A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.III.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánítja az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged, 01392/19 helyrajzi szám) történő megvalósítását.

(2) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged, 01392/19 helyrajzi szám) történő megvalósításával függenek össze.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)-(5) * 

(6) * 

(7) *  Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés és a hozzá tartozó építmények, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei megvalósítása során

a) a külön jogszabályban meghatározott építészet-műszaki tervpályázati, és

b) az általános építésügyi hatósági eljárást megelőző tervtanácsi véleményezési

eljárást nem kell lefolytatni.

(8) * 

1/A. § *  A Kormány az 1. § (2) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. § *  E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § (7) bekezdését és a 2. melléklet módosítását a módosító rendelet hatálybalépése előtt indult ügyekben is alkalmazni kell.

4. § *  E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2012. (X. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (8) bekezdését a Módr. hatálybalépése előtt indult ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D

1. * 

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek

Eljáró hatóság
2. Kiemelt
nagyberuházásként
kutatási
Szeged, 01392/19 Általános építésügyi hatósági engedélyek Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
3. nagyberendezés és a hozzá tartozó építmények, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei Környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
4. A környezet- és település-
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
5. Környezet-
egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
6. Útügyi hatósági engedélyek Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
7. Vízügyi hatósági engedélyek illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
8. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
9. Földvédelmi hatósági eljárás illetékes járási hivatal
10. Ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások illetékes járási hivatal
11. Földmérési hatósági eljárások illetékes járási hivatal
12. Erdészeti hatósági engedélyek Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
13. Hírközlési hatósági engedélyek Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
14.  *  Bányahatósági engedélyek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
15. Talajvédelmi hatósági engedélyek Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
16. Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
17. Vasúti hatósági engedélyek közlekedésért felelős miniszter
18. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
19. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
20. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
21. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére