A jogszabály mai napon ( 2019.10.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi CX. törvény

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján a következő törvényt alkotja:

1. A köztársasági elnök székhelye

1. § (1) A köztársasági elnök székhelye Budapest.

(2) A köztársasági elnök és a Köztársasági Elnöki Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elhelyezésére a budavári Sándor-palota szolgál.

2. A köztársasági elnök jogállása

2. § (1) A köztársasági elnök az Országgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata szükséges. Az Országgyűlés tizenöt napon belül kérheti a köztársasági elnököt, hogy elhatározását újból fontolja meg. Ha a köztársasági elnök az elhatározását írásbeli nyilatkozatával fenntartja, az Országgyűlés a lemondás tudomásulvételét nem tagadhatja meg.

(2) A köztársasági elnök megbízatása a lemondó nyilatkozatban megjelölt, a tizenötödik napnál nem korábbi időpontban, ennek hiányában az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata meghozatalának napján, elfogadó nyilatkozat hiányában az annak meghozatalára nyitva álló határidő eredménytelen elteltével szűnik meg. Ha az Országgyűlés a köztársasági elnököt a lemondás megfontolására kéri, a köztársasági elnök megbízatása az elhatározását fenntartó nyilatkozatban megjelölt időpontban, ennek hiányában a fenntartó nyilatkozat benyújtásával szűnik meg.

3. § A köztársasági elnök feladatkörei ellátását kilencven napon túl lehetetlenné tevő állapotának, illetve a megválasztásához szükséges feltételek hiányának megállapítását bármely országgyűlési képviselő indítványozhatja.

4. § (1) A megválasztott köztársasági elnök a hivatalba lépése napjáig köteles megszüntetni a vele szemben az Alaptörvény szerint fennálló összeférhetetlenségi okot. Ha a köztársasági elnökkel szemben a tisztsége gyakorlása során merül fel összeférhetetlenségi ok, haladéktalanul köteles azt megszüntetni.

(2) Ha a köztársasági elnök a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot nem szüntette meg, bármely országgyűlési képviselő indítványozhatja az összeférhetetlenség kimondását.

(3) Ha a köztársasági elnök az összeférhetetlenség kimondására irányuló eljárás ideje alatt az összeférhetetlenséget megszünteti, az összeférhetetlenség kimondását mellőzni kell.

5. § A 3. § és a 4. § szerinti indítványról való szavazásra legkorábban az indítvány benyújtásától számított nyolcadik napon, legkésőbb az indítvány benyújtásától számított tizenötödik napon kerülhet sor. A szavazás titkos.

6. § (1) A köztársasági elnök a megbízatása keletkezését követő harminc napon belül, majd azt követően minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.

(2) A köztársasági elnök a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) a köztársasági elnök vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.

(3) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a köztársasági elnök tisztségét nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül. A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztásának - egyben a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának - tényét az Országgyűlés állapítja meg.

(4) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát - a családtag személyes adatai kivételével - a Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője a Hivatal honlapján haladéktalanul közzéteszi. A vagyonnyilatkozat a Hivatal honlapjáról a köztársasági elnök megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével távolítható el.

(5) A vagyonnyilatkozatot a Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője kezeli.

(6) A családtag vagyonnyilatkozatába csak az Országgyűlés alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó bizottságának (a továbbiakban: alkotmányügyi bizottság) tagjai tekinthetnek be a köztársasági elnök vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.

(7) A köztársasági elnök vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az alkotmányügyi bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely konkrétan megjelöli a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha a kezdeményezés nem felel meg az e bekezdésben foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan, vagy az ismételten benyújtott kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, az alkotmányügyi bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát az alkotmányügyi bizottság ellenőrzi.

(8) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az alkotmányügyi bizottság felhívására a köztársasági elnök köteles a saját, illetve családtagja vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az adatokba csak az alkotmányügyi bizottság tagjai tekinthetnek be. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről az alkotmányügyi bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyűlés elnökét, aki az alkotmányügyi bizottság által megállapított tényekről a soron következő ülésen tájékoztatja az Országgyűlést.

(9) A köztársasági elnök által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell. A Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője a volt köztársasági elnök és családtagja vagyonnyilatkozatát a köztársasági elnök megbízatásának megszűnését követő egy évig őrzi.

3. A köztársasági elnök személyvédelme * 

7. § *  A köztársasági elnök - hivatalos és magánprogramokra is kiterjedően - a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló jogszabályban foglaltak szerint személyvédelemre jogosult.

4. A köztársasági elnök tiszteletdíja

8. § (1) A köztársasági elnök havi tiszteletdíja a köztisztviselői illetményalap harminckilencszerese.

(2) A köztársasági elnök a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak, tiszteletdíja nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

(3) A köztársasági elnök megbízatásának időtartama közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.

9. § A köztársasági elnök annyi időre maradhat távol az államügyek folyamatos intézésétől, amennyire azt az ügyek természete és kellő időben történő elintézése megengedi; ez az idő évi negyven munkanapnál nem lehet több.

5. A köztársasági elnök juttatásai

10. § (1) A köztársasági elnök elnöki rezidencia használatára jogosult, amelyet köteles igénybe venni.

(2) A köztársasági elnök - személyi, illetve hivatali célra - két személygépkocsi használatára jogosult.

(3) A köztársasági elnök jogosult rádiótelefon- és internethasználatra, valamint kormányzati célú hírközlő hálózat használatára.

(4) A köztársasági elnök - a szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény és a Hivatal megállapodása szerint - valamennyi egészségügyi ellátást térítésmentesen vehet igénybe.

11. § (1) A köztársasági elnök hivatalos külföldi kiküldetése idején kíséretre, az állami vezetők tekintetében irányadó napidíjra és költségtérítésre, valamint - szükség esetén - különjáratú légiutazásra jogosult.

(2) Ha a külföldre utazás menetrendszerű repülőgéppel, illetve vonattal történik, a köztársasági elnök első osztályt vagy ennek megfelelő utazási komfortfokozatot vehet igénybe.

(3) *  Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott juttatások és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat a Hivatal a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott rendeletében kijelölt miniszterrel együttműködve látja el.

(4) A köztársasági elnök külföldre utazás és külföldről történő hazautazás esetén, illetve hivatalos külföldi küldöttség fogadása, kísérése céljából jogosult a repülőtéri kormányváró helyiségek használatára.

12. § *  A köztársasági elnök, valamint a vele együtt üdülő házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, unokája és gyermekének házastársa - térítési díj ellenében - jogosult a Kormány központi üdülőjének használatára. A térítési díj a szállás- és étkezési költséget, valamint az üdülési szolgáltatások díját foglalja magában.

13. § *  (1) A köztársasági elnök halála esetén házastársát, ennek hiányában élettársát (a továbbiakban együtt: özvegy) - özvegy hiányában örökösét, több örökös esetén örököseit - egy összegben a köztársasági elnök hathavi tiszteletdíjának megfelelő összegű juttatás illeti meg.

(2) A köztársasági elnök halála esetén a rá tekintettel járó hozzátartozói nyugellátás megállapítása szempontjából a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj havi összegét kell a köztársasági elnök öregségi nyugdíjaként figyelembe venni.

14. § (1) A köztársasági elnök a részére járó juttatások igénybevételéhez szükséges adatokat, valamint az adatok megváltozását haladéktalanul közli az érintett szervvel.

(2) A köztársasági elnök a jogalap nélkül felvett juttatást az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül visszafizeti.

(3) A köztársasági elnököt megillető juttatások igénybevételével kapcsolatban felmerült költségeket - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a központi költségvetés Köztársasági Elnökség fejezete fedezi.

14/A. § *  (1) A köztársasági elnök közcélú felajánlások, adományozások céljából - a központi költségvetésről szóló törvényben a Köztársasági Elnökség fejezeten belül, külön soron tervezett - előirányzat feletti rendelkezésre jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú felajánlás, adomány.

(3) Nem részesíthető az (1) bekezdés szerinti előirányzatból közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat a köztársasági elnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, a kedvezményezettel kötött külön szerződés nélkül is felhasználható.

(5) A Hivatal a honlapján a (4) bekezdés szerinti kötelezettségvállalástól számított tizenöt napon belül közzéteszi az (1) bekezdés szerinti előirányzatból nyújtott közcélú felajánlás, adomány kedvezményezettjének nevét, a közcélú felajánlás, adomány célját és összegét.

6. A Köztársasági Elnöki Hivatal

15. § (1) A köztársasági elnököt feladatainak ellátásában a Hivatal segíti.

(2) A Hivatal Alapító Okiratát a köztársasági elnök adja ki. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát - az Alapító Okirat alapján - a köztársasági elnök adja ki.

(3) A Hivatal működési költségeit a központi költségvetés Köztársasági Elnökség fejezete biztosítja.

16. § (1) A köztársasági elnök a tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására elnöki főtanácsadói, elnöki tanácsadói munkakört létesíthet. Az elnöki főtanácsadóra, elnöki tanácsadóra a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény politikai főtanácsadóra, politikai tanácsadóra irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) Az elnöki főtanácsadó, elnöki tanácsadó kinevezése a köztársasági elnök megbízatásának idejére szól. Az elnöki főtanácsadó, elnöki tanácsadó felett a munkáltatói jogokat a köztársasági elnök gyakorolja.

7. A volt köztársasági elnök jogállása és juttatásai

17. § Ha a köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogosult az e megbízatására utaló elnevezést használni.

18. § (1) A volt köztársasági elnököt havonta a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj havi összegének megfelelő mértékű pénzbeli juttatás illeti meg, amely nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.

(2) Nem illeti meg a juttatás a volt köztársasági elnököt, ha a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából biztosítottnak minősül, ide nem értve azokat a tevékenységeket, amelyek végzése a köztársasági elnöki tisztség betöltésével nem összeférhetetlen.

(3) Ha a volt köztársasági elnök öregségi nyugdíjban részesül, a pénzbeli juttatás nettó összegét a részére járó nyugdíj havi nettó összegével csökkentett mértékben kell folyósítani.

(4) A volt köztársasági elnök halála esetén a volt köztársasági elnökre tekintettel járó hozzátartozói nyugellátás megállapítása szempontjából az (1) bekezdés szerinti pénzbeli juttatást kell a volt köztársasági elnök öregségi nyugdíjaként figyelembe venni.

(5) *  Az (1) bekezdés szerinti juttatás folyósításával kapcsolatos feladatokat a Kormány által kijelölt nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az Országgyűlés Hivatala közreműködésével látja el.

19. § *  (1) A volt köztársasági elnököt a 20. §-ban meghatározott feltételekkel

a) - kérelmére - megfelelő lakás használatának joga,

b) legfeljebb kétfős titkárság alkalmazása,

c) térítésmentes egészségügyi ellátás és

d) személyes gépkocsi-használat

illeti meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt juttatások a köztársasági elnök, illetve a volt köztársasági elnök halála esetén a 20. §-ban meghatározott feltételekkel azonos módon az özvegyét is - kérelmére - megilletik.

(3) A volt köztársasági elnöknek az (1) bekezdésben és a 18. § (1) bekezdésében foglalt juttatásainak, valamint a köztársasági elnök és a volt köztársasági elnök özvegyének a (2) bekezdésben foglalt juttatásainak költségeit - a személyes gépkocsi-használat kivételével - az Országgyűlés Hivatala költségvetése terhére kell biztosítani a 20. §-ban foglaltak figyelembevételével.

20. § *  (1) Ha a volt köztársasági elnököt más közjogi tisztséggel összefüggésben lakás használatának joga illeti meg, e jogot - választása szerint - csak egy lakásra vonatkozóan gyakorolhatja.

(2) A 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakást, annak fenntartását, valamint a lakás üzemeltetési feladatainak ellátásához egy fő alkalmazásának a feltételeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja. A volt köztársasági elnök a 19. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogát - kérelmére - úgy is gyakorolhatja, hogy az általa használt lakás fenntartását és üzemeltetési feladatainak ellátásához egy fő alkalmazásának a feltételeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja.

(3) A 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti titkárság elhelyezéséhez megfelelő helyiséget kell biztosítani. A titkárság elhelyezésére szolgáló helyiség biztosításának költségeit, valamint a titkárság egyéb dologi és személyi feltételeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja.

(4) A 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ellátás biztosítása céljából az Országgyűlés Hivatala egészségügyi intézménnyel megállapodást köt.

(5) A 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ellátás körében a gépjárművet és a biztonsági gépjárművezetőt a rendőrség biztosítja.

21. § *  (1) A volt köztársasági elnök a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából - a központi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés fejezeten belül, külön soron tervezett - előirányzat feletti rendelkezésre jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú felajánlás, adomány.

(3) Nem részesíthető az (1) bekezdés szerinti előirányzatból közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat a volt köztársasági elnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, a kedvezményezettel kötött külön szerződés nélkül felhasználható.

(5) Az Országgyűlés Hivatala a honlapján a köztársasági elnök (4) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásától számított tizenöt napon belül közzéteszi az (1) bekezdés szerinti előirányzatból nyújtott közcélú felajánlás, adomány kedvezményezettjének nevét, a közcélú felajánlás, adomány célját és összegét.

22. § (1) *  A volt köztársasági elnökre a 14. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(2) A volt köztársasági elnököt nem illetik meg az ebben az alcímben meghatározott jogosultságok és juttatások, ha megbízatása az Alaptörvény 12. cikk (3) bekezdés e) vagy g) pontja alapján szűnt meg.

(3) A volt köztársasági elnök az ebben az alcímben meghatározott juttatásokra mindaddig nem jogosult, amíg a megbízatásának megszűnését követően az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tesz eleget.

8. Záró rendelkezések

23. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

24. § (1) *  E törvény 1., 2., 4., 5. és 7. alcíme az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 26. § (1) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) E törvény 26. § (2) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

25. § (1) E törvény rendelkezéseit a hivatalban lévő köztársasági elnökre és az e törvény hatálybalépését megelőzően hivatalt betöltött volt köztársasági elnökre is alkalmazni kell.

(2) *  Az egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CCVII. törvénnyel megállapított 19. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt juttatás biztosítása céljából 2013. január 1-jén a volt köztársasági elnök, illetve özvegye által használt, állami tulajdonú lakások, valamint a volt köztársasági elnök és özvegye elhelyezését szolgáló, állami tulajdonú tárgyi eszközök vagyonkezelői joga ingyenesen az Országgyűlés Hivatalára száll át.

(2a) *  Az e törvény az egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CCVII. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján az Országgyűlés Hivatala által átvett feladatokat ellátó foglalkoztatottak 2013. január 1-jén munkáltatói jogutódlással az Országgyűlés Hivatala állományába kerülnek.

(2b) *  Az e törvény az egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CCVII. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján az Országgyűlés Hivatala által átvett feladatokhoz kapcsolódó jogviszonyokban a Köztársasági Elnöki Hivatal jogutódja 2013. január 1-jétől az Országgyűlés Hivatala.

(2c) *  A 2012 decemberére járó, a 18. § (1) bekezdése szerinti juttatást a 2012. december 31-én hatályos szabályok szerint kell folyósítani.

(3) E törvény 29. §-a nem érinti a hatálybalépését megelőzően hivatalt betöltött volt miniszterelnöknek a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti juttatásra való jogosultságát, ha e törvény hatálybalépéséig az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a juttatást kérelmezte.

26-29. § * 


  Vissza az oldal tetejére