéskor
rendszerek App 1/6/12 Üzembe helyezéskor
SMR 1/3/6/12
Másodlagos radar Mode A/C 1/6/12 Üzembe helyezéskor
Mode S 1/6/12 Üzembe helyezéskor
Multilateration WAM Karbantartási utasítás szerint -
LAM 1/3/6 -
ADS-B Karbantartási utasítás szerint -
SDDS Karbantartási utasítás szerint -
ASMGCS 1/3/6 -
LIDAR Karbantartási utasítás szerint -
A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok rendszerei Karbantartási utasítás szerint -
A meteorológiai adatok felhasználására szolgáló rendszerek 1/6/12 -
Megjegyzés:
1. x a megadott időtartam + 15 napon belül.
2. xx a megadott időtartam + 1 hónapon belül.

  Vissza az oldal tetejére